طالب نیا, قدرت اله

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

[ 1 ] - ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی و رویکرد رفتاری

 چرخه عمر شرکت منعکس کننده تکامل یک شرکت ناشی از عوامل داخلی و خارجی سازمان است. اخیراً نرخ تغییرات کسب و کار بطور چشم‌گیری افزایش یافته و نشان می‌دهد که چرخه عمر شرکت نقش مهمی در فرایند ارزشیابی ایفا می‌کند.  در عین حال بحران‌های مالی اخیر و زیان ناشی از سرمایه‌گذاری، علاقه زیادی را درباره درک عوامل تعیین کننده سقوط قیمت سهام ایجاد کرده است. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین چرخه عمر شر...

[ 2 ] - بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

در اقتصاد دانش محور کنونی، سرمایه فکری عامل اصلی برتری وحفظ مزیت رقابتی شرکت ها می باشد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های فعال در صنعت سیمان، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 12 شرکت می باشد. پژوهش با استفا...

[ 3 ] - بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیر سیستماتیک

از آنجایی که کیفیت اقلام تعهدی با توجه به رویه‌ها و خط مشی‌های انتخابی شرکت، تغییر می‌کند؛ لذا امکان استفاده از آن در مدیریت سود وجود دارد و و می‌تواند منجر به افزایش ریسک غیرسیستماتیک شرکت گردد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک می‌‌پردازد. در این پژوهش داده‌های 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1390 جمع‌آوری و فرضیه‌های پژوهش ب...

[ 4 ] - بررسی محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری محافظه‌کارانه و غیرمحافظه‌کارانه

تحقیق حاضر رابطه بین محافظه­کاری در گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری را بررسی می‌کند. استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت سودها و در مقابل، استفاده از درجات پایین­تر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت زیان­ها محافظه­کاری نامیده می‌شود. همچنین، توانایی عایدات برای تبیین بازده­های بازار بیانگرمحتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری است. در این مطالعه برای اندازه‌گیری محافظه‌...

[ 5 ] - اثرکیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و ارائه گزارش حسابرسی مشروط

به دلیل اینکه به ندرت اطلاعات درباره اندازه شرکت­ها و تفاوت­های شرکت­های کوچک و شرکت­های بزرگ فهرست می­شود، در این پژوهش هدف، بررسی این موضوع است که  کیفیت حسابرسی بالا چه تاثیری بر مدیریت سود در دو گروه از شرکت­ها دارد و این­که چه رابطه­ای بین ارائه گزارش مشروط و تخصص حسابرس در صنعت صاحب­کار وجود دارد.  دو مدل رگرسیون OLS و  LOGIT برای بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری و اثر تخصص ...

[ 6 ] - رابطه ی بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود

مشکلات رابطه نمایندگی، تمایل مدیریت را برای نگهداشت وجه نقد افزایش میدهد. از طرفی، از آنجاییکه عملکرد مدیران زیر ذره بین سهامداران قرار دارد لذا مدیران میبایست پاسخگوی این وجه نقد راکد در شرکت باشند. این پاسخگویی میتواند توسط یکی از ابزارهای مدیریت، یعنی هموارسازی سود حاصل شود. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مانده وجه نقد و هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است....

[ 7 ] - روند تغییرات استانداردهای حسابداری و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری

در این پژوهش تغییرات استانداردهای حسابداری ایران و اثر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات شامل قدرت تبیین مدل ارزشیابی سهام، خطای پیش‌بینی سود، پراکندگی پیش‌بینی سود، پایداری سود و کیفیت سود بوده است. روند تغییرات استانداردها بررسی شد و بر اساس آن به منظور آزمون هرفرضیه، یک مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‌...

[ 8 ] - رابطه ی بین نوع حسابرس و نوع گزارش حسابرس با شاخص مدیریت سود

کیفیت کار حسابرسان و اظهار‌نظر آنان می تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و کاهش مدیریت سود شود، ازاینرو در این پژوهش رابطه بین نوع حسابرس(مؤسسات حسابرسی بزرگ و کوچک) و نوع گزارش حسابرس(مقبول و غیر مقبول) با شاخص مدیریت سود بررسی می¬گردد. برای آزمون هر یک از فرضیه ها دو مدل براساس متغیر وابسته تعریف گردیده است. آزمون فرضیه-های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی پیرس...

[ 9 ] - مطالعۀ رابطۀ بین سرمایۀ فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)

دانش واقعی، منبعی برای افزایش عملکرد واحد تجاری محسوب می‌شود. بر همین اساس، هدف این پژوهش، مطالعة رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعة آماری این پژوهش از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران(لیزینگ و بانک‌ها)، و باتوجه به شرایط انتخاب نمونه، مجموعة نمونه از «شرکت‎های لیزینگ و بانک‎ها» تشکیل‌شده است. برای آزمودن فرضیه‌ها از آزم...

[ 10 ] - بررسی اثر رجحان پاسخ‌خواهی اجتماعی بر پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی نوین

مقدمه: اهمیت پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی نوین، موضوعی غیرقابل انکار است اما تا پاسخ‌خواهی و در مفهوم دقیق‌تر جرأت پاسخ‌خواهی در فرد وجود نداشته باشد، پاسخ‌گویی به وجود نیامده و در نتیجه شفافیت حاصل نمی‌شود. لذا، می‌توان نتیجه گرفت که پاسخ‌خواهی بر پاسخ‌گویی ارجحیت دارد. هدف این پژوهش بررسی رجحان پاسخ‌خواهی اجتماعی بر پاسخ‌گویی در مدیریت عمومی نوین است. روش پژوهش: این مطالعه از نوع پیمایشی-کاربرد...

[ 11 ] - بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر سطح افشای اختیاری بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری به خصوص سود1386 ) میپردازد. بر - و ارزش دفتری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره 5 ساله ( 1390اساس این فرض، که افزایش تمرکز بر نیازهای اطلاعاتی سرمایهگذاران میتواند مربوط بودن ارزش اطلاعات موجود درصورت های مالی را افزایش دهد، در نتیجه انتظار بر این است که سطوح افشای اختیاری بالاتر، با...

[ 12 ] - ارتباط بین افشاء داوطلبانه، سبک های شناختی تصمیم گیری و عدم تقارن اطلاعاتی: رویکرد مدل پردازش عدسی برنزویک

چکیدهافشاء داوطلبانه با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی محتوای ارزشی فزاینده برای شرکت ها به همراه دارد. در اینتحقیق برای آزمون این فرضیه و مطالعه شیوه های تصمیم گیری سرمایه گذاران از یک الگوی شناختی و رفتاریدر « مدل عدسی برونزویک » استفاده می شود. تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزه تحقیقات مربوط بهحسابداری رفتاری قرار می گیرد. از لحاظ روش تحقیق یک تحقیق شبه آزمایشی می باشد. دوره زمانی تحقیق در1390 و 1...

[ 13 ] - بررسی گزیده عوامل موثر بر قضاوت اخلاقی حسابداران رسمی ایران

چکیدهمطابق با مدل تصمیمگیری رست ( 1986 )، دومین مرحله از مراحل تصمیمگیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است.قضاوت اخلاقی عبارتاست از میزانی که فرد یک رفتار مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوتاخلاقی یک فرد، ادارک وی از اینکه چرا بعضی اعمال، اخلاقی شناخته یا ترجیح داده میشوند، را تحت تاثیر قرارمی دهد. در بررسی قضاوت اخلاقی بهعنوان متغیر وابسته، فاکتورهای زیر را مورد بررسی قرار دادهایم: آیین رفتار...

[ 14 ] - سبک های شناختی تصمیم گیری، زمان پردازش اطلاعات و محتوای ارزشی افشاء داوطلبانه: رویکرد پردازش عدسی در حسابداری

چکیدهافشاء داوطلبانه اطلاعات با افزایش صحت تصمیم گیری توسط استفاده کنندگان، محتوای ارزشی فزاینده ایبرای شرکت ها به همراه خواهد داشت. در این تحقیق برای آزمون این فرضیه و مطالعه شیوه های تصمیم گیریسرمایه گذاران از یک الگوی شناختی و رفتاری استفاده می شود. تحقیق از لحاظ قلمرو موضوعی در حوزهدر حسابداری رفتاری قرار می گیرد. دوره زمانی تحقیق سال های « مدل عدسی برونزویک » تحقیقات مربوط به1390 و 1391 می...

[ 15 ] - بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

حرفه حسابداری حوادث متعددی را در سالهای اخیر تجربه کرده که پایه های حرفه را به لرزش در آورده است. بطور مثال رسوایی های ورلدکام و انرون که هر دو در تقلب هایی گرفتار شدند که حسابرسان را باعث آن دانستند. بعد از وقوع این رسواییها، اعتبار حرفه حسابرسی خدشه دار شده و این سوأل در اذهان عمومی مطرح شد که حسابرسان کجا بودند؟.  بسیاری از رفتارها و تصمیم های کارکنان و مدیران در سازمان های امروزی، تحت تأثیر...

[ 16 ] - ارائه الگوی سنجش تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران

یکی ازنقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. نقش حاکمیت شرکتیزمانی مفید تر است که مدیران از منافع سهامداران منحرف می شوند.نمونه ای از انحراف از منافع سهامدارانمدیریت سود از طریق اقلام تعهدی است .حاکمیت شرکتی احتمالا وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و احتمالادرک سرمایه گذاران را از اعتبار عملکرد شرکتها که بوسیله سودها در شرایط مدیریت سود ارزیابی می شود را بهبودمی بخشند. ه...

[ 17 ] - بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران

تحقیق حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان ثروت ایجادشده برای سهامداران، صورت پذیرفته است. متغیرهای مستقل تحقیق سازوکارهای حاکمیت شرکتی می باشند که ازچهار بعد تعداد سرمایه گذاران نهادی، نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی، استقلال اعضای هیات مدیره ونسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره، مورد بررسی قرار می گیرند. متغیر وابسته تحقیق ثروت ایجاد شده برایسهامدا...

[ 18 ] - رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار(MVA)به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عملکرد مطلوب، باعث افزایش ارزش شرکت و در نهایت افزایش ثروت سهامداران خواهد شد. چالشاساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای بنگاه ها به خصوص ثروت آفرینی برای سهامداران میباشد. امروزه از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان برترین شاخص ارزیابی عملکرد داخلی که شاخصی از ثروتآفرینی برای سهامداران است، یاد می کنند. این شاخص رابطه نزدیکی با ارزش افزوده بازار به عنوان شاخص خارجی ارزش آفرینی دارد. این پژو...

[ 19 ] - بررسی ارتباط مراحل چرخۀ عمر شرکت با هزینۀ سرمایۀ ضمنی بر اساس تئوریِ منابع- محورِ پویا

طبق تئوری چرخۀ عمر، شرکت‌ها همانند دیگر موجودات زنده از یک سری الگوهای قابل پیش‌بینی در طی مراحل عمر خود پیروی می‌کنند و تشخیص و ارزیابی این مراحل در فهم عملکرد مالی شرکت نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا هزینۀ سرمایة شرکت در طی مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت دچار تغییرات می‌گردد یا نه. به عبارت دیگر هزینۀ سرمایة شرکت تا چه حدّ تحت تأثیر مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت قرار دارد. با...

[ 20 ] - ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران

هدف این مقاله ارائه یک چارچوب نظری به منظور توضیح و پیش‌بینی اصلاحات حسابداری دولت جمهوری اسلامی ایران با اقتباس از الگوی اقتضایی بین‌المللی لودر (2001) است که توسط محققان زیادی برای توضیح فرایند نوآوری در نظام حسابداری دولتی کشورهای متعددی به کار گرفته شده است و نقش پارادایم را در تحقیقات تطبیقی بین‌المللی حسابداری بخش عمومی ایفا می‌کند. یافته‌های این تحقیق پیمایشی نشاندهنده این است که حسابدار...

[ 21 ] - آگاهی فراشناختی، ابعاد درک معنای ضمنی و رفتار تصمیم‌گیری حسابداران مدیریت در باور و عمل: مطالعه‌ی ذهنیت دانشجویان حسابداری

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی امکان­پذیری توانمندسازی رفتار تصمیم­گیری حسابداران­مدیریت از طریق آگاهی فراشناختی بوده است. به این منظور متغیر آگاهی فراشناختی به عنوان متغیر مستقل و ابعاد ارزشگذاری، فعالیت و قدرت درک معنای ضمنی به عنوان متغیر میانجی مورد استفاده قرار گرفته­اند. رفتار تصمیم­گیری حسابداران­مدیریت در باور و عمل به عنوان دو متغیر وابسته وارد الگو شده­اند. این تحقیق بر روی دانشجویان ا...

[ 22 ] - تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش

توجه روزافزون به نقش ارتباطات و فاکتورهای اجتماعی و جامعه شناسی در همه علوم به عنوان یکی از زیر ساختهای موثر در توسعه هر علم همواره مطرح می باشد. حسابداری ،به عنوان دانشی که در مسیر بالندگی از دو منظر دانش و حرفه فهمواره از ابعاد گوناگون با محیط پیرامون و جامعه در ارتباط و به نوعی درهم تنیده ،در مسیر تکامل با کنشگران و شبکه های بسیاری در ارتباط و تعامل است و آشنایی با نحوه ارتباطات موجود و شناخ...

[ 23 ] - بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد

هدف از این پژوهش بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد می باشد و به عبارتی بررسی می شود که آیا میان نگهداری وجه نقد در شرکتهای دارای اعتباری تجاری خوب و ضعیف تفاوت معناداری وجود دارد وآیا میان نگهداری وجه نقد در شرکتهای با عمق مالی زیاد و کم تفاوت معناداری وجود دارد . این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است .قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1390 می باشد. جامعه آماری این تحقی...

[ 24 ] - تبیین مقایسه ای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کلاسیک و رفتاری در بازار سرمایه ایران

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مقایسه‌ای مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رفتاری و کلاسیک در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری موردمطالعه این پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شدۀ بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری نیز قلمرو زمانی بین سال‌های 1385 تا 1395می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات شامل روش‌های کتابخانه‌ای و روش‌های میدانی می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌های ای...

[ 25 ] - تشخیص و تبیین تاثیرات "موقعیت جغرافیائی و ریز فرهنگ ها" بر چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

علی‌رغم پیشرفت‌های فنی، موقعیت جغرافیائی شرکت‌ها هنوز نقش عمده‌ای در تعیین تصمیمات سرمایه‌گذاران را ایفا می‌کند، از طرف دیگر علاقه‌مندی‌های زیاد و قابل توجهی در ادبیات حسابداری در فهم این نکته وجود دارد که چگونه تفاوت‌ها در فرهنگ ملی برaccounting outcomes and the capital markets. نتایج و عواقب حسابداری و بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد، بنابراین بخش عمده‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این زمینه به ب...

[ 26 ] - بررسی تأثیر چرخۀ عمر بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر چرخة عمر بر اجتاب مالیاتی شرکت‌ها است. براساس مبانی نظری موجود، شرکت‌ها در مراحل مختلف چرخة عمر خود، دارای برنامه‌ریزی‌های منحصر به فرد و متفاوتی هستند که میزان اجتنابِ مالیاتی نیز از آن مستثنا نیست. این پژوهش کاربردی است و در آن، از شیوة پس‌رویدادی استفاده شده است. بررسی متغیرهای پژوهش نیز با استفاده از اطلاعات صورت‌های مالی انجام شد. دورة زمانی مطالعه، شامل سال‌های 1...

[ 27 ] - ارزیابی تأثیر ادراک اخلاقی و شهود بر قضاوت اخلاقی حسابداران نسبت به هشداردهی تخلفات مالی در بخش عمومی

هشداردهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی و بخشی از حاکمیت شرکتی، روش مهمی برای جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی بوده و سازوکاری برای کشف و کنترل اعمال خلاف در سازمانها محسوب می شود. این پژوهش به هشداردهی به مثابه یک تصمیم اخلاقی نگریسته و با استفاده از رویکرد جامع تصمیم گیری اخلاقی، اثر ادراک اخلاقی را بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش شهود ب...

[ 28 ] - بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پس از بررسی ارتباطات مشخص شد، پرداخت سود سهام، زمینه کاهش سقوط قیمت سهام را فراهم می‎کند. انتظار می‎رود در شرایط وجود عدم تقارن اطلاعاتی، ارتباط تقسیم سود و سقوط قیمت سهام دچار تغییراتی شوند. روش: به‎منظور اجرای ...

[ 29 ] - تحلیل رابطه ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی (مطالعه موردی استان گیلان)

تصمیم به افشا یا سکوت در قبال یک تخلف مالی در سازمان که فرد شاغل در حرفه حسابداری شاهد آن بوده یک تنگنای اخلاقی است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ادراک اخلاقی و قضاوت اخلاقی حسابداران شاغل در بخش عمومی نسبت به هشداردهی تخلفات مالی با تأکید بر نقش هوش اخلاقی است. بدین منظور در یک پلات فُرم مبتنی بر وب، سوألاتی در قالب پرسشنامه استاندارد و سناریو محقق ساخته با توجه به محیط حسابداری بخش عمومی در ...

[ 30 ] - The Mediating Effect of Self-leadership Between Metacognition And Management Accountants' Decision making

In order to survive in an ever-changing world, companies need empowered employees. Therefore, management accountants' empowerment is an important issue, especially in underdeveloped countries. Management accounting tools that are used in Iran are not suitable for companies' strategies with regard to management accounting knowledge development.  On the other hand,  keeping up with management acc...

[ 31 ] - مدیریت سود فرصت طلبانه و کارآ و رابطه آن با محدودیت های مالی : آزمون فرضیه بدهی تئوری های اثباتی حسابداری

علی‌رغم وجود مبانی نظری قوی پیرامون اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود، چگونگی تأثیر استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بر تصمیمات مالی شرکت‌ها به‌درستی تبیین نشده است. شرکت‌هایی که با محدودیت مالی مواجه هستند می‌توانند با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با علامت‌دهی مثبت به بازار الزامات قراردادهای بدهی را تا اندازه‌ای تعدیل کنند و هزینه بدهی خود را کاهش دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود...

[ 32 ] - بررسی مقایسه ای تاثیر نوع مالکیت دولتی و خصوصی بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع مالکیت (دولتی و خصوصی ) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل تحقیق ، متغیر دوبعدی نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) و متغیر وابسته، متغیر دو بعدی کیفیت سود (نوسان پذیری سود و کیفیت اقلام تعهدی در مدل تعدیل شده جونز) می باشد . 540 سال – شرکت با در نظر گرفتن ویژگی هایی به عنوان نمونه آماری تحقیق طی دوره زمانی 1382 تا 1391 مورد بر...

[ 33 ] - اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

درتحقیق حاضر به بررسی اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی شرکتها پرداخته شده است . جامعه آماری  در تحقیق حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 114 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل...

[ 34 ] - اثرات تغییرات سیاست های پولی دولت ها بر سرمایه گذاری در کشورهای اسلامی

سرمایه گذاری موتور محرک رشد و توسعه و از بنیادتی­ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می­رود. کشورها برای نیل به آن نیازمند استفاده از سیاست­های مالی و پولی می­باشند. اثرات سیاست­های پولی و مالی بر فعالیت­های اقتصادی مستلزم شناخت این سیاست­ها و ابزارهای آن و اثرات آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی می­باشد. بنابراین در این تحقیق به بررسی اثرات تغییرات سیاست­های پولی بر سرمایه گذاری در منتخبی از کشورهای...

[ 35 ] - مطالعه استانداردهای حسابداری از منظر قابلیت فهم آن ها توسط مخاطبان: تحلیل محتوا و سنجش خوانایی

استانداردهای حسابداری قواعدی لازم الاجرا هستند که واحدهای گزارشگر برای کسب نظر مقبول حسابرس باید آنها را بکارگیرند. برای بکارگیری صحیح یک استاندارد  ، استفاده کنندگان باید قادر به درک آن باشند. حسابرسان برای ارزیابی و اظهار نظر درمورد بکارگیری صحیح استانداردها توسط واحدهای اقتصادی باید قادر به درک صحیح مفهوم استانداردهای حسابداری باشند.  همچنین دانشجویان و آموزش دهندگان حوزه حسابداری نیز هم به ...

[ 36 ] - Conceptual Design of Sustainable Outsourcing with Balanced Scorecard Using Analytic Hierarchy Process: A Case Study for Fajr Jam Gas Refining Company

The purpose of this paper was to design a conceptual model of sustainable outsourcingwith a balanced scorecard using the hierarchical analysis process. In this research, success factors of outsourcing were identified based on previous studies conducted inside and outside of the country. To ensure the validity of the factors, in addition to the content validity and the validity index, the reliab...

[ 37 ] - بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 108 شرکت پذیرفته‌شده در بورس در بازه زمانی 1386 الی 1391 استخراج شد و سپس با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و الگوی داده‌های تابلویی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن بود که بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت‌های پذیرفته‌ش...

[ 38 ] - مقایسه رتبه بندی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار مدلهای عصبی وفازی

با رتبه بندی شرکتها بر اساس شفافیت اطلاعات مالی می توان به تصمیم گیری بهتر در بورس اوراق بهادار کمک کرد. در این پژوهش با بررسی صورت های مالی شرکت ها و سنجش میزان شفافیت اطلاعات مالی ، نسبت به رتبه بندی آنها بر اساس مدل های عصبی و فازی پرداخته شده است. هدف دیگر تحقیق حاضر، مقایسه مدل های عصبی و فازی برای رتبه بندی شفافیت اطلاعات مالی شرکتها است. این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس شیوه گردآ...

[ 39 ] - The Comparison of Applying a Designed Model to Measure Credit Risk Between Melli and Mellat Banks

The main purpose of this paper is providing a model to calculate the credit risk of Melli bank clients and implement it at Mellat Bank. Therefore, the present study uses a multi-layered neural network method. The statistical population of this research is all real and legal clients of Melli and Mellat banks. Sampling method used in this research is a simple random sampling method. Friedman test...

[ 40 ] - نقش مدیریت دارایی، بدهی (ALM) در صنعت بیمه در بهبود پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری

مدیریت دارایی و بدهی به دنبال یافتن ترکیبی از دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه می‌باشد تا بدان وسیله، خالص ثروت سهامداران را افزایش دهد. نقش مدیریت دارایی و بدهی بیشتر در صنایع مالی و اعتباری و بانک‌ها مورد تحقیق قرار گرفته اما کمتر تحقیقی برای شرکت‌های بیمه‌ای انجام شده است. لذا این تحقیق درصدد آن است که نقش مدیریت دارایی، بدهی در صنعت بیمه پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری را مورد بررسی ...

[ 41 ] - The Use of Fuzzy, Neural Network, and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to Rank Financial Information Transparency

Ranking of a company's financial information is one of the most important tools for identifying strengths and weaknesses and identifying opportunities and threats outside the company. In this study, it is attempted to examine the financial statements of companies to rank and explain the transparency of financial information of 198 companies during 2009-2017 using artificial intelligence and neu...

[ 42 ] - مدل سازی رفتار سرمایه گذاران با استفاده از متغیرهای روانشناختی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور شناخت خطاهای تصمیم گیری در سرمایه‌گذاری

مدل‌سازی ساختاری تفسیری یکی از روش‌های طراحی سیستم‌ها، به‌ویژه سیستم‌های مدیریتی و حسابداری است و به‌عنوان ابزاری مهم برای نظم بخشیدن و جهت دادن به پیچیدگی روابط بین متغیرها عمل می‌کند. این تکنیک با شناسایی متغیرها، آغاز و سپس روابط زمینه‌ای بین متغیرها را با استفاده از تجربه‌ها و دانش خبرگان مشخص و درنهایت مدل ساختاری چند سطحی ایجاد می‌کند. در این پژوهش با استفاده از این رویکرد، متغیرهای روان‌...

[ 43 ] - شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از تکنیک قضاوت به روش AHP می‌باشد. ابعاد مثلث تقلب مورد بررسی شامل ویژگی‌های فشار، فرصت و توجیه، و 32 عامل مؤثر بر کشف تقلب بر اساس یافته‌های ناشی از پژوهش‌های گذشته در این حوزه و همچنین بیانیه‌ی استانداردهای حسابرسی می‌باشند. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل حسابرسان ارشد، سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیر حسابرسی و شریک مؤسسه‌ی حسابرسی شاغل در مؤ...

[ 44 ] - کشف تقلب در صورت‌های مالی: تحلیل تفاوت بین تکنیک‌های داده‌کاوی و قضاوت

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کشف تقلب صورت‌های مالی با استفاده از تکنیک قضاوت به روش فرآیند سلسله مراتبی و تکنیک‌های داده‌کاوی می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل حسابرسان ارشد، سرپرستان، سرپرستان ارشد، مدیر حسابرسی و شریک مؤسسه‌ی و همچنین شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در راستای هدف پژوهش، تعداد 56 پرسش‌نامه و داده‌های 109 شرکت بورسی طی دوره‌ی زمانی 1391 تا 1396 گردآوری...

[ 45 ] - بررسی تطبیقی رابطه نقد شوندگی و تاب آوری سهام با بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران

تاب آوری "توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازماندهی مجدد در حالیکه متحمل تغییر شده" تعریف می گردد. نوسان در بازار مالی یکی از متغیرهای مهم در زمینه تصمیمات سرمایه گذاری است. از طرفی دیگر بازده مورد انتظار همواره با یک عدم اطمینان همراه است هدف این پژوهش بررسی تطبیقی رابطه نقد شوندگی و تاب آوری سهام با بازده مورد انتظار می باشد.در این پژوهش رابطه تاب آوری سهام و سیزده معیار نقدشوندگی با بازده ...

نویسندگان همکار

فریدون رهنمای رودپشتی 5  

زهرا پورزمانی 4  

حمیدرضا وکیلی فرد 3  

Royaee, Ramezanali 3  

حمیدرضا وکیلی فرد 2  

هاشم نیکومرام 2  

علی بیات 2  

Shariati, Marziyeh 2  

علی اسماعیل زاده مقری 2  

مجید گلدوست 2  

حمید رضا وکیلی فرد 2  

Hossin panahian 2  

Rouhollah javadi 2  

جواد معصومی 2  

تقی‌زاده خانقاه, وحید 1  

حشمت, نسا 1  

الهه معزز 1  

داود خان حسینی 1  

محمد نیکو نسبتی 1  

محسن احمدی 1  

مرتضی بیات 1  

یونس بادآور نهندی 1  

امید صباغیان طوسی 1  

حسن ابوالفتحی 1  

رضا احمدی 1  

هاشم ولی پور 1  

احمد یعقوب نژاد 1  

نجمه سلمان پناه 1  

صابر جلیلی 1  

یحیی حساس یگانه 1  

فریدون رهنمای رودپشتی 1  

نسا حشمت 1  

بتول زارعی 1  

بهاره بنی طالبی دهکردی 1  

هاشم نیکومرام 1  

مریم مهدوی 1  

حمیدرضا وکیلی فرد 1  

زهرا هوشمند نقابی 1  

مریم خلیلی عراقی 1  

رویایی رمضانعلی 1  

صادق همه خانی 1  

حسین رجب دری 1  

فاطمه دهقان 1  

مریم متانت 1  

مهدی ذوالفقاری 1  

لیلا صدیقی کمال 1  

رضا اسلامی 1  

نعمت ا.. موسوی 1  

آزیتا جهانشاد 1  

اعظم سروی 1  

Hamidreza Vakilifard 1  

Kumarce Gholamian 1  

Rezvan Hejazi 1  

سمیرا پهلوان 1  

Ardeshir Salari 1  

Hamidreza Vakilifard 1  

محمد اوسطی 1  

حسین ایزدی 1  

شیروان براری 1  

هاشم نیکومرام 1  

زهره حاجیها 1  

سید حسن موسوی 1