معظمیان, الهام

گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم، کشاورزی و فناوری‌های نوین، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

[ 1 ] - بررسی اثر اسانس گیاهان اسفند، آویشن دنایی و چویل بر عفونت سوختگی ناشی از سودوموناس ائروژینوزا مولد اگزوتوکسین A در موش سوری آزمایشگاهی

زمینه و هدف: زخم سوختگی محل مناسبی برای بروز عفونت­های مقاوم به درمان می باشد و باکتری سودوموناس ائروژینوزا رایج ترین  باکتری مولد این عفونت­ها می­باشد. بنابراین، تحقیق در زمینه بدست آوردن داروهای مؤثر ضروری بنظر می­رسد. هدف از این تحقیق، شناسایی اثر ضد باکتریایی گیاهان آویشن دنایی، چویل و اسفند برروی عفونت زخم سوختگی ناشی از سودوموناس ائروژینوزا و مقایسه آن با اثر آنتی بیوتیک­های منتخب بر روی ...

[ 2 ] - ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین-27(-964 A/G) با تظاهرات بالینی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

سابقه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع ترین عوامل بیماری زای باکتریایی در انسان می باشد. تقریباً نیمی از جمعیت دنیا با این باکتری آلوده اند و به عنوان عامل مهم بیماری های گوارشی مانند التهاب مزمن معده، بیماری زخم معده و سرطان معده شناخته شده است. اینترلوکین-27 یک سایتوکاین پیش التهابی می‌باشد که توسط سلول‌های (CD4+) Th ترشح شده و از طریق القای فاکتورهای مخت...

[ 3 ] - مهار مرگ بچه موش ناشی از تاثیر باکتری اشریشیا کلی K99 توسط باکتری‌های کلی‌سینوژنیک

سابقه و هدف: باکتری اشریشیا کلی سویه K99 مهم‌ترین عامل ایجاد کننده اسهال در گوساله‌ها می‌باشد. کلی‌سین یکی از انواع باکتریوسین‌ها می‌باشد که به‌وسیله سویه های مختلف اشریشیا تولید شده و خاصیت کشندگی بر روی باکتری‌های همان نوع یا باکتری‌های مشابه دارد. این مطالعه با هدف بررسی باکتری‌های کلی‌سینوژنیک به عنوان روشی در درمان عفونت اشریشیا کلی سویه K99 انجام گرفت ...

[ 4 ] - ارزیابی ژن nifH در باکتری مزوریزوبیوم سیسری سویه بومی ایران

سابقه و هدف: نخود سومین لگوم دانه ای جهان و اولین لگوم دانه ای ایران است. بررسی اثر متقابل مزوریزوبیوم سیسری همزیست با این گیاه در تثبیت ازت مولکولی اهمیت زیادی دارد. تثبیت نیتروژن اتمسفری مستلزم وجود سیستم آنزیمی نیتروژناز است که توسط سه ژن  nifH، nifD و nifK کد می شود.  هدف از این پژوهش تعیین توالی ژن nifH، کد کننده زیر واحد گامای آنزیم نی...

[ 5 ] - تأثیر توکسین پاراسپورال باسیلوس تورنجینسیس بر تحریک تولید سایتوکاین‌های اینترلوکین-2 و اینترلوکین-5

مقدمه: باسیلوس تورنجینسیس باکتری گرم مثبت و بی‌هوازی اختیاری است که طی اسپورزایی، پروتئین پاراسپورال بلوری تولید می‌کند. اگرچه برخی از پروتئین‌های یادشده توانایی حشره‌کشی ندارند، برخی سلول‌های سرطانی را در انسان و حیوان نابود می‌کنند. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر پاراسپورال سیتوسیدال باسیلوس تورنجینسیس بر تحریک سلول‌های تک‌هسته‌ای خون محیطی و توانایی تولید سایتوکاین‌های اینترلوکین-2 و اینترلوکی...

[ 6 ] - اثرات سیتوسیدالی پروتئین کریستالی باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی سرطان سینه موش در شرایط آزمایشگاهی

هدف: هدف از این تحقیق تاثیر پاراسپورین باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی سرطان سینه موش در شرایط آزمایشگاهی بود. مواد و روش‏ها: جداسازی توکسین کریستالی از ایزوله‏های باسیلوس تورنجینسیس انجام شد. تیمار رده سلولی سرطان سینه 4T1 با توکسین فعال شده انجام شد. از اثرات سیتوپاتیک سلولی عکس‏برداری شد. توکسین کریستالی با بیشترین خاصیت سیتوسیدالی، با استفاده از SDS-PA...

[ 7 ] - Molecular Identification, Isolation and Evaluation of Persian Gulf Actinomycetes as Candidates of Cytotoxic Metabolites Against Breast Cancer

Introduction: Marine actinomycetes have a great potential to produce unique bioactive compounds due to their special adaptation in the harsh ocean environment. The current study aimed to isolate anti-cancer compounds producing actinomycetes from sediments of Harra forests of the Persian Gulf and investigate their potential as anti-breast cancer metabolites. Methods: In the current study, 40 se...

[ 8 ] - Molecular Identification, Isolation and Evaluation of Persian Gulf Actinomycetes as Candidates of Cytotoxic Metabolites Against Breast Cancer

Introduction: Marine actinomycetes have a great potential to produce unique bioactive compounds due to their special adaptation in the harsh ocean environment. The current study aimed to isolate anti-cancer compounds producing actinomycetes from sediments of Harra forests of the Persian Gulf and investigate their potential as anti-breast cancer metabolites. Methods: In the current study, 40 se...

[ 9 ] - اثر ضد میکروبی رنگ‌دانه باکتری سراشیا مارسنس بر ایزوله‌های کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چند آنتی‌بیوتیک جمع‌آوری شده از زخم سوختگی

چکیده زمینه و هدف: با گسترش روزافزون مقاومت باکتری‌های بیماری‌زا به آنتی‌بیوتیک‌های موجود، شناسایی ترکیب‌های ضدمیکروبی جدید ضروری است. رنگ‌دانه‌های باکتریایی به ‌عنوان محصولات فعال زیستی، یکی از گزینه‌های شناسایی ترکیب‌های ضدمیکروبی جدید می‌باشند. میکروارگانیسم‌ها جهت تولید محصولات میکروبی جدید مانند رنگ‌دانه مورد توجه قرار گرفته‌اند.   روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 37 ایزوله باکتری رنگ‌دان...

[ 10 ] - اثرات سمیت سلولی پروتئین کریستالی توکسین باسیلوس تورنجینسیس بر روی انگل لیشمانیا تروپیکا

سابقه و هدف: لیشمانیوز گروهی از  بیماری های عفونی هستند که توسط انگل داخل سلولی اجباری از جنس لیشمانیا از راسته کینتوپلاست داران ایجاد می گردد. استفاده از عوامل کنترل کننده زیستی-میکروبی  به عنوان یکی از روش های  جایگزین درمانی عفونت های لیشمانیایی توسعه یافته است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر فعالیت های پروتئین های کریستالی باسیلوس تورنجنسیس علیه انگل لیشمانیا تروپی...

[ 11 ] - ارتباط پلی مورفیسم ژن اینترلوکین-27(-964 A/G) با تظاهرات بالینی عفونت هلیکوباکتر پیلوری

سابقه و هدف: هلیکوباکتر پیلوری یکی از شایع ترین عوامل بیماری زای باکتریایی در انسان می باشد. تقریباً نیمی از جمعیت دنیا با این باکتری آلوده اند و به عنوان عامل مهم بیماری های گوارشی مانند التهاب مزمن معده، بیماری زخم معده و سرطان معده شناخته شده است. اینترلوکین-27 یک سایتوکاین پیش التهابی می‌باشد که توسط سلول‌های (CD4+) Th ترشح شده و از طریق القای فاکتورهای مخت...

[ 12 ] - مهار مرگ بچه موش ناشی از تاثیر باکتری اشریشیا کلی K99 توسط باکتری‌های کلی‌سینوژنیک

سابقه و هدف: باکتری اشریشیا کلی سویه K99 مهم‌ترین عامل ایجاد کننده اسهال در گوساله‌ها می‌باشد. کلی‌سین یکی از انواع باکتریوسین‌ها می‌باشد که به‌وسیله سویه های مختلف اشریشیا تولید شده و خاصیت کشندگی بر روی باکتری‌های همان نوع یا باکتری‌های مشابه دارد. این مطالعه با هدف بررسی باکتری‌های کلی‌سینوژنیک به عنوان روشی در درمان عفونت اشریشیا کلی سویه K99 انجام گرفت ...

[ 13 ] - ارزیابی ژن nifH در باکتری مزوریزوبیوم سیسری سویه بومی ایران

سابقه و هدف: نخود سومین لگوم دانه ای جهان و اولین لگوم دانه ای ایران است. بررسی اثر متقابل مزوریزوبیوم سیسری همزیست با این گیاه در تثبیت ازت مولکولی اهمیت زیادی دارد. تثبیت نیتروژن اتمسفری مستلزم وجود سیستم آنزیمی نیتروژناز است که توسط سه ژن  nifH، nifD و nifK کد می شود.  هدف از این پژوهش تعیین توالی ژن nifH، کد کننده زیر واحد گامای آنزیم نی...

[ 14 ] - The association of interleukin-13 gene polymorphism withkala-azar patients

Background& Objective: Host resistance towards Leishmania infection is mediated by cellular immune responses leading to macrophage activation and parasite killing. According to the important role of IL-13 in the defense against visceral leishmaniasis (VL) and the known effect of the IL-13 gene polymorphisms on its production, the aim of this study was to investigate the probable relationship be...

[ 15 ] - Investigation of Cytocidal Activity of Bacillus Thuringiensis Parasporal Toxin on CCRF-CEM Cell Line

Background & Objective: Parasporin is a parasporal protein of Bacillus thuringiensis and exhibits special cytocidal activity against human cancer cells. Similar to other insecticidal Bacillus thuringiensis crystal toxins, parasporin shows target specificity and damages the cellular membrane. In this study, different strains of Bacillus thuringiensis isolated from various regions of Iran and the...

[ 17 ] - Lactobacillus Acidophilus Cytotoxicity Effect and Apoptosis in Human Bladder Carcinoma Cells: An In Vitro Study

Introduction: Anticancer effects of Lactobacillus acidophilus, as a probiotic bacterium, have been indicated in several studies. There are common therapeutic options for bladder cancer treatment; however, their side effects and recurrence of disease are considerable. Therefore, complementary medication is essential and it must be safe and effective. In the present research, we assessed the anti...

[ 18 ] - تاثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری جدا شده از محصولات لبنی بر مدل رت-های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

با توجه به شیوع روز افزون دیابت نوع2، پژوهش کنونی با هدف تاثیر لاکتوباسیلوس­های جداسازی شده از محصولات لبنی بر قندخون در رت­های دیابتی شده انجام شد. جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس­ها از محصولات لبنی با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی و مولکولی انجام شد. در این پژوهش تیمار بر روی 49 راس رت نر ویستار با سـن تقریبـا 6 تا 8 هفته ای انجام شد. رت­ها در 7 گروه 7 تایی تقسیم بندی شدند . که در گروه مداخله ...