× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

حیدری, محمود رضا

[ 1 ] - بررسی‌ اثر عصاره‌ متانولی‌ آنیسون ).L ‌(Pimpinella anisum بر تشنج‌ ناشی‌ از پیکروتوکسین‌ در موش‌ سوری ‌و مکانیسم احتمالی آن

  چکیده   زمینه و هدف : آنیسون‌ با نام‌ علمی . L Pimpinella anisum ‌ گیاه‌ دارویی‌ شناخته‌ شده‌ای‌ است‌ که‌ در طب‌ سنتی‌ از آن‌ به‌ عنوان‌ ضد نفخ‌، مسکن‌ و ضد تشنج‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌. در مطالعه‌ حاضر اثر عصاره‌ متانولی‌ میوه‌ این‌ گیاه‌ بر تشنجات‌ صرعی‌ ناشی‌ از پیکروتوکسین‌ در موش‌ سوری‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.   روش بررسی : ابتدا حیوانات‌ از طریق‌ تزریق‌ داخل‌ صفاقی‌ دوزهای‌ مختلفی‌ ...

[ 2 ] - Effect of safranal, a constituent of saffron, on olanzapine (an atypical antipsychotic) induced metabolic disorders in rat

Objective(s): Olanzapine, an atypical antipsychotic, causes weight gain and metabolic disorders in humans. Safranal, one of the active components of Crocus sativus (saffron), has been shown to have anti-obesity, lipid and blood pressure lowering and anti-diabetes effects. In this investigation, the effect of safranal on metabolic disorders induced by olanzapine was stu...