رزاق محمودی

استادیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز

[ 1 ] - بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و مغز هسته میوه پسته وحشی ( Pistacia khinjuk Stocks)

در این پژوهش اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی پوسته و هسته میوه پسته وحشی گونه خینجوک علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلای مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، عصاره اتانولی میوه پسته وحشی به روش پرکولاسیون بدست آمد. با استفاده از روش آگار دایلوشن و رقت لوله‌ای حداقل غلظت مهار کنندگی رشد (MIC ) و حداقل غلظت کشندگی ماده ضد میکروبی ( MBC) تعیین گردید. همچنین قطر هاله عدم رشد از آزمون انتشار دی...

[ 2 ] - ردیابی ژن های حدت و انتروتوکسین در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های ‏گوشت و تخم مرغ با روش ‏Multiplex PCR

بیماری‌های منتقله از مواد غذایی یکی از جدی‌ترین معضلات دنیای امروزی بوده و به دلیل مصرف آب یا غذاهای آلوده در انسان بروز می‌نمایند. هدف از مطالعه حاضر، ردیابی ژن‌های حدت و انتروتوکسن در سویه‌های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه‌های غذایی با روش واکنش زنجیره پلیمراز چندگانه می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی و از ابتدا تا انتهای سال 1393 بر روی 1250 نمونه غیر تکراری غذایی شام...

[ 3 ] - Effects of chitosan edible coating containing grape seed extract on the shelf-life of refrigerated rainbow trout fillet ‎

In recent years, the use of edible coatings as a carrier of food additives and antimicrobial compounds in fishery products has been considered. This study was carried out to evaluate the effects of 2% chitosan coating singly or combined with 0.1% grape seed extract (GSE) on microbial (mesophilic and psychrophilic count), chemical (TBA, pH and PV) and sensorial properties of rainbow trout fillet...

[ 4 ] - Determination of aflatoxin M1 levels in raw milk samples using ELISA and high-performance liquid chromatography in Qazvin, Iran

Use of raw milk and dairy products containing aflatoxin M1 (AFM1) has led to concern inconsumers. The present study determined the AFM1 in raw cow's milk in Qazvinprovince. In this research, 170 raw cow's milk were collected from dairy farm, dairyfactories, milk collection centers, and milk supply centers in Qazvin province during coldseasons in 2013, and all samples were examined for AFM1. The...

[ 5 ] - بهبود کیفیت بهداشتی و فیزیکوشیمیایی پنیر با استفاده از اسانس روغنی گیاه کلپوره

Introduction: Increased demand for consumption of health food with desired sensory properties has led to innovation and new product development in the food industry all over the world. Therefore, the current study aimed to investigate the effect of different concentrations of T. polium oil essential (EO) on chemical and organoleptic properties of Iranian white cheese. Methods: In this study,...

[ 6 ] - اثرات بهداشتی اسانس کلپوره در کنترل سالمونلا تیفی موریوم LT2 در ماست پروبیوتیک

 Background & Aims: The aim of this study was to evaluate the probability to produce yoghurt containing live and active probiotic microorganisms as functional food with favorite sensorial properties. Material & Methods: The maintenance of Salmonella as a pathogen agent was evaluated under the synergistic effects of simultaneous presence of Teucrium polium essential oil (EO) and Lactobacillus ac...

[ 7 ] - مروری بر تاثیر اسانس گیاهان دارویی بر عملکرد میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک

Background and purpose: Essential oils are volatile components of plants. Some essential oils with phenolic compounds have a strong antimicrobial properties. Probiotics are live microbial food supplements which beneficially affect host by improving its intestinal microbial balance, and they are well recognized as antimicrobial agents that compete with pathogenic bacteria and inhibit their growth...

[ 8 ] - بررسی تأثیر شستشوی پوسته تخم مرغ با آب سرد بر آلودگی سالمونلا در پوسته و محتویات آن

زمینه: شستشوی پوسته تخم مرغ یکی از روش­های ساده و کم­ هزینه بوده و امروزه توسط بسیاری از افراد جامعه جهت تمیز کردن پوسته تخم مرغ مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف: در این مطالعه تأثیر شستشوی پوسته تخم مرغ با آب 5 درجه سانتی­ گراد بر میزان آلودگی سالمونلایی آن طی مدت نگه­داری 20 روزه در یخچال مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد و روش ­ها: تعداد 60 نمونه تخم مرغ صنعتی عرضه شده در بازار قزوین از لحاظ میزان ...

[ 9 ] - تأثیر شستشوی پوسته تخم مرغ با آب سرد بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آن طی مدت نگه داری در یخچال

زمینه: شستشوی پوسته تخم ­مرغ روشی سا­ده و کم­ هزینه بوده و توسط بسیاری از افراد جهت تمیز کردن پوسته تخم مرغ مورد استفاده قرارمی­ گیرد. هدف: تأثیر شستشوی پوسته تخم مرغ بر کیفیت فیزیکو شیمیایی آن بررسی شد. مواد و روش ­ها: تعداد 45 نمونه تخم مرغ از لحاظ میزان pH سفیده، اندیس زرده، درصد کاهش وزن و ارتفاع آلبومین طی مدت زمان نگه ­داری در یخچال (روزهای 1، 5، 10، 15 و 20) بررسی شدند. تخم مرغ­ ها به سه...

[ 10 ] - مروری بر خواص کاربردی عطرمایه گیاهان تیره‌ نعناع در مواد غذایی

زمینه: گیاهان دارویی به‌دلیل خاصیت ضدمیکروبی، ضد‌اکسیدانی و داشتن ضرر کم‌تر نسبت به ترکیب‌های شیمیایی استفاده ‌گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. همچنین اثبات سرطان‌زا بودن بعضی از ترکیب‌های شیمیایی، بر اهمیت استفاده از گیاهان دارویی افزوده است. هدف: بررسی حاضر در خصوص کاربرد گیاهان تیره‌ نعناعیان در صنایع ‌غذایی انجام شد. مواد و روش: در این مطالعه مروری، 428 پژوهش انجام ‌شده درباره خواص کاربردی عطرمایه ...

[ 11 ] - تعیین اثر ضداکسیدانی و ضدباکتریایی ترکیب های شیمیایی اسانس روغنی بادرنجبویه

زمینه: افزایش مقاومت دارویی میکروارگانیسم ­ها و نگرانی در زمینه اثرات مضر نگه ­دارنده‌های شیمیایی، به ویژه در صنایع غذایی، موجب انجام تحقیق­ های گسترده جهت دست­یابی به  ترکیب­ های طبیعی شده است. هدف:مطالعه به منظور تعیین فعالیت ضد­اکسیدانی و ضد­باکتریایی ترکیب­ های شیمیایی اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه انجام شد. مواد و روش ­ها: این مطالعه تجربی در سال­های 1392-1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سا...

[ 12 ] - بررسی باقی‌ مانده های آنتی بیوتیکی در نمونه های شیر خام استان قزوین (1391)

 . زمینه: مصرف فرآورده­های غذایی با منش أ دامی حاوی باقی ‌ مانده آنتی بیوتیکی نگرانی­های زیادی را در مصرف ‌ کنندگان ایجاد کرده است   .هدف: مطالعه حاضر به منظور ارزیابی باقی ‌ مانده آنتی بیوتیک ‌ ها در نمونه­های شیر خام استان قزوین انجام شد   مواد و روش­ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 200 نمونه شیر خام از دامداری ‌ های صنعتی استان قزوین طی فصول گرم و سرد در سال 1391 به طور تصادفی جمع­آوری و از لح...

[ 13 ] - جداسازی و شناسایی لاکتوباسیلوس ها در پنیرهای سنتی استان آذربایجان غربی

زمینه و اهداف: شناسایی فلور لاکتیکی طبیعی پنیرهای سنتی اولین گام در جهت توسعه آغازگرهایی است که در تولید پنیرهای صنعتی به کار می روند تا با استفاده از این آغازگرها ضمن حفظ منابع ژنتیکی بومی، فرآورده های صنعتی با بافت یکنواخت و دارای خصوصیات عطری و طعمی گسترده تر تولید گردد. شناسایی گونه های لاکتوباسیلوس جداسازی شده از پنیرهای سنتی استان آذربایجان غربی هدف مطالعه حاضر می باشد. مواد و روش کار: ت...

[ 14 ] - A Study of Sarcocystis Infection in Mincemeat Using Digestion Method in Ghazvin, Iran

Background & Aims of the Study: Sarcocystiosis is a zoonosis appeared in domestic animals caused by various species of Sarcocystis. This protozoan disease has worldwide distribution among human and many species of animals. Humans acquire infection by eating of raw and under cooked beef, pork or mincemeat containing schizonts of Sarcocystis hominis and S. suihominis. The aim of present study is ...

[ 15 ] - Hygienic Quality of traditional and industrial yoghurt produced in Qazvin province of Iran

Background & Aims of the Study: Because of yoghurt is a particular flavor (caused by diacetyl) and appropriate essential oils (from Atanal) as well as enjoy the soft tissue, it is considered as one of the most palatable dairy products. With regards to the yoghurt portion in supplement of protein food needs in our society, it is necessary to ensure i...

[ 16 ] - Hygienic Quality of Meat Products in Qazvin Province during (2011-2014), Iran

Background & Aims of the Study: One way to increasing shelf life of meat is the production of sausages along with additives. One of these additives contains nitrite that in an acceptance limit is not a threat for human health but if it's amount is higher than standard, it will react in the body with secondary amine and the result is the formation of...

[ 17 ] - Microbial Contamination of Pastry Cream: Evidence from Iran

Background & Aims of the Study: Given the importance of microbial contamination in creating food-borne diseases, this study was conducted to assess level of microbial contamination of pastry creams in Hamedan, Iran. Materials and Methods: Totally, 80 samples were randomly collected from the confectioneries and analyzed for microbial contamination according to Iranian nati...

[ 18 ] - بررسی مقایسه‌ای تأثیر ضدباکتریایی عصاره‌های آبی و الکلی گشنیز (Coriandrum sativum) بر روی برخی باکتری‌های پاتوژن

اگرچه آنتی‌بیوتیک‌ها به‌عنوان درمان مرسوم در بیماری‌های عفونی استفاده می‌شود اما این درمان‌ها با مشکلات زیادی ازجمله عوارض جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها همراه هست. هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر ضدباکتریایی عصاره‌های آبی و الکلیگیاه گشنیز(Coriandrum sativum)  بر روی باکتری‌های اشریشیا کولای، سالمونلا تیفی‌موریوم، استافیلوکوکوس اورئوس و لیستریا منوسیتوژنز بود. آزمون‌ها با روش چا...

[ 19 ] - تاثیر پوشش خوراکی کنسانتره پروتئین آب پنیر و اسانس دانه گیاه زنیان برویژگی‌های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی توت فرنگی تازه طی انبارداری

 زمینه و هدف: توت فرنگی محصولی ارزشمند بوده که عمر انباری نسبتاَ کوتاهی دارد. کاربرد ترکیبات شیمیایی غیرطبیعی ضد قارچ جهت افزایش ماندگاری این میوه نگرانی‌هایی به دنبال داشته است. در سال‌های اخیر استفاده از پوشش‌های خوراکی به عنوان یک روش ایمن گسترش یافته که تا حد زیادی در حال جایگزینی با موارد سنتزی هستند. هدف این مطالعه افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت میوه‌ توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی کنسان...

[ 20 ] - Physicochemical properties and frauds in the samples of raw cow milk produced in Qazvin, Iran

Adding materials to reduce the microbial load and cover to deficit in milk is a health threat and has always provided consumer concern.112 raw cow milk samples were randomly collected from dairy industrial centers of Qazvin province during warm and cold seasons in 2012, physicochemical and added adulteration were investigated. Based on the results of chemical tests, the mean values of the lacto...

[ 22 ] - Antibiotic residues in raw and pasteurized milk, Iran

Introduction: The presence of antibiotic residues in food products of animal origin, especially milk and meat, and their consumption can cause serious side effects for human health. The purpose of this study was to monitor antibiotics residues in raw and pasteurized milk produced in Elam province of Iran during the spring and summer of 2012. Material and Methods: For this purpose, 9 industrial ...

[ 23 ] - اسانس‌های گیاهی به‌عنوان ترکیبات دارویی طبیعی: مقاله مروری

Herbal essential oils are volatile, natural, complex compounds formed by medicinal plants as secondary metabolites. As reported by international organization for standardization (ISO), the term "essential oils" (EOs) is defined for a product obtained from vegetable raw materials or fruit using distillation with water or steam. The EOs are generally complex mixtures of volatile organic compounds...

[ 24 ] - ترکیبات شیمیایی، خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی اسانس گیاه مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgar ssp. gracile) در محیط آزمایشگاهی

سابقه و هدف: امروزه در راستای بهبود کیفیت بهداشتی و کاهش خطرات ناشی از نگهدارنده های شیمیایی در صنعت غذا نظر محققان به سوی استفاده از ترکیبات طبیعی به ویژه اسانس های گیاهی که خاصیت آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی بالایی دارند جلب شده است، با توجه به بالابودن خطرات ناشی از باکتری های اشرشیاکلی و لیستریامونوسایتوژنز در مواد غذایی، در این مطالعه ویژگی های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس مرزنجوش بخارایی ...

[ 25 ] - مروری بر ترکیبات و اثرات ضدمیکروبی گیاه کلپوره (Teuricum polium L.) رویش یافته در ایران در مقایسه با سایر نقاط جهان

سابقه و هدف: گیاه کلپوره از خانواده نعناعیان است که در طیف وسیعی از انواع اقلیم‌ها قابلیت رشد و نمو دارد. در طب سنتی به منظور درمان بیماری‌ها‌ مورد استفاده قرار گرفته و دارای اثرهای ضدمیکروبی قابل ملاحظه‌ای است. این مطالعه به منظور مقایسه اثرهای ضدمیکروبی گیاه کلپوره رویش یافته در ایران با سایر نقاط جهان صورت پذیرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری ساده با استفاده از کلیدواژه‌های کلپوره، گیا...

[ 26 ] - ردیابی ژن های حدت و انتروتوکسین در سویه های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه های ‏گوشت و تخم مرغ با روش ‏Multiplex PCR

بیماری‌های منتقله از مواد غذایی یکی از جدی‌ترین معضلات دنیای امروزی بوده و به دلیل مصرف آب یا غذاهای آلوده در انسان بروز می‌نمایند. هدف از مطالعه حاضر، ردیابی ژن‌های حدت و انتروتوکسن در سویه‌های سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه‌های غذایی با روش واکنش زنجیره پلیمراز چندگانه می باشد. این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی و از ابتدا تا انتهای سال 1393 بر روی 1250 نمونه غیر تکراری غذایی شام...

[ 27 ] - Study of Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus in Traditional and Device-Made Ice Cream in Qazvin, 2017-2018: A Short Report

  Background and Objectives: The aim of this study was to determine the prevalence of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in traditional and device-made ice cream in Qazvin. Materials and Methods: In this cross- sectional study, 100 samples of traditional and device-made ice cream in Qazvin were randomly collected over a period of one year and in different seasons. The culture method ...

[ 28 ] - Chemical, Sensory and Survival Properties of Lactobacillus Plantarum in Peach Juice

Background Nowadays, the consumption of probiotic food products has become common. Since the consumption of some dairy products is not allowed for some people, there is a need for some alternative foods. Fruits are suitable for the production of probiotic drinks due to the lack of any adverse effects. Objective This study was aimed to investigate the chemical and sensory properties and the sur...

[ 29 ] - Listeria monocytogenes Contamination in Unpasteurized Traditional Cheese Products in Qazvin, Iran

Background and purpose: Listeria monocytogenes is a foodborne pathogen and a pothential risk to public health. Listeriosis is one of the most serious infectious diseases in most developed countries. Consumption of raw milk and unpasteurized traditional dairy products such as cheese can be a major reason for listeriosis in humans. This reaserch aimed at investigating Listeria monocytogenes conta...