فخرموحدی , علی

دکترای پرستاری، استادیار دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ایران

[ 1 ] - مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل INSURE

  مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل INSURE     طاهره وفایی‌نژاد [1] ، علی فخرموحدی [2] ، طاهره سلیمی [3] *، شمس اله نوری‌پور [4]     تاریخ دریافت 29/10/1393 تاریخ پذیرش 25/01/1394     چکیده   پیش‌زمینه و هدف : اساس درمان در سندرم دیسترس تنفسی حاد نوزادان تنظیم تبادل اکسیژن و دی‌اکسید کربن بوده است که توسط سبک‌های درم...

[ 2 ] - بررسی تأثیر لمس بر علائم حیاتی بیماران بی‌قرار تحت تهویه مکانیکی

  بررسی تأثیر لمس بر علائم حیاتی بیماران بی‌قرار تحت تهویه مکانیکی     علی فخرموحدی [1] ، منیر نوبهار [2] *، معصومه بوالحسنی [3]     تاریخ دریافت 07/07/1393 تاریخ پذیرش 10/09/1393     چکیده   پیش‌زمینه و هدف: بی‌قراری بیماران تحت تهویه مکانیکی روند درمان و علائم حیاتی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. علائم حیاتی به دنبال بی‌قراری بیمار افزایش یافته و ممکن است روند بهبودی بیمار را به تأخیر بی‌ا...

[ 3 ] - مدیریت بازآموزی همتامحور پرستاران شاغل در بخش­های مراقبت ویژه

    Introduction: Retraining programs for nurses are usually run as workshops and group discussions causing challenges as limitations on the number of participants, long lasting duration and high costs. Since most of these programs are taught by instructors working outside of clinical setting , it is necessary to use a method to train large groups of nurses in a short time. The purpose of t his...

[ 4 ] - بررسی تأثیر رفتار مدرسین بر میزان یادگیری بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری

زمینه و هدف: آموزش بالینی فرایند مهمی است که دانشجویان را برای زندگی حرفه ‌ ای آماده می ‌ سازد. مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان کارشناسی پرستاری نسبت به تأثیر رفتارهای مربیان بر میزان یادگیری در طول کارآموزی‌های بالینی طراحی گردید. روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی بود که بر روی 145 دانشجوی کارشناسی پرستاری صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، معیار لیکرت 7 امتیازی بود که دیدگاه...

[ 5 ] - تأثیر آموزش به روش سخنرانی، توسط همکار پرستار، بر یادداری دانش پرستاران بخش‌های ویژه در تفسیر نوار قلب

Background and Aim: Learning basic issues in nursing requires new strategies that can enhance knowledge retention among nurses. This study aimed to determine the effect of lecturing by peer-nurses on critical units nurses’ retaining knowledge of electrocardiogram (ECG) interpretation. Materials and Methods: In this experimental study, two units (as test and control groups) were selected randoml...

[ 6 ] - Quality of Life in Patients with Thalassemia Major: A Concept Analysis Using Rodgers' Evolutionary Method

Background: Quality of life (QoL) is a complicated phenomenon in patients with thalassemia major. This study was conducted to clarify the concept of QoL in patients with thalassemia major. Materials and Methods: This study was performed using Roger’s evolutionary method. Electronic databases:<...

[ 7 ] - Death risk classifying in patients with internal medical emergencies in pre-hospital settings

Introduction: In a pre-hospital emergency, identifying high-risk medical patients and appropriate decision making is very important. The classifying of life-threatening risks in pre-hospital settings can improve the decision-making process. This study was purposed to classify the risk level of death in patients in pre-hospital emergency settings. Materials and Methods: This study was a descript...