مازیار پروین زاده گشتی,

گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

[ 1 ] - مطالعه مورفولوژی و خواص گرمایی نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات حاوی نانوسیلیسهای آبدوست و آبگریز

Polyethylene terephthalate (PET) based nanocomposites containing three differently modified silica particles were prepared by melt compounding. The influence of type and amount of nanosilica on various properties of nanocomposite was studied using atomic force microscope, thermal degradation, thermal-mechanical properties, scanning electron microscope, and reflectance spectra. AFM test was use...

[ 2 ] - تأثیر ذره‌های نانوسیلیکا بر ویژگی‌های سطحی نانوکامپوزیت پلی بوتیلن ترفتالات/سیلیکا

در این پژوهش مقدار تأثیر ذرات نانو سیلیکا بر ویژگی‌های سطحی پلی (بوتیلن ترفتالات) با روش‌های متفاوت مورد ارزشیابی قرار گرفته است که شامل روش‌های طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، اندازه‌گیری زاویه تماس (CAM)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و طیف‌سنج انعکاسی (RS) است. نتیجه‌های FTIR نشان می‌دهد که گروه‌های سطحی سیلیکا با گروه‌های انتهایی کربوکسیل یا هیدروکسیل زنجی...

[ 3 ] - آب کافت آنزیمی الیاف نایلون 66 با استفاده از آنزیم پروتئاز

در سال‌های اخیر زیست‌فناوری کاربردهای فراوانی در واحدهای تکمیل و رنگرزی صنعت نساجی داشته است. آنزیم‌ها ترکیب‌هایی پروتئینی هستند که در بسیاری از واکنش‌های مورد نیاز در فرایندهای نساجی می‌توانند شرکت کنند. این تحقیق به منظور اصلاح ویژگی‌های الیاف نایلون 66 و بررسی ویژگی های متفاوت آن شامل رنگ‌پذیری، جذب رطوبت، تغییرهای سطحی و ثبات‌های رنگی با استفاده از آنزیم پروتئاز انجام شده است. بدین منظور من...

[ 4 ] - تهیه رنگدانه‌های معدنی مقاوم در برابر حرارت با استفاده از سنتز نانو ذرات SiO2/TiO2 روی زئولیت

این مطالعه در راستای بررسی قابلیت‌های زئولیت به دلیل قیمت کم و کاربردهای زیاد این ماده انجام شده است، رنگدانه‌های زئولیت /SiO2/TiO2 توسط قرارگیری نانو ذرات سیلیکا و دی اکسید تیتانیم بر سطح زئولیت با روش سل – ژل سنتز شده است. خصوصیات رنگدانه‌ها توسط آزمون های تبدیل فوریه زیر قرمز (FTIR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آزمون تفرق پرتو ایکس (EDX) و آزمون حرارتی (TGA) بررسی ش...

[ 5 ] - اکسیداسیون حرارتی آهن بر روی رس جهت تهیه رنگدانه رس- نانواکسید آهن (2): بررسی خصوصیات حرارتی، رنگی و الکترومغناطیسی

در این تحقیق نانوذرات اکسید آهن در سطح و در میان لایه‌های رس با استفاده از کربنات سدیم و نیترات آهن پس از اکسیداسیون حرارتی در دمای 400 درجه سانتی‌گراد تهیه شدند. پراش پرتو ایکس از رنگدانه سنتز شده وجود بلور‌های نانواکسید آهن 2 در سطح رنگدانه را نشان داد. به علاوه آزمون حرارتی از رنگدانه نانواکسید آهن-رس بهبود مقاومت حرارتی رنگدانه را در مقایسه با رس نشان داد. نتایج آزمون‌های میکروسکوپی و اسپکت...

[ 6 ] - تاثیر آبکافت آنزیمی نایلون 66 با استفاده از مخلوط آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز بر رنگ‌پذیری

آنزیم‌ها کاتالیزورهای زیست‌محیطی هستند که در فرآیندهای مرطوب نساجی به منظور بهبود زیردست و ظاهر، آهارگیری، سفیدگری، نرم‌کنندگی، مقاومت در برابر جمع‌شدگی، قابلیت رنگ‌پذیری و رفتار پرزدهی محصولات نساجی مختلف به کار می‌روند. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات الیاف نایلون 66 توسط مخلوط آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز می‌باشد. بررسی‌های انجام شده شامل طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، آنالیز تجزیه حرارتی...

[ 7 ] - رنگبری رنگزای کاتیونی بازیک قرمز46 از محلول‌های آبی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این پژوهش قابلیت رنگبری یک رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک قرمز 46 (BR46) به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی کامپوزیت‌ها با استفاده از آزمون تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی گردید. تاثیر متغیرهای موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی ش...

[ 8 ] - رنگبری رنگزای بازیک بر روی الیاف پشم پوشش داده شده با نانو ذرات دی‌اکسید زیرکونیم با پرتودهی فرابنفش

پژوهش حاضر به منظور تثبیت نانو ذرات دی اکسید زیرکونیم برروی پشم با استفاده از اسید سیتریک به ‌عنوان عامل اتصال‌دهنده عرضی و هیپوفسفیت سدیم به‌عنوان کاتالیزور با پرتودهی فرابنفش انجام شده است. تأثیر مقدار نانوذرات بروی عملکرد لیف پشم توسط طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی (SEM)، اسپکترومتر الکترونی تفرق پرتو X (EDX)، آزمون زاویه تماس قطره آب (WCA) و اسپکتروفوتومتر انعکاسی ...

[ 9 ] - تهیه رنگدانه جاذب امواج الکترومغناطیس با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و اکسیداسیون آلومینیم در لایه‌های رس

ذرات آلومینیم با استفاده از دو روش تبادل یونی و اکسیداسیون بر روی صفحات رس سنتز شدند. خصوصیات رنگدانه حاصله توسط طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه، پراش پرتو X، دستگاه تجزیه حرارتی، میکروسکوپ پویشی الکترونی، اسپکترومتر الکترونی تفرق پرتو X، اسپکتروفوتومتر انعکاسی و دستگاه تولید امواج الکترومغناطیس بررسی شد. روش طیف‌سنجی زیر قرمز فوریه تشکیل کمپلکس بین آلومینیم و صفحات رس را در لایه‌های درونی رس نشا...

[ 10 ] - بررسی تاثیر نوع نانوسیلیس بر خواص رنگرزی نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن ترفتالات/سیلیس

در این تحقیق نانوکامپوزیت‌های پلی‌استر حاوی سه نوع نانوسیلیس به عنوان پرکننده جهت تهیه به روش مذاب به کار رفت. اثر نوع و مقدار پرکننده‌ها بر خصوصیات مختلف نانوکامپوزیت با روش‌های میکروسکوپ نیروی اتمی، میکروسکوپ الکترونی، میکروسکوپ نوری، گرماسنجی روبشی تفاضلی، مقاومت حرارتی، اسپکتروفوتومتر انعکاسی و ثبات رنگی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون میکروسکوپ الکترونی به منظور بررسی وجود سیلیس در سطح کامپوزی...

[ 11 ] - بهبود رنگپذیری منسوج نایلون 6 با استفاده از آنزیم لیپاز

این تحقیق به منظور اصلاح خصوصیات الیاف نایلون 6 و بررسی خواص مختلف آن شامل رنگپذیری، جذب رطوبت، تغییرات سطحی و ثبات‌های رنگی با استفاده از آنزیم لیپاز انجام شده است. بدین منظور منسوج نایلون 6 ابتدا با غلظت‌های مختلف آنزیم لیپاز در محلول آب شامل 1، 2، 4 و 6% عمل شده است. سپس عملیات رنگرزی با دو رنگزای اسیدی و دیسپرس انجام شد. نتایج آزمایش رنگ‌سنجی نشان داد که در نمونه‌های عمل شده با آنزیم و سپس ...

[ 12 ] - Achillea Millefolium, a New Source of Natural Dye for Wool Dyeing

Today, natural colorants are emerging globally due to the fact that they are safer and more environmentally-friendly. Natural dyes have been employed in dyeing Persian carpet piles for many years. In this study, the dried Achillea was used for dyeing wool yarns. The Iranian wool yarn was scoured, mordanted using Cu, Sn, Al salts and then dyed with different amounts of dried Achillea powder. Tag...

[ 13 ] - Improving Colorant Absorption from Pistachio Hulls on Wool Fiber Using Protease Enzyme

Nowadays, textile processing based on biotechnology has gained its importance in the view of stringent environmental and industrial safety conditions. The use of protease enzymes in protein fibers to improve some physical and mechanical properties is particularly interesting. In this research, wool yarns were first treated with different concentrations of protease enzymes in aqueous solution in...

[ 14 ] - Using Eggplant Skin as a Source of Fruit Waste Colorant for Dyeing Wool Fibers

Today, natural colorants are emerging globally due to their safety and environmental friendly characteristics. Natural dyes have been employed in dyeing Persian carpet piles for many years. Food and fruit industry wastes are one of the main sources of colorants which can be employed for textile coloration. Eggplant (Solanum melongena), a member of the family Solanaceae, is used in food recipes....