مهدی شامی زنجانی

دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

[ 1 ] - بررسی داستان مسیرشغلی با رویکرد تحلیل روایت(ساختاری و محتوایی)

تحقیقات روایی در علوم اجتماعی در دهه‏های اخیر رواج قابل ملاحظه‏ای داشته‏اند، تا حدی که از این روی‏آوری به چرخش روایی یاد می‏شود. یکی از حوزه‏های تحقیقاتی اخیر در مطالعات سازمانی که به استفاده از روش روایی روی آورده است، مسیر شغلی است. در این پژوهش سعی شده، ابتدا به مبانی نظری روش‏های تحقیق روایی در علوم اجتماعی پرداخته شود، و سپس با اتخاذ روش تحقیق مناسب، داستان مسیرشغلی با رویکرد تحلیل روایت(س...

[ 2 ] - توسعه هستانشناسی فرایندمحور برای فناوریهای مدیریت دانش

This paper is an attempt to develop a new ontology for knowledge management (KM) technologies, determining the relationships between these technologies and classification of them. The study applies NOY methodology. Protégé software and OWL language are used for building the ontology. The presented ontology is evaluated with abbreviation and consistency criteria and knowledge retrieval of KM tec...

[ 3 ] - طراحی چارچوبی برای تعیین روش‌شناسی‌های مناسب تحقیق در عملیات به‎منظور معماری‌سازی سیستم

هدف: معماری‌سازی سیستم به‎عنوان رویکردی برای مدیریت پیچیدگی، چهار روش کلاسیک را دربردارد. با وجود این، ابزار و تکنیک‎های مشخص و پذیرفته‎شده و در مجموع فرایندی برای ایجاد معماری سیستم‎های نوین وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش مشخص‎کردن روش‎شناسی‎هایی از حوزه تحقیق در عملیات برای معماری‎سازی سیستم است. روش: معماری‎سازی سیستم‎ها طبق تعاریف در حوزه تحقیق در عملیات، به‎عنوان یک مسئله در نظر ...