مهران جواهری بابلی

دانشیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

[ 1 ] - تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر رشد، بقا و شاخص‌های خونی بچه ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi)

پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های زنده‌ای هستند که برای بهبود سلامتی میزبان به مکمل‌های غذایی اضافه می‌شوند. بررسی حاضر به منظور بررسی تاثیر پروبیوتیک تجاری پروتکسین (Protexin®) بر رشد، بقا و شاخص‌های خونی ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) با وزن اولیه 45/0±62/15 گرم، در مرکز تحقیقات تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، انجام شد. به این منظور 360 قطعه ماهی به مدت 60 روز و در 12 ...

[ 2 ] - Mercury concentrations in common carp (Cyprinus carpio) tissues, sediment and water from fish farm along the Karoun River in Iran

The Karoun River is major source of water for warm‌water fish culture industry in southwest of Iran. The aim of the present study was to investigate the distribution of mercury in tissues of marketable common carp and in bottom sediments of fish farms in Khouzestan province. This study was carried out on 45 fish farms that are located on the bank of the Karoun River in Khouzestan province, sout...

[ 3 ] - Effect of sex and tissue on fatty acid composition in the meat of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) from the Persian Gulf, Iran

Fatty acids composition in edible parts of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) caught in the Persian Gulf close to the Bushehr Province were investigated. Among saturated fatty acids (SFA), the 16:0 and 18:0 fatty acids were the most two dominant fatty acids in meat tissues that analyzed. 18:1n-9 and 16:1n-7 were the major fatty acids among the MUFAs of male and female crab. The main PUFAs ...

[ 4 ] - Study on the growth parameters of Capoeta trutta (Heckel, 1843) in Shour River, Iran

In this study growth characteristics of 815 tuwini (Capoeta trutta) in Shour River were investigated during July 2010 through June 2011. The population was composed of 62.94% females and 32.02% males. Sex ratio was 1: 1.96, with significant differences observed at 1:1 (x2= 150.6 df= 1 p < 0.05). The age distribution of this population ranged from

[ 5 ] - تأثیر روش های مختلف پخت بر مواد معدنی و ویتامین های A و E در فیله ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر روش های پخت بر محتوای مواد معدنی و ویتامین های فیله شانک زرد باله بود.در این مطالعه ، فرایند پخت بر روی فیله ماهی شانک زرد باله(Acanthopagrus latus) با 3 روش شامل بخار پز کردن، سرخ کردن و کباب کردن (گریل کردن) بر میزان ویتامین (A وE ) و مواد معدنی ( آهن ، فسفر،مس ،روی، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم ) باتعداد سه بار تکرار انجام شد ونتایج بدست آمده با مقادیر ویتامین و م...

[ 6 ] - بررسی اثر انجماد بر تغییرات کیفیت شیمیایی و ترکیب اسید چرب میگوی پاسفید غربی پرورشی ((Litopenaeus vannamei

تغییرات کیفیت شیمیایی و ترکیب اسید چرب عضله میگوی پاسفید غربی پرورشی   ((Litopenaeus vannamei  طی شش ماه نگهداری در دمای 18- درجه سانتیگراد با اندازه‌گیری میزان رطوبت، خاکستر، پروتئین، چربی، اسیدهای چرب و شاخص‌های تیوباربیتوریک اسید(TBA)وpH مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که در پایان شش ماه نگهداری در سردخانه میزان رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی بترتیب از 93/75 به 10/73، از50/1 به 07/...

[ 7 ] - اثر بتافین و سیلی‌مارین بر شاخص‌های خونی، سرمی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

در پرورش ماهی قزل‌آلا تغذیه از اهمیت خاصی برخوردار ‌است. در این راستا استفاده از گیاهان دارویی برای بهبود رشد و سلامت و کارایی کبد مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر مقایسه‌ای پودر سیلی‌مارین و بتافین بر رشد، بقا، شاخص‌های خونی و آنزیم‌های ماهی قزل‌آلا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بتافین به‌طور معنی‌داری باعث بهبود شاخص‌های رشد شامل ضریب رشد ویژه‏، ضریب تبدیل غذایی، نسبت با...

[ 8 ] - اثر سطوح مختلف پربیوتیک دیوارة سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae در رشد، بقا، بازماندگی و شاخص‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر پربیوتیک دیوارة سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae به اختصار (YCW) در شاخص‌های رشد، تغذیه، درصد بازماندگی، شاخص‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی شد. تعداد 600 قطعه قزل‌آلا با وزن متوسط (1±20) گرم به 4 تیمار و 3 تکرار (در هر تکرار 50 قطعه ماهی) تقسیم شدند. تیمارهای 1،2، 3 و 4 به ترتیب با جیره‌های حاوی 0، 5/0، 5/1 و 5/2 گرم پربیوتیک دیوارة...

[ 9 ] - مقایسۀ اثر مواد پرکننده در برخی از شاخص‌های کیفی کنسرو ماهی مید (Liza klunzingeri)

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر مواد پرکننده در کیفیت حسی و شیمیایی کنسرو از ماهی مید (Liza klunzingeri) انجام شد. بدین‌منظور ماهیان مید به روش پخت اولیۀ بخارپز با دمای 100 درجۀ سانتی‌گراد به مدت 10 دقیقه آماده و در چهار محیط روغن، روغن (سیر)، سس گوجه فرنگی و آب نمک کنسرو، سپس 65 دقیقه در دمای 121 درجۀ سانتی‌گراد درون اتوکلاو قرار داده شدند. کنسروهای تولیدشده پس از گذراندن 15 روز درون انبار به منظ...

[ 10 ] - Effect of sex and tissue on fatty acid composition in the meat of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) from the Persian Gulf, Iran

Fatty acids composition in edible parts of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus) caught in the Persian Gulf close to the Bushehr Province were investigated. Among saturated fatty acids (SFA), the 16:0 and 18:0 fatty acids were the most two dominant fatty acids in meat tissues that analyzed. 18:1n-9 and 16:1n-7 were the major fatty acids among the MUFAs of male and female crab. The main PUFAs ...

[ 11 ] - Study on the growth parameters of Capoeta trutta (Heckel, 1843) in Shour River, Iran

In this study growth characteristics of 815 tuwini (Capoeta trutta) in Shour River were investigated during July 2010 through June 2011. The population was composed of 62.94% females and 32.02% males. Sex ratio was 1: 1.96, with significant differences observed at 1:1 (x2= 150.6 df= 1 p<0.05). The age distribution of this population ranged from <1 to 6 years. The distribution of length and wei...

[ 12 ] - بررسی ترکیب گونه‌ای جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی

هدف از این مطالعه بررسی ترکیب زئوپلانکتون استخرهای پرورش ماهی گرم آبی است، از این­ رو در مطالعه حاضر ساختار و دینامیک زئوپلانکتون­ ها در 3 استخر مزارع پرورش توام ماهی کپور معمولی و کپور ماهیان چینی در منطقه دزفول مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی نمونه­ های زئوپلانکتونی نیز با استفاده از تورهایی با چشمه 100 میکرون از 3 استخر (A1<str...

[ 13 ] - بررسی تاثیر عصاره استویا (Stevia rebaudiana bertoni) بر رشد و مقاومت کپور معمولی (Cyprinus carpio) در برابر استرس ناشی از تراکم

در این تحقیق افزودن عصاره استویا به غذای ماهی کپور معمولی در تراکم های مختلف و تاثیر آن بر روی رشد، بقا و مقاومت این ماهی در برابر استرس ناشی از تراکم  مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور720 قطعه بچه ماهی کپور با وزن متوسط 1/12±12/84 گرم به­ صورت تصادفی به 4 تیمار، هر تیمار در سه تکرار، تقسیم گردیدند و تیمارهای آزمایشی با عصاره ppm)</stron...

[ 14 ] - تأثیر مصرف خوراکی غلظت های مختلف کاروتنوئید ریزجلبک Spirulina platensis بر تخم و لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss)

این پژوهش باهدف بررسی اثر غلظت و جذب طیف کاروتنوییدی حاصل از مصرف5 دوز 0، 5، 10، 15 و 20%، جلبک Spirulina platensis درجیره غذایی 45 عدد مولد ماهی قزل آلای رنگین‌ کمان (Onchorhynchus mykiss ) به وزن 75±1046 گرم و طول متوسط 0/6±46/5 سانت...

[ 15 ] - بررسی تغییرات چربی های سرم و شاخص های سلامتی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره های حاوی روغن های گیاهی جایگزین روغن ماهی

در این تحقیق اثرات جایگزینی روغن ‌های گیاهی مختلف به ‌جای روغن ماهی جیره غذایی بر ترکیب اسیدهای چرب فیله، چربی ‌های سرم و شاخص ‌های سلامتی ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج جیره غذایی ایزونیتروژنیک و ایزولیپیدیک با منابع مختلف روغن شامل: روغن ماهی (جیره 1)، روغن سبوس برنج (جیره 2)، روغن بزرک (جیره 3)، روغن سویا (جیره 4) و جیره 5 حاوی مخلوط روغن‌ های ماه...

[ 16 ] - بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای چرب در طول نمو لاروی ماهی شیربت (Barbus grypus) در دو شرایط تغذیه و گرسنگی

 در این پژوهش ترکیب اسیدهای چرب در لارو تغذیه شده و لارو گرسنه نگه‌ داری شده ماهی شیربت (Barbus grypus) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور با شروع تغذیه خارجی، لاروها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به‌ مدت 4 هفته با غذای خشک تجاری تغذیه شدند و گروه دوم تا زمان مرگ بیش از 95% لاروها، گرسنه نگه‌ داری شدند. از لاروهای تغذی...

[ 18 ] - تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) )

360 قطعه بچه ماهی کپور در یک طرح تصادفی در قالب 4 تیمار و هر تیمار با سه تکرار بررسی شدند. به جیره غذایی پایه تیمار ها به ترتیب مقادیر صفر،ppm1000 ،ppm2000،ppm3000 عصاره استویا اضافه گردید. ماهیان به مدت 60 روز تغذیه شدند. ماهیان در ابتدا و انتهای دوره زیست سنجی شدند و شاخص های رشد شامل افزایش وزن، افزایش طول، درصد رشد نسبی، درصد رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین بین...

[ 19 ] - بررسی رژیم غذایی ماهی شاه کولی Alburnus mossulensis Heckel, 1843 در رودخانه آبگرمه صالح آباد، استان ایلام

این تحقیق با هدف تعیین عادات غذایی و رژیم تغذیه ای ماهی A. mossulensis در رودخانه آبگرمه صالح آباد استان ایلام در فصول مختلف 87-1386 انجام شده است. تعداد 55 نمونه ماهی A. mossulensis با استفاده از تور سالیک (قطر دهانه 3 متر با چشمه تور 20 میلی متر) و ساچوک (چشمه تور 2 میلی متر) از چهار ایستگاه انجام شد. دامنه طول ماهیان 14/50-4/70 سانتی متر بود. در این تحقیق به ترتیب راسته سنجاقک ها (۱۳۸)، راست...

[ 20 ] - Effect of dietary EDTA supplementation on reduction of heavy metals load in common carp (Cyprinus carpio) muscle

In this study the effects of various amounts of dietary EDTA (ethylene di amine tetra-acetic acid) supplementation on the amounts of cadmium, mercury, lead and arsenic were evaluated over a growing period of 90 days. This research was conducted according to completely randomized design with 5 treatments including 1(the control), 2, 3, 4 and 5 containing different EDTA concentration of 75, 150, ...

[ 21 ] - Effect of Nitrogen deficiency and light intensity on the fatty acid composition of Chaetoceros calcitrans

Marine diatoms are important sources of fat and fatty acids that are considered for aquaculture and alternative energy sources, and under varying environmental conditions in algae. In order to influence the nitrogen deficiency and light intensity of the medium culture on the C.calcitrans fatty acid composition, algae was exposed to 4 nitrogen treatments (25,50,75 and 100% nitrogen) and light in...

[ 22 ] - اثر فرایند خشک کردن با روش‌های خورشیدی و آون بر تغییرات اسید چرب و ویژگی‌های بافتی میگوی سر تیز (Metapenaeus affinis) شور خشک

در این تحقیق ویژگی‌های بافتی و تغییرات ترکیب اسید چرب عضله میگو سرتیز (Metapenaeus affinis) تحت تاثیر روش-های خشک کردن نورخوشید و آون مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور نمونه‌های میگو بعد از شستشو و آبکشی در دمای 31 درجه سانتی‌گراد با محلول 10-5 درصد نمک طعام به مدت 30 دقیقه پخته شدند و سپس بوسیله نور خورشید (دمای 29 درجه سانتی‌گراد برای 2 روز) و آون (دمای 61 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 ساعت) خشک...

[ 23 ] - Effects of microelements (Fe, Cu, Zn) on growth and pigment contents of Arthrospira (Spirulina) platensis

A laboratory experiment was conducted to assess the bioaccumulation of microelements Fe 2+, Cu 2+, Zn 2+ and their effects on the growth and pigment contents of Spirulina platensis in Zarrouk’s media. The mentioned metals concentrations enhanced separately to tenfold of the Zarrouk’s content. The results indicated no differences in the dry weights for the different medias (p>0.05). A rapid incr...

[ 24 ] - Short communication: Effect of light and nitrogen concentration on the growth and lipid content of marine diatom, Chaetoceros calcitrans

The effects of light intensity (µ mol m-2 s-1) and different levels of Nitrogen was made on the biomass and lipid of microalgae Chaetoceros calcitrans under  laboratory conditions in the north of Iran in 2016. The pure strand of C. calcitrans with F/2 media (8 sets of 3 flasks) were placed in front of the light source at values of 80, 160, and 240 µ mol m-2 s-1. The cell count was collected in ...