فرهاد کلاهان

دانشیار دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعه صنعت برق کشور (مطالعه موردی: حوزه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان)

سالیانه تعدادی از پروژه‌های کلان ملی با مشکلات اجرایی روبه‌رو می‌شود. مدیریت ریسک می‌تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه‌های حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان با استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک‌ حوزة انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک‌ها بر اساس احتمال وق...

[ 2 ] - ارزیابی تاثیرات مقادیر پارامترهای تنظیمی بر عملکرد الگوریتم ژنتیک با استفاده از مدلسازی رگرسیونی و تحلیل‌های آماری

الگوریتم ژنتیک، درمیان روش‌های ابتکاری، یکی از پرکاربردترین روش‌های بهینه سازی است که در گستره وسیعی از مسائل پیچیده بهینه سازی، بصورت موفقیت آمیزی بکاررفته است. عملکرد الگوریتم ژنتیک تا حد زیادی وابسته به انتخاب مناسب سطوح پارامترهای تنظیمی آنست که شامل مکانیزم تقاطع، احتمال تقاطع ، اندازه جمعیت، نرخ جهش و درصد انتخاب میباشد. در این تحقیق، بر اساس رویکرد طراحی آزمایشات و مدلسازی رگرسیونی، تاثی...

[ 3 ] - مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی

روش­ جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ[1] (GMAW) از فرآیندهای مهم در ایجاد اتصالات دائمی با کیفیت بالا در قطعات فلزی است. در فرآیندهای جوشکاری، هندسه و کیفیت اتصالات به­میزان زیادی وابسته به مقادیر پارامترهای تنظیمی است. از جمله پارامترهای مهم تنظیمی می­توان به ولتاژ، نرخ تغذیه سیم، نرخ جریان گاز، فاصله نازل تا صفحه و زاویه نازل نسبت به صفحه جوشکاری اشاره نمود. کیفیت جوش معمولا توسط هندسه گرده ...

[ 4 ] - An empirical study on statistical analysis and optimization of EDM process parameters for inconel 718 super alloy using D-optimal approach and genetic algorithm

Among the several non-conventional processes, electrical discharge machining (EDM) is the most widely and successfully applied for the machining of conductive parts. In this technique, the tool has no mechanical contact with the work piece and also the hardness of work piece has no effect on the machining pace. Hence, this technique could be employed to machine hard materials such as super allo...

[ 5 ] - تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان

در این تحقیق، برای سیستم‌های چند جزیی، مدل برنامه ریزی بهینه نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه بر اساس قابلیت اطمینان،‌ ارائه و حل شده است. در مدل پیشنهادی نوع فعالیتهای نتِ ادواری در هر بازه بازرسی بگونه‌ای تعیین می‌شود که، ضمن تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز،‌ مجموع وزن دهی شده هزینه‌های مرتبط کمینه شود. در طراحی برنامه نت، دوره برنامه ریزی به تعدادی بازه بازرسی تقسیم شده و در ابتدای هر باز...

[ 6 ] - Using design of experiments approach and simulated annealing algorithm for modeling and Optimization of EDM process parameters

The main objectives of this research are, therefore, to assess the effects of process parameters and to determine their optimal levels machining of Inconel 718 super alloy. gap voltage, current, time of machining and duty factor are tuning parameters considered to be study as process input parameters. Furthermore, two important process output characteristic, have been evaluated in this research...