فرشاد غزالیان

استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[ 1 ] - تغییرات نیمرخ لیپیدی، اینترلوکین -6 و عامل نکروز تومور آلفا در موشهای صحرایی نرپس از 8 هفته تمرین هوازی

فعالیت هوازی به عنوان یک عامل اثرگذار بر عوامل التهابی و نیمرخ لیپیدی مورد توجه است، تحقیق حاضر به بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر پروتئین های IL-6،TNF-α و نیمرخ لیپیدی در موش‌های نر صحرایی می پردازد. بدین منظور 18 سر موش صحرایی نر سالم و بالغ انتخاب و به دو گروه کنترل(N=8) و آزمودنی(N=10) تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت 8 هفته،هفته‌ای 3 جلسه 27 الی 32 دقیقه، با شدت 80-60 درصد VO2max(سرعت m/min...

[ 2 ] - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر پروتئین کلوتو و منتخبی از شاخصهای التهابی بافت کلیه در موشهای صحرایی نر

Background: The present study aimed to examine the effect of aerobic training on Klotho protein, interleukin-6 and tumor necrosis factor alpha inflammatory factors in rats. Materials and Methods: For this purpose 12 male rats with an average weight 170g±5g and the age of eight weeks were divided into two groups: control (N= 6) and experimental (N= 6) groups. The experimental groups trained o...

[ 3 ] - The Effects of Black Mulberry Supplementation on Plasma Interleukin-6 and Tumour Necrosis Factor-α Response to One Session Basketball Training in Female Basketball Players

Background and Objectives: This study aimed to evaluate the impact of mulberry supplementation on two pro-inflammatory markers response, Rate of Perceived Exertion (RPE) and performance after a session of strenuous exercise. Black Mulberry is a fruit rich in flavonoids and anthocyanins which have been proved to act as antioxidants in body. Materials and Methods: Fifteen female basketball playe...

[ 4 ] - تأثیر نوع تمرین بر مجموعه ی سازگاریهای عصبی- عضلانی در مردان جوان تمرین نکرده

  مقدمه: یکی از اساسی ترین اهداف علم تمرین تاکید بر عملکرد بهینه ی دستگاه های مختلف بدن و سازگاری در اجرای هر چه بهتر مهارت ورزشی است. تمرین های قدرتی و استقامتی سازگاری های متفاوتی را در بدن ایجاد می کنند که برخی متضاد با هم هستند. تحقیق حاضر به منطور بررسی هم زمان این دو نوع تمرین و سازگاری عصبی-عضلانی در آن ها انجام شده است.   مواد و روش ها: مطالعه شوندگان این تحقیق نیمه تجربی 36 مرد تمرین ن...

[ 5 ] - بررسی پاسخ عصبی قشر مغز در طول خستگی ناشی از رکاب زدن متناوب با شدت بالا در زنان دوچرخه سوار

هدف: اهمیت نقش مغز در تنظیم قسمت ‌های مختلف بدن در اجرای فعالیت ‌های ورزشی یکی از مهم ‌ترین مباحث حل ‌نشده تمرین درمانی در افراد بیمار و سالم است. هدف از این مطالعه بررسی پاسخ عصبی فعالیت قشر مغز و ایجاد پارامترهای فیزیولوژیک ناشی از خستگی مرکزی در طی تمرین با شدت بالا است. روش‌ بررسی: در یک مطالعه آزمایشگاهی، چهارده زن دوچرخه‌ سوار حرفه‌‌ای سرعتی‌کار، یک جلسه تمرین با شدت بال...

[ 6 ] - The Effect of Endurance Training and Purslane (portulaca oleracea) Seed Consumption on Cytochrome- C and Malondialdehyde in the Heart Tissue of Rats Poisoned with H2O2

Introduction: Oxygenated water intake can increase cell death markers by increasing free radicals; however, sport activities and antioxidant substances can prevent some symptoms of free radical production. The purpose of this study was to investigate the effect of endurance training (ET) and purslane (portulaca oleracea) seed (PO) consumption on cytochrome-C and malondialdehyde...

[ 7 ] - The effect of endurance, resistance and concurrent training on the structure of the heart of healthy middle-aged women

Introduction: Exercise plays an important role in promoting cardiovascular function. Also concurrent endurance and resistance training can have different effects on the heart. The purpose of this study was to investigate the effect of endurance, resistance and concurrent resistance and endurance training on the heart structure of healthy middle-aged women. Materials and Methods: Forty healt...

[ 8 ] - Effect of Aerobic and Resistance Training on GDF-15 Levels in Patients with Type 1 Diabetes

Background and purpose: Increasing prevalence of diabetes and its complications, including cardiovascular problems increase the cost of health care which could be diminished with proper planning to change lifestyle. The present study investigated the effect of aerobic and resistance trainings on blood GDF15 level as a protective marker on cardiovascular cells in patients with type 1 diabetes. ...

[ 9 ] - The effect of eight weeks of high intensity interval training and n-chromosomal royal jelly on G6Pase gene expression in hepatocytes, glucose levels and insulin resistance in type 2 diabetic rats

Background: The aim of this study was the interactive effect of High Intensity Exercise Training(HIIT)and n-chromosomal royal jelly on G6Pase gene expression in liver hepatocytes and glucose levels and insulin resistance in type 2 diabetic rats. Intense interval training is usually performed with intensities above 90% of the maximum heart rate and short rest periods and a training duration of l...

[ 10 ] - Effect of Eight Weeks Water Resistance Training with Dark Chocolate Supplementation on the Balance of the Elderly

Introduction: Improving balance in the daily lives of the elderly plays an important role, especially in reducing their risk of falling. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of eight weeks water resistance training with dark chocolate supplementation on the balance of the elderly. Methods: In this study, 38 elderly people with an age range of 73-60 years were r...