هومن رجبی اسلامی

گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 775-14515، تهران، ایران.

[ 1 ] - اثرات بازدارندگی نانوذره دی‎اکسید تیتانیوم بر رشد جلبک‏های آب شیرین

تاثیر نانودی‏اکسید تیتانیوم بر 6 نمونه جلبک آب شیرین در این پژوهش مطالعه گردید. جلبک‏های آزمایشی پس از خالص‎سازی با روش‏های مولکولی شناسایی و برای 0، 24، 48 و 96 ساعت تحت تاثیر غلظت‏های 001/0، 01/0، 1/0 و 1 میلی‎گرم در لیتر نانو‏دی‏اکسید تیتانیوم قرار گرفتند تا میزان کلروفیل a و پراکسیداسیون چربی آنها مشخص گردد. نتایج نشان داد که نانودی‏اکسید تیتانیوم دارای اثر بازدارندگی بر رشد جلبک‏های Chlamy...

[ 2 ] - Effects of Arthrospir platensis on growth, skin color and digestive enzymes of Koi, Cyprinus carpio

This study evaluated the effects of diets containing 0, 2.5, 5, 7.5 and 10% Arthrospir platensis on skin pigmentation, growth performance, and digestive enzymes of (Koi, Cyprinus carpio). A completely randomized experimental design was developed with five treatments and three replicates. One hundred and fifty koi fish with average initial weight of 30±1g were assigned to fifteen experimental ta...

[ 3 ] - Blood parameters of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) fingerlings affected by dietary L-ascorbyl-2-polyphosphate

This study was aimed to evaluate the effect of L-ascorbyl-2-polyphosphate as a dietary ascorbic acid source on blood parameters of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius), including red blood cell (RBC) count, white blood cell (WBC) and WBC differential. A total number of 600 Caspian brown trout (9.6±0.6 g) fingerlings were randomly distributed in triplicates among five treatments each conta...

[ 4 ] - عوامل موثر بر تولید و بازاریابی ماهیان زینتی استان البرز

پژوهش حاضر به تحلیل عوامل موثر بر تولید و بازاریابی ماهیان زینتی در استان البرز پرداخت و جامعه آماری آن شامل 40 نفر از اعضای تعاونی تولیدکنندگان بخش تولید و پرورش ماهیان زینتی استان بود. روش تحقیق حاضر از نوع میدانی-­ توصیفی و پرسش‎نامه ابزار اصلی گردآوری اطلاعات است که روایی آن توسط کارشناسان حوزه تولید ماهیان زینتی تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 2/80 درصد تعیین گردید. تحل...

[ 5 ] - تحلیل انگیزه‏های آموزشی و اجتماعی گرایش به رشته تکثیر و پرورش آبزیان بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای علوم و تحقیقات و تهران شمال

انگیزش یکی از نیروهای قدرتمند در فرآیند یاددهی-یادگیری است که غنی‏ترین و بهترین برنامه‏های کارآموزی و آموزشی نیز در صورت فقدان آن در فراگیران با شکست مواجه خواهند شد. پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر عوامل آموزشی و اجتماعی بر انگیزه انتخاب رشته تکثیر و پرورش آبزیان دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران (علوم و تحقیقات تهران و تهران شمال) طی سال 1391 پرداخته است. جامعه ...

[ 6 ] - تاثیر مکمل غذایی اسپیرولینا (Arthrospira platensis) بر سیستم ایمنی و فاکتورهای بیوشیمیایی خون ماهی کوی(( Cyprinus carpio

هدف از این تحقیق، بررسی اثر جلبک اسپیرولینا (Arthrospira platensis) به عنوان مکمل غذایی در جیره ماهی­ کوی(Cyprinus carpio) و تاثیر برفاکتور های خونی و ایمنی این ماهی می باشد.. در این بررسی تعداد 150 عدد ماهی کوی با میانگین وزن07/0 ±30 گرم با جیره های غذایی به ترتیب حاوی0 ، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد اسپیرولینا، تغذیه شدند و گروه شاهد، با جیره فاقد جلبک اسپیرولینا تغذیه گردیدند، نتایج نشان دادند که م...

[ 7 ] - تاثیر مکمل معدنی نانوذره اکسید منگنز بر عملکرد رشد و یاخته‎های خونی بچه‌ ماهی انگشت‌ قد قزل‌ آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)

این پژوهش به منظور بررسی کاربرد نانوذره اکسید منگنز (Mn2O3) به عنوان مکمل معدنی غذایی بر شاخص‏های رشد و گلبول‌های قرمز و سفید بچه ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان (Oncorhynchus mykiss) طراحی گردید. تعداد 450 قطعه بچه ماهی قزل‎آلا با میانگین وزن اولیه 3/0±1/9 گرم پس از سازگاری با شرایط استخر به صورت تصادفی در قالب 5 تیمار هر یک با سه تکرار درون استخرهای جریان باز تقسیم شدند. غذای پایه به عنوان تیمار شاه...

[ 8 ] - بررسی مقایسه‎ای نگهداری برخی جلبک‌های آب شیرین به روش‎های انجماد خشک و محافظت سرمایی

این تحقیق به منظور بررسی امکان نگهداری جلبک‏های آب شیرین به روش انجماد خشک و محافظت سرمایی و مقایسه قابلیت رشد آنها انجام شد. 3 گونه جلبک آزمایشی شامل Chlamydomonas moewusii، Scenedesmus obliquus و Chlorococcum olefaciens پس از تهیه محیط کشت زایندر در 6 ارلن به مدت 20 روز کشت داده شدند. سپس هر گونه با نه تکرار (سه تکرار برای هر یک از روزهای اول، پنجم و دهم) به روش‏های انجماد خشک و محافظت سرمایی...

[ 9 ] - تأثیر یون‌های منیزیم و کلسیم در محلول نمکی بیلارد بر تحرک اسپرم ‌ قزل‌آلای رنگین‌کمان ‌)1792 (Oncorhynchus mykiss, Walbaum

زمینه مطالعه: محلول‌های فعال‌کننده نمکی مختلفی برای القای تحرک اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان ‌(Oncorhynchus mykiss)‌ در شرایط مصنوعی استفاده می‌شوند که البته کارایی آنها با ابهاماتی نیز همراه است. هدف: پژوهش حاضر به مطالعه تأثیر تیمارهای حاوی غلظت‌های مختلف کلسیم، منیزیم و تغییر ‌pH‌ در محلول نمکی بیلارد بر میزان تحرک اسپرم قزل‌آلای رنگین‌کمان پرداخت. روش کار: 10 قطعه مولد نر قزل‌آلای رنگین‌کمان ان...

[ 10 ] - تأثیر ویتامین C در میزان بقا و شاخص‏های رشد بچه‌ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

آزمایشی برای ارزیابی میزان مناسب ویتامین C در رشد، بقا و شاخص کبدی در بچه‌ماهیان آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) طراحی شد. پنج جیرۀ غذایی حاوی مقادیر مختلف اسید آسکوربیک شامل 0، 50، 100، 200 و 400 میلی‌گرم در کیلوگرم غذا برای تیمارهای مختلف آزمایشی تهیه شد. تعداد 600 بچه‌ماهی با وزن ابتدایی 6/0±6/9 گرم به 5 تیمار با 3 تکرار تقسیم شدند و 40 عدد بچه‌ماهی به صورت تصادفی در هر فضای آزمایشی قر...

[ 11 ] - Effects of Arthrospir platensis on growth, skin color and digestive enzymes of Koi, Cyprinus carpio

This study evaluated the effects of diets containing 0, 2.5, 5, 7.5 and 10% Arthrospir platensis on skin pigmentation, growth performance, and digestive enzymes of koi, Cyprinus carpio. A completely randomized design was performed with five treatments and three replicates. One hundred and fifty koi fish with average initial weight of 30±1g were assigned to fifteen experimental tanks. The experi...

[ 12 ] - Blood parameters of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius) fingerlings affected by dietary L-ascorbyl-2-polyphosphate

This study was aimed to evaluate the effect of L-ascorbyl-2-polyphosphate as a dietary ascorbic acid source on blood parameters of Caspian brown trout (Salmo trutta caspius), including red blood cell (RBC) count, white blood cell (WBC) and WBC differential. A total number of 600 Caspian brown trout (9.6±0.6 g) fingerlings were randomly distributed in triplicates among five treatments each conta...

[ 13 ] - تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

    پژوهش حاضر برای ارزیابی سطح مناسب اسید آسکوربیک در جیره‌ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیبات بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) انجام شد.  پنج جیره‌ی غذایی با مقادیر 0، 50، 100، 200 و 400 میلی‏گرم اسید آسکوربیک در کیلوگرم غذا برای تیمارهای مختلف آزمایشی آماده گردید.  تعداد 600 قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر نیز با وزن 6/0±6/9 گرم تهیه و به صورت تصادفی در پنج تیمار...

[ 14 ] - مقایسه رابطه بین ویژگی ‏های اسپرم شناختی با خصوصیات ریخت‎شناسی مولدین نر ماهی سفید (Rutilus kutum) در حاشیه جنوب غربی دریای خزر

موفقیت تکثیر مصنوعی ماهیان علاوه بر ویژگی‏‏ های تخمک نیازمند بررسی ارزیابی سریع خصوصیات اسپرم ‏شناختی ماهیان نیز می‏ باشد. مطالعه حاضر بر این اساس به بررسی همبستگی ویژگی‏ های ریخت‏ شناسی مولدین نر ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) با خصوصیات اسپرم شناختی آن‌ ها شامل حجم اسپرم، درصد اسپرم‏ های متحرک، مدت زمان تحرک اسپرم، تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت پرداخته است. تعداد 40 عدد مول...

[ 15 ] - تاثیر نانوذره روی در جیره غذایی بر شاخص‏ های اریتروسیتی بچه ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792)

پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر نانوذره روی به‌ عنوان مکمل معدنی در جیره غذایی بر خصوصیات خون ‏شناسی ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان شامل تعداد گلبول‏ های قرمز همراه با اندیس‏ های خونی پرداخت. تعداد 900 قطعه بچه ‌ماهی قزل‏ آلای رنگین ‏کمان (5/41±17/22 گرم) تهیه و پس از توزیع تصادفی به تعداد مساوی میان 18 فضای آزمایشی (شش تیمار با سه تکرار) برای 2 روز با شرایط کارگاهی سازگار شدند. جیره پایه بدون افزودن مک...

[ 16 ] - تاثیر قفس‌های پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر فلور باکتریایی آب دریاچه سد کارون چهار

سد کارون چهار یکی از منابع آبی کشور می‌باشد. با توجه به حجم آبگیری حدود 2/5 میلیارد متر مکعب آب، می‌تواند از نظر آبزی‌پروری مورد توجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر قفس‌های پرورش ماهی بر بار باکتریاییآب دریاچه سد کارون چهار می‌باشد. بدین منظور نمونه‌برداری از آب دریاچه سد کارون در سال 1391 طی 6 ماه بهار و تابستان و در فواصل مختلف از قفس‌های احداث شده صورت گرفت.نتایج نشان دادکل باکتریو...

[ 17 ] - تأثیر یون های منیزیم و کلسیم و pH درتحرک اسپرم ماهی قزل آلای خال قرمز Salmo trutta Linnaeus, 1758

این مطالعه جهت بررسی تأثیر محلول های فعال کننده واجد غلظت های مختلف کلسیم، منیزیم و تغییر pH در محلول استاندارد لقاح بیلارد بر میزان تحرک اسپرم قزل آلای خال قرمز انجام شد. مولدین نر پس از صید و بیهوشی اسپرم گیری شدند. تمام نمونه های اسپرم در ادامه با یکدیگر مخلوط شده و میزان تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت آن به ترتیب برابر 0/87±10/30 میلیارد در میلی لیتر و 0/23±58/0 درصد محاسبه شد. محلول های فعال ک...

[ 18 ] - تاثیر میدان مغناطیسی ثابت بر عملکرد تخم گشایی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum)

آزمایشی برای بررسی اثر میدان مغناطیسی بر عملکرد تخم گشایی ماهی سفید دریای خزر (Rutilus kutum) در انکوباتورهای ویس صورت گرفت. بدین منظور 3 تیمار آزمایش با شدت جریان‏های مغناطیسی 5، 15 و 25 میلی‏تسلا به همراه تیمار شاهد (بدون قرار گرفتن در معرض میدان مغناطیسی) با 3 تکرار در نظر گرفته شد. تخم‏های استحصال شده از 8 مولد ماده با تراکم 49000 عدد به صورت تصادفی به انکوباتورها منتقل شدند. بررسی...

[ 19 ] - Effect of Nitrogen deficiency and light intensity on the fatty acid composition of Chaetoceros calcitrans

Marine diatoms are important sources of fat and fatty acids that are considered for aquaculture and alternative energy sources, and under varying environmental conditions in algae. In order to influence the nitrogen deficiency and light intensity of the medium culture on the C.calcitrans fatty acid composition, algae was exposed to 4 nitrogen treatments (25,50,75 and 100% nitrogen) and light in...

[ 20 ] - The antifungal effects of Allium sativum and Artemisia sieberia extracts on hatching and survival rates of rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum,1972) larvae

This study was conducted  to evaluate the antifungal effects of garlic (Allium sativum) and wormwood (Artemisia sieberia) 80-85% purity ethanolic extracts on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs incubation and larvae survival rate. The experimental group divided to three different doses of garlic (50,100,200 ppm), wormwood (25, 50, 100 ppm), green malachite (2 ppm) as positive control group...

[ 21 ] - Effects of nonylphenol on ovarian and testicular tissues in immature rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Nonylphenol (NP) is an endocrine disrupting chemical widely used in industrial practices worldwide. It is estimated that large amounts of this estrogenic compound annually discharged into aquatic ecosystem. So this study was conducted to determine the effects of this pseudoestrogen compound on gonadal maturation and histopathology of ovarian and testicular tissues of rainbow trout, Oncorhynchus...

[ 22 ] - Study of geometric shape and water circulation pattern in fish tanks using computational fluid dynamics

Providing comfort conditions for fish from the point of view of velocity uniformity and flow regime is one of the most important requirements of aquaculture improving the production conditions. In this research, for this purpose, by using computational fluid dynamics, Fluent software and k-ɛ turbulence model, the geometrical shape and pattern of water circulation in a fish breeding pond have be...