تنوع پذیری در زبان دوم: کاوشی در نقش جنسیت در کارکرد فعلیت انگیخته بیانی زبان خارجی فراگیران

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

این مطالعه به  بررسی رابطه بین سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم[1, 2] (the L2 Motivational Self System) )، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشیمی پردازد. 1309 دانش آموز ایرانی مشغول به تحصیل در دوره­ها­­­­­­­­­­ی راهنمایی و دبیرستان سراسر کشور با پر نمودن یک پرسشنامه با روایی و ...

متن کامل

ویژگی‌های یادگیری زبان خارجی توسط فراگیران بزرگسال

در روش‌های جدید تدریس، به نظر متخصصین آموزش زبان، فراگیر در مرکز توجه فرایند آموزش و یادگیر قراردارد. در هر رشته آموزشی، مدرسین باید توجه خاصی به ویژگی‌های فرگیران مبذول نمایند. بطور کلی اگر بخواهیم فراگیران را به گروه‌های مختلف تقسیم کنیم، یک گروه از فراگیران زبان‌های خارجی بزرگسالان هستند چه در آموزش رسمی در چهار چوب دانشگاه و چه در آموزش غیر رسمی در آموزشکده‌های زبان. فراگیران بزرگسال را از ...

متن کامل

نقش فکر کردن در مورد محتوا و ساختار زبان بر روانی و صحت گفتار فراگیران زبان دوم افسر روحی

توجه بر ساختار زبان در کنار رویکردهای معنا مدار آموزش زبان در دهة اخیر مورد توجه مطالعات زبان بوده است. «فرصت فکر کردن د ر مورد محتوا و ساختار» زبان و هدایت زبان آموز در «استفادة صحیح ساختار» به عنوان راه های عملی برای حل مشکلات ساختاری گفتار فراگیران زبان پیشنهاد شده اند. مطالعة حاضر که 37 دانشجوی زبان انگلیسی در آن شرکت کردند به نقش راه حل اول پرداخته است. شرکت کنندگان 3 قسمت از یک کارتون را ...

متن کامل

نقش مهارت زبانی اولیه در یادگیری واژگان بین فراگیران زبان خارجی

در فرایند یادگیری زبان دوم، یادگیرندگان با مشکل حاد فراموشی دانش زبانی آموخته مواجه می‌شوند. هنگامی که آموزش رسمی پایان می‌یابد و مدتی از زمان دوم استفاده نمی‌شود، آنان مطالب آموخته شده را فراموش می‌کنند. این امر بیشتر در واژگان زبان دوم بخصوص واژگان تولیدی رخ می‌دهد. علاوه بر این، مهارت زبانی اولیه قبل از شروع فرسایش چه بسا از فرسایش جلوگیری کند. این تحقیق به طور خاص، تأثیر مهارت زبانی اولیه ر...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022