مهدی حیدری

دانشیار دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

[ 1 ] - مدل‌سازی هم‌زمان مسئلۀ مکان‌یابی، مسیریابی و زمان‌بندی برای تخلیۀ افراد با درنظرگرفتن پنجرۀ زمانی و انبار چندگانه

پس از وقوع بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه، یکی از مهم‌ترین عملیات امدادی، تخلیۀ افراد سالم از مناطق حادثه‌دیده به مکان‌های امن است. در این پژوهش، شبکه­ای دوسطحی متشکل از انبارهای وسایل، مناطق حادثه‌دیده و پناهگاه‌ها درنظر گرفته شده و با ارائۀ یک مدل جدید، به مکان‌یابی پناهگاه‌ها و مسیریابی و زمان‌بندی حرکت وسایل امدادی پرداخته شده است. در فرایند تخلیۀ افراد سالم، امکان برآورد تقاضا در هر منطقۀ ...

[ 2 ] - ارائه‌ی مدل یک‌پارچه‌ی مسیریابی، زمان‌بندی و تخصیص همزمان برای عملیات امداد و نجات در فاز پاسخ به فاجعه

هر ساله به‌منظور کاهش تلفات و خسارات حاصل از وقوع فجایع، عملیات امدادی مختلفی باید انجام گیرد. برای تحقق این اهداف، یک مدل جدید برنامه‌ریزی ریاضی خطی عدد صحیح مختلط از تصمیمات مسیریابی، زمان‌بندی و تخصیص همزمان برای عملیات تخلیه‌ی افراد سالم به پناهگاه‌ها و تأمین اقلام امدادی مورد نیاز بازماندگان ارائه شده است. در این مدل امکان خدمت‌دهی به بازماندگان در هر منطقه‌ی حادثه‌دیده توسط چندین وسیله‌ی ...

[ 3 ] - استفاده از مدل آینده نگاری جهت تعیین اولویت‌های تحقیقاتی برای مدیران

در دنیای امروز محدودیتهای فراوانی در انجام کارها وجود دارد. محدودیت های رایجی همچون محدودیت های زمانی، مکانی و بویژه مالی باعث شده تا افراد و شرکت ها و کشورها دست به انتخاب بزنند. تحقیق و توسعه در هر سازمانی که به دنبال تولید و یا استفاده از محصولات به روز دنیا می باشد، مبحث مهمی به شمار می‌آید؛ اما نکته‌ی مهم این است که یک سازمان با توجه به تعدد موضوعات قابل تحقیق، به کدام موضوعات پرداخته و چگ...

[ 4 ] - Solving Flexible Job Shop Scheduling with Multi Objective Approach

  In this paper flexible job-shop scheduling problem (FJSP) is studied in the case of optimizing different contradictory objectives consisting of: (1) minimizing makespan, (2) minimizing total workload, and (3) minimizing workload of the most loaded machine. As the problem belongs to the class of NP-Hard problems, a new hybrid genetic algorithm is proposed to obtain a large set of Pareto-optima...

[ 5 ] - A Mathematical Programming Model for Flow Shop Scheduling Problems for Considering Just in Time Production

  In this paper, we consider a flow shop scheduling problem with bypass consideration for minimizing the sum of earliness and tardiness costs. We propose a new mathematical modeling to formulate this problem. There are several constraints which are involved in our modeling such as the due date of jobs, the job ready times, the earliness and the tardiness cost of jobs, and so on. We apply adapte...

[ 6 ] - Minimizing the maximum tardiness and makespan criteria in a job shop scheduling problem with sequence dependent setup times

The job shop scheduling problem (JSP) is one of the most difficult problems in traditional scheduling because any job consists of a set operations and also any operation processes by a machine. Whereas the operation is placed in the machine, it is essential to be considering setup times that the times strongly depend on the various sequencing of jobs on the machines. This research is developed ...

[ 7 ] - Multi-objective routing and scheduling for relief distribution with split delivery in post-disaster response

Following the occurrence of unexpected events and natural disasters, a highly important relief operation is the transferring of relief commodities from the distribution centers (CDs) to shelters. In this paper, a three-level network consisting of depot of vehicles, distribution centers and shelters has been considered for routing and scheduling of relief vehicles through introducing a multi-obj...

[ 8 ] - Investigation of the two-machine flow shop scheduling problem to minimize total energy costs with time-dependent energy prices

In this paper, the problem of two-machine flow shop scheduling to minimize total energy costs under time-of-use tariffs is investigated. As the objective function of this study is not a regular measure, allowing intentional idle-time can be advantageous. So this study considers two approaches, one for non-delay version of the problem and the other one for a situation when inserting intentional ...