میثم کریم‌خانی

کارشناس‎ارشد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - سواد مالی؛ زمینه‏های سیاسی‌ـ اقتصادی پیدایش و جایگاه آن در اقتصاد بازار

پیدایش هر برساختۀ نظری با شرایط اقتصادی‌ـ اجتماعی مشخصی پیوند دارد. مفاهیم نظری در خلأ ایجاد نمی‏شوند و بازتاب تعینات زندگی اجتماعی هستند. سواد مالی به‏عنوان ‌مفهومی نظری از این قاعده مستثنا نیست. در مقالۀ حاضر، برای واشکافی و فهم ابعاد مختلف سواد مالی، تلاش می‏شود زمینه‏های سیاسی و اقتصادی منجر به پیدایش این مفهوم، تبیین‎شده و ارتباط آن با سایر مقوله‏های نظری مانند نئولیبرالیسم، اقتصاد بازار، ...

[ 2 ] - زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق‌رسانی

دراین مقاله، هدف آن است تا ماهیت تکنولوژیکی شبکة هوشمندبرق‌رسانی مورد واکاوی قرار گیرد و دلایل کاربست آن تبیین شود. برای این ‌منظور، ابتدا شبکة سنتی و هوشمندبرق‌رسانی به‌اختصار توضیح داده می‌شوند و تفاوت‌های آن‌ها بیان می‌گردد. سپس برای درک تحولات تاریخی تکنولوژی و بدست آوردن مبنایی برای تحلیل تحول شبکة برق از سنتی به هوشمند سعی‌شده تا به‌اختصار برخی از مهم‌ترین نظریات مطرح درخصوص تغییرو‌تحولات...

[ 3 ] - ارزیابی اثربخشی طرح نیکوکارانۀ ساخت 507 دستگاه آغل، برای زلزلهزدگان 19 روستا از توابع شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه

دام در زندگی مردم روستایی تاثیری حیاتی دارد که از آن جمله می‌توان به تامین درآمد از طریق فروش گوشت یا محصولات جانبی، امنیت غذایی، شخم‌زنی، تامین کود برای افزایش باروری خاک، و ابزار سرمایه‌گذاری اشاره کرد. در نواحی روستایی، سوانح طبیعی هم‌چون زلزله با آسیب به زیرساخت‌های نگهداری دام و به تبع آن خود دام‌ها معیشت و اشتغال مردم محلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و امکان بازیابی را دشوار می‌سازند. لذا ...