غزاله چیذری فرد

گروه نساجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

[ 1 ] - تهیه رنگدانه‌های معدنی مقاوم در برابر حرارت با استفاده از سنتز نانو ذرات SiO2/TiO2 روی زئولیت

این مطالعه در راستای بررسی قابلیت‌های زئولیت به دلیل قیمت کم و کاربردهای زیاد این ماده انجام شده است، رنگدانه‌های زئولیت /SiO2/TiO2 توسط قرارگیری نانو ذرات سیلیکا و دی اکسید تیتانیم بر سطح زئولیت با روش سل – ژل سنتز شده است. خصوصیات رنگدانه‌ها توسط آزمون های تبدیل فوریه زیر قرمز (FTIR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آزمون تفرق پرتو ایکس (EDX) و آزمون حرارتی (TGA) بررسی ش...

[ 2 ] - رنگبری رنگزای کاتیونی بازیک قرمز46 از محلول‌های آبی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این پژوهش قابلیت رنگبری یک رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک قرمز 46 (BR46) به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی کامپوزیت‌ها با استفاده از آزمون تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی گردید. تاثیر متغیرهای موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی ش...