محمد عباس زاده

دانشگاه تبریز

[ 1 ] - نقش پدیدة سرریز در گذار رفتار مسئولانة محیط‌زیستی از حوزة خصوصی به حوزة عمومی

بررسی رفتار محیط‌زیستی و عوامل مؤثر بر آن از اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه پژوهشگران در حوزة محیط‌زیست است. این مقاله مطالعة سرریز رفتار زیست‌محیطی را هدف قرار داده و رابطة خطی بین دلبستگی به خانه، رفتار مسئولانة محیط‌زیستی در محیط خانه و رفتار مسئولانة محیط‌زیستی عمومی بررسی شده است. جامعة آماری شهروندان 15 الی 75 سال شهر تبریز و حجم نمونة آماری 456 نفر است که به شیوة پیمایش و روش نمونه‌گیری خو...

[ 2 ] - تأثیر رهبری اخلاقی بر ظرفیت انطباق‎پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

یکی از موضوعات بسیار اساسی در سازمان­ها مقولۀ انطباق ­پذیری است. پژوهش حاضر با سنجش میزان انطباق ­پذیری در بین کارمندان، قصد دارد ارتباط آن را با رهبری اخلاقی آزمون کند. روش پژوهش پیمایشی و ابزار اندازه‎گیری پرسشنامۀ بسته‎پاسخ است. جامعۀ آماری این پژوهش را کارمندان دانشگاه تبریز به تعداد 716 نفر در سال 1391 تشکیل می‎دهد که از این تعداد 239 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوۀ نمونه‎گیری طبقه‎ای ت...

[ 3 ] - بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز)

پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی در میان زنان متأهل  نگاشته شده است. روش پژوهش مورد استفاده، پیمایش بود و جامعة آماری شامل کلیة زنان متأهل  شهر تبریز به تعداد 378460 نفر بود که از بین آن‌ها، 384 نفر به عنوان نمونة نهایی بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. همچنین، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد، برای سنجش پایایی...

[ 4 ] - بررسی جامعه‌شناختی میزان مشارکت دانشجویان در ارزشیابی کیفیت آموزشی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های تهران، تبریز، اصفهان، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، شهید باهنر کرمان، بوعلی همدان و فردوسی مشهد)

هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، بررسی میزان مشارکت دانشجویان در ارزشیابی کیفیت آموزشی و عوامل مرتبط با آن است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش، همه دانشجویان دانشگاه‌های منتخب (اصفهان، بوعلی سینا، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، تبریز و شهید باهنر کرمان) وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1392 به تعداد 152400 نفر بوده که از این تعداد...

[ 5 ] - تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی بوده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه بسته‌ پاسخ بوده و جامعه آماری شامل کارمندان دانشگاه تبریز به تعداد 712 نفر می‌باشد که از این تعداد 239 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی به نسبت سطوح طبقات انتخاب شده‌اند. در مجموع، نتایج به‌دست‌آمده نشان م...

[ 6 ] - نقش سرمایه فرهنگی در تحقق شهروندی بوم شناختی

توسعه صنعتی و فناورانه جوامع، تغییر الگوی مصرف زمین، و مدیریت نادرست در بهره‌برداری از طبیعت، موجب آسیب‌پذیری چرخه حیات، ارگانیسم‌های گیاهی و جانوری و چشم‌اندازهای طبیعی شده است. در این راستا، جامعه‌شناسی محیط زیست با تکیه بر تفسیر بوم‌شناختی، در پی بررسی مشکلات زیست‌محیطی با بهره‌گیری از دانش جامعه‌شناسی است؛ بنابراین، گونه جدیدی از شهروندی با عنوان «شهروندی بوم‌شناختی» شکل گرفته است که بر وظی...

[ 7 ] - بررسی رابطه هوش اجتماعی با قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ تبریز

قابلیت کارآفرینی نیروی انسانی جوامع به عنوان یکی از عوامل کلیدی پیشرفت اجتماعی مورد مطالعه جامعه‌شناسان و اقتصاددانان قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش اجتماعی با قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام گرفته است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل‌ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 94-1393 می‌باشد که تعداد آن‌ها 7187 نفر بوده که از این تعد...

[ 8 ] - بررسی تأثیر دانش‌آفرینی سازمانی بر ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

امروزه موفقیت سازمان‌ها به توانایی سازگاری و انطباق آن‌ها با عوامل متغیر محیطی بستگی دارد؛ به‌عبارت دیگر، به‌دلیل تغییرهای سریع در جهان کنونی، انطباق موفقیت‌آمیز با محیط بخش مهمی از پیروزی است. بر این ‌اساس، توجه به ظرفیت انطباق‌پذیری در سازمان‌ها رو به افزایش است؛ زیرا اصل اساسی مفهوم یادشده، توانایی سازمان‌ها در پندآموزی، سازگاری، ارزیابی و پاسخ‌دهی به تغییرها و تحول‌های درون و برون‌سازمانی ا...

[ 9 ] - سنجش میزان تأثیر سازه‌های جامعه‌شناختی بر رفتارهای سلامت‌محور بین شهروندان شهر ارومیه

روش زندگی سلامتـ محور پدیدهای چندعلتی، چندبعدی و چنددلالتی است که به الگوهای رفتار جمعی مربوط می‌شود؛ مسائلی که تهدیدکنندۀ سلامت افراد است و بدین ترتیب قصد دارد سلامت افراد را تضمین کند. از دیدگاه کاکرهام، روش زندگی سلامتـ محور با مفهوم انتخاب تحقق می‌یابد، اما انتخابی که در درون ساختار اجتماعی رخ می‌دهد؛ هر ساختار اجتماعی نیز  محدودیت‌هایی را بر آن اعمال می‌کند. این پژوهش نیز با هدف شناسایی بر...

[ 10 ] - بررسی مفاهیم جامعه‏ شناختیِ سکون فرهنگی پیرسالاری و قوم مداری در ادبیات دده قورقود

داستان­های دده قورقود را می­توان بخشی از یادداشتهای تاریخی ـ فرهنگی شاخه­ای از اقوام بزرگ ترک (قبایل اوغوز) دانست. این داستان­ها انعکاسی از شرایط اجتماعی جامعه­ای است که به جهت  حاکمیت  «سنت» بر مناسبات اجتماعی، در ردیف اجتماعات ابتدایی با  همبستگی مکانیکی و به تعبیر دیگر، جز اجتماعی با  «ارادۀ طبیعی» است. داستان­های دده قورقود در خود مضامین و مفاهیمی دارد که می­توان آنها را بخشی از حلقه­های فر...

[ 11 ] - بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و آنومی اجتماعی

 دگرگونی‏های پدید آمده در چند دهه اخیر به نحو چشم گیری بر شکل‏گیری و تشدید مشکلات اجتماعی در بین جوانان تأثیر گذاشته است. از جمله مشکلات ناشی از این تحولات می‏توان به آنومی اجتماعی در میان افراد جامعه اشاره کرد که بازتاب شرایط نابسامان و آنومیک است. به همین دلیل، مقاله حاضر به سنجش آنومی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز و تاثیر سرمایه اجتماعی بر آن پرداخته است.  روش تحقیق، پیمایشی ب...

[ 12 ] - مطالعه نقش دینداری در توسعه امید به آینده در بین شهروندان آذرشهر

      Background and PurPose: One of the most important issues in the modern age is hope for future and its reflection on individuals’ daily lives. Generally, hopefulness, which is influenced by several factors, is an essential component in increasing the quality of life. Piety is one of the significant factors, which is closely associated with this concept. Regar...

[ 13 ] - مطالعه اخلاق مصرف؛ تعاملات شهروند-حکومت از منظری جامعه‌ شناختی

تبیین ‏های مختلفی در ارتباط با مصرف کالاها و خدمات ارائه می‌شود. اما این پژوهش، به تبیین جامعه ‏شناختی مصرف با بهره‏ گیری از رویکرد نوین بازتابی پرداخته و به بُعد اخلاقی آن در کنش‏ های روزانه از سوی شهروندان توجه نموده است. دو هدف اساسی آن بررسی اخلاق در انتخاب‏ های مصرف روزانه و همچنین تأثیرپذیری متقابل آن از تعاملات شهروندی‏ حکومتی در شرایط جامعه مورد مطالعه است. داده‏های کیفی با استفاده از مص...

[ 14 ] - جهت گیری های زنان نسبت به محیط‌زیست (محل مطالعه: ارومیه)

مرور مطالعات اخیر در حوزه موضوعات زیست‌محیطی نشان می‌دهد که زنان نسبت به مردان توجه بیشتری به محیط‌زیست از خود نشان می­دهند. بر همین اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی جهت‌گیری‌های ذهنی زنان نسبت به موضوعات زیست‌محیطی و کنش‌های مربوط به این حوزه است. تحقیق حاضر در شهر ارومیه انجام شده است. و با اتخاذ رویکردی کیفی و کاربرد تکنیک مصاحبه عمیقِ نیمه‌ساختاریافته به دنبال فهم این موضوع در نمونه مورد بررسی ا...

[ 15 ] - مطالعه رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با استرس شغلی خبرنگاران شاغل در باشگاه خبرنگاران شهر تهران

مهارت‌های ارتباطی از ابزارهای مهم شغل خبرنگاری است که تأثیر مثبت آن در مدیریت ارتباطات اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. بر اساس مطالعات صورت گرفته، استرس شغلی نیز به عنوان یکی از معضل‌های محیط کار خبرنگاران، ضمن تهدید سلامتی افراد، منجر به کاهش بازدهی عملکرد آنان می‌شود. بنابراین، بررسی این موضوع که سطح مهارت‌های ارتباطی خبرنگاران، چه رابطه‌ای با استرس شغلی آنان دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ک...

[ 16 ] - مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان

رفتارهای پرخطر رفتارهای بالقوه مخربی هستند که افراد به‌طور ارادی یا بدون اطلاع از پیامدهای نامطلوب احتمالی، آنها را انجام می‌دهند. این مفهوم خود متأثر از عوامل اجتماعی و شخصیتی زیادی است و در این مقاله تلاش شده است نقش هوش هیجانی و ابعاد آن بر رفتارهای پرخطرعمدی ارزیابی شود. روش پژوهش پیمایشی بوده و ابزار اندازه‌گیری پرسش‌نامه بسته پاسخ است. جامعۀ آماری رانندگان استان آذربایجان شرقی است و حجم ن...

[ 17 ] - بررسی نقش خانواده در بزهکاری فرزندان (مورد مطالعه: نوجوانان پسر شهر زنجان)

ارتکاب جرم و بزهکاری، از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می‌شود که علل و عوامل متعدد و با سهمی متفاوت در بروز آن نقش دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در بزهکاری نوجوانان پسر شهر زنجان با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه‌ آماری پژوهش را کلیه‌ دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ شهر زنجان تشکیل می‌دهند که از این تعداد، نمونه‌ای به حجم 360 نفر از طریق فرمول کوکران برآورد و به‌شیوه‌ خوشه‌ای چن...

[ 18 ] - مطالعه نقش میانجیگرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری دینداری بر هراس اجتماعی

یکی از معیارهای سلامت روان در افراد، داشتن زندگی فارغ از استرس و اضطراب است. هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی، یکی از انواع اختلالات اضطرابی است که ویژگی بارز آن، ترس از موقعیت‌های اجتماعی و واکنش اصلی افراد مبتلا به این اختلال، اجتناب از قرارگرفتن در این موقعیت‌هاست. در این زمینه، عوامل مختلفی می‌تواند با آن در ارتباط باشد که در این مقاله به بررسی برخی عوامل، از جمله نقش دینداری و اعتماد اجتماعی...

[ 19 ] - چالش‌های علم در عصر مدرنیته و پست‌مدرنیته (علم‌باوری یا عدم علم‌باوری)

هنگام بحث درباره­ی تفاوت‌های مدرنیسم و پست‌مدرنیسم؛ می‌توان از تفاوت علم باوری و عدم علم باوری نیز سخن به میان آورد.  در یک‌سو افرادی مانند کارل پوپر هستند که داعیه­ی علم باوری را در سر می‌پرورانند و از سوی دیگر افرادی مانندکوهن و فایرابند از عدم باورداشت به علم سخن می‌گویند.  در این مقاله سعی شده‌است که این دو طیف متفاوت اندیشه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

[ 20 ] - کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

پژوهش کیفی، متناسب با تئوری­های نوظهور پست­مدرن، تغییرات گسترده­ای را به خود دیده است.  عدم تعین­سازی دانش، توجه به بازنمایی در ابعاد وسیع و استفاده از ژانرهای ترکیبی از جمله مواردی است که باعث شده است افق جدیدی فراسوی پژوهشگران کیفی با طرح کریستالیزه شدن گشوده گردد.  فراهم­سازی پازل معنی، انعکاس چندین شیوه­ی متضاد شناخت به همراه طرح مفاهیم مانعه­الجمع در کنار همدیگر، از جمله مواردی است که در پ...

[ 21 ] - مطالعه جامعه شناختی رابطه هوش فرهنگی و قوم گرایی در بین جوانان شهر تبریز

چکیده در دهه های اخیر بدنبال پیشرفتهای تکنولوژیک، افزایش ارتباطات بین فرهنگی و لزوم شناسایی تمایزات خود با سایر گروهها برای کارایی موثرتر در زمینه های متفاوت فرهنگی، کسب برخی مهارتها و قابلیتها ضروری بنظر می رسد. هوش فرهنگی بعنوان یکی از مهارتهای لازم جهت سازگاری با موقعیت جدید و عملکرد موثر در شرایط فرهنگی جدید مطرح می گردد. این مقاله با هدف توصیف و طرح مبانی نظری پیرامون هوش فرهنگی و ابعاد چه...

[ 22 ] - بررسی رابطة بین فرایند جامعه‌پذیری دانشگاهی با پایبندی به اخلاق پژوهش (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

در عصر حاضر با گذار از دانشگاه‌های نسل اول (آموزش محور) به دانشگاه‌های نسل دوم (پژوهش محور) و نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) که بر مفاهیمی مانند آموزش، پژوهش و مشارکت در توسعة اقتصادی از راه ارتباط با صنعت و تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی تأکید دارند، پایبندی به اخلاق پژوهش و ارتقای آن در نظام دانشگاهی اهمیتی دو چندان یافته است. مفهوم یادشده از عوامل عدیده‌ای متأثر است که در این پژوهش تلاش شده است ب...

[ 23 ] - شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

تاثیر زیانبار فعالیت های انسان بر جهان طبیعی نگرانی های عمومی فراوانی به همراه داشته، به طوریکه، منجر به شکل گیری نوع جدیدی از شهروندی تحت عنوان شهروندی بوم شناختی شده است. شهروندی بوم شناختی بر مسئوولیت پذیری داوطلبانه و متعهدانه شهروندان در ارتباط با جهان طبیعی بنا شده است. در این پژوهش، ارتباط شهروندی بوم شناختی با هوش معنوی با استفاده از روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از ...

[ 24 ] - عوامل زمینه‌ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

دیرخوابی یکی از موضوعاتی است که اخیراً در خوابگاه‌های دانشجویی، مسأله‌ای مشهود است که تأثیرات نامطلوبی بر دانشجویان می‌تواند داشته باشد، به همین دلیل، برای فهم عوامل زمینه‌ساز آن، تلاش شده است از روش نظریۀ زمینه‌ای استفاده شود. روش پژوهش، کیفی است و بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 10 نفر از دانشجویان با ویژگی دیرخوابی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبۀ عمیق و...

[ 25 ] - تأثیر مداخله‌ای نگرش مسؤولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسؤولانه زیست محیطی

بررسی رفتار زیست محیطی شهروندان جوامع و عوامل مؤثر بر آن، هم‌چنان یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد توجه جامعه‌شناسان در حوزه محیط زیست است. این مقاله با هدف مطالعه رابطه متغیرهای دلبستگی مکانی و نگرش مسؤولانه زیست محیطی با رفتار مسؤولانه زیست محیطی انجام شده است. تأثیر نگرش مسؤولانه زیست محیطی به عنوان متغیر واسطه به کار گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شهروندان 15 الی 75 ساله شهر تبریز و ح...

[ 26 ] - تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی

   چکیده   امروزه دنیای علم، به طور مداوم، با شتاب بالایی تغییرات عدیده‌ای را به خود می‌بیند؛ طوری که در همه‌ی زمینه‌ها و از جمله در حوزه‌ی روش‌های تحقیق نیز، این تغییرات محسوس است. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه‌ی روش‌شناسی، در دوره‌ی اثباتی با اصول و قوانین مشخص و جهان‌شمولی به کاربرده می‌شدند، در دوره‌ی پسا اثباتی امروزین که توجه به تحقیقات کیفی بیشتر از گذشته نمود پیدا ...

[ 27 ] - اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن

مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی و یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای جامعه است؛ طوری که صاحبنظران متعددی از جمله لوهمان و آلپورت اعتماد را عاملی برای افزایش کنش و ارتباطات اجتماعی دانسته‌اند. بر این اساس، در پژوهش حاضر، توجه اصلی پژوهش به متغیر‌های اجتماعی مؤثّر بر اعتماد به دستگاه‌های اجرایی از نظر دانشجویان کارشناسی بوده است. روش تحقیق پیمایشی است، ...

[ 28 ] - فهم زمینه و پیامد‌های مصادره تجربه با رویکرد کیفی

مصادره تجربه فرایندی پیوسته و نامرئی است که به‌بهانه تأمین امنیت هستی‌شناختی انسان و دور کردن او از اضطراب‌ها و نگرانی‌ها، انسان را از برخی تجارب و برخی تعاملات محروم می‌کند. اما محرومیت مذکور و در قرنطینه کردن تجارب، به بخش مهمی از ابعاد وجودی و اجتماعی انسان آسیب می‌زند و دست بر قضا بر اضطراب او نیز می‌افزاید. هدف این مقاله بررسی معانی و تجارب زیسته کنشگران اجتماعی از تجارب مصادره‌شده، شناسای...

[ 29 ] - کاربرد تثلیث در پژوهش های کیفی (با تاکید بر رویکرد نظریه زمینه ای)

بر خلاف رویکرهای کمی، در رویکردهای کیفی، هدف اساسی، نظریه سازی است. رویکرد نظریهزمینه‌ای یکی از رویکرهای پیشرفته کیفی است که در دوران گذار از رویکردهای اثباتی به فرا اثباتی  به شکل  جدی مطرح شده است. این رویکرد با کنکاش و  جستجوی نکات کلیدی بدست آمده از عبارات، کلمات، جملات و جز آنها،  به دنبال توصیف پدیده مورد نظر با هدف نظریه سازی است که برای حصول این امر نیاز دارد از روشها، نظریه ها و مقایسا...

[ 30 ] - سنجش میزان اختلالات خوردن و ارتباط آن با هوش هیجانی (مطالعۀ موردی دانشجویان دختر دانشگاه تبریز)

در حال حاضر، اختلالات خوردن یکی از نگرانی‌های سازمان بهداشت جهانی است، زیرا این اختلالات بیشترین میزان مرگ‌ومیر را در بین بیماری‌های روانی به خود اختصاص داده است. بر همین اساس، مطالعۀ حاضر تلاش دارد میزان اختلالات خوردن را در دختران دانشجو با هدف مشخص‌کردن ارتباط بین این اختلالات و هوش هیجانی، که به‌منزلۀ یک متغیر روانشناسی‌ـ اجتماعی شناخته می‌شود، تعیین کند. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار اندازه‌گ...

[ 31 ] - مطالعۀ بسترهای زمینه‌ساز تأخیر در ازدواج دختران با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی

روند رو به رشد تجرد در میان دختران در جامعۀ ایرانی پدیده‌ای نوظهور است که نقش بنیادینی در تحول مفهوم خانواده ایفا می‌کند، زیرا ازدواج، به‌منزلۀ واقعه‌ای اجتماعی، زیستی و فرهنگی، تأثیرات درخور توجهی را بر ساختار جمعیتی و به تبع آن ساخت‌یابی نهادهای متبوعه می‌گذارد. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی و کشف زمینه‌ها و شرایط به تأخیر افتادن سن ازدواج دختران به روش کیفی و با استفاده از رو...

[ 32 ] - مطالعه نقش واسطهای اعتماد بین زوجین در تاثیرگذاری دخالت خویشاوندان بر شوهر آزاری(مورد مطالعه: مردان متاهل کلانشهر تبریز)

خشونت خانگی از قدیم الایام، موضوع چالش برانگیزی در بین خانواده‌ها بوده است، آنچه که عمدتا بیشتر از گذشته مطمح نظر بوده، خشونت علیه زنان است، ولی واقعیت این است که شوهر آزاری نیز به مجموعه خشونت‌های خانگی اضافه شده است؛ چیزی که گهگاه نمود آن به نوعی در سپهر اجتماعی شهری مشهود است.‌ به همین خاطر این مقاله در نظر دارد ضمن سنجش میزان شوهر آزاری در بین مردان متاهل شهر تبریز، به برخی از عوامل موثر بر...

[ 33 ] - اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی

تغییر و تحولات پارادایم‌های معرفتی منجر به‌گذار از پارادایم «قدرت‌آفرینی دانش» به پارادایم «اشتراک دانش» شده است. اشتراک دانش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارای اهمیت فراوان است، زیرا اساتید و دانشجویان در یک فرآیند رقابتی خلق و تولید دانش و در نهایت اشتراک آن قرار می‌‌‌‌‌گیرند. هدف پژوهش کیفی حاضر تدوین مدل پارادایمی اشتراک دانش در اجتماعات علمی است. شیوه گردآوری داده‌ها، مصاحبه بوده که با...

[ 34 ] - ساخت و روایی یابی مقیاس رفتارهای پر خطر با کاربرد نرم افزار Smart-PLS (مورد مطالعه جوانان 34-15 سال شهر تبریز)

Objectives: Risk behaviors are the potentially harmful behaviors that can have adverse and irremediable consequences for individuals. This study also aims to construct and validate a high-risk behaviors scale. Method: A survey research method was used for the conduct of this study. The 15-34-year-old youths of Tabriz constituted the statistical population of this study. The results of this stud...

[ 35 ] - عوامل زمینه ساز پایبندی به اخلاق پژوهش در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ مورد دانشگاه تبریز

در عصر حاضر اخلاق مفهومی کلیدی به­شمار می­رود. پیشرفت فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بر تمام حوزه­های زندگی بشر تأثیر داشته است و زندگی حرفه­ای اخلاقی کنشگران دانشگاهی در میادین علمی از این تحولات مستثنا نیست. افزایش کاربرد اینترنت و فضای سایبر در پژوهشهای آکادمیک توجه اندیشمندان را به مفاهیم نوظهوری چون اخلاق کامپیوتر، اخلاق ترجمه، اخلاق دانش و مهم­تر از همه اخلاق پژوهش معطوف کرده است. هدف پژوهش...

[ 36 ] - عوامل مؤثر بر فقر از دیدگاه زنان متأهل با تحصیلات عالی

مطالعه‌ی حاضر به معناکاوی پدیده‌ی فقر می‌پردازد. سئوال‌های محوری پژوهش عبارتند از: چه عواملی از دیدگاه دانشجویان متأهل دانشگاه تهران سبب ایجاد فقر می‌گردد؟ چه راهبردهایی برای برطرف کردن مسأله‌ی فقر می‌توان ارائه کرد؟ و پیامدهای فقر از نظر این قشر چیست؟ این مطالعه با روش کیفی و بر اساس رویکرد تئوری زمینه‌ای، علل اجتماعی و فرهنگی فقر را از دیدگاه دانشجویان متأهل بررسی می‌کند. نمونه‌گیری به صورت ق...

[ 37 ] - استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی

خشونت علیه زنان یکی از موانع مهم بازدارنده در توسعة همة جوامع است. خشونت علیه زنان را می‌توان در همة اشکال فیزیکی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی، هم در حوزة عمومی و هم در حوزة خصوصی، مشاهده کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق به مطالعة زنان متأهل 20 تا 60 سال در شهر تبریز پرداخته شده است. شیوة نمونه‌گیری به روش گلوله‌برفی است. داده‌های کیفی با استفاده از مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساخت‌ی...

[ 38 ] - Investigating Factors Affecting Fear of Crime among Iranian Citizens Using the Meta-Analysis Method

The fear of crime is one of the most important subjects of sociology, urban studies, and criminology, because of its devastating effects on the lives of citizens. The present study aimed to investigate the factors affecting the fear of crime among Iranian citizens using meta-analysis method. For this purpose, the present study examined the articles on the fear of crime in Iran.  After omitting ...

[ 39 ] - Factors underlying graphical vandalism among students, with an emphasis on themes of graffiti and chairs writings (Case Study, University of Tabriz)

Graphic vandalism is one of vandalism that used to refer to the Graffiti that streets and public places and general the urban furniture does ugly and leads to the destruction of public or private places. The aim of this study Evaluation of the factors in the creation of graphical vandalism With an emphasis on themes Graffiti and chairs writings and method in qualitative grounded theory approach...

[ 40 ] - مطالعه نقش مداخله‌گرایانه رضایت جنسی در تأثیرگذاری عشق‌ورزی بر رضایت زناشویی

رضایت‌مندی زناشویی می‌تواند به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی در کیفیت زندگی زوجین تأثیرگذار بوده و سبب بهبود روابط بین فردی و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی از سوی افراد در محیط‌های کاری‌شان باشد. بر این اساس هدف کلی این پژوهش مطالعه‌ی نقش مداخله‌گرایانه رضایت جنسی در تأثیرگذاری عشق‌ورزی بر رضایت زناشویی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد است...

[ 41 ] - مطالعه خرافه‌گرایی در میان دانشجویان با رویکرد کیفی

پژوهش حاضر درصدد است تا به روش‌شناسی کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی به فهم عمیق تجربة زیستة خرافه‌گرایی در میان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز بپردازد. جامعة مورد مطالعه این پژوهش دانشجویان دختر مقطع ارشد دانشگاه تبریز است که حداقل دو بار در یک سال اخیر ۱۳۹۴-۱۳۹۵ به فال‌بین مراجعه کرده‌اند. مصاحبه‌ها به روش مصاحبة عمیق و نیمه ‌ساختاریافته انجام شده است و تا جایی که از نظر پژوهشگر...

[ 42 ] - بررسی درک و تصور کشاورزان از بحران دریاچۀ ارومیه با رویکرد نظریۀ زمینه‌ای

زندگی کشاورزی و کشاورزان به آب وابسته است و چنانچه در آن بحرانی ایجاد شود، دامنۀ آن ساختارهای کلان اجتماعی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند؛ با این حال، کشاورزی به‌طور همزمان قربانی و متهم اصلی در ایجاد بحران آب در جهان شناخته می‌شود. پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی درک کشاورزان از چگونگی شکل‌گیری و تداوم و رویارویی آنها با یکی از مهم‌ترین فجایع زیست‌محیطی کشور یعنی خشک‌شدن دریاچۀ ارومیه است. به ...

[ 43 ] - مطالعه ی جامعه شناختی پدیده ی اقتصاد مقاومتی: یک پویش کیفی

امروزه هر کشوری به انحاء مختلف در معرض تهدیدات داخلی و خارجی است. به منظور مقابله با این شرایط، هر کشور یک سری راهکارهایی متناسب با ساختار حاکم بر می گزیند. درکشور ایران نیز در سال 1392 مفهوم اقتصاد مقاومتی معرفی گردید. با توجه به گذشت چند سال از معرفی این مفهوم و وجود یک سری ابهامات در اجرای آن، در این مقاله تلاش شد تا برداشت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از این مفهوم، علل مطرح شدن، پ...

[ 44 ] - Sociological Study of the Determinants of Normalization of Research Misbehavior

Nowadays, promoting academic loyalty and ethics and coping with research misbehavior, including plagiarism, forgery and misrepresentation have become an important part of the university mission, since the normalization of research misconduct undermines the integrity and loyalty of science, the link between science, society, industry, and damages the reputation of scientific institutions. Accord...