مهیار کریم‌خانی

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس

[ 1 ] - زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق‌رسانی

دراین مقاله، هدف آن است تا ماهیت تکنولوژیکی شبکة هوشمندبرق‌رسانی مورد واکاوی قرار گیرد و دلایل کاربست آن تبیین شود. برای این ‌منظور، ابتدا شبکة سنتی و هوشمندبرق‌رسانی به‌اختصار توضیح داده می‌شوند و تفاوت‌های آن‌ها بیان می‌گردد. سپس برای درک تحولات تاریخی تکنولوژی و بدست آوردن مبنایی برای تحلیل تحول شبکة برق از سنتی به هوشمند سعی‌شده تا به‌اختصار برخی از مهم‌ترین نظریات مطرح درخصوص تغییرو‌تحولات...

نویسندگان همکار