× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Achievements of the Cochrane Iran Associate Centre: Lessons Learned

نویسندگان

  • Ahmad Sofi-Mahmudi Cochrane Iran Associate Centre, National Institute for Medical research Development (NIMAD), Tehran, Iran
  • Ali Akbar Haghdoost Social Determinants of Health Research Centre, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Ali Kabir Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Bita Mesgarpour Cochrane Iran Associate Centre, National Institute for Medical research Development (NIMAD), Tehran, Iran
  • Hamid Reza Baradaran Endocrine Research Center, Institute of Endocrinology and Metabolism, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Payam Kabiri Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Sara Aghababa Cochrane Iran Associate Centre, National Institute for Medical research Development (NIMAD), Tehran, Iran

چکیده

Healthcare decision-making is a process that mainly depends on evidence and involves increasing numbers of stakeholders, including the consumers. Cochrane evidence responds to this challenge by identifying, appraising, integrating and synthesizing high-quality evidence. Recently, a collaborative effort has been initiated in Iran with Cochrane to establish a representative local entity. A variety of multifaceted interventions were conducted according to Cochrane’s strategy to 2020, such as producing evidence, making Cochrane evidence accessible, advocating for evidence and building an effective and sustainable organization. In this report, the authors present the two and half year performance and achievements of Cochrane Iran based on a comprehensive and systematic approach. This case might be an example of health diplomacy, which is initiated by a successful international collaboration and proceed with recognizing the importance of adherence to the strategic action plans and goals.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

employees always concern about losing their job , or in other word , losing their income resources. for this purpose, every government requires strong system for covering these concerns. the unemployment insurance (ui) program’s can be used for achieving this goal. in this thesis, we price ui based on the insurance history of employee and the duration of being unemployed. we use the weibull dis...

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

acknowledge the importance of e-commerce to their countries and to survival of their businesses and in creating and encouraging an atmosphere for the wide adoption and success of e-commerce in the long term. the investment for implementing e-commerce in the public sector is one of the areas which is focused in government‘s action plan for cross-disciplinary it development and e-readiness in go...

ترجمه با گسترش زبان آغاز شده و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد، و برای اولین بار به عنوان شاخه ای از دانش و روشی برای انتقال علوم، فرهنگ و تجربه در در دوره قاجار در ایران آغاز شد. در حقیقت متون تاریخی از اولین متونی هستند که در ایران ترجمه شدند چرا که به سیاستمداران آن دوره کمک می کردند تا به علل موفقیت جهان غرب و پیشرفت هایشان در طول تاریخ پی ببرند، بنابراین به تدریج ترجمه این گونه متون رون...

A healthcare system has been the most important priority for all governments worldwide. Biotechnology products have affected the promotion of health care over the last thirty years. During the last several decades, Iran has achieved significant success in extending healthcare to the rural areas and in reducing the rates of infant mortality and increasing population growth. Biomedical technology...