× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

سارا آقابابا

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

[ 1 ] - مرور انتقادی تعیین اولویت‌های پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با سلامت ایران

چکیده مقدمه: در سال‌های اخیر مطالعات تعیین اولویت‌های پژوهشی در موضوعات مختلف مورد اقبال پژوهشگران حوزه سلامت واقع شده است. هدف از پژوهش حاضر ارائه تصویری جامع از پژوهش‌های علمی منتشر شده در کشور به منظور سیاستگزاری‌های آتی بوده است. روش‌ها: اسناد منتشر شده با استفاده از کلیدواژه‌های مربوط به اولویت‌های پژوهشی در پایگاه‌های معتبر SID و Magiran به زبان فاسی جستجو و پس از در نظر گرفتن معیارهای و...

[ 2 ] - ارزیابی رهبری اورژانس بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس الگوی تعالی بالدریج

  Background and Objectives: Leadership measurement in health care industry is essential in order to determine the situation, and also to improve and promote the leadership. The most frequently used international model in the world is Malcom Baldrige Model. Maximum score in this model is allocated to the leadership criterion.   The aim of this study was leadership evaluation of emergency depart...

[ 3 ] - Achievements of the Cochrane Iran Associate Centre: Lessons Learned

Healthcare decision-making is a process that mainly depends on evidence and involves increasing numbers of stakeholders, including the consumers. Cochrane evidence responds to this challenge by identifying, appraising, integrating and synthesizing high-quality evidence. Recently, a collaborative effort has been initiated in Iran with Cochrane to establish a representati...