نوری پور , شمس اله

فوق تخصص نوزادان، عضو هیات علمی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران

[ 1 ] - مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل INSURE

  مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل INSURE     طاهره وفایی‌نژاد [1] ، علی فخرموحدی [2] ، طاهره سلیمی [3] *، شمس اله نوری‌پور [4]     تاریخ دریافت 29/10/1393 تاریخ پذیرش 25/01/1394     چکیده   پیش‌زمینه و هدف : اساس درمان در سندرم دیسترس تنفسی حاد نوزادان تنظیم تبادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن بوده است که توسط سبک‌های درم...

[ 2 ] - تأثیر ماساژ تا تکمیل دورۀ جنینی بر بازتاب‌های نوزادان زودرس

بازتاب‌ها، پاسخ های غیرارادی و خودکار بدن به انواع محرک‌ها مثل فشار، صدا و تحریک لمسی هستند که به عنوان ابزارهایی برای تعیین سطح بالیدگی عصبی و تشخیص اختلالات دستگاه اعصاب مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنا بر این مهم، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریکات لمسی‌حرکتی توسط مادر بر وضعیت بازتابی نوزادان زودرس بود. به همین منظور از میان نوزادان زودرس بستری در بخش نوزادان بیمارستان امیرالمومنین...

[ 3 ] - تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس

بیش از نیم قرن است که مطالعات از ارتباط قوی بین تولد زودرس و اختلالات رشد و تکامل خبر می‌دهند. بنا بر ضرورت توجه به رشد نوزادان نارس، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر وزن، قد، اندازۀ محیط اندامهایی چون دور سر، سینه، شکم، بازو و ران نوزادان نارس بود. به همین منظور از میان نوزادان نارس بستری در بخش نوزادان بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان سمنان در بازۀ زمانی یک الی ...

[ 4 ] - Effect of a period of tactile kinetic stimulation on the motor development quotient of preterm neonates: 4-month follow-up

Introduction: More than half a century, studies reported about strong association between preterm birth and development disorders. Therefore, the aim of this study was to follow the effect of a period of tactile kinetic simulations on motor development quotient in preterm neonates. Materials and Methods: So, among all of Iranian neonates healthy and preterm of Amiralmomenin hospital neonatal un...

[ 5 ] - Correlation between anteroposterior renal pelvic diameter and vesicoureteral reflux in congenital hydronephros

Introduction: One of the most common findings in prenatal evaluation is congenital hydronephrosis. The correct diagnosis is of great value. This study was conducted to find the correlation between Anteroposterior Renal Pelvic Diameter (APD), which is detected by postnatal ultrasonography, and Vesicoureteral Reflux (VUR) in neonates and infants with congenital hydronephrosis. Therefore, this stu...