آرش الماسیان

گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

[ 1 ] - تهیه رنگدانه‌های معدنی مقاوم در برابر حرارت با استفاده از سنتز نانو ذرات SiO2/TiO2 روی زئولیت

این مطالعه در راستای بررسی قابلیت‌های زئولیت به دلیل قیمت کم و کاربردهای زیاد این ماده انجام شده است، رنگدانه‌های زئولیت /SiO2/TiO2 توسط قرارگیری نانو ذرات سیلیکا و دی اکسید تیتانیم بر سطح زئولیت با روش سل – ژل سنتز شده است. خصوصیات رنگدانه‌ها توسط آزمون های تبدیل فوریه زیر قرمز (FTIR)، پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آزمون تفرق پرتو ایکس (EDX) و آزمون حرارتی (TGA) بررسی ش...

[ 2 ] - اکسیداسیون حرارتی آهن بر روی رس جهت تهیه رنگدانه رس- نانواکسید آهن (2): بررسی خصوصیات حرارتی، رنگی و الکترومغناطیسی

در این تحقیق نانوذرات اکسید آهن در سطح و در میان لایه‌های رس با استفاده از کربنات سدیم و نیترات آهن پس از اکسیداسیون حرارتی در دمای 400 درجه سانتی‌گراد تهیه شدند. پراش پرتو ایکس از رنگدانه سنتز شده وجود بلور‌های نانواکسید آهن 2 در سطح رنگدانه را نشان داد. به علاوه آزمون حرارتی از رنگدانه نانواکسید آهن-رس بهبود مقاومت حرارتی رنگدانه را در مقایسه با رس نشان داد. نتایج آزمون‌های میکروسکوپی و اسپکت...

[ 3 ] - تاثیر آبکافت آنزیمی نایلون 66 با استفاده از مخلوط آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز بر رنگ‌پذیری

آنزیم‌ها کاتالیزورهای زیست‌محیطی هستند که در فرآیندهای مرطوب نساجی به منظور بهبود زیردست و ظاهر، آهارگیری، سفیدگری، نرم‌کنندگی، مقاومت در برابر جمع‌شدگی، قابلیت رنگ‌پذیری و رفتار پرزدهی محصولات نساجی مختلف به کار می‌روند. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات الیاف نایلون 66 توسط مخلوط آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز می‌باشد. بررسی‌های انجام شده شامل طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، آنالیز تجزیه حرارتی...

[ 4 ] - رنگبری رنگزای کاتیونی بازیک قرمز46 از محلول‌های آبی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

در این پژوهش قابلیت رنگبری یک رنگزای کاتیونی از پساب‌های رنگی نساجی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زئولیت / اسید اکریلیک مورد مطالعه قرار گرفت. رنگزای بازیک قرمز 46 (BR46) به عنوان رنگزای مدل انتخاب شد. خصوصیات سطحی کامپوزیت‌ها با استفاده از آزمون تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی گردید. تاثیر متغیرهای موثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت اولیه رنگزا و pH بررسی ش...

[ 5 ] - رنگبری رنگزای بازیک بر روی الیاف پشم پوشش داده شده با نانو ذرات دی‌اکسید زیرکونیم با پرتودهی فرابنفش

پژوهش حاضر به منظور تثبیت نانو ذرات دی اکسید زیرکونیم برروی پشم با استفاده از اسید سیتریک به ‌عنوان عامل اتصال‌دهنده عرضی و هیپوفسفیت سدیم به‌عنوان کاتالیزور با پرتودهی فرابنفش انجام شده است. تأثیر مقدار نانوذرات بروی عملکرد لیف پشم توسط طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی (SEM)، اسپکترومتر الکترونی تفرق پرتو X (EDX)، آزمون زاویه تماس قطره آب (WCA) و اسپکتروفوتومتر انعکاسی ...

[ 6 ] - تهیه رنگدانه جاذب امواج الکترومغناطیس با استفاده از فرآیندهای تبادل یون و اکسیداسیون آلومینیم در لایه‌های رس

ذرات آلومینیم با استفاده از دو روش تبادل یونی و اکسیداسیون بر روی صفحات رس سنتز شدند. خصوصیات رنگدانه حاصله توسط طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه، پراش پرتو X، دستگاه تجزیه حرارتی، میکروسکوپ پویشی الکترونی، اسپکترومتر الکترونی تفرق پرتو X، اسپکتروفوتومتر انعکاسی و دستگاه تولید امواج الکترومغناطیس بررسی شد. روش طیف‌سنجی زیر قرمز فوریه تشکیل کمپلکس بین آلومینیم و صفحات رس را در لایه‌های درونی رس نشا...

[ 7 ] - Synthesis and Characterization of Novel Antibacterial PDDA/Honey Nanofiber Against Gram-Positive and Gram-Negative Bacteria

Nanomaterials are increasingly used to the targeting of gram-positive and gram-negative bacteria as an alternative to antibiotics. Bacterial infections are a major cause of chronic infections and mortality. People requirement for new materials for pathogenic bacteria treatment. It seems that nanomaterial-based strategies can be resolving this problem. In this research, improved antibacterial na...