فیروز ابراهیمی

استادیار گروه علم و فناوری زیست شناسی.مرکز علم و فناوری زیست شناسی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

[ 1 ] - بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن

زمینه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس(Staphylococcus aureus)، کوکسی گرم مثبتی است که می­تواند بیماری های مختلفی چون مسمومیت­های غذایی، شوک های مخاطره آمیز و ... را به وجود آورد. از مهم­ترین سموم تولید شده توسط این باکتری، انتروتوکسین نوع B یکی از معمولترین و مهم­ترین توکسین­های یافت شده و یک سوپر آنتی ژن می باشد. هدف از انجام این تحقیق همسان سازی و بیان این پروتئی...

[ 2 ] - Production of Chicken Egg Yolk Antibody (IgY) Against Recombinant Cholera Toxin B Subunit and Evaluation of Its Prophylaxis Potency in Mice

Background: Cholera toxin (CT), responsible for the harmful effects of cholera infection, is made up of one A subunit (enzymatic), and five B subunits (cell binding). The release of cholera toxin is the main reason for the debilitating loss of intestinal fluid. Inhibition of the B subunit (CTB) may block CT activity. Objective: To determine the effect of anti CTB-IgY against oral challenge with...

[ 3 ] - The effect of pH on recombinant C-terminal domain of Botulinum Neurotoxin type E (rBoNT/E-HCC)

Recombinant proteins are tending to be the most favorable vaccine-candidates against botulism. Recombinant Carboxy-terminal of botulinum neurotoxin serotype E (rBoNT/E-HCC) has been introduced as an efficient vaccine against botulism type E. In this report, we made an effort to investigate the effect of different pH on protein structure to assess if rBoNT/E-HCC could be used as a vaccine for or...

[ 4 ] - مطالعه اثر یاوری(adjuvant)نانوذرات طلا بر ایمنی‌زایی ناحیه اتصالینوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در موش

بوتولیسم یک سندروم خطرناک است که توسط نوروتوکسینهای بوتولینوم تولید شده ازباکتریهای جنس کلستریدیا (سروتیپ های A تا G) ایجاد میشود. مطالعات زیادینشان میدهند که ناحیه‌ی اتصالینوروتوکسین‌های بوتولینوم در تمام تیپ‌ها(A-G)، درایجاد مصونیت، ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و امروزه این ناحیه بجای واکسن های توکسوئیدی، بعنوان کاندید واکسن مطرح هستند.در این تحقیق، برای بررسی اثر ادجوانتینانوذره طلا بر روی...

[ 5 ] - مطالعه ترمودینامیکی پایانه کربوکسیل نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E با روش طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی

به‌منظور پیشگیری از سندروم بوتولیسم، به‌تازگی محققین به استفاده از واکسن‌های نوترکیب توجه خاصی نشان داده‌اند. یکی از این واکسن-ها، پروتئین نوترکیب حاوی 93 اسید آمینه انتهای کربوکسیلی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E (rBoNT/E-HCC) است. در این تحقیق پس از بیان و تخلیصrBoNT/E-HCC، به بررسی اثر pH‌ بر این پروتئین توسط طیف‌سنجی دورنگ نمایی دورانی (Circular Dichroism, CD) پرداخته شده و به دنبال آن مطالعات ...

[ 6 ] - بیان نوترکیب فاکتور رشد اپیدرم انسانی در باکتری E. coli و ارزیابی اثر آن بر دودمان سلولی NIH-3T3

خانواده EGF شامل 13 عضو می باشد و فاکتور رشد اپیدرم انسانی یکی از اعضای این خانواده شناخته شده که در ترمیم زخم های اپیدرم پوستی ایفای نقش می کند. این فاکتور، یک پلی پپتید اساسی برای ترمیم زخم و آغاز تقسیم میتوزی است. در این مطالعه، ژن فاکتور رشد اپیدرم انسانی از بانک ژنی استخراج و پس از بهینه سازی کدون‌های آن براساس ترجیح کدونی باکتریE. coli در وکتور pET21a(+) سنتز گردید. وکتور حامل ژن مذکور به...

[ 7 ] - همسانه‌سازی و بیان ناحیه اتصالی نوروتوکسین نوع B باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در باکتری E. coli

   Backgrounds & Aims: Botulism is caused by botulinum toxin. The best way to avoid the neurotoxin syndrome caused by BONT/B is to use recombinant vaccine made of BONT/B binding domain because binding domain has sufficient epitops to stimulate immune response. Materials & Methods: Initially BONT/B binding domain gene sequence were obtained from GenBank. Then the primers were designed. PCR react...

[ 8 ] - بررسی ایمنی‌زایی کاندید واکسن نوترکیب ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E بر پایه کیتوسان به روش مخاطی

زمینه و هدف: سندروم بوتولیسم توسط سروتیپ‌های A تا G نوروتوکسین باکتری‌های جنس کلستریدیوم ایجاد می‌شود. زیرواحد اتصالی نوروتوکسین به‌علت داشتن خاصیت ایمونوژنی، کاندید مناسبی جهت تهیه واکسن است. در این تحقیق ایمنی‌زایی کاندید واکسن نوترکیب ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E بر پایه کیتوسان به روش مخاطی بررسی گردید. روش بررسی: در این مطالعه تجربی، نانوذرات کیتوسان حاوی پروتئین rBoNT/E با روش ...

[ 9 ] - زیرهمسانه‌سازی و بررسی بیان ژن صناعی ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ A (BD/A)

زمینه و هدف: سندرم بوتولیسم توسط نوروتوکسین باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می‌شود. این نوروتوکسین دارای 7 سروتیپ از A-G می‌باشد. بهترین روش برای پیشگیری از سندرم حاصل از نوروتوکسین بوتولینوم (BoNT)، استفاده از واکسن‌های نوترکیب ساخته‌شده از ناحیه اتصالی آن (به‌علت داشتن اپی‌توپ‌های کافی برای تحریک سیستم ایمنی) می‌باشد. در این مطالعه ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ A (BoNT/A) بررسی گردی...

[ 10 ] - زیرهمسانه‌سازی و بررسی بیان ژن صناعی ناحیه اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ B (BD/B

زمینه و هدف: سندرم بوتولیسم توسط نوروتوکسین باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می‌شود. این نوروتوکسین دارای 7 سروتیپ از A-G می‌باشد. بهترین راه برای جلوگیری از سندرم بوتولیسم ایجادشده توسط BoNT/B، استفاده از واکسن‌های نوترکیب ساخته‌شده از ناحیه اتصالی آن (به‌علت داشتن اپی‌توپ‌های کافی برای تحریک سیستم ایمنی) است. در این پژوهش بیان زیرواحد اتصالی نوروتوکسین بوتولینوم تیپ B، به‌منظور کاندید واکسن ...

[ 11 ] - همسان‌سازی و بیان نوترکیب دُمین انتهای کربوکسیل پروتئین اینتیمین پاتوژن EHEC در باکتری اشرشیا کلی سویه BL21(DE3)

  چکیده   زمینه و هدف: بخشی از عفونت‌های روده‌ای به‌واسطه پاتوژن‌هایی به‌وجود می‌آ‌یند               که با مصرف مواد غذایی آلوده وارد سیستم گوارش انسان می‌شوند. در لانه‌گزینی باکتری         E. coli O157:H7 در روده بزرگ مجموعه‌ای از پروتئین‌ها که برخی از آنها شروع‌کننده این فرآیند بوده و فقدان آنها مانع از این پدیده می‌شود، دخیل هستند. هدف از انجام این پژوهش همسان‌سازی و بیان نوترکیب پلی‌پپتید ا...

[ 12 ] - طراحی یک کاندید واکسن نوترکیب حاوی پروتئین هایی از سه باکتری EHEC، ETEC و شیگلا دیسانتری در باکتری E.coli و بررسی ایمنی هومورال آن در موش

Background and purpose: Different genera of enterobacteriaceae have important roles in gastrointestinal diseases such as diarrhea. Among these, Enterotoxigenic E. coli (ETEC), enterohemorrhagic E. coli (EHEC), and Shigella are three main bacteria which are transmitted via contaminated food and water. Vaccination is a good strategy to combat these pathogens. In the present study, a chimeric anti...

[ 13 ] - تولید آزمایشگاهی فاکتور رشد اپیدرم انسانی نوترکیب و ارزیابی عملکرد آن در بقای سلولی

Background and purpose: Human epidermal growth factor (hEGF) is a polypeptide of 53 amino acids with various medical application such as wound healing. The purpose of this study was cloning, expression, and purification of recombinant human EGF (rhEGF) and assessment of its mitogenic effect on NIH 3T3 cells. Materials and methods: Subcloninig of hEGF was performed in to pET24a (+). Protein e...

[ 14 ] - بررسی ایمنی‌زایی نانوذرات کیتوسان حاوی پروتئین نوترکیب ناحیه اتصال‌دهنده نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E در موش

Abstract Background and purpose: Clostridium botulinum neurotoxins are the most potent toxins that cause the life-threatening botulism syndrome in humans and animals. Researches have shown that the binding domain of the botulinum neurotoxin type E has a high immunogenicity effect that could be used as an efficient recombinant vaccine. The recombinant vaccines are not potent enough to stimulate...

[ 15 ] - همسان سازی و بیان نوترکیب فاکتور بیماریزای EspA مربوط به باکتری E. coliO157:H7

Abstract Background and purpose: E. coli O157:H7 is one of the intestinal pathogens that mediate serious damages in gastrointestinal track. The bacterium attachment in large intestine is mediated via some colonization factors mainly Type III secretion proteins that are involved in this process. Among these factors, EspA protein plays an important role in system foundation. The aim of this ...

[ 16 ] - تهیه نانو واکسن نوترکیب نوروتوکسین بوتولینوم تیپ E بر پایه کیتوسان و مقایسه ایمنی‌زایی آن به دو روش تزریقی و خوراکی در موش سوری

Background and Objectives: Botulism syndrome is caused by one of the seven botulinum neurotoxins. The toxins binding domain have immunogenicity effect and can be used as a recombinant vaccine candidate against botulism disease. Due to the low immunogenicity of recombinant protein , the use of an appropriate vehicle for antigen delivery to target cells is inevitable. The purpose of this study ...

[ 17 ] - Expression and Purification of Neurotoxin-Associated Protein HA-33/A from Clostridium botulinum and Evaluation of Its Antigenicity

Background: Botulinum neurotoxin (BoNT) complexes consist of neurotoxin and neurotoxin-associated proteins. Hemagglutinin-33 (HA-33) is a member of BoNT type A (BoNT/A) complex. Considering the protective role of HA-33 in preservation of BoNT/A in gastrointestinal harsh conditions and also its adjuvant role, recombinant production of this protein is favorable. Thus in this study, HA-33 was expr...

[ 18 ] - پیامد کاربرد آفت‌کش کلروپیروفوس بر فراوانی برخی ریزجانداران خاک در شرایط آزمایشگاهی

کلروپیروفوس یکی از آفت‌کش­هایی است که به میزان فراوانی در کشاورزی کاربرد دارد و می‌تواند بر ریزجانداران خاک اثرات بازدارنده داشته باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی پیامد کاربرد سم کلروپیروفوس در غلظت‌های 0، 4، 12، 50 میلی‌گرم بر کیلوگرم در خاک بر لگاریتم فراوانی ریزجانداران خاک در محیط کشت قارچ‌ها، اکتینومیست‌ها، سودوموناس‌ها، باکتری‌های روده‌ایو ازتوباکتر در زمان‌های 2، 4، 7، 20،10، 30 و 40 روز در...

[ 19 ] - Designing Two Individual AcMNPV Polyhedrin-Plus Bac-to-Bac Expression System in order to Express GFP and CPV-VP2 in Insect Cells

Background: The importance of viral protein-2 (VP2) of canine parvovirus (CPV) in binding to human cancer cells, production of veterinary vaccines and diagnostic kits has motivated several researches on producing this protein.Objectives: Our purpose was to construct recombinant bacmid shuttle vectors expressing VP2 of CPV using Bac-to-Bac baculoviral expr...

[ 20 ] - تجزیه زیستی ارگانوفسفره‌های دیازینون و کلروپیروفوس به وسیله دو باکتری جداسازی شده از خاک‌های آلوده کشاورزی

مقدمه: حشره کش های ارگانوفسفره نظیر کلروپیروفوس و دیازینون به طور گسترده ای برای کنترل حشرات خانگی، کشاورزی و امور دامپزشکی به کار می رود. این ترکیبات یک تهدید برای سلامتی عمومی و محیط زیست به شمار می روند. از طرف دیگر نرخ تجزیه پایینی دارند و بنابراین می توانند برای مدت طولانی در خاک باقی بمانند. یکی از مهمترین فاکتور هایی که سرنوشت آفت کش های ارگانوفسفره را در خاک و آب تعیین می کند تجزیه زیست...

[ 21 ] - تهیه و ارزیابی بارگذاری پروتئین ریواکس در نانوذرات کایتوزان

سابقه و هدف: سم ریسین یک گلیکوپروتئین هترودایمر می­باشد که با توجه به سمیت بالا از آن بعنوان یک عامل بیوتروریسمی استفاده می­شود. درحال حاضر مطالعات ایمنی­زایی علیه ریسین بر روی دو کاندید واکسن زیر واحدی شامل ریواکس و RVEc متمرکز شده است. این مطالعات، ایمنی­زایی کاندید واکسن را به صورت تنها و همراه با ادجوانت مورد بررسی قرار داده­اند ولی تاکنون از سیستم­های تحویل نوین مانند نانوذرات، برای بهبود ...

[ 22 ] - Immunogenicity evaluation of rBoNT/E nanovaccine after mucosal administration

Objective(s): The Botulism syndrome is caused by types A to G of botulinum neurotoxins. The binding domains of these neurotoxins are immunogenic and considered as appropriate candidate vaccines. Due to the low immunogenicity of recombinant vaccines, there have been many studies on the use of biocompatible carriers such as chitosan nanoparticles for the delivery of these vaccines. The aim of thi...