پیمان قاسمی

دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب،گروه مهندسی صنایع، تهران، ایران (عهده‌دار مکاتبات)

[ 1 ] - بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار و حکمرانی مطلوب

مشکل بسیاری از سازمان‌های ایران، دوری از مباحث علمی و پذیرفته شده در جهان است. این مشکلات و مسائل در سازمان‎‌‌‌های دولتی بیشتر خودنمایی می‌کند. حکمرانی مطلوب و رهبری خدمتگزار دو مبحث مهم و فراگیر در وضعیت امروزه سازمان‌ها در سراسر جهان هستند. در این پژوهش به بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و مولفه‌های حکمرانی مطلوب در دانشگاه علوم پزشکی مازندران پرداخته شده است. در این راستا پرسشنامه‌ای مشتمل بر 44 ...

[ 2 ] - ارائۀ رویکردی برای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره با استفاده از روش یافتن توابع مطلوبیت اضافی

در این مقاله از روش یافتن توابع مطلوبیت اضافی (یوتا استار) که زیرمجموعۀ روش های آنالیز تصمیم گیری چند معیاره و سیستم­های پشتیبان تصمیم گیری چند معیاره است، جهت ارائۀ مدلی به منظور بررسی و تحلیل تصمیم گیری صورت پذیرفته توسط مدیریت در مورد موضوعی همچون انتخاب پیمانکاران، در راستای برون سپاری امور خدماتی سازمان استفاده شده است. شایان ذکر است که شاخص های ارزیابی و وزن آن ها با توجه به اهداف برون سپ...

[ 3 ] - مدل سازی ریاضی مساله چندهدفه مکان‌یابی، تخصیص و توزیع کالاهای امدادی در شرایط عدم قطعیت

در این مقاله، تصمیمات مربوط به فازهای مختلف چرخه مدیریت بحران در قالب یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی یکپارچه با فرض شرایط واقعی بحران مدل‌‌سازی می‌شود. اهداف، کمینه‌سازی تعداد افراد مجروح خدمت‌دهی نشده و کمینه‌‌سازی هزینه های امدادی در مناطق آسیب دیده هستند. بهینه سازی همزمان مسائل مکانیابی پایگاه های امداد، تخصیص منابع، توزیع و ارسال کالاهای امدادی و تخلیه مجروحین( شرایط قبل و بعد از بحران) از جمله ...

[ 4 ] - استراتژی محافظت از تسهیلات حیاتی در حضور حملات با سطوح شدت متفاوت

امروزه، زیر‎ساخت‎های حیاتی در سیستم‎های تامین، در معرض حملات عمدی هستند که این امر سبب شده است تا برای فراهم آوردن آمادگی لازم و واکنش مناسب در برابر حملات، مسئله مستحکم‎سازی زیر‎ساخت‎های حیاتی مطرح گردد. در این مقاله، نوع خاصی از مسئله مستحکم‎سازی زیر‎ساخت‎های حیاتی مورد بحث قرار گرفته است که در آن، قبل از آنکه زیر‎ساخت‎های حیاتی احداث گردند، در مورد مستحکم‎سازی آن‎ها برنامه ریزی می‌‎شود. مسئل...

[ 5 ] - Simulation of fire stations resources considering the downtime of machines: A case study

Considering the increasing growth of cities, population and urban fabric density, it seems necessary that emergency facilities and services such as fire stations are positioned optimally so that they can fulfill the demands well. The aim of this study is the optimization of equipment use in the fire stations, minimization the time to arrive at the incident through management of referral call to...

[ 6 ] - A New School Bus Routing Problem Considering Gender Separation, Special Students and Mix Loading: A Genetic Algorithm Approach

In developing countries, whereas the urban bus network is a major part of public transportation system, it is necessary to try to find the best design and routing for bus network. Optimum design of school bus routes is very important. Non-optimal solutions for this problem may increase traveling time, fuel consumption, and depreciation rate of the fleet. A new bus routing problem is presented i...