مریم وراوی پور

دانشیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

[ 1 ] - بررسی تاثیر استفاده از بیوچار در کارایی بیوراکتورهای حذف نیترات از زه آب زهکش‌های زیرزمینی

بیوچار زغال تهیه شده از زیست توده گیاهی و ضایعات کشاورزی تحت شرایط اکسیژن محدود است. در فرآیند تهیه این زغال دی اکسید کربن در اتمسفر آزاد نمی‌شود و از این رو سرشار از کربن است. مطالعات بسیاری به بررسی توانایی بیوچار در بهبود وضعیت خاک وحفظ مواد مغذی خاک پرداخته‌اند. ولی تاکنون مطالعات انگشت شماری به بررسی تاثیر بیوچار در حذف نیترات از زه‌آب‌ها پرداخته‌اند. فرض تحقیق حاضر این است که بکارگیری بیو...

[ 2 ] - شبیه‌سازی توأمان انتقال رطوبت، نیترات و آمونیوم در خاک با استفاده از مدل HYDRUS-2D در آبیاری جویچه‌ای ذرت

تغییر شکل و انتقال کود اوره، نیترات و آمونیوم در خاک بصورت زنجیره­ای از واکنش­های متصل به هم صورت می­گیرد که برای مدیریت دقیق­تر آب و کود در مزرعه باید این واکنش­ها توامان باهم در نظر گرفته شوند. در این پژوهش مدل HYDRUS-2Dبه منظور پیش­بینی توزیع و انتقال توأمان رطوبت، نیترات و آمونیوم در زیر جویچه و پشته­های آبیاری طی دوره رشد ذرت ارزیابی شد. نخست، گیاه ذرت تحت سه تیمار کود اوره صفر، 150 و 250 ...

[ 3 ] - واسنجی پارامتر بهره وری آب نرمال شده مدل آکواکراپ برای محصول ذرت در منطقه پاکدشت

پارامتر بهره­وری آب نرمال شده یکی از ورودی­های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست‌توده محصول در مقیاس روزانه شبیه­سازی می­شود. مقدار پیش‌فرض مدل برای پارامتر گیاه ذرت 7/33 گرم بر متر‌مربع می­باشد. مسئله این پژوهش آن است که تاکنون مقدار بهره­وری آب نرمال شده برای گیاه ذرت رقم سینگل کراس- 704 تعیین نشده است. محل آزمایش مزرعه کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در منطقه پاکدشت بود. آ...

[ 4 ] - بررسی توزیع نیترات و آمونیوم در زیر جویچه و پشته و جذب نیتروژن توسط ذرت در شرایط کاربرد مقادیر مختلف کود اوره

به دلیل اینکه انتقال املاح در نواحی زیر پشته و جویچه­های آبیاری باهم متفاوت هستند، لذا برای استفاده بهینه از کود و کاهش تلفات آن باید مطالعات دقیقی بروی چگونگی توزیع شکل­های مختلف نیتروژن در زیر پشته و جویچه­های آبیاری در طول دوره رشد گیاه انجام شود. هدف اصلی از این تحقیق، بررسی تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کود اوره روی جذب، توزیع و حرکت نیترات و آمونیوم زیر پشته و جویچه­های آبیاری در زمان­های مخت...

[ 5 ] - مقایسه دو معادله نیتروژن بحرانی در تخمین شاخص تغذیه نیتروژن گیاه ذرت برای منطقه پاکدشت

سابقه و هدف: پایش شاخص تغذیۀ نیتروژن (NNI) در طول فصل رشد می‌تواند موجب بهبود مدیریت کود‌دهی شود که در نتیجه آن محیط زیست و منابع آب کمتر صدمه خواهند دید. غلظت نیتروژن بحرانی در گیاهان توسط معادلات نیتروژن بحرانی بدست می-آید. تعیین این معادلات پر هزینه و زمانبر است و به همین دلیل معمولا استفاده از معادلات ارائه شده در سایر مناطق ترجیح داده می-شود. اما نتایج مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تنوع...

[ 6 ] - بررسی اثر ارتفاع بیوراکتور پر شده با بیوچار در حذف نیترات و آمونیوم از زه‌آب‌‌زهکش‌ها

سابقه و هدف: یکی از مهم‏ترین آلاینده‌ها در آب‌های سطحی و زیرزمینی نیتروژن محلول به فرم نیترات می‌باشد. سیستم‌های زهکشی مصنوعی با افزایش نسبی سرعت انتقال زه‌آب به آب‌های سطحی نسبت به حالت طبیعی باعث می‌شوند زمان به وقوع پیوستن فرآیندهای طبیعی از جمله دنیتریفیکاسیون کاهش یابد. بیوراکتورهای دنیتریفیکاسیون با ایجاد یک محیط از منابع کربنی و عبور آب زهکش از میان آن باعث افزایش دنیتریفیکاسیون و حذف نی...

[ 7 ] - تخمین شاخص تغذیه نیتروژن با استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی AquaCrop و HYDRUS در طول دوره رشد ذرت دانه‌ای

پایش شاخص تغذیهنیتروژن یا NNI(Nitrogen Nutrition Index) در طول فصل رشد نیازمند آزمایش­های پر هزینه و زمانبر است. به دلیل اهمیت تعیین NNI در بهبود کارایی مصرف کود و آب و کاهش خطرات زیست محیطی، اخیراً در سطح دنیا مطالعاتی به منظور تخمین غیر مستقیم آن توسط پارامترهای مختلف گیاهی انجام شده است. هدف اصلی از این مطالعه، تخمین NNI در طول فصل رشد ذرت با استفاده از یک روش غیر تخریبی بود. دو پارامتر مورد ...

[ 8 ] - بهبود کارآیی مصرف کود با پایش شاخص تغذیه نیتروژن

مدیریت مصرف نیتروژن (N) در طول فصل رشد گیاه، نقش مهمی در دستیابی به حداکثر عملکرد و کاهش مخاطرات زیست محیطی دارد. تعیین شاخص تغذیۀ نیتروژن (NNI) یکی از روش‌های تشخیص شرایط نیتروژنی گیاه می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی نقش پایش NNI در بهبود مدیریت مصرف نیتروژن بود. آزمایش مزرعه‌ای در طول دوره رشد ذرت تابستانه در پاکدشت تهران طی سال‌های 1394 و 1395 انجام شد. پارامتر‌های عملکرد دانه، ماده خشک گیاه...

[ 9 ] - اثر تراکم کاشت گیاه اسفناج بر روی بهره‌وری آب نرمال‌شده

عامل بهره‌وری آب نرمال‌ شده یکی از ورودی‌های مدل آکواکراپ است که بر اساس آن عملکرد زیست­توده محصول در مقیاس روزانه شبیه‌سازی می‌شود. ضرورت این پژوهش آن است که تاکنون مقدار بهره‌وری آب نرمال‌ شده برای گیاه اسفناج تعیین نشده است. این پژوهش در مزرعه کشاورزی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران واقع در پاکدشت انجام شد. آزمایش‌ها در سال زراعی 1397-1396 در شش تراکم کاشت 12، 16، 17، 22، 25و 33 بوته در مترمربع...