باورمندی با استفاده از کاپولا (مفصل): بررسی تابع خسارت در بازار بیمه ایران

پایان نامه
چکیده

برای شرکت های بیمه آگاهی از توزیع خسارت و مقدار خسارتی که در آینده متقبل خواهند شد دارای اهمیت است. بیمه گران داده های مربوط به خسارتهای پیشین خود را ثبت می کنند؛ استفاده از این داده ها برای پیش بینی و برآورد خسارت در آینده و تعیین حق بیمه برای بیمه گذاران متناسب با ریسک آن ها امری حیاتی برای بیمه گران است. نظریه باورمندی به عنوان مجموعه ای از ابزارهای کمی این اجازه را به بیمه گر می دهد تا حق بیمه های آینده را بر اساس تجربه و خسارت های پیشین خود تعیین نماید. نظریه باورمندی دارای تاریخچه ای طولانی در علم آمار و محاسبات بیمه می باشد و سنگ بنای این رشته محسوب می شود. نظریه باورمندی و برآوردگرهای باورمندی به عنوان بهترین و موفق ترین برآوردگرهای ممکن در زمینه های مختلف شناخته شده اند. در این تحقیق نظریه باورمندی با استفاده از داده های طولی توسعه داده شده است و همچنین به دلیل وجود وابستگی بین خسارات در طول زمان از کاپولا برای حل و به دست آوردن برآوردگر باورمندی استفاده شده است. کاپولا (مفصل) برای مدل سازی وابستگی در طول زمان استفاده می شود و ابزاری قوی برای تعیین و به دست آوردن وابستگی بین پیشامدهای چند متغیره می باشد. در این تحقیق از کاپولای تی استفاده شده است که این نوع کاپولا در مسائل کاربردی از اهمیت بسزایی برخوردار است. داده ها در این پایان نامه مربوط به خسارت بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ملت در استان های مختلف طی سال های 1387-1391 کمک است که هر استان به عنوان یک کلاس ریسک در نظر گرفته شده است. در این تحقیق نشان داده شده است که باورمندی با استفاده از کاپولا در خسارت های بیمه بدنه اتومبیل نسبت به برآوردگر های باورمندی کلاسیک و موجود بهتر عمل می کند و همچنین به دست آوردن و برازش توزیع حاشیه ای مناسب به داده های از اهمیت فراوانی برخوردار است و همچنین می توان برآورد را با استفاده از متغیر های کمکی و رگرسیون خطی تعمیم یافته بهبود بخشید.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی روابط حجم بازده در بازده ایران با استفاده از توابع کاپولا و در شرایط بحرانی

روابط بین حجم-بازده مدت زیادی است که به عنوان یکی از عناوین مهم پژوهشی در اقتصاد مالی شناخته می‌شود، به‌طوریکه نقش زیادی را در تعیین قیمت آینده‌ی سهم ایفا می‌کند. اما در اکثر مواقع زمانی که سرمایه‌گذاران مشخصات سهمی را مورد بررسی قرار می‌دهند یا زمانی که قصد تعیین قیمت برای سهامی دارند، معمولاً حجم مبادلات سهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.در این مقاله از رویکرد کاپولا جهت بررسیرابطه‌ی حجم-بازده در با...

متن کامل

تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی)

در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی (hac)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با داده های ضریب خسارت طی سال های 1392-1354 نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداق...

متن کامل

بررسی روابط حجم-بازده در بازار ایران در شرایط بحرانی و با استفاده از رویکرد کاپولا

توزیع های چند متغیره، نقش مهمی در تئوری آمار وکاربردهای آن داشته است، بنابر این همواره مورد توجه محققان و دانشمندان علوم مربوطه بوده. نکته ی مهمی که بیشتر پژوهشهای محققان را به خود اختصاص داده، بدست آوردن و یا بررسی توزیع های چند متغیره بوسیله ی توزیع های حاشیه ای آنهاست. می دانیم که با داشتن توزیع مشترک، دستیابی به توزیع های حاشیه ای چندان مشکل نیست. اما در مورد ساختن توزیع مشترک و بررسی ویژگ...

تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران

بیمه یک نیاز اساسی در جهت پیشرفت اقتصادی جامعه است و بیمه عمر به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت از مهم‌ترین انواع رشته‌های صنعت بیمه است که لازم است کشورها تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام دهند. هدف اصلی این تحقیق تخمین تابع تقاضای بیمه عمر در ایران، طی سال‌های (1392-1365) است. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر، درآمد سرانه اسمی، امید به زندگی، نرخ باسوادی، توسعه مالی،...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022