مریم جلائی

.

[ 3 ] - بررسی تأثیر روش آموزش تعامل‌محور در بالا بردن توان ترجمة دانش‌آموزان ایرانی در درس عربی (مطالعة موردی دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان استان فارس)

همگام با پیشرفت روش‌های نوین آموزش زبان و در راستای ارزیابی مهارت ترجمة عربی در دانش‌آموزان ایرانی، پژوهش حاضر با تطبیق رویکرد آموزش تعامل‌محور به بررسی میزان اثربخشی آن بر افزایش توان دانش‌آموزان مقطع سوم دبیرستان می‌پردازد. برای دستیابی به این هدف، از روش میدانی و از آزمون به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. ‌بدین ترتیب که 40 دانش‌آموز سال سوم دبیرستان به عنوان نمونة آماری انتخاب گردید و به صورت...

[ 4 ] - دراسة أثر التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء الکتابی لطلاب فرع اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس

تهدف الدراسة الحالیة إلی معالجة فاعلیة التغذیة الراجعة المباشرة وغیر المباشرة فی الأداء اللغوی الکتابی لدی طلاب فرع اللغة العربیة بالجامعات الإیرانیة. لإنجاز الدراسة، قمنا بتناول الأداء الکتابی لـ 27 طالباً من الطلاب الدارسین فی فرع اللغة العربیة وآدابها فی الفصل الثانی من العام الدراسی 1394 ـ 1393 هـ. ش فی مجموعتین، بطریقة شبه تجریبیة. تکوّنت المجموعة الأولی من 14 طالباً والثانیة من 13 طالباً. فی ...

[ 17 ] - انقرائیة کتب اللغة العربیة المقررة للمرحلة الثانویة الأولی (فی ضوء اختبار کلوز للانقرائیة)

تقوم معادلات المقروئیة بتجزئة النص وتحلیله هادفة تحدید نقاط الضعف والقوة الموجودة فیه‎. ‎ وفقاً للمنهج الجدید لتعلیم اللغة العربیة فی المدارس الإیرانیة الذی یتمحور علی أساس استیعاب نصوص الکتب العربیّة، فهدفت هذه الدراسة إلی تحدید وقیاس درجة مقروئیّة الکتب العربیّة المقررة للمرحلة الثانویة الأولی. منهج الدراسة کان تحلیل المحتوی باستخدام اختبار کلوز للانقرائیّة کأداة البحث. یتکوّن مجتمع الدراسة من 400 ...

[ 20 ] - تحلیل محتوای کتاب‌های عربی متوسطه اول براساس نظریة نقش‌گرایی زبان

ایجاد و تقویت توانش ارتباطی به منظور برقراری ارتباط با گویشوران، یکی از اهداف کلیدی کتاب‌های آموزشی زبان‌های خارجی است. کتاب‌های عربی مدارس ایران از این قاعده مستثنی نیست؛ لذا مؤلفان و معلمان این کتاب‌ها بایسته است با نقش‌های ارتباطی زبان آشنایی داشته باشند و بدان اهتمام ورزند. پژوهش حاضر، با روش تحلیل محتوا به بررسی نقش‌های زبانی در کتاب‌های عربی متوسطه اول بر اساس نظریه نقش‌گرایی زبان هالیدی ...

[ 21 ] - بررسی همبستگی درک شنیداری با دانش نحوی در دانشجویان کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

این پژوهش به منظور درک میزان ارتباط درک شنیداری در زبان دوم و توانش نحوی انجام شد. با توجه به ضرورت کمیت‌بخشی متغیرهای مورد پژوهش، آزمون محقق‌ساخته قضاوت نحوی (با تکیه بر درک معرفه و نکره در درونِ متن) به منظور سنجش دانش نحوی و آزمون محقق ساخته تبدیل متن به نوشتار برای سنجش مهارت شنیداری استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش 36 دانشجوی رشته زبان عربی نیمسال هفتم دانشگاه کاشان در دو سال تحصیلی متوالی...

[ 22 ] - بررسی تأثیر نرم افزار کیف الکترونیک آریابوک بر میزان پیشرفت تحصیلی درس عربی

یکی از نرم‌افزارهایی که امروزه در آموزش زبان عربی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرم‌افزار آموزشی آریا-بوک است که چند سالی است در مدارس کاشان نیز توزیع می‌شود. در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر به-کارگیری این نرم‌افزار بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس عربی و تفاوت میان میزان پیشرفت تحصیلی آنان در مقایسه با روش‌های سنّتی مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، شبه تجربی و مقا...