علی خانی جیحونی

استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‌درمانی فسا، فسا، ایران.

[ 1 ] - بررسی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اهداف خودکشی از معضلات مهم بهداشتی است. در ایران خودکشی همانند اغلب کشورهای جهان در چند دهه اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل خطر و زمینه‌ساز اقدام به خودکشی و به منظور ارائه راهکارها و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای پیشگیری و درمان بهتر افراد در معرض خطر انجام شده است.مواد و روش ها این پژوهش از نوع توصیفی‌تحلیلی است. جامعه آماری شامل تمام موارد اقدام به خودکشی ط...

[ 2 ] - Effectiveness of a Training Program based in PRECEDE Model on Fruit and Vegetable Consumption among Female Students

Background Fruit and vegetable consumption increases students' health and growth and strengthens their mental activities. The present study aimed to investigates a training program based on PRECEDE model on fruit and vegetable consumption by female students in high schools of Fasa, Iran. Materials and Methods This is a quasi –experimental study. The research sample includes 100 female high scho...

[ 3 ] - Effect of Comprehensive Health Promotion Program on Quality of Life, Weight, and Physical Activity among Iranian Overweight School-age Girls

Background Prevalence of overweight and obesity in children and its trend in recent years has taken a worrying figure. Overweight in childhood is the most important cause of adulthood obesity. Therefore, the present study aimed to investigate the effect ofcomprehensive health program on quality of life, weight and physical activity in Iranian overweight school-age girls. Materials and Methods I...

[ 4 ] - بررسی تأثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا

زمینه و هدف: تست پاپ اسمیر یک ابزار غربالگری سرطان دهانۀ رحم است که نقش مهمی در تشخیص زودرس، پیشگیری و تأخیر در پیشرفت اختلالات دهانۀ رحم دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخلۀ آموزشی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعۀ نیمه تجربی روی ۱۶۰ نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی فسا(۸۰ نفر گروه آزمون و ۸۰ نفر گروه شاهد) در سال ۱۳۹۵ انجام شد. ابزار گرد...

[ 5 ] - تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر رفتار شیردهی زنان باردار شهر فسا

Background and Objective: Breastfeeding is a matter of significant importance. Given the role of such factors as attitude and subjective norms on the behavior of mothers and the low level of exclusive breastfeeding, the present study aimed to determine the effect of educational program based on the theory of planned behavior on breastfeeding behavior among the pregnant women in Fasa, Iran. Mat...

[ 6 ] - فاکتورهای مرتبط با انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در بین زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر فسا: کاربرد نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

Background and Objective: Cervical cancer is the second most common cancer among the females. This cancer is considered as a preventable disease due to having a long period before the invasion, availability of appropriate screening program, and effective treatment of primary lesions. The aim of this study was to determine the factors related to per forming regular Pap smear test based on the Th...

[ 7 ] - بررسی عوامل مرتبط با عملکرد آرایشگران مرد نسبت به پیشگیری از بیماری ایدز براساس مدل اعتقاد بهداشتی در شهر فسا

Background and Objectives: The number of patients inflicted with AIDS is on a growing trend in Iran, and one of the routes of disease transmission is the infection of sharps that are used for different people without disinfection. This study was designed to evaluate the performance of male barbers regarding AIDS prevention based on the Health Belief Model in Fasa, Iran. Materials and Methods: ...

[ 8 ] - بررسی وضعیت عملکرد مراقبت از پا و چشم در بیماران دیابتی نوع دو در شهر فسا: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده

Background and Objectives: Diabetic foot ulcers and eye problems are the most frequent complications of patients with diabetes and can be controlled with care. This study aimed at investigating the situation of foot and eye care in patients with type II diabetes based on the Theory of Planned Behavior of Fasa. Materials and Methods: In this cross-sectional study, simple randomized sampling was...

[ 9 ] - اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری عمل منطقی در انتخاب نوع زایمان در بین زنان باردار شهرستان فسا

Introduction: Cesarean section is considered as a major surgery accompanied by several complications. The present study aimed to determine the effect of educational intervention based on the theory of reasoned action to reduce the rate of cesarean section among pregnant women in Fasa, Southern Iran.  Materials and Methods: This quasi-experimental study was performed on 100 (50 participa...

[ 10 ] - بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان‌ها و خشکی دهان در زنان مراجعه‌کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان شهر فسا: مطالعه مورد-شاهدی

زمینه و هدف: پوکی استخوان شایع‌ترین بیماری متابولیک استخوان بوده و ازجمله عوارض آن می‌توان به از دست دادن دندان و خشکی دهان اشاره کرد؛ بنابراین، مطالعه حاضر باهدف بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان‌ها و خشکی دهان در زنان مبتلا به پوکی استخوان انجام گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی مورد-شاهدی بر روی 170 زن 60-40 ساله (85 زن دارای پوکی استخوان و 85 زن فاقد پوکی استخوان) مراجعه‌کننده ...

[ 11 ] - بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل پرسید بر مصرف میوه و سبزی‌ها در دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر فسا

زمینه و هدف: مصرف میوه و سبزی به میزان توصیه‌شده از ابتلا به بیماری­های قلبی ­_عروقی، برخی از سرطان­ها، چاقی، دیابت نوع دو و پرفشاری خون پیشگیری می­کند. هدف مطالعه بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل پرسید بر مصرف میوه و سبزی‌ها در دانش­آموزان دختر دبیرستانی است.  مواد و روش‌ها: این پژوهش نیمه تجربی پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل در بین 100 دانش­آموزان دختر دبیرستانی شهر فسا در دو گر...

[ 12 ] - بررسی تأثیر آموزش خودآزمایی پستان بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد ممسنی در سال 1388

مقدمه: یکی از روش‌های غربالگری سرطان پستان، خودآزمایی آن است. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش خودآزمایی پستان بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان انجام شد. روش کار: در این پژوهش کار آزمایی بالینی، 100 نفر (50 نفر گروه مورد، 50 نفر گروه شاهد) از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد ممسنی در سال 1388 بررسی شدند. به گروه مورد سه جلسه آموزش داده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه‌ای...

[ 13 ] - The effect of mothers education program based on the precede model on the mean weight in children (6-12 months) at health centers in Shiraz, Fars Province

  Background :Growth retardation in children is a result of nutritional ignorance, inappropriate care, and inadequate monitoring of growth monitoring. This study was performed to assess the effect of mothers education program based on the precede model on the mean weight of children (6-12 months)   at health centers in Shiraz, Fars Province.   Methods : This quasi experimental study was conduct...

[ 14 ] - Assessment of Preventive Behaviors of Osteoporosis in Postmenopausal Women in Fasa, Fars Province Based on the Health Belief Model

Background: Osteoporosis is the most common metabolic bone disease in postmenopausal women. It seems necessary to determine the factors affecting the adoption of preventive behaviors of osteoporosis in postmenopausal women using the patterns that identify the factors influencing behavior. Objectives: To investigate preventive behaviors of osteoporosis in postmenopausal women in Fasa, Fars Pr...

[ 15 ] - The relationship between social and demographic factors and prevalence of depression among over 60 years old individuals, Shiraz, Iran

Introduction: Depression is one of the prevalent disorders of present century and is the forth costly disorder in the world so that with no doubt it will be the second expensive world disorder in 2015. Some demographic and social factors among the elderly, may cause their depression. This study looks into the relationship between social and demographic factors as well as prevalence of dep...

[ 16 ] - The predictors of osteoporosis preventive behaviors in women based on health belief model

Osteoporosis, as a disease, is characterized by low bone mass and micro architectural deterioration of bone tissue. The aim of this study was to survey the predictors of osteoporosis preventive behaviors based on health belief model. This cross-sectional study was carried out on 401 randomly selected women referring to health centers. Data collection was based on health belief model. The employ...

[ 17 ] - انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Introduction: University is a formal education opportunity and because the students to be successful in this position, they must have effective learning. In terms of training, motivation is a multi-faceted structure that is associated with learning and academic achievement. Also there is a positive correlation between the motivations of students with health risk behaviors. Accordingly, we dec...

[ 18 ] - Quality of Life in Patients With Osteoporosis People

Introduction: Osteoporosis and fractures resulting from it, along with increased pain, disability, decreased Quality of Life (QoL) and death, is an important health issue worldwide.  Objective: The purpose of this study was to determine the quality of life in patients with osteoporosis referring to Fasa Bone Density Test Center, compared to the healthy people.  Materials and Methods: This was...

[ 19 ] - The Performance of Postmenopausal Women in the Prevention of Osteoporosis Based on Health Belief Model

Introduction: Osteoporosis is one of the most important causes of illness and disability in postmenopausal females, characterized by a decrease in bone mass and increased fracture probability. Determination of the factors influencing the adoption of preventive behaviors for osteoporosis in postmenopausal females is necessary by using patterns such as the health belief model that identifies and ...

[ 20 ] - Comparison of the viewpoints of the operating room staff and those of patients on the degree of respecting patients’ privacy

Introduction: Adherence to a set of principles for patient rights, all defined in the form of professional ethics, is considered to be an essential and fundamental aspect of health and safety issues, one of which is respecting patient privacy. Therefore, the aim of this study was to evaluate the privacy of patients from the viewpoint of personnel and patients in the operating room of Vali-e-Asr...

[ 21 ] - Evaluating the frequency of Self-Immolation and its Relationship with Social and Demographic Status of the Patients Referring to Ghotboddin E Shirazi during the Years 2006 and 2011

 Background & Objective: Suicide is the act of injuring oneself in order to destruct one’s life. One of the worst ways to attempt suicide, especially in eastern countries, is self- burning. This study aimed to show the frequency of self- burning and its relationship with social and demographic status.  Materials & Methods: In this cross-sectional study, all medical records of patients who ...

[ 22 ] - A Survey on Prevalence of Ocular Complications and It’s Risk Factors in Diabetic Patients Referred to Diabetic Center of Nader Kazemi Clinic Shiraz- Iran 1998-2010

Background & Objective: With respect to increasing prevalence of diabetes, the chance for incidence of ocular complications among diabetics, this study was conducted to investigate the prevalence and risk factors for the incidence of the ocular complications in the patients referred to the Nader Kazemi Shiraz Diabetic center from 1998 to 2010.Materials & Methods: In a cross sectional study , su...

[ 23 ] - Frequency distribution of blood groups in diabetic patients and non diabetic patients in Shiraz Nader Kazemi clinic and the relationship between blood groups and diabetes (2010-2011)

Background & Objective: Genetic background and blood groups are important factors in creating diabetes disease. The aim of the present study was to review the frequency distribution of blood groups in diabetic and non-diabetic patients and the relationship between blood groups and diabetes.   Materials & Methods: This cross-sectional study included 379 diabetic patients (325 cases with type II ...

[ 24 ] - The Effectiveness of Education Based on BASNEF Model Program in Promotion of Preventive Behavior of Leishmaniasis among Health Workers and Families under Health Centers Coverage

Background & Objective: Intervention of educational training in order to prevent the leishmaniasis in endemic areas seems necessary. This study was implemented with the aim of assessing the effectiveness of education based on BASNEF Model program in promotion of preventive behavior of leishmaniasis among Health workers and families under the coverage of Health centers. Materials & Methods: An i...

[ 25 ] - Effectiveness of Educational Intervention on Reducing Self-Medication Behaviors of Patients with Diabetes Type 2: Application of BASNEF Model

Aim(s): Self-medication in diabetic patients will lead to severe fluctuations in their blood glucose levels, which can lead to early complications of diabetes in patients. The aim of this study was to investigate the effect of educational intervention based on the BASNEF model on self-medication behaviors in patients with diabetes type 2. Materials & Methods: This semi-experimental study was c...

[ 26 ] - Effect of Educational Intervention based on the Theory of Planned Behavior on Preventing Water Pipe Smoking in Secondary School Students

Aims: Water pipe smoking, especially among young people, has been on the rise and the increasing prevalence of tobacco use among students is worrying. The aim of this study was to investigate the effect of educational intervention based on the theory of planned behavior on preventing water pipe smoking in secondary school students. Materials & Methods: This semi-experimental study was performe...

[ 27 ] - Effect of Educational Intervention Based on the Health Belief Model on Preventive Behaviors Against Influenza A (H1N1) among Students

Aims: Due to there is no immunity to influenza, non-pharmacological measures and prevention are very effective in controlling, reducing complications and mortality. Thus, the aim of the present study was to determine the effect of educational intervention based on Health Belief Model (HBM) on preventive behaviors against influenza A among students. Materials & Methods: This experimental study ...

[ 28 ] - The Impact of Educational Intervention Based on Health Belief Model on Nutritional Behaviors Associated with Gastric Cancer among Iranian Female Employees

Aims: Gastric cancer is the most common cause of death among all cancers in Iran. Due to the role of proper nutrition to prevent gastric cancer the present study was aimed to determine the impact of educational intervention based on the Health Belief Model on nutritional behaviors associated with gastric cancer among female employees in Fasa, Fars, Iran. Materials & Methods: This quasi-experim...

[ 29 ] - Design, Implementation and Evaluation of Azmer Online Quiz Application Based on Technology Acceptance Model (TAM): A pilot study

Introduction: Acceptance and intention to use the mobile device in the  student evaluation is an interesting topic in education. Although there are significant studies of mobile learning acceptance and mobile-based assessment (MBA), there is little research on app design and driving factors that influence students' intention to use mobile technology for assessment purposes. The purpose of this ...