جواد اسحاقی راد

دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

[ 1 ] - بررسی تأثیر تخریب انسانی بر فلور، تنوع گونه ای گیاهی در جنگل های بلوط غرب (شهرستان بانه)

به­منظور بررسی تأثیر تخریب انسانی بر فلور و تنوع گونه­ای گیاهی، این پژوهش در سه منطقه کمتر دست‌خورده (قبرستان)، منطقه با تخریب متوسط و منطقه با تخریب شدید در سه رویشگاه یعقوب­آباد، شوی و صدبار شهرستان بانه انجام شد. ابتدا سه قطعه جنگلی با شرایط فیزیوگرافی و اکولوژیکی مشابه در هر رویشگاه انتخاب و از هر قطعه، سه نمونه دایره‌ای شکل به مساحت 1000 مترمربع (به روش ترانسکت، به فاصله 100 متر) برای بردا...

[ 2 ] - تأثیر حذف گونه های نادر بر آنالیز مؤلفۀ اصلی (بررسی موردی: سری جمند نوشهر)

از آنجا که تعداد گونه ­ها بر روی نتایج رسته ­بندی پوشش گیاهی تأثیر می­ گذارند، هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر حذف گونه ­های نادر برای بهبود نتایج آنالیز مؤلفۀ اصلی در جوامع راش (Fagus orientalis) است. برای این منظور برای بررسی پوشش گیاهی با روش نمونه­ برداری منظم تصادفی با ابعاد شبکه 100×200 متر، 13 قطعه‌نمونه در پارسل مدیریت‌شده و 13 قطعه‌نمونه در پارسل شاهد برداشت شد. نوع و درصد پوشش گونه‌های ...

[ 3 ] - تأثیر قطعه قطعه شدن جنگل بر ترکیب و پراکنش گونه های گیاهی در دامنه های شمالی جنگل های کرمانشاه

این بررسی با هدف بررسی تأثیر قطعه‌قطعه شدن جنگل­ها بر روی ترکیب و پراکنش گونه­ های گیاهی، در دامنه­ های شمالی جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه انجام شد. سه قطعه جنگلی با جهت شمالی و با شرایط مشابه فیزیوگرافی انتخاب و در هر قطعه، در فواصل صفر، 25، 50، 100 و 150 متری، با استفاده از سه ترانسکت که در فواصل 200 متری از هم قرار گرفتند، اقدام به نمونه ­برداری از پوشش گیاهی شد. برای گروه­ بندی از روش­های آ...

[ 4 ] - تاثیر جهت دامنه و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی گونه ممرز (Carpinus Betulus L.) در جنگلهای ارسباران

ممرز یکی از گونه‌های غالب جنگل‌های ارسباران بوده و بیشترین درصد آمیختگی توده‌های جنگلی در این منطقه رویشی مربوط به این گونه است. هدف از این مطالعه شناخت ویژگی‌های کمی و کیفی ممرز در جهات جغرافیایی مختلف و شناخت ویژگی‌های خاک رویشگاه آن است. در این بررسی در دامنه‌های شمالی 15 قطعه نمونه و درسایر جهات 10 قطعه نمونه دایره‌ای شکل 3 آری به صورت تصادفی برداشت شد. در هر قطعه نمونه کلیه درختان با قطر ب...

[ 5 ] - بررسی برخی از خصوصیات رویشی و اکولوژیکی گونه سنجد ( Elaeagnus angustifolia)در استان آذربایجان غربی

مطالعه رویشگاه طبیعی، شرایط اکولوژیکی و مشخصات کمی و کیفی گونه‌ها اطلاعات بسیار مهمی را برای مدیریت رویشگاه فراهم می کند. چهار رویشگاه طبیعی (ملونه، اوصالوی کاظم، قوشچی و ربط) در استان آذربایجان غربی برای مطالعه سنجد (Elaeagnus angustifolia) انتخاب شدند. آماربرداری صد در صد برای اندازه گیری مشخصات کمی و کیفی نظیر قطر برابر سینه، ارتفاع کل، تاج پوشش و تعداد جست انجام شده است. سه نمونه خاک از عمق...

[ 6 ] - مقایسه روش‌های رسته‌بندی غیرمستقیم در تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگلکاری فرودگاه ارومیه)

هدف این پژوهش بررسی توانایی‌های روش‌های مختلف رسته‌بندی غیر­مستقیم با کاربرد وسیع در تجزیه و تحلیل پوشش گیاهی است. عرصه جنگلکاری­‌شده با کاج سیاه (Pinus nigra Arnold) با مساحت 9/2 هکتار واقع در محوطه فرودگاه ارومیه مورد مطالعه قرار­گرفت.نه قطعه‌نمونه مربعی شکل با مساحت 100 مترمربع به روش منظم تصادفی با ابعاد شبکه 50 ×50 متر پیاده شد و نوع و درصد پوشش گونه‌­های علفی در آنها ثبت شد.یک منطقه مرتعی...

[ 7 ] - ارتباط بین پوشش گیاهی و عامل های فیزیوگرافی در جنگل کران رودی دره‌خان در جنوب ارومیه

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین پوشش گیاهی با عامل­ های فیزیوگرافی و تعیین گونه ­های معرف در گروه­های اکولوژیک، در جنگل کران‌رودی دره‌ خان در جنوب ارومیه انجام شد. برای تعیین سطح قطعه­ نمونه از روش سطح حداقل استفاده شد. براین اساس سطح 400 مترمربعی برای پوشش درختی و درختچه­ ای و 100 مترمربعی برای پوشش علفی به ­دست آمد. سی‌ودو قطعه­ نمونه برای گیاهان چوبی و 50 قطعه ­نمونه برای پوشش علفی به روش ...

[ 8 ] - تأثیر بستر کاشت، دور آبیاری، مبدأ بذر، پوشش بذر و تاریخ کاشت بر جوانه‌زنی بذر کاج سیاه (پژوهش موردی: نهالستان دارلک مهاباد)

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تیمارهای بستر کاشت، دور آبیاری، مبدأ بذر، پوشش بذر و تاریخ کاشت بر رویش بذرهای کاج سیاه (Pinus nigra Arnold) در نهالستان دارلک مهاباد انجام شد. بدین‌منظور از طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با پنج تیمار، شامل بستر کاشت در چهار سطح (تیمار شاهد: خاک 1: کود دامی 1: شن 1؛ تیمار یک: خاک 1: کود دامی 1: شن 2؛ تیمار دو: خاک 1: کود دامی 1: شن 4 و تیمار سه: شن)، ...

[ 9 ] - بررسی اثر حاشیه‌ای بر ترکیب و پراکنش گیاهان در جنگل‌های بلوط (پژوهش موردی: جنگل‌های چهارزبر کرمانشاه)

هدف این پژوهش ارزیابی اثر حاشیه‌ای ناشی از قطعه‌قطعه‌شدن جنگل بر ترکیب و پراکنش گونه‌های گیاهی در جنگل‌های بلوط کرمانشاه بود. سه قطعه جنگلی با جهت جنوبی از جنگل‌های بلوط با شرایط مشابه از نظر شیب و ارتفاع از سطح دریا انتخاب و در هر قطعه در فاصله‌های صفر، 25، 50 ،100 و150 متری بااستفاده از سه ترانسکت که در فاصله‌های 200 متری از هم قرار گرفتند (درمجموع 45 نقطه) اقدام به نمونه‌برداری از پوشش گیاهی...

[ 10 ] - مقایسه کمی خردزیستگاه‌ها در جنگل‌های خزان‌کننده با سابقه مدیریتی متفاوت (مطالعه موردی‌: جنگل گلبند- نوشهر)

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی خردزیستگاه‌ها در پارسل 317 (پارسل مدیریت­شده)­ و پارسل 318 (پارسل شاهد) سری جمند گلبند واقع در نوشهر مازندران انجام شد. روش آماربرداری منظم تصادفی با ابعاد شبکه 200×100 متری و قطعات نمونه 10 آری انتخاب شد. در هر قطعه نمونه نوع و تعداد هر یک از خردزیستگاه‌های تعریف شده ثبت گردید. همچنین گونه­ درخت میزبان هر خردزیستگاه تعیین شد و قطر برابرسینه آن اندازه‌گیری گردید. نتایج...

[ 11 ] - تأثیر عوامل فیزیوگرافی بر خصوصیات کمی و کیفی ذغال‌اخته (Cornus mas L.) در جنگل‌های ارسباران

جنگلهای ارسباران در شمال غرب کشور و در استان آذربایجان شرقی قرار دارند. مسائل اقتصادی- اجتماعی جنگل‌نشینان تنوع زیستی منحصر به‌فرد این جنگلها را با تخریب فزاینده‌ای مواجه کرده است. از راهکارهای اساسی حفظ و بازسازی این جنگلها جلب مشارکت مردم از طریق آگروفارستری در تولید محصولات فرعی از درختان چندمنظوره همچون ذغال‌اخته است. این گونه به‌طور طبیعی در جنگلهای ارسباران وجود داشته و سالانه مقادیر قابل...

[ 12 ] - بررسی تنوع زیستی و غنای گونه‌های گیاهی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی و فیزیکی- شیمیایی خاک در منطقه حفاظت ‌شده کبیرکوه

به‌منظور بررسی رابطۀ تنوع و غنای گونه‌های علفی و چوبی نسبت به عوامل فیزیکی‌ـ شیمیایی خاک و فیزیوگرافی، حوضه ارشت منطقۀ حفاظت ‌شده کبیرکوه به مساحت 510 هکتار واقع در استان ایلام انتخاب گردید. نمونه‌برداری بر روی خط (ترانسکت) انجام شد؛ بدین صورت که پس از تعیین ترانسکت‌ها در جهت‌های مختلف جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه، 67 قطعه نمونه به ابعاد 20 در 20 متر و به‌صورت منظم با فواصل 150 متر در امتداد ترا...

[ 13 ] - بررسی و مقایسه تنوع گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی ارسباران

در این تحقیق تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی دو منطقه حفاظت شده و غیرحفاظتی جنگلهای ارسباران از نظر شاخصهای غنای گونه‌ای، یکنواختی و تنوع گونه­ای مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت. توده‌های جنگلی با شرایط ترکیب گونه‌ای و فیزیوگرافی مشابه از دومنطقه حفاظتی و غیرحفاظتی با استفاده از عکسهای هـوایی سال 1346 در مقیـاس1:20000 انتخاب شدند. سپس گونه­های درختی در خط­نمونه­های 30 متری به تعداد 92 خط­نمونه (ترانسکت...

[ 14 ] - مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها

این تحقیق در دو پارسل سری جمند گلبند واقع در نوشهر مازندران انجام گرفت. هدف این مطالعه، مقایسۀ روش‌های آنالیز گرادیان مستقیم در تجزیه‌وتحلیل پوشش گیاهی به‌منظور کاربرد در مطالعات بعدی اکولوژیک و تغییرات پوشش گیاهی بوده است. بدین منظور، از روش نمونه‌برداری منظم تصادفی با ابعاد شبکۀ 200×100 متری برای انتخاب محل قطعات نمونه استفاده شد. برای بررسی پوشش درختی، درختچه‌ای و پوشش‌علفی قطعات نمونۀ 400 م...

[ 15 ] - مقایسه فلور حاشیه و داخل قطعات جنگلی در دامنه های جنوبی جنگل های کرمانشاه

این بررسی با هدف مطالعه و مقایسه فلور در حاشیه و داخل جنگل‌های بلوط، در دامنه‌های جنوبی جنگل‌های استان کرمانشاه انجام شد. سه قطعه جنگلی با جهت جنوبی از جنگل‌های بلوط با شرایط مشابه از نظر شیب و ارتفاع از سطح دریا انتخاب شد و در هر قطعه، در فواصل 0، 25، 50 ،100 و150 متری، با استفاده از سه ترانسکت که در فواصل 200 متری از هم قرار گرفتند اقدام به نمونه‌برداری از پوشش گیاهی شد. نتایج نشان داد که در ...

[ 16 ] - تعیین میزان آبیاری بهینه بر رشد ارتفاعی و استقرار نهال‌های یک‌ساله پالونیا تومنتوزا (Paulownia tomentosa)

گونه‌های جنس پالونیا (Paulownia)، بومی چین و ژاپن، از درختان سریع‌الرشد بوده که برای توسعه فضای سبز، ایجاد پارک و کشت توأم با انواع گیاهان زراعی در بسیاری از کشورها به‌کارگرفته شده‌اند. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آبیاری بر رشد ارتفاعی نهال‌های یک‌ساله گونه پالونیا تومنتوزا (P. tomentosa) در شرایط اقلیمی و خاکی استان آذربایجان غربی است. از طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار مقدار آبیاری در سه سطح 5 ...

[ 17 ] - مقایسه تنوع گونه ای گیاهان چوبی و علفی توده‌های پهن برگ شاهد و مدیریت شده (مطالعه موردی: سری جمند- جنگل گلبند نوشهر)

The aim of present study was comparison of plant diversity in managed and control compartments of Jamand district in Noshahr (Mazandaran province). Random-systematic sampling method with network dimension of 100×200 m was used to locate samples. Sampling plot area was 400 m2 to survey woody species and 100 m2 plots was set up to herbaceous species (in the center of main plots). At each sample p...

[ 18 ] - تأثیر تراکم توده‌های بلوط ایرانی بر غنا و تنوع گونه‌ای زنبورهای گالزای بهاره (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر تراکم توده جنگلی بر غنا و تنوع گونه­ای زنبورهای گالزای بهاره در توده­های بلوط ایرانی (Quercus branti Lindl.) در جنگل­های سردشت استان آذربایجان غربی انجام شد. اثر تراکم بر روی تنوع و غنای زنبورهای گالزا در سه توده با تراکم­های کاملاً تنک، تنک و نسبتاً انبوه بررسی شد. تعداد 30 قطعه‌نمونه 400 متر مربعی برای برداشت مشخصات کمی گونه­های چوبی و نوع و فراوانی ز...

[ 19 ] - تأثیر تراکم توده بر تنوع گونه‌ای گیاهان چوبی و علفی در جنگل‌های بلوط

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تراکم توده بر تنوع گونه­ای چوبی و علفی در جنگل­های سردشت استان آذربایجان غربی انجام شد. بدین منظور اثر تراکم­ بر روی تنوع و غنای پوشش درختی و علفی در سه توده با تراکم‌های کاملاً تنک، تنک و به­نسبت انبوه بررسی شد. تعداد 30 قطعه‌نمونه مربعی چهار­آری با روش منظم تصادفی پیاده شد. فاصله بین قطعات نمونه 100 متر و فاصله بین ترانسکت­ها 200 متر در­نظر گرفته شد. نوع و مشخصات ک...

[ 20 ] - مقایسه روش‌‌های مختلف تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای (مطالعه موردی: جنگل‌‌های بلوط کرمانشاه)

طبقه‌‌بندی، ابزاری کارآمد برای پژوهش‌‌های جوامع گیاهی و بررسی پدید‌‌ه‌‌های بوم‌‌شناختی است. هدف از پژوهش پیش‌‌رو، مقایسه روش‌های مختلف خوشه‌‌بندی در تجزیه‌وتحلیل خوشه‌‌ای بود. سه قطعه جنگلی با جهت جنوبی از توده‌های بلوط در جنگل‌‌های چهارزبر استان کرمانشاه با شرایط مشابه ازنظر شیب و ارتفاع از سطح دریا انتخاب شدند. در هر قطعه در فاصله‌های صفر، 25، 50، 100 و 150 متری با استفاده از سه خط‌نمونه که د...

[ 21 ] - ویژگی‌های کمی زادآوری روشنه‌های ناشی از بهره‌برداری و طبیعی در سطوح ارتفاعی متفاوت در جنگل‌های راش شرقی

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه وضعیت کمی زادآوری در روشنه­ها با سطوح مختلف در جنگل مدیریت­شده و جنگل مدیریت­نشده در طبقات ارتفاعی مختلف بود. 72 روشنه در سه طبقه سطحی به­همراه 18 قطعه نمونه کنترل در زیر پناه پوشش تاجی به­صورت تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد تا ارتفاع 1400 متری بین میانگین فراوانی نسبی نهال­ها هم در بین روشنه­­ها و هم بین روشنه­ها و زیر پناه پوشش تاجی در توده­های مدیریت­شده و ت...