× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اسماعیل اسدی

استادیار رشته مهندسی منابع آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.

[ 1 ] - تحلیل فرایند بارش- رواناب به منظور طراحی مخازن جمع آوری آب های سطحی برای توسعه فضای سبز شهری(مطالعه موردی: شهر تبریز)

     روش های استحصال آب باران از جمله روش های مدیریتی به منظور مقابله و سازگاری با شرایط کم آبی است. مبنای این روش ها، اختصاص سطوحی از زمین به منظور جمع آوری نزولات، ذخیره سازی و استفاده مجدد از آن ها برای اهداف طراحی در زمان مورد نیاز می باشد. ضرورت اصلی از اجرای این طرح، این است که در هر بارش نسبتاً شدیدی، شاهد هستیم که گرفتگی معابر و اختلال در خدمات شهری و خسارت به خانه ها اتفاق می افتد که لا...

[ 2 ] - پهنه ‏بندی تأثیر بارش ‏های فصلی بر عملکرد دیم در شرق دریاچۀ ارومیه با روش وارد و K- Means

بارش از مهم‏ترین عوامل مؤثر بر عملکرد دیم است. لزوم مدیریت و استفادۀ بهینۀ آب در بخش کشاورزی، برای مدیریت و حفظ منابع آبی ضروری است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تغییرات فصلی بارش بر میزان عملکرد سالانۀ دیم است. از داده‏های بارش ماهانۀ 26 ایستگاه باران‏سنجی منطقۀ شرق دریاچۀ ارومیه طی دورۀ آماری 1370 تا 1392 استفاده شد. خوشه‏بندی با روش‏های K- Means و وارد انجام شد. بررسی همگنی خوشه‏ها با آزم...

[ 3 ] - بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی - هیدرولوژیکی بر تراز سطح ایستابی دشت عجب‌شیر

شناخت صحیح منابع آب به‌منظور مدیریت آب­های سطحی و زیرزمینی به‌عنوان دو سیستم تفکیک‌ناپذیر، امری مهم است. در این مطالعه با بررسی سری زمانی متغیرهای اقلیمی (بارش)، هیدرولوژیک (جریان و مصرف از منابع آب زیرزمینی) و تراز سطح ایستابی، ارتباط پارامتر­ها با یکدیگر و با نوسان سطح ایستابی بررسی شد. به منظور شناخت این ارتباط، ابتدا ماتریس همبستگی اسپیرمن برای متغیرها تشکیل شد. بین بارش و دبی با سطح تراز ا...

[ 4 ] - تاثیر خشک شدن زاینده رود بر تغییرات تراز آب زیر زمینی دشت نجف آباد در دو دهه اخیر

بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی دشت نجف‌آباد، به‌ویژه بعد از خشک‌شدن رودخانة زاینده‌رود، در برنامه‌ریزی منابع آب اهمیت بالایی دارد. در این مطالعه روند تراز آب زیرزمینی سی و سه چاه پیزومتری در مقیاس ماهیانه در منطقة دشت نجف‌آباد در دورة آماری 1374 تا 1391 با آزمون ناپارامتری من‌ـ کندال بررسی شد. برای هر سری زمانی، شیب خط روند با روش تخمینگر سن محاسبه شد. همگنی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با رو...

[ 5 ] - ارزیابی پتانسیل منابع آب دشت اردبیل با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی (FANP) در محیط GIS

مطالعه و بررسی تغییرات منابع آب در هر منطقه برای مدریریت منابع آب و استفاده بهینه از آن­ها ضروری می باشد. در این پژوهش، هدف ارزیابی وضعیت منابع آب موجود در دشت اردبیل از لحاظ وضعیت منابع اعم از سطحی و زیرسطحی بر اساس چهار معیار طبیعی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و انسانی با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای فازی می­باشد. به‌ منظور ارزیابی بهتر روش تحلیل شبکه‌ای فازی از زیرمعیارهای میزان جمعیت، وضعیت صنایع،...

[ 6 ] - طبقه‌بندی دمایی ایستگاه‌های هواشناسی کشور با استفاده از خوشه‌بندی فازی و شبکه عصبی مصنوعی کوهونن

چکیده طبقه­­بندی ایستگاه­های هواشناسی موجب اختصاص حجم زیادی از اطلاعات به چند دسته متجانس کوچک­تر، سهولت استفاده در مدل­سازی و هم­چنین کمک شایانی به گسترش اطلاعات نقطه­ای به اطلاعات منطقه­ای برای نقاط فاقد آمار می­نماید. در این تحقیق 112 ایستگاه هواشناسی پس از بررسی­های اولیه از بین تمام ایستگاه­های سینوپتیک کشور انتخاب و سپس با استفاده از خوشه­بندی فازی و شبکه عصبی مصنوعی کوهونن طبقه­بندی دمائ...

[ 7 ] - پیش‌بینی نمایه خشکسالی SPI به‌روش‌های رگرسیون بردار پشتیبان و خطی چندگانه

خشکسالی پدیده­ای طبیعی است که به‌علت برهم‌کنش عوامل مختلف هواشناسی، دارای فرآیند پیچیده­ای بوده و در همه شرایط اقلیمی و در تمام مناطق کره زمین به وقوع می‌پیوندد. لذا پیش‌بینی نمایه‌های خشکسالی و ارزیابی زمانی آن‌ها، یکی از راه‌های مؤثر در مدیریت بحران خشکسالی و تدوین طرح‌هایی به‌منظور کاهش اثرات آن به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر، برای پیش‌بینی نمایه خشکسالی بارش استاندارد شده (SPI) در ایستگاه سین...

[ 8 ] - پهنه‌بندی شرق حوضه دریاچه ارومیه از نظر دیم با معرفی شاخص‌های ارزیابی دیم

برای کاهش نابودی منابع آبی و در عین حال رفع نیازهای غذایی آینده مردم، جایگزینی کشت دیم به­جای اراضی آبی اجتناب­ناپذیر خواهد بود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی، تعیین شاخص­هایی جهت شناسایی مناطق حاصل­خیز برای کشت گندم دیم، ضروری به­نظر می­رسد. بدین­منظور برای ارزیابی عملکرد دیم منطقه شرق دریاچه ارومیه با استفاده از مقدار عمق آبیاری، دور آبیاری، نسبت بارش به فواصل زمانی و مقدار بارش، شاخص­های نسبت...

[ 9 ] - مدل سازی زمانی تراز آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های پایه تحلیل سری‌‌های زمانی (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

در بیشتر مناطق، منابع آب زیرزمینی سهم عمده­ای در تأمین نیازهای آبی در بخش­های کشاورزی، شرب و صنعت ایفا می­نمایند. محدوده مطالعاتی اردبیل دارای وسعت 7/4804 کیلومترمربع بوده و وسعت دشت اردبیل در این محدوده 820 کیلومترمربع می‌باشد. این آبخوان از طریق نفوذ مستقیم ریزش‌های سطحی، آب برگشتی از مصارف کشاورزی، شرب و صنعت و همچنین ورودی‌های زیرزمینی تغذیه و از طریق برداشت آب زیرزمینی برای مصارف مختلف و ن...

[ 10 ] - کاربرد شبکه بیزین و مدل ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی تغییرات سطح تراز ایستابی (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

آب­های زیرزمینی به‌عنوان یکی از منابع مهم و عمده تأمین آب شرب و کشاورزی، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک مطرح بوده است. شبیه‌سازی سیستم آب­های زیرزمینی به دلیل پیچیدگی این سیستم­ها به‌آسانی میسر نیست. در این مقاله با استفاده از داده­های سطح تراز ایستابی دشت اردبیل در بازه زمانی(1390-1351)، به ارزیابی عملکرد آزمون گاما برای پردازش و انتخاب ورودی­های مناسب و کارایی مدل­­های حداقل مربعات ماشین برد...

[ 11 ] - مقایسه و ارزیابی مدل‌های شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی بیان ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی در تخمین بده جریان؛ مطالعه موردی حوضه صوفی چای

پیش‌بینی جریان رودخانه برای برنامه‌ریزی طراحی و مدیریت مطمئن پروژه های منابع آب مهم است. در این پژوهش قابلیت کاربرد شبکه عصبی بیزین، برنامه‌ریزی ژن، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی چندمتغیره برای پیش‌بینی سری زمانی جریان رودخانه صوفی چای بررسی شد. سری زمانی جریان روزانه رودخانه برای دوره 1376 تا 1389 برای ایستگاه هیدرومتری تازه کند رودخانه صوفی چای مورد استفاده واقع شد. جهت بدست آوردن بهترین ...

[ 12 ] - پهنه بندی منطقه شرق دریاچه ارومیه براساس عملکرد دیم و بارش با روش های Ward،Means K- و PCA

در بین عوامل اقلیمی مؤثر برای کشت دیم، بارندگی مهم­ترین عامل محسوب می­شود. تعیین اراضی مستعد دیم در کشور به­ویژه حوضه آبریز دریاچه ارومیه امری ضروری می­باشد. به­منظور پهنه­بندی منطقه شرق دریاچه ارومیه براساس عملکرد دیم و بارش برای بررسی قابلیت کشت دیم، آمار بارش روزانه ۲6 ایستگاه باران­سنجی برای دوره آماری 1370 تا 1392 به­کار گرفته شد. در این مطالعه گیاه گندم، به­عنوان یک محصول استراتژی...

[ 13 ] - ارزیابی و بهینه‌سازی شبکه باران‌سنجی بر مبنای روش های زمین آماری و الگوریتم کرم شب‌تاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز شرق دریاچه ارومیه)

کیفیت مناسب اطلاعات آبدهی ثبت ­شده در شبکه­های باران­سنجی در طراحی پایدار پروژه­های آبی نقش مهمی ایفا می­کند. از این نظر برای ایجاد شبکه­ای بهینه و کارآمد، شبکه­های باران­سنجی باید به­صورت دوره­ای با توجه به نیاز و طرح­های توسعه منابع آب پیش­روی، مورد ارزیابی قرار گیرند.در این مطالعه ابتدا داده‌های بارش ماهانه‌ ایستگاه‌های باران‌سنجی در حوضه شرق دریاچه ارومیه و مناطق مج...