علیرضا رشیدی کمیجان

دانشیار مهندسی صنایع، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه

[ 1 ] - مدل ریاضی تخصیص ناوگان، همراه با زمان‌بندی فعالیت‌های تعمیر، نگهداری و رمپینگ هواپیما

مسئلة مسیریابی و برنامه‌ریزی تعمیرات هواپیما از جمله مسائل مهم و پیچیده سیستم‌های حمل‌ونقل هوایی است؛ از این‌رو باید عواملی که بر افزایش تأخیرها و هزینه‌ها تأثیرگذار است و موجب نارضایتی مسافران می‌شود شناسایی شوند. ازجمله این عوامل می‌توان به زمان مورد نیاز برای انجام عملیات رمپینگ هواپیما و انجام عملیات بازرسی و تعمیر و نگهداری آن اشاره کرد که مستقیماً بر روی تأخیرات پروازی و هزینه‌ها اثرگذار ا...

[ 2 ] - ارائۀ مدلی برای مسئلۀ مسیریابی اتوبوس مدرسه با درنظرگرفتن تفکیک جنسیتی

در کشور ما مسیر حرکت سرویس‌های مدارس به‌صورت تجربی و بدون درنظرگرفتن مسیر و مکان بهینة علمی تعیین می‌شود. همواره طی ‌شدن مسیرهای اضافی توسط این سرویس‌ها موجب افزایش جابه‌جایی و افزایش مصرف سوخت و صرف هزینه‌های اقتصادی هنگفت می‌شود. از این‌رو، پژوهش حاضر حرکت سرویس‌های مدارس را در تهران با درنظرگرفتن دانش‌آموزان خاص بررسی می‌کند. درنهایت، مدلی ارائه می‌شود که حرکات را تا حد ممکن به حداقل می‌رسان...

[ 3 ] - برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت

امروزه صنعت حمل و نقل هوایی، به عنوان یکی از مهمترین محورهای رشـد در کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه، مطـرحمیباشد. بخش هوایی به دلیل رشد روز افزون و نیاز به توسعه زیر بنایی این صنعت، از اهمیت بسزایی برخوردار است. رقابت شدیدبین خطوط هوایی و بالا رفتن سطح توقع مسافران، منجر به طرح مسائل پیچیده زمانبندی و برنامـهریـزی شـده اسـت، بـه طوریکـهنیازمند مدلها و روشهای جدید برای...

[ 5 ] - Closed loop supply chain planning with vehicle routing

In the recent decade, special attention is paid to reverse logistic due to economic benefits of recovery and recycling of used products as well as environmental legislation and social concerns. On the other hand، many researches claim that separately and sequential planning of forward and reverse logistic causes sub-optimality. Effective transport activities are also one of the most important c...

[ 6 ] - مدل ریاضی یکپارچه مسیریابی هواپیماها و زمانبندی خدمه برای خطوط هوایی با تنوع ناوگان و هاب تعمیرات

مسائل برنامه ریزی پرواز به طور کلی شامل چهار مسئله ( طراحی برنامه پرواز ، تخصیص ناوگان، مسیریابی هواپیماها و زمانبندی خدمه ) می باشد. در این پژوهش مدلی برای یکپارچه سازی مسیریابی هواپیماها و زمانبندی خدمه برای خطوط هوایی با تنوع ناوگان و هاب تعمیرات ارائه شده است. هدف اصلی مدل ارائه شده تعیین زنجیره‌ی پروازی برای هواپیما‌ها و تخصیص خدمه ( تیم پرواز) به تمام پروازهای هواپیماها با توجه به قوانین ...

[ 7 ] - A New School Bus Routing Problem Considering Gender Separation, Special Students and Mix Loading: A Genetic Algorithm Approach

In developing countries, whereas the urban bus network is a major part of public transportation system, it is necessary to try to find the best design and routing for bus network. Optimum design of school bus routes is very important. Non-optimal solutions for this problem may increase traveling time, fuel consumption, and depreciation rate of the fleet. A new bus routing problem is presented i...

[ 8 ] - طراحی الگوی بهینه‌سازی چندهدفه فازی جهت یکپارچه‌سازی جریان مالی - عملیاتی در شبکه تأمین لارج

هدف مقاله حاضر طراحی یک شبکه تأمین چهار سطحی با در نظر گرفتن همزمان جریان مالی و عملیاتی در چارچوب شبکه تأمین لارج در شرکت سایپا یدک است. نوآوری مقاله، ارائه یک رویکرد یکپارچه مالی – عملیاتی در شبکه تأمین لارج و جنبه جدید بودن تحقیق در نظر گرفتن چهار سطح تأمین‌کنندگان، کارخانه‌ها، مراکز توزیع و مشتریان به صورت بهینه‌سازی چندهدفه فازی در سطوح تصمیم‌گیری راهبردی و فنی مدل‌سازی است. از ویژگی‌های ب...