ابراهیم رضایی نیک

استادیار دانشکدة مهندسی صنایع مؤسسة آموزش عالی سجاد مشهد

[ 1 ] - شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های توسعه صنعت برق کشور (مطالعه موردی: حوزه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خراسان)

سالیانه تعدادی از پروژه‌های کلان ملی با مشکلات اجرایی روبه‌رو می‌شود. مدیریت ریسک می‌تواند نقشی بسزا در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد. در این پژوهش، مدیریت ریسک در پروژه‌های حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه‌ای خراسان با استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد. ابتدا، انواع ریسک‌ حوزة انتقال و فوق توزیع شناسایی شد. سپس، ریسک‌ها بر اساس احتمال وق...

[ 2 ] - Power plant project risk assessment using a fuzzy-ANP and fuzzy-TOPSIS method

Economic growth in developing countries has resulted in increasing demand for infrastructure projects like power plants. To meet these development needs, the government of Iran has engaged companies to carry out power plant projects. While many papers have been written on the subject of project risk management, little information exists on the actual use of risk management in practice. The prim...