محمد سعید جبل عاملی

استاد گروه مهندسی صنایع دانشکدۀ مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

[ 1 ] - مکان‌یابی هاب سلسله‎مراتبی چند روش حمل و نقلی و چند کالایی در فضای غیرقطعی

هدف این مقاله، مدل‌سازی و حل مسئلۀ مکان‌یابی هاب سلسله‎مراتبی تک‌تخصیصه چند کالایی با در نظرگرفتن عدم قطعیت‎های موجود و ملاحظات کیفیت خدمت‎دهی است. شبکۀ هاب سلسله‎مراتبی طراحی شده، سه سطحی است که سطح بالا از شبکۀ کامل هاب‎های مرکزی تشکیل شده است و سطح دوم و سوم به‎ترتیب، شبکه‎های ستاره‎ای مربوط به هاب‎های غیرمرکزی با هاب‎های مرکزی و مراکز تقاضا به هاب‎ها (مرکزی و غیرمرکزی) هستند. در مدل پیشنهاد...

[ 2 ] - مدل‌سازی تغییرات کاربری زمین‌: دسته‌بندی مفاهیم و مدل‌ها و بیان زمینه‌های تحقیق

مدل‌های شبیه‌سازی و بهینه‌سازی تغییرات کاربری زمین‌، ابزاری برای درک عوامل پیشران و پیامدهای ناشی از تغییر کاربری‌های زمین است و شیوۀ این تغییرات را در طی مکان و زمان پیش‌بینی و تشریح می‌کند. این مدل‌ها در کنار ابزارهای تحلیل سناریو کمک شایانی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آمایش سرزمین می‌کند. انواع بسیاری از مدل‌های کاربری زمین‌ و کاربردهای آن در حال حاضر وجود دارند که هر کدام از دیدگاه متفاو...

[ 3 ] - Capacitated Facility Location Problem with Variable Coverage Radius in Distribution System

  The problem of locating distribution centers (DCs) is one of the most important issues in design of supply chain. In previous researches on this problem, each DC could supply products for all of the customers. But in many real word problems, DCs can only supply products for customers who are in a certain distance from the facility, coverage radius. Thus, in this paper a multi-objective intege...

[ 4 ] - A cross entropy algorithm for continuous covering location problem

Covering problem tries to locate the least number of facilities and each demand has at least one facility located within a specific distance.This paper considers a cross entropy algorithm for solving the mixed integer nonlinear programming (MINLP) for covering location model.The model is solved to determine the best covering value.Also, this paper proposes aCross Entropy (CE) algorithm consider...

[ 5 ] - Integrating information of the efficient and anti-efficient frontiers in DEA analysis to assess location of solar plants: A case study in Iran

The solar photovoltaic (PV) energy is one of the most promising sources of energy, which has attracted many interests. Itis potentially the largest source of energy in the world and is capable to mitigategreenhouse gas (GHG) emissions significantly in comparison with fossil fuels.Location optimization of solar plants can play a vital role to rise the efficiency and performance of the solar PV s...

[ 6 ] - A joint pricing-network design model for a resilient closed-loop supply chain under quantity discount

In this paper, a novel resilient multi-echelon closed-loop location-allocation-inventory problem (RMCLIP) is addressed that optimizes strategic and tactical decisions simultaneously. In order to represent the purchasing cost of raw material from the supplier, a pricing model under quantity discounts is employed in the closed-loop supply chain (CLSC). Considering the capability of returning the ...

[ 7 ] - Optimizing location, routing and inventory decisions in an integrated supply chain network under uncertainty

This study extends a mathematical model that integrates the location, allocation, inventory replenishment and routing decisions simultaneously. To cope with inherent uncertainty of parameters, we implement a continuous-time Markov process and derive the performance measures of the system. Using the obtained results, the problem is formulated as a mixed integer nonlinear programing model (MINLP)...

[ 8 ] - A Multi-objective Model for Location of Transfer Stations: Case Study in Waste Management System of Tehran

This paper presents a multi-objective optimization model for the design of a waste management system consisting of customers, transfer stations, landfills and collection vehicles. The developed model aims to simultaneously minimize the total costs, greenhouse gas emissions and the rates of energy consumption. To tackle the multiple objectives in the problem, we utilize an interactive fuzzy prog...

[ 10 ] - ارائه مدل برنامه‌ریزی تصادفی دومرحله‌ای برای طراحی زنجیره امداد بشردوستانه با تقاضای تصادفی

Disaster relief logistics is one of the major activities in disaster management. Considering the importance of uncertainty in this context, cause motivation to develop appropriate tools for decision making to overcome uncertain and imprecise parameters are in the relief logistic system design problem. In this paper, a new approach for modeling the multi objective planning presents for relief di...

[ 11 ] - ارائه مدل ترکیبی مکان یابی تسهیلات حساس

The most important goals in marring of a country is to destroy it's military and industrial centers. One of the most important and essential measures for preventing the vital damages to these centers or limiting them is to locate accurately these vital and critical industries. Accurate and material location of these centers is one of the most important measures which lead to decrease of future ...

[ 12 ] - بررسی اثر هزینه مشترک‌سازی در زنجیره‌های تأمین مبتنی بر سکو

  Abstract: This paper illustrates how common platform (CP) strategy can contribute to the effectiveness of the supply chain through commonality. Through reviewing the related literature and the practical data, which are collected through observations in manufacturing, a mathematical model is set up. This model was developed for reducing cost of part commonality in SCM and solved it by simulate...

[ 13 ] - ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری

برنامه‌ریزی سناریویی، ابزاری برای مواجهه با عدم‌قطعیت‌های محیطی است و از دهه 1950 تاکنون، روش‌های علمی متعددی در دسته‌بندی‌های مختلف از جمله گذشته‌نگری، پیش‌نگری و پس‌نگری، کیفی و کمّی، قیاسی و استقرایی، غیرمشارکتی و مشارکتی، اکتشافی و هنجاری و غیره برای آن ارائه شده است. تعدد و تنوع روش­ها، کاربران این ابزار را عملاً دچار سردرگمی در انتخاب روش مناسب و پیاده‌سازی آن نموده است. پژوهشگر با مدنظر قر...

[ 14 ] - توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق

افزایش تغییرات در حوزه‌های فناوری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از یک‌سو و اثرات متقابل میان این حوزه‌ها از سوی دیگر، برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران را با فضایی پیچیده و با عدم قطعیت بالا مواجه ساخته است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری بر مبنای مجموعه‌ای از فرض‌ها و یک پیش‌بینی از آینده کافی نبوده و بررسی سناریوها یا آینده‌های بدیل ضروری می‌باشد. درک آینده‌های پایه و بدیل، نقطه کلیدی اتصال چشم‌انداز سازمان...

[ 15 ] - Location-allocation of traffic police patrols in the suburban network

Nowadays, due to population increase and expansion of the transportation networks, the monitoring of this network, control, and prevention of accidents and crimes are very important. The main tasks of traffic patrols, like other emergency-security facilities, are the monitoring and prevention of crime as well as handling and fining in the case of committing crimes. Traffic patrols should be pre...

[ 16 ] - 01 Resilient Petroleum Supply Chain Network Design under Operational & Disruption Risks: A Case Study

The oil industry is one of the biggest and most effective industries in the world. Duo to complex structure of petroleum supply chains and price and demand uncertainties, supply chain design is a suitable method for improving this industry. The complexity of supply chains causes increase vulnerability to disruption. Therefore, in order to design this supply chain, attention to resiliency that e...

[ 17 ] - 01 Resilient Petroleum Supply Chain Network Design under Operational & Disruption Risks: A Case Study

The oil industry is one of the biggest and most effective industries in the world. Duo to complex structure of petroleum supply chains and price and demand uncertainties, supply chain design is a suitable method for improving this industry. The complexity of supply chains causes increase vulnerability to disruption. Therefore, in order to design this supply chain, attention to resiliency that e...

[ 18 ] - مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی مکان‌یابی ـ تخصیص پسماند جامد شهری) مطالعه‌ی موردی: شهر تهران)

علاوه بر جمع‌آوری و حمل‌ونقل پسماند جامد شهری، تولید انرژی و روش‌های دفع آنها نیز موضوع مهمی است. مطالعات اندکی در پژوهش‌ها به بررسی این مسائل به طور یکپارچه پرداخته‌اند. در این مقاله، یک شبکه‌ی سه‌سطحی متشکل از نواحی تولیدکننده‌ی زباله، ایستگاه‌های انتقال، و تسهیلات دفع زباله )مراکز بازیافت، پوسال، زباله‌سوز و دفن بهداشتی (در نظر گرفته شده و یک مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله‌ی مکان‌یابی و تخصیص ...