نتایج جستجو برای: Lashar DGH2

تعداد نتایج: 6  

ژورنال: :مجله پژوهش های سلولی و مولکولی 2014
داریوش غلامی سعید امین زاده سید مهدی علوی طناز گودرزی نسرین کاظمی پور

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریxanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

Ahmad Ghoroghi Dariush Gholami Nasrin Kazemipour Saeed Aminzadeh, Seyed Mehdi Alavi Z Emruzi

Citrus canker is a citrus disease species that created by the bacterium Xanthomonas citri subsp.citri. Many citrus, such as oranges, lime, and grapefruit are affected by the infectious bacteria and stems, leaves and fruits are experiencing loss. In this experiment antibacterial effects of five kinds of antibiotics including ampicillin, kanamycin, chloramphenicol, penicillin, streptomycin, Crono...

Alavi, S. M., Aminzadeh, S., Emruzi, Z., Gholami, D., Ghoroghi, A., Kazemipour, N.,

Citrus canker is a citrus disease species created by the bacterium Xanthomonas citri subsp.citri. Many citrus, such as oranges, lime, and grapefruit are affected by the infectious bacteria and stems, leaves and fruits are experiencing loss. In this experiment antibacterial effects of five kinds of antibiotics including ampicillin, kanamycin, chloramphenicol, penicillin, streptomycin, Cronobacte...

2015
Ahmadali Raeisei Azizollah Arbabisarjou Azizollah Mojahed

The world today is threatened by great disasters and catastrophes and one of the greatest of them is addiction. Addiction is a disaster that threatens all age and sex groups. For instance, in our country more than 2% of people are addicted. In this study, two groups of addicted (170) and healthy (167) individuals that had been selected in the systematic random method, were investigated in terms...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید