کاوه خلیلی دامغانی

دانشیار مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

[ 1 ] - برنامه ریزی مکانیابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی در شهر تهران

یکی از مهمترین مسائل پیش روی شرکت ها ی توزیع،، طراحی مکان های   دپو و مسیریابی وسایل نقلیه وبهینه سازی شبکه تامین است. در این پژوهش به مکا ن یابی ادارات پست و مسیریابی مرسوله های پستی پرداختهشده است. یک  مساله مکا ن یابی مسیریابی دو هدفه توسعه داده شده است. به منظور تطبیق مدل با -واقعیتت عدادی از محدودیت دنیای واقعی از جمله زما ن محدود برای ارسال در نظر گرفته شده اند. یک روش حلمناسب با استفاده ...

[ 2 ] - تجزیه و تحلیل کارایی فنی- زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران توسط یک مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی چند هدفه چند دوره ای

در این مقاله، یک روش برای اندازه گیری کارایی در بخش انرژی ملی ایران پیشنهاد شده است. اینن پنژوه شعملکرد فنی-زیست محیطی پالایشگاه های نفت ایران را به عنوان یکی ازعمده ترین تولید کننده های، انرژی وانواع سوخت، با استفاده از داده های سال 7135 تا 7152 ارزیابی می کند. در این مطالعنه، ینک رویکنرد تحلینپوششی داده های شبکه ای فازی، اوزان مشترک، چند هدفنه چنند دو ره ای پیشننهاد و بنرای ارزینابی عملکنردکا...

[ 3 ] - ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل چند معیاره رضایت و تحلیل پوششی داده های شبکهای سه مرحلهای برای ارزیابی کارایی خدمات شعب بانک ملی ایران

هدف اصلی در این مقاله، ارزیابی کارایی نسبی هر کدام از مراحل ارائه خدمت به مشتریان در شعب بانک ملی است. یکفرایند سه مرحله ای به عنوان نتایج متوالی از ارائه خدمات به مشتریان بانک تعریف شده است. این فرایند از اجزایی هچونانتظارات مشتریان، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان تشکیل شده است. برای ارزیابی کارایی نسبی 34 شعبه بانک ملی،یک روش ترکیبی مبتنی بر روش تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) و روش تحلیلل پوش...

[ 4 ] - ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینههای لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین

ملکرد زنجیره تامین معمولاً باید با معیارهای چندگانه اندازه گیری شود. در این مقاله به برنامه ریزی یکپارچ هشبکه زنجیره تامین با سطوح تامین، تولید و توزیع با توجه ب ه هزین ه ه ای لجس تیو و س ط س روی ب ه ط ورهمزمان خواهیم پرداخت. یو مدل برنامه ریزی ریاضی خطی مختلط چند هدفه با اهداف ک اه هزین ه ه ایتامین، تولید و توزیع، به عنوان هزینههای لجستیو و کاه سط سفارشات معوق و زمان دریافت م واد اولی هو محصول ...

[ 5 ] - طراحی مدل بهینه‌سازی پرتفوی چند دوره‌ای میانگین- ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بهینه‌سازی پرتفوی چند دوره‌ای در محیط اعتبار فازی با در نظر گرفتن اهداف حداکثر سازی ثروت و حداقل نمودن ریسک در پایان دوره می‌باشد. برای اندازه‌گیری ریسک سرمایه‌گذار از معیار ارزش در معرض خطر میانگین به‌عنوان یک معیار ریسک منسجم استفاده گردیده است. مدل مذکور به‌گونه‌ای طراحی گردیده که علاوه بر در نظر گرفتن هزینه معاملات، سرمایه‌گذار این امکان را داشته باشد تا بخشی از ...

[ 6 ] - A Three-Echelon Multi-Objective Multi-Period Multi-Product Supply Chain Network Design Problem: A Goal Programming Approach

In this paper, a multi-objective multi-period multi-product supply chain network design problem is introduced. This problem is modeled using a multi-objective mixed integer mathematical programming. The objectives are maximizing the total profit of logistics, maximizing service level, and minimizing inconsistency of operations. Several sets of constraints are considered to handle the real situa...

[ 7 ] - مطالعه تطبیقی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای چندهدفه در محیط اعتبار فازی با معیارهای متفاوت ریسک

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدل‌های بهینه‌سازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی می‌باشد. به این منظور سه مدل بهینه‌سازی پرتفوی طراحی گردید. به‌جای در نظر گرفتن مدل تک دوره‌ای پرتفوی از مدل سه دوره‌ای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفاده‌شده در مدل‌ها عبارت‌اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین به‌منظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزی...

[ 8 ] - A comprehensive common weights data envelopment analysis model: Ideal and anti-ideal virtual decision making units approach

Data envelopment analysis (DEA) calculates the relative efficiency of homogenous decision-making units (DMUs) with multiple inputs and outputs. Classic DEA models usually suffer from several issues such as: discrimination power, variable weights of inputs/outputs, inaccurate efficiency estimation for small number of DMUs, incapability in working with zero and negative data, and not having exter...

[ 9 ] - Performance measurement of detection and governmental punitive agency by integrated approach based on DEMATEL, ANP, and DEA

The detection and governmental punitive agency is responsible for supervision on correct implementation of the business laws in Iran. Several criteria are involved in performance assessment of detection and governmental punitive agency. The interaction between criteria and sub-criteria may occur in real situations. Moreover, the performance measurement should be accomplished in a multi-period h...

[ 10 ] - مدل سازی ریاضی مساله چندهدفه مکان‌یابی، تخصیص و توزیع کالاهای امدادی در شرایط عدم قطعیت

در این مقاله، تصمیمات مربوط به فازهای مختلف چرخه مدیریت بحران در قالب یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی یکپارچه با فرض شرایط واقعی بحران مدل‌‌سازی می‌شود. اهداف، کمینه‌سازی تعداد افراد مجروح خدمت‌دهی نشده و کمینه‌‌سازی هزینه های امدادی در مناطق آسیب دیده هستند. بهینه سازی همزمان مسائل مکانیابی پایگاه های امداد، تخصیص منابع، توزیع و ارسال کالاهای امدادی و تخلیه مجروحین( شرایط قبل و بعد از بحران) از جمله ...

[ 11 ] - طراحی مدل هوشمند ترکیبی جهت پیش‌بینی نقاط طلایی قیمت سهام

هدف از این پژوهش ارائه یک مدل هوشمند جهت پیش‌بینی نقاط طلایی در نمودار قیمت سهام ،به عنوان یک سیستم پشتیبان تصمیم می‌باشد.جهت انجام این پژوهش از داده‌های صنعت خودرو، و ساخت قطعات طی سال 1380 تا 1395 استفاده‌شده است.در این پژوهش ابتدا نتایج حاصل از به‌کارگیری مدل های مختلف پیش‌بینی مبتنی بر داده‌کاوی مقایسه قرار گرفت،در مرحله بعد متغیرهای پژوهش به وسیله الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی شد  و مجددا مدل‌...

[ 12 ] - Multi-period network Data Envelopment Analysis to measure the efficiency of a real business

Measuring the efficiency of real businesses is not a simple task, because a real business may involve several processes and sub-processes, forming a very complicated dynamic network of interactions. In this paper, a customized dynamic network data envelopment analysis (NDEA) model is proposed to measure the efficiency of the sub-processes in a real business. The proposed dynamic NDEA model is f...

[ 13 ] - استراتژی محافظت از تسهیلات حیاتی در حضور حملات با سطوح شدت متفاوت

امروزه، زیر‎ساخت‎های حیاتی در سیستم‎های تامین، در معرض حملات عمدی هستند که این امر سبب شده است تا برای فراهم آوردن آمادگی لازم و واکنش مناسب در برابر حملات، مسئله مستحکم‎سازی زیر‎ساخت‎های حیاتی مطرح گردد. در این مقاله، نوع خاصی از مسئله مستحکم‎سازی زیر‎ساخت‎های حیاتی مورد بحث قرار گرفته است که در آن، قبل از آنکه زیر‎ساخت‎های حیاتی احداث گردند، در مورد مستحکم‎سازی آن‎ها برنامه ریزی می‌‎شود. مسئل...

[ 14 ] - Development of a Model for Locating Hubs in a Competitive Environment under Uncertainty: A Robust Optimization Approach

This article explores the development of previous models to determine hubs in a competitive environment. In this paper, by comparing parameters of the ticket price, travel time and the service quality of hub airports, airline hubs are divided into six categories. The degree of importance of travel time and travel cost are determined by a multivariate Lagrange interpolation method, which can pla...

[ 15 ] - بهبود یکپارچگی زنجیره تامین برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی بااستفاده از تحلیل اهمیت عملکردIPA) )در صنایع لوازم الکترونیک خانگی ایران

امروزه، سازمانها وصنایع با رقابتی در سطح بین المللی مواجه می باشند. لازمه موفقیت در رقابت جهانی تولید محصولات در کلاس جهانی می باشد که صنایع به منظور تحقق شاخص های تولید در کلاس جهانی ورقابت پذیری وپاسخگویی سریع،نیازمند یکپارچگی بیشتر در سطح سازمان وشرکاء خود در سطح زنجیره تامین می باشند. در این تحقیق معیارهای تولید درکلاس جهانی با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی شدند ضمنا ابعاد وشاخص های زنجی...

[ 16 ] - Planning for Medical Emergency Transportation Vehicles during Natural Disasters

One of the main critical steps that should be taken during natural disasters is the assignment and distribution of resources among affected people. In such situations, this can save many lives. Determining the demands for critical items (i.e., the number of injured people) is very important. Accordingly, a number of casualties and injured people have to be known during a disaster. Obtaining an ...

[ 17 ] - بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع و پایان روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از شبکه احتمالات بیزین

هدف اصلی از این پژوهش بررسی قابلیت پیش بینی پذیری نقاط شروع(کف) و پایان(سقف) روند کوتاه مدت قیمت سهام با استفاده از مدل نایبویز جهت ارایه یک سیستم پشتیبان تصمیم می باشد.در این تحقیق از دو دسته متغیر شامل متغیرهای تقویمی و تکنیکی جهت مدل سازی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که مدل مورد استفاده در شناسایی و پیش بینی نقاط پایان(سقف) در نمودار قیمت سهام از عملکرد بهتری نسبت به سایرنقاط برخور...

[ 18 ] - A New School Bus Routing Problem Considering Gender Separation, Special Students and Mix Loading: A Genetic Algorithm Approach

In developing countries, whereas the urban bus network is a major part of public transportation system, it is necessary to try to find the best design and routing for bus network. Optimum design of school bus routes is very important. Non-optimal solutions for this problem may increase traveling time, fuel consumption, and depreciation rate of the fleet. A new bus routing problem is presented i...