میترا فهیمی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ـ تحقیق در عملیات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی قابلیت روش فراتحلیل در شناسایی متغیرهای پیش‎بینی ورشکستگی

این مطالعه با هدف معرفی روش فراتحلیل به‎منزلۀ ابزاری برای تجمیع و پردازش مجدد یافته­ ها و بررسی قابلیت آن در ارزیابی پژوهش‌های حوزۀ حسابداری و مالی انجام شده است. در این رابطه، مطالعات صورت­ گرفته روی مبحث پیش­بینی­ ورشکستگی مورد بررسی قرار گرفتند که حاکی از نبود یکپارچگی و توافق روی متغیرهای پیش­بینی‎کنندۀ ورشکستگی به‎منزلۀ مبنای اساسی این نوع مطالعات است. بر این اساس صرف­نظر از روش­های مورد ا...

[ 2 ] - سلسله‌مراتب مفهومی معماری/معماری‌سازی سیستم و پارادایم‌های تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات و معماری/معماری‌سازی سیستم دو حوزه برای مواجهه با پیچیدگی هستند. هر دوی آن‌‌ها به‌صورت گسترده در رشته‌‌های گوناگون مورداستفاده قرارگرفته‌اند؛ هرچند معماری/معماری‌‌سازی نسبت به تحقیق در عملیات برای مواجهه با مسائل پیچیده، رویکرد غالب محسوب می‌‌شود. بررسی‌‌ها بر روی تحقیقات پیشین معماری/معماری‌‌سازی سیستم نشان‌دهنده نبود فرآیند ایجاد معماری است. در این مطالعه می‌‌خواهیم با مقایسه ...

[ 3 ] - طراحی چارچوبی برای تعیین روش‌شناسی‌های مناسب تحقیق در عملیات به‎منظور معماری‌سازی سیستم

هدف: معماری‌سازی سیستم به‎عنوان رویکردی برای مدیریت پیچیدگی، چهار روش کلاسیک را دربردارد. با وجود این، ابزار و تکنیک‎های مشخص و پذیرفته‎شده و در مجموع فرایندی برای ایجاد معماری سیستم‎های نوین وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش مشخص‎کردن روش‎شناسی‎هایی از حوزه تحقیق در عملیات برای معماری‎سازی سیستم است. روش: معماری‎سازی سیستم‎ها طبق تعاریف در حوزه تحقیق در عملیات، به‎عنوان یک مسئله در نظر ...