محمدرضا رحماوند

گروه آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران

[ 1 ] - اثر تراکم کاشت گیاه اسفناج بر روی بهره‌وری آب نرمال‌شده

عامل بهره‌وری آب نرمال‌ شده یکی از ورودی‌های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست­توده محصول در مقیاس روزانه شبیه‌سازی می‌شود. ضرورت این پژوهش آن است که تاکنون مقدار بهره‌وری آب نرمال‌ شده برای گیاه اسفناج تعیین نشده است. این پژوهش در مزرعه کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در پاکدشت انجام شد. آزمایش‌ها در سال زراعی 1397-1396 در شش تراکم کاشت 12، 16، 17، 22، 25و 33 بوته در مترمربع...

نویسندگان همکار