نام پژوهشگر:

سیده سوسن مرندی

نقش جنسیت و آشنایی با موضوع در درک مطلب خواندن فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    مرجان اسدیان     الهه ستوده نما

یکی از عواملی که سبب ایجاد تفاوت بین عملکرد فراگیران زبان انگلیسی در یادگیری و یا آزمونهای درک مطلب خواندن می شود انتخاب متونی است که برخی فراگیران بیشتر از بقیه با آنها آشنایی دارند. این پژوهش تأثیر عواملی چون جنسیت و آشنایی با موضوع را بر عملکرد فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور 64 (34زن و 30 مرد) فراگیر سطح متوسط موسس? زبان انگلیسی بیان سلیس به یک پرسشنام? آشنایی با موضوع و سه آزمون درک مطلب که شامل یک متن زنانه (کفشهای زنانه) ، یک متن مردانه (نگهداری از خودرو) و یک متن خنثی (عقاید در بار? اعداد) بود پاسخ دادند. از دو شیو? آزمون برای ارزیابی درک مطلب خواندن در هر سه متن استفاده شد: آزمون چهارگزینه ای و یادآوری آزاد. متوسط نتایج فراگیران در دو آزمون حاکی از آن بود که مردها در متون مردانه و زنها در متون زنانه موفق تر عمل کردند در حالیکه میزان موفقیت عملکرد آنان در متن خنثی یکسان بود. نتایج همچنین نشان می دهد که در آزمون چندگزینه ای برای متون مردانه، عملکرد مردها بهتر از زنها و برای متون زنانه عملکرد زنان بهتر از مردان بوده است. این در حالیست که در مورد آزمون چند گزینه ای مربوط به متن خنثی، مردان و زنان به یک میزان موفق بوده اند. در مقابل، در آزمون یادآوری آزاد برای تمامی متون مردها عملکرد بهتری داشتند.

فرهنگ ارتباط آن لاین ( برخط) : کاربرد و اعمال آداب اینترنتی در جامعه آموزش زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1389
    سارا فرشادنیا     سیده سوسن مرندی

از آن جا که امروزه ارتباطات مجازی جایگاه ویژه ای را در بخش های مختلف زندگی روزمره مردم به خود اختصاص داده اند، آشنایی کافی با فرهنگ و قوانین آن لاین از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این ضرورت تا حد زیادی به دلیل آن است که ارتباط آن لاین فاقد جنبه های چند گانه ارتباطات غیر مجازی است و بنابراین بیشتر در معرض سوء تفاهم ها و سوء تعبیر هاست. (گراهام، 2008) قوانین نِتیکِت (آداب اینترنتی) که معادل آداب و تناسب رفتاری شخص در دنیای حقیقی هستند، برای مواجهه با مشکلات احتمالی که ممکن است در اثر کاربرد اینترنت به وجود آیند، وضع شده اند. این تحقیق، کاری مقایسه ای شامل هفتاد و پنج عضو ایرانی و پنجاه و سه عضو غیر ایرانی لیست های ایمیلی tefl/tesl می باشد که به میزان آشنایی و نگرش این اعضاء نسبت به آداب اینترنتی می پردازد. دو پرسش نامه "آشنایی با آداب اینترنتی" و "نگرش نسبت به آداب اینترنتی" به عنوان ابزار کسب اطلاعات میان شرکت کنندگان توزیع شدند. پژوهش حاضر همچنین تلاش کرد تا به رفتار ایمیلی اعضای گروه های tellsi members و tesl-l بپردازد. به منظور تهیه فهرست بازبینی، تعدادی از تحقیق پذیرترین آداب اینترنتی از نظر کمّی، که توسط شی (1994) و هَمبریج (1995) تبیین شده بودند، انتخاب شدند. بر اساس این فهرست، در بررسی چهارصد ایمیل از نظر میزان پایبندی اعضاء به آداب اینترنتی، دیدگاه تحلیل کلامی اتخاذ شد. همچنین سعی شد تا برداشت های مثبت و منفی که ممکن است در اثر رفتار آن لاین ایرانی ها به وجود آمده باشد مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج حاکی از آن بودند که شرکت کنندگان غیر ایرانی نسبت به شرکت کنندگان ایرانی، به طور قابل توجهی نسبت به قوانین اینترنتی آشناتر بوده و نسبت به این قوانین نگرش مثبت تری دارند. همچنین یافته های پژوهش نشان دادند که لیست ایمیلی غیر ایرانی tesl-l از ماهیت آکادمیک تری برخوردار بوده و کارآمد تر است. به علاوه، نتایج قسمت کِیفی این تحقیق نیز بیانگر عدم آگاهی کافی بسیاری از اعضای جامعه tefl ایران (آموزش انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی) نسبت به رفتار اینترنتی بود. یافته های این پژوهش می توانند برای طراحان سر فصل های درسی، نویسندگان کتب درسی، مدرسان و دانش جویان بسیار حایز اهمیت باشند. واژگان کلیدی: ارتباطات- ایمیل- لیست های ایمیلی- آداب- فرهنگ آن لاین- نِتیکِت-آموزش زبان از طزیق کامپیوتر-tefl/tesl- tesol

تاثیرآموزش انتقادی همراه با اینترنت بر انگیزه و خواندن انتقادی فراگیران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1389
    ثریا نوروزی     سیده سوسن مرندی

امروزه اینترنت با تمامی امکانات مربوط به خود، به طور روزافزون در حال نفوذ در زمینه آموزش زبان می باشد و معلمین، زبان آموزان و طراحان مواد درسی اغلب از مزایای آن بهره مند می گردند. همچنین آموزش انتقادی در مقایسه با قبل، توجهات بیشتری را به خود معطوف داشته است. سئوالی که مطرح می شود این است که آموزش انتقادی تا چه میزان از اینترنت و پتانسیل های مربوط به آن سود جسته است. این مطالعه بر آن است که تأثیر آموزش انتقادی همراه با اینترنت را برروی انگیزه و خواندن انتقادی زبان آموزان بررسی نماید. برای نیل به این مقصود، پرسشنامه انگیزه دورنی (2000) جهت اطلاع از انگیزه فراگیران در ابتدا و انتهای ترم مورد استفاده قرار گرفت و سپس نمرات پست تست فراگیران در گروه آزمایش و گروه مقایسه از طریق تست گروه های مستقل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج این مقایسه نشان داد که آموزش انتقادی همراه با اینترنت تأثیر مثبتی بر انگیزه فراگیران گروه آزمایش د اشته است، زیرا انگیزه این گروه به طور معناداری نسبت به انگیزه گروه مقایسه افزایش یافته بود. به علاوه، با استفاده از مدل خواندن انتقادی آدا (1988)، این مطالعه نشان داد که آموزش انتقادی همراه با اینترنت باعث پیشرفت سریعتر فراگیران در مراحل خواندن انتقادی می شود زیرا تفاوت معناداری بین تعداد فراگیرانی که از هر دو گروه وارد مراحل پیشرفته خواندن انتقادی (مرحله انتقادی و مرحله خلاقیت) شده بودند، وجود داشت. سومین هدف این مطالعه، بررسی این موضوع بود که چگونه آموزش انتقادی همراه با اینترنت می تواند در خواندن انتقادی زبان آموزان مفید باشد. با استفاده از triangulation (یادداشت های میدانی و مشاهدات محقق، ضبط جلسات درس، وب لاگ ها و مصاحبه با گروه آزمایش)، نشان داده شد که آموزش انتقادی همراه با اینترنت می تواند فراگیران را از محدودیت های مطالب متون رها ساخته و در حین خواندن متون، فراگیران را به چالش واداشته، باعث گفتگو بین معلم و فراگیران و نیز هم کلاسی هایشان شده، برای فراگیران اطلاعات بیشتری را در تمامی جنبه های متن از طریق ابر لینک ها، ابرمتن ها، تصاویر، لغت-نامه ها و دایرهالمعارف های آنلاین فراهم آورده و بین فراگیران و مردمان سراسر دنیا ارتباط ایجاد کند. معلمینی که علاقمند به آموزش زبان با کمک اینترنت و یا علاقمند به آموزش انتقادی هستند، و در عین حال قصد دارند که از تکنولوژی در تدریس خود استفاده نمایند و نیز طراحان مواد درسی که مایلند آموزش انتقادی و یا اینترنت را در مواد درسی دخیل سازند، می توانند از نتایج این مطالعه بهره مند گردند.

بررسی تاثیر درسهای اینترنتی خواندن بر درک مطلب انگیزه و استقلال در یادگیری زبان آموزان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    پری ناز امامی کیا     سیده سوسن مرندی

هر روزه بر اهمیت نقش فناوری در جنبه های مختلف آموزش از جمله آمورش زبان اضافه می شود و رایانه به روش های مختلف در کلاس های آموزش زبان خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از اینترنت به منظور آموزش زبان انگلیسی در کشور ما رو به گسترش است (مرندی، زیر چاپ). در سال های اخیر دبیران و اساتید زبان انگلیسی بسیاری از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای تهیه مطالب درسی استفاده کردند. در نتیجه به نظر می رسد که بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر یادگیری زبان آموزان زبان خارجی و نگرش آن ها نسبت به مقوله زبان آموزی ضروری می باشد. هدف اول پژوهش حاضر بررسی تأثیر درس های اینترنتی خواندن بر توانایی درک مطلب زبان آموزان زبان خارجی است. به این منظور نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش شونده و کنترل شونده که در ابتدای دوره خواندن از نظر توانایی درک مطلب سطح یکسانی داشتند مقایسه شد. نتیجه آزمون t مستقل نشان داد که گروه آزمایش شونده که از طریق درس های خواندن اینترنتی آموزش دیده بودند نسبت به گروه مقایسه شونده که از طریق روش سنتی کتاب محور آموزش دیده بودند پیش رفت قابل ملاحظه داشتند. در نتیجه می توان نتیجه گرفت که درس های اینترنتی خواندن تأثیر مثبتی بر توانایی درک مطلب زبان آموزان زبان خارجی دارد . هدف دوم این پژوهش بررسی تأثیر درس های اینترنتی خواندن بر انگیزه و استقلال در یادگیری زبان آموزان زبان خارجی است. به این منظور روش های کیفی برای بررسی تأثیر این درس ها بر انگیزه و استقلال در یادگیری گروهی که از طریق اینترنت آموزش دیده بودند به کار گرفته شد . بررسی داده ها و شواهد به دست آمده از این گروه نشان داد که اکثر زبان آموزان نگرش مثبتی به درس های اینترنتی داشته اند و اینترنت باعث تقویت انگیزه آنها برای خواندن متن های مختلف شده است . همچنین اینترنت تأثیر مثبتی بر تلاش زبان آموزان برای استقلال در یادگیری داشته است .

بررسی مقایسه ای کلاسهای نگارش به روش پوشه کار الکترونیکی، پوشه کار و روش مرسوم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
    مریم پزشکی     سیده سوسن مرندی

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای سه روش تدریس و ارزیابی نگارش است: تدریس به روش پوشه کار الکترونیکی، پوشه کار و کلاس های مرسوم نگارش. اگرچه روش های ارزیابی جایگزین مدتی است که در ایران استفاده می شوند، تحقیقات اندکی به موثر بودن پوشه کارها در کلاس های نگارش پرداخته اند. همچنین پوشه کارهای الکترونیکی نگارش در ایران معرفی نشده اند تا بتوان تاثیر احتمالی آنها را بر بهبود نگارش دانش آموزان مورد بررسی قرار داد. به همین منظور محقق بر آن است که تاثیر پوشه کارها را مورد بررسی قرار دهد و همچنین به معرفی پوشه کارهای الکترونیکی بپردازد. بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه ای بین روش های مرسوم ارزیابی نگارش و ارزیابی به روش پوشه کار و همچنین بررسی فواید احتمالی استفاده از پوشه کار الکترونیکی از طریق پست الکترونیکی و اینترنت است. پوشه کارها مجموعه ی هدفمندی از کارهای دانش آموزان هستند که نمایانگر پیشرفت دانش آموزان در مدتی معین می باشند (جنسی و آپشر، 1996). پوشه کارها به انواع مختلفی تقسیم می شوند و مزایای متعددی را شامل می شوند. همچنین تحقیقاتی مبنی بر موثر بودن پوشه کارها در داخل و خارج از ایران انجام شده اند (به طور مثال سانگ و آگوست، 2002، لینچ و شاو، 2005، برچ، 2000، و نزاکت گو، 2005) که بر ارزش استفاده از آنها می افزاید. این تحقیق در صدد پاسخ به سوال فوق است: آیا تدریس نگارش با استفاده از هرکدام از سه روش (پوشه کار الکترونیکی، پوشه کار و یا کلاس های مرسوم نگارش) تاثیری بر یادگیری نگارش دانش آموزان دارد؟ بر اساس این پرسش فرضیه صفر زیر مطرح شده است: تدریس نگارش با استفاده از هر کدام از سه روش (پوشه کار الکترونیکی، پوشه کار و یا کلاس های مرسوم نگارش) تاثیری بر یادگیری نگارش دانش آموزان ندارد. جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از 51 دانش آموز دختر در آموزشگاه سیمین ساری بوده است. این دانش آموزان در سه گروه جداگانه هرکدام به یکی از سه روش مورد تحقیق (پوشه کار الکترونیکی، پوشه کار، و روش مرسوم) آموزش داده شدند. شش موضوع نگارش توصیفی مورد استفاده قرار گرفت: دو موضوع برای امتحانات پیش آزمون و پس آزمون و چهار موضوع دیگر به عنوان تمرینات کلاسی. برگه های امتحانات دانش آموزان در سه گروه توسط دو نفر با استفاده از مقیاس جیکابزو همکاران (1981) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات دانش آموزان در سه گروه از طریق آنالیز واریانس یک سویه ((one-way anova با هم مقایسه شدند. همچنین برای بررسی پیشرفت احتمالی دانش آموزان در هر گروه، نمرات پیش آزمون و پس آزمون آنها از طریق سه آزمون تی (paired t-test) با هم مقایسه شدند. بررسی نتایج آماری تحقیق نشان داد که هیچ کدام از روش های استفاده شده در این تحقیق (پوشه کار الکترونیکی، پوشه کار و روش مرسوم) برتری نسبت به روش های دیگر نداشتند. بنابراین فرضیه صفر موثر نبودن این روش ها قابل رد شدن نیست.

تأثیر فعالیتهای آگاهی برانگیزنده در خواندن گسترده بر صحت نگارش فراگیران زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1389
    پروین محیطیان     سیده سوسن مرندی

recent years have witnessed an increased attention to form focused instruction and consciousness raising activities (ellis, 2002; doughty & williams, 1998) on the one hand and extensive and meaningful exposure to the target language (klapper & rees, 2003; day & bamford, 1998) on the other. due to significance attributed to above mentioned issues by scholars, this study attempted to bridge them and investigate the impact of consciousness raising activities in extensive reading on iranian efl learners writing accuracy. hence this study investigated the impact of consciousness raising tasks added to extensive reading on the learners accuracy in writing in terms of proper use of references (personal pronouns, demonstratives). the participants of this study, totally 147 including 55 males and 92 females, were from marefat language institute in tehran, iran, who were studying at the beginner level. they were arranged into three groups: two experimental groups and a comparison group. all three groups took part in an extensive reading program and read at least five storybooks supplemented by two different consciousness raising activities for each experimental group. two sets of tests, a grammar test (that had been devised and validated prior to the start of the experiment) and a writing test, were administered to both experimental groups and comparison group as the pre and post tests. using a one way anova, it was revealed that there were significant differences between the mean scores of the comparison group and the experimental groups on the post-test which clearly support the proposition that incorporation of consciousness raising activities in extensive reading improves learners’ writing accuracy in terms of references including pronouns and demonstratives.

using c-test passages for improving reading comprehension ability and incidentally learned vocabulary of iranian efl learners
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
    فریده قزلو     سیده سوسن مرندی

this study was an attempt to investigate the effect of using c-test passages on the reading comprehension and incidental vocabulary learning of iranian intermediate efl learners. the participants were 60 male efl learners at kish mehr institute in garmsar. in fact, there were two groups, an experimental group and a comparison group with 30 students in each. the participants were pretested through the reading comprehension section of toefl and a teacher-made vocabulary test. the results of the pretesting stage indicated that there was no significant difference in reading and vocabulary knowledge between the two groups at the outset of the study. this was followed by the instructional period. in each session during the instructional phase, which lasted for 10 sessions, the students in the experimental group received a c-test passage of the standard format and those in the comparison group received the same passage in full followed by some multiple-choice comprehension questions. after the instructional period was over, the students in both groups were pretested through the same reading comprehension and teacher-made vocabulary test. the data analysis in this study was carried out through an independent samples t-test. performing t-test showed that the p-value was lower than the level of significance and it was enough for the researcher safely reject the null hypotheses.

تاثیر عنوان جانبدارانه بر روی سطح نگارشی زبان آموزان برونگرا و درونگرای ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در سطوح بالا/پایین نگارشی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1389
    فاطمه معینی     الهه ستوده نما

هدف تحقیق پیش رو یافتن هر نوع تاثیر احتمالی عنوان جانبدارانه بر روی سطح نگارشی زبانآموزان درونگراو برونگرای انگلیسی به عنوان زبان خارجی در سطوح بابل/پایین نگارشی بود.100 نفر زبان اموز بر اساس نوع شخصیت(درونگرا/برونگرا) و سطح نگارشی _بالا/پایین) در قالب 4 گروه در ان تحقیق شرکت داشتند. از آنها خواسته شد که درباره 3 موضوع( غیر جانبدارانه، جانبدارانه به سمت درونگرایی و جانبدارانه بخ سمت برونگرایی) مقاله بنویسند و همچنین به سوالات پرسشنامه شخصیتی آیزنک پاسخ دهند. مقالات آنها توسط 2 نفر و بر پایه معیار نمره دهر بایلی و براون(1984)تصحیح گردید. دادههای گردآمده با استفاده از two way anova موری تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار با الگوهای متنوع میان عملکرد گروههای شرکت کننده به ویژه در مورد عنوان جانبدارانه به سمت درونگرایی بود. در پایان کاربردهای آموزشی نیز بر اساس یافته های این تحقیق پیشنهاد شد.

تاثیرپیچیدگی ذهنی فعالیت بر عملکرد زبانی نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به لحاظ سطح مهارت نوشتاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    مهسا فراهانی نیا     الهه ستوده نما

اخیرا "فعالیت"، به عنوان واحد پایه ای در سیلاب درسی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مسئله بحث برانگیز این است که چه چیزی می تواند بهترین معیار برای به ترتیب قرار دادن فعالیت های کلاسی باشد. این تحقیق، پیچیدگی ذهنی را به عنوان معیار قرار داده است. در مورد تاثیر استفاده از فعالیت سخت تر (از لحاظ پیچیدگی ذهنی) بر جنبه های مختلف عملکرد که همان صحت کلام، پیچیدگی لغوی، و پیچیدگی نحوی (همگی مربوط به ساختار) و روانی کلام (مربوط به معنا) می باشند، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:1) مدل اسکیهان (limited attentional capacity model) (1998) که پیش بینی می کند در فعالیت سخت تر، روانی کلام بیشترشده و رقابت بین اجزا‍ی ساختار می باشد، به عبارت دیگر بیشتر شدن پیچیدگی کلام با کمتر شدن صحت کلام همراه خواهد بود و یا برعکس؛ 2) فرضیه رابیسون (cognition hypothesis) (2005) که ادعا می کند درفعالیت سخت تر، روانی کلام کمتر شده و پیچیدگی و صحت کلام هر دو کم یا هر دو زیاد می شوند. تئوری مورد بحث دیگر نظریه کامینز (threshold level hypothesis)(b1979) می باشد که بر اساس آن اعمال پیچیدگی فعالیت، تاثیر بسیار اندک برعملکرد زبان آموزان با سطح پایین می گذارد چون آنها هنوز از لحاظ ذهنی آمادگی تاثیر پذیری را ندارند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استفاده از فعالیت آسان و سخت، از لحاظ پیچیدگی ذهنی، بر عملکرد زبانی نوشتاری زبان آموزان ایرانی به عنوان زبان خارجی که از مهارت سطح بالا و مهارت سطح پایین در نوشتار برخوردار بودند، پرداخته و این دیدگاهها را مورد مطالعه قرار داده است. از میان 118 زن زبان آموز، بر اساس بخش نوشتاری تافل (2004)،30 نفر برای گروه سطح مهارت بالا و27 نفر برای گروه سطح مهارت پایین انتخاب شدند. یک هفته بعد از انجام فعالیت آسان تر (داستان نویسی براساس تصویر)، آنها فعالیت سخت تر (نوشتن آزاد در مورد موضوعی استدلالی) را انجام دادند. عملکرد نوشتاری گروه سطح مهارت بالا (27 نفر) وگروه سطح مهارت پایین (27 نفر) براساس معیار اندازه گیری صحت کلام، ، پیچیدگی لغوی، و پیچیدگی نحوی، و روانی کلام ارزیابی شد و چهار واریانس مختلط دوطرفه انجام شد. نتایج نشان دادند که فعالیت سخت تر تاثیر مثبتی بر روانی نوشتار و پیچیدگی نحوی، و تاثیر منفی بر صحت نوشتار داشته است. فعالیت سخت تر تاثیر قابل توجهی بر پیچیدگی لغوی نداشت . زبان آموزان در گروه سطح مهارت بالا در تمامی جنبه های عملکرد، نسبت به گروه با سطح مهارت پایین، بهتر عمل کرده بودند. رابطه متقابل بین پیچیدگی ذهنی فعالیت و سطح مهارت نوشتاری تاثیر قابل توجهی بر هیچکدام از جنبه های عملکرد نداشت . براساس یافته ها، مدل اسکیهان (1998) به اثبات رسید و نظریه کامینز (b1979) رد شد.

بررسی روند تصمیم گیری مصححین ایرانی در حین ارزیابی کلی نگارش زبان آموزان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    فرشته استوار     سیده سوسن مرندی

تاکنون ارزیابی نگارش زبان آموزان به روش کلی نگر از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار گرفته -است. اما آنچه کمتر مورد توجه محققین بوده، که همین موضوع روایی روش ارزشیابی کلی نگر را کاسته است، پیچیدگی ها و ظرافت های فرآیند این گونه ارزشیابی هاست. پژوهش حاضر استراتژی های بکارگرفته شده توسط 10 مصحح ایرانی خانم (5 مصحح کم تجربه و 5 مصحح باتجربه) و نیز سلسه مراتب فرآیند ارزشیابی را برای تصحیح 15 نگارش درآزمون پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق از جدول استراتژی های کامینگ، کنتر و پاورز (2002)، گزارشات شفاهی همزمان، مصاحبه بعد از تصحیح اورراق، و پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل نتایج و داده ها با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی فراوانی، درصد، ضریب همبستگی آلفا، آزمون خی دو، وآزمون t صورت گرفته است. داده های بدست آمده از گزارش شفاهی مصححین براساس جدول توصیفی استراتژی ها کدگذاری و سپس فراوانی هر یک از 35 رفتار و ملاک های ارزیابی مصححین محاسبه شد. علاوه بر این، روش تفسیری جدیدی بنام ارجاع به منبع (مثل کتاب لغت) شناسایی و به جدول اضافه گردید. نتایج آزمون های خی دو نشان داد که میان دو گروه مصححین کم تجربه و باتجربه در استفاده از 11 نوع استراتژی تفاوت معناداری وجود دارد که اکثراً رفتار های تفسیری را شامل می شد. درنتیجه، فرضیه بخش کمی پژوهش تأئید نشد. بااین حال، نتیجه آزمون t بیانگر تفاوت معناداری بین دو گروه در میانگین نمرات تخصیص-داده شده به هر نوشته نبود. یافته های این تحقیق نشان می دهدکه نمرات نمی توانند به درستی بیانگر معیار-های ارزشیابی مصحح باشند و در نتیجه هشداری است بر ارزیابی مهارت نوشتاری زبان آموز براساس تک نمره پایان ترم و نهایتاً تصمیم گیری های آتی. یافته ها تأثیر پیشینه آموزشی و تجربه کاری مصحح، و میزان آشنایی ایشان با زبان آموز را بر روی عملکرد مصححین نشان می دهند. علاوه بر آن، سه شاخصه مهم در یک نگارش قابل قبول، به ترتیب، ساختار زبانی (گرامر)، ارائه شایسته مفاهیم، و کاربرد صحیح و متنوع واژگان شناخته شدند. این یافته حاکی از آن است که ساختار زبان هنوز بیشتر از دیگر ملاک-های ارزیابی برای مصححین ایرانی حائز اهمیت می باشد. ارائه الگویی مبتنی بر هشت مرحله تصحیح نگارش از دیگر نتایج این تحقیق بود. یافته های فوق می توانند در کلاس های تدریس مهارت نوشتاری، کارگا ه های آموزشی تصحیح نگارش، و طراحی نرم افزارهای تصحیح الکترونیکی مورد استفاده مدرسین، مصححین، زبان آموزان، و مسئولین اجرایی قرارگیرد.

تاثیر تدریس واژه ها از طریق گروه واژه های مترادف، فاقد ارتباط معنایی، و دارای شمول معنایی بر بیادسپاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    فائزه سلیمانی فرد     الهه ستوده نما

اکثر طرح ها ی درسی و کتاب های آموزش زبان دوم شامل واژه های دارای رابطه ی معنایی می باشند، بعلاوه بسیاری از معلم ها نیز بطور مکرر کلمات مترادف، متضاد، و غیره را در هنگام ارائه ی واژه های جدید بدون اندیشیدن به تاثیرات احتمالی اضافه می نمایند. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر تدریس واژه ها از طریق گروه واژه های مترادف (مداخله کننده ترین)، فاقد ارتباط معنایی (خنثی)، و دارای شمول معنایی (مفیدترین ارتباط معنایی) بر اساس تسلسل پیشنهادی هیگا (1963، ذکر شده در نیشن، 2000) بر بیادسپاری فراگیران زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی در سطوح بالا و پایین می باشد. بمنظور دستیابی به این هدف، 120 زبان آموز بزرگسال از میان 143 نفر بر طبق نمراتشان در آزمون پت(pet) انتخاب و به دو گروه سطح مهارت زبانی بالا و پایین تقسیم شدند. زبان آموزان واژه های مورد نظر را از طریق سه روش طبقه بندی مختلف معنایی فوق آموختند. تعیین روشی که منجر به یادگیری کوتاه مدت و بیادسپاری بلند مدت بهتری شود و همچنین بررسی رابطه بین سطح مهارت زبانی و اثربخشی این روش ها، از هدف های این تحقیق بوده است. یادگیری واژه ها با دو بار برگزاری اقتباسی از شاخص دانش واژگانی (vocabulary knowledge scale [vks]) ارائه شده توسط پریبخت و وشی (1997) به منظور ارزیابی دانش واژگانی زبان آموزان هم از جهت کمی (تعداد واژه های فراگرفته شده [nlv]) و هم کیفی (عمق واژه های فراگرفته شده [dlv]) در کوتاه مدت و بلند مدت سنجیده شد. برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش، دو جفت آزمون آنالیز واریانس دو طرفه در گروه های مستقل و طرح آمیخته ی آنالیز واریانس دو طرفه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که زبان آموزان گروه مترادف ها به موفقیت واژگانی بهتری از لحاظ کمی در مقایسه با دو گروه دیگر که عملکرد مشابهی داشتند دست یافتند، در حالیکه هیچ تفاوتی به لحاظ کیفی مشاهده نشد. در ضمن، با وجود اینکه فراگیران سطح بالا در تمامی گروه ها موفق تر از زبان آموزان سطح پایین عمل کردند، ثابت شد که سطح مهارت زبانی نقش معناداری در یادگیری کوتاه مدت واژگان در هیچ یک از گروه ها با ارتباط های معنایی مختلف ندارد. با مقایسه ی یافته های نمرات nlv زبان آموزان این نتیجه بدست آمد که اگرچه یادگیری مترادف ها از لحاظ کمی بهتر از سایر گروه ها بوده است، واژه های دارای شمول معنایی، فاقد ارتباط معنایی، و مترادف ها از راست به چپ مفیدترین روش های یادگیری می باشند که منجر به کمترین میزان فراموشی در بلند مدت می گردند و این خود تایید ی بر نظریه ی هیگا می باشد.

بررسی رابطه استقلال، خلاقیت ومهارت زبانی فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    فیروزه باغبان شمیرانی     الهه ستوده نما

طی دو دهه گذشته رویکرد محاوره ای بطور روزافزونی تبدیل به یکی از شاخصه های فراگیری زبان خارجی شده است. در این رویکرد به نقش برخی از متغیرها در یادگیری زبان از جمله انگیزه، شیوه های شناختی، تدابیر یادگیری، استقلال و خلاقیت در مقایسه با دیگر رویکردها بیشتر پرداخته شده است. این مطالعه تلاشی است برای بررسی رابطه بین استقلال، خلاقیت و مهارت زبانی. بدین منظور پنجاه نفر ازفراگیران زبان انگلیسی به عنوان شرکت کننده در این پژوهش انتخاب گردیدند که از آنها در خواست شد که به پرسشنامه "اس-دی-ال- آر- اس" برای سنجش استقلال ، به آزمون خلاقیت عابدی برای سنجش خلاقیت و به آزمون "پت" برای اندازه گیری مهارت زبانی پاسخ دهند. همچنین در این مطالعه برخی ازابزاردیگر همچون (مشاهده ، یادداشت های میدانی و مصاحبه ) به عنوان ابزار تکمیلی برای جمع آوری داده ها به کار گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده از هر آزمون مشارکت کنندگان به سه گروه (ضعیف- متوسط و قوی ) تقسیم گردیدند. سپس برای نشان دادن تفاوت ها دربین هر گروه تحلیل واریانس یک طرفه و شاخص تکرار شونده مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای یافتن همبستگی میان استقلال وخلاقیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که ازیک سو رابطه معنادار مثبتی بین استقلال و سطح مهارت زبانی و از سوی دیگر رابطه معنادار مثبتی بین خلاقیت و سطح مهارت زبانی وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان دادند که رابطه معنادار مثبتی بین استقلال وخلاقیت فرا گیران زبان انگلیسی وجود دارد.

the impact of peer review on efl reviewers writing proficiency
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    افسانه پیله وری     الهه ستوده نما

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آموز که مشغول به تحصیل در سطوح فوق میانی در کانون زبان ایران واقع در تهران بودند، در این تحقیق شرکت کردند. این زبان آموزان در دو سطح مهارت زبانی (بالا و پایین) به دو گروه بازخورد دهنده و بازخورد گیرنده تقسیم شدند. جلسات آموزشی متعددی برای آشنا کردن شرکت کنندگان با جنبه های مختلف نوشتار زبان انگلیسی برگزار شد و پس از هر جلسه آموزشی، به هر یک از گروه های بازخورد دهنده، یک نمونه انشا برای مرور داده شد. بازخورد دهندگان، نظرات خود را در جهت بهبود کیفیت نمونه های نوشته شده ارائه می کردند و بازخورد گیرندگان، با دریافت این نظرات، درصدد رفع مشکلات احتمالی در نمونه های مذکور بر می آمدند. با تحلیل نتایج به دست آمده از مقایسه عملکرد شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون و انجام تحلیل واریانس دوطرفه، مشخص شد که توانایی نوشتاری بازخورد دهندگان نسبت به بازخورد گیرندگان، به صورت معناداری افزایش یافته است. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که شرکت کنندگان در جنبه های کلی و جزئی نگارش پیشرفت تقریباً یکسانی داشتند.

تأثیرآموزش واژه ازطریق گروه واژگان متضاد وفاقد ارتباط معنایی بر یاد گیری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با لحاظ کردن سطح مهارت زبانی و جنسیت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    ناهید مرسلی     الهه ستوده نما

متخصصان درامریادگیری زبان تکنیکهای مختلفی را جهت آموزش واژه به عنوان یکی از پایه های مهم فرایندآموزش زبان معرفی کرده اند. یکی از آنها ارائه ی واژگان درگروه واژگان دارای ارتباط معنایی فاقد ارتباط معنایی می باشد. نگاهی به پیشینه بیانگروجود ایده های مخالف هم درزمینه ی بکارگیری این دوتکنیک می باشد. به بیان دیگر, برخی از محققان بکارگیری دسته بندی دارای ارتباط معنایی (دراینجا دسته بندی واژگان درگروه واژگان متضاد) را به عنوان تکنیکی مفید پیشنهاد می کنند , درحالیکه برخی دیگر استفاده ازاین تکنیک را منع کرده وبه جای آن ارائه ی واژگان جدید درگروه واژگان فاقدارتباط معنایی راتوصیه می کنند. این تحقیق برآنست تا بررسی کند که آیا در یادگیری واژه از طریق دو تکنیک گروه واژگان متضاد و گروه واژگان فاقد ارتباط معنایی تفاوت معناداری بین فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با سطوح زبانی متفاوت (یعنی سطح زبانی بالا و پایین) وبا جنسیت های متفاوت (یعنی مونث و مذکر) وجود دارد. بدین منظور 210 دانش آموز(98 مذکر و 112 مونث) ازموسسه های امیرکبیر(شعبات 1و2) و بهمن درشهریار(تهران) درآزمون pet و آزمون اطلاعات واژگانی شرکت کردند. سرانجام, تجزیه وتحلیل این تحقیق برروی 120نفرازآنان (60 مذکرو 60 مونث) صورت گرفت که همگی درآزمون پایانی (یعنی آزمون معنی واژگان ) شرکت نموده بودند. جهت تجزیه وتحلیل داده های مرتبط با دو سوال تحقیق این مطالعه, دوتجزیه واریانس دوسویه بکارگرفته شد. نتایج نشان دادکه شرکت کنندگان درگروه واژگان فاقدارتباط معنایی عملکرد بهتری نسبت به همتاهای خود درگروه واژگان متضاد داشتند , وهمچنین درهرگروه شرکت کنندگان با سطح زبانی بالا نمره ی بهتری نسبت به همتاهای سطح زبانی پایینشان کسب کردند.نتایج این تحقیق بیانگراین امربود که شرکت کنندگان مونث درتمامی گروه ها عملکرد بهتری نسبت به مذکرهای همتایشان نشان دادند.

تاثیر آموزش استراتژی محور از طریق ارزیابی کارپوشه الکترونیکی با استفاده از وبلاگ بر مهارت نوشتن زبان آموزان بالاتر از سطح متوسط
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1390
    مریم قادری     سیده سوسن مرندی

مطالعه حاضر کاربرد آموزش استراتژی محور و استفاده از وبلاگ در چارچوب کار پوشه الکترونیکی را در کلاس آموزش مهارت نوشتن زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و تاثیر این دو بر مهارت نوشتاری زبان آموزان بالاتر از سطح متوسط را بررسی می کند. به این منظور، 45 زبان آموز مونث بالاتر از سطح متوسط به سه گروه تقسیم شدند: گروه کار پوشه الکترونیکی، گروه کار پوشه سنتی و گروهی که از کار پوشه استفاده نکردند. دو آزمون مقاله نویسی از کتاب interchange/passages evaluation and placement package (lesley and et al., 2005) اقتباس شد که این آزمون ها از تمامی سه گروه در مراحل پیش آزمون و سپس پس آزمون به عمل آمد تا تفاوت گروه ها از لحاظ توانایی نوشتاری قبل از کاربرد تریتمنت و سپس در پایان مطالعه مشخص شود. پیش و پس آزمون ها به همراه پرسشنامه استراتژی های مهارت نوشتن (petric and czarl, 2003)، به شرکت کنندگان مطالعه داده شد تا درکی از استفاده استراتژی ها قبل و پس از تریتمنت به عمل آید. در تمامی سه گروه، مراحل تدریس مهارت نوشتن یکسان بود از جمله نوشتن درفت اول، دوم و نهایی و تمرکز بر روی مراحل مختلف مهارت نوشتن. نقطه تمایز میان سه گروه آن بود که گروه های تجربی آموزش استراتژی محور دریافت کردند در حالیکه گروه مقایسه چنین آموزشی را دریافت نکرد. همچنین گروه کارپوشه الکترونیکی از وبلاگها به عنوان کارپوشه استفاده کردند، در حالیکه گروه کارپوشه سنتی از کارپوشه کاغذی استفاده کردند و گروه سنتی از هیچ گونه کارپوشه ای استفاده نکردند. چهار استراتژِی مهارت نوشتن در گروه های تجربی به کار گرفته شد شامل: خوشه بندی، شناسایی خواننده یک متن و هدف از نوشتن آن متن، نوشتن طزح کلی (اوتلاین) و خواندن متن با صدای بلند تا مشخص شود که مکث ها ( به منظور نقطه گذاری) به طور طبیعی کجا اتفاق می افتند. فرم یادداشت برداری کنفرانس دو نفره (2000, (online source ، مدل ارزیابی مهارت نوشتن به صورت تحلیلی با استفاده از 1 + 6 معیار راهنمای نمره گذاری (nwrel, 1980) و فرم خود ارزیابی در مهارت نوشتن(2000, online source) ، به عنوان فرم های کمک آموزشی در این مطالعه در گروه های تجربی مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها مدل independent samples t-tests مورد استفاده قرار گرفت نتایج آزمون های آنالیز واریانس نشان داد که شرکت کنندگان در گروه کارپوشه الکترونیکی که نه تنها از آموزش استراتژی محور بلکه از ارزیابی کارپوشه الکترونیکی در قالب وبلاگ نیز استفاده کردند عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر گروه ها داشتند. این سیستم از لحاظ بهبود یادگیری و کیفیت صورت گرفته در آن به شکل مفیدی عمل کرد. این یافته ها نشان می دهد که آموزش مستقیم و آشکار استراتژی در کلاس های آموزش مهارت نوشتن در زبان انگلیسی به همراه استفاده از وبلاگ هابه صورت کارپوشه الکترونیکی می تواند ارزیابی قابل اعتماد و موثری از عملکرد زبان آموزان به عمل آورد و بدین وسیله مسیر های جدیدی برای نزدیک شدن به تدریس زبان به صورت موثرتر در ایران به وجود خواهد

رعایت عدالت در آزمون های سرنوشت ساز انگلیسی: بررسی میزان دسترسی داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد زبان انگلیسی به منابع کنکور در ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
    بیتا سنگینان     سیده سوسن مرندی

امروزه با توجه به پیامدهای ژرف آزمون های سرنوشت ساز، پرداختن به روش های اخلاقی آزمون سازی اهمیت ویژه ای یافته است. پژوهش حاضر به بررسی میزان رعایت عدالت در آزمون کنکور ارشد آموزش زبان انگلیسی از لحاظ مولفه "دسترسی" در چارچوب مدل عدالت در آزمون سازی، ارایه شده توسط kunnan (2004)، می پردازد. در این تحقیق از دانشجویان ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در مورد دیدگاه آنها نسبت به دسترسی شان به منابع کنکور ارشد و داشتن موقعیت های یادگیری یکسان مصاحبه به عمل آمد. همچنین نظر استادان این رشته در رابطه با اینکه آیا احساس می کنند که دیدگاه آنها نیز در کنکور ارشد نمود پیدا میکند، بررسی شد. در این تحقیق، 32 دانشجو و 13 استاد دانشگاه شرکت کردند که همگی مشغول درس خواندن و یا تدریس در پنج دانشگاه ه دولتی تهران بودند. نتایج به دست آمده از مصاحبه ها از طریق شیوه های کیفی تحقیق تحلیل و بررسی شدند. نتایج کلی به دست آمده این برداشت را تایید می کنند که دانشجویانی که دوره کارشناسی خود را در دانشگاه های معتبر تهران نگذرانده بودند احساس نمی کردند که نسبت به دانشجویان تهران موقعیت های یادگیری یکسانی داشته اند. با این وجود به نظر می رسد که عدم وجود شرایط یکسان دسترسی آموزشی تاثیر چندانی بر فرآیند قبولی این افراد در کنکور سراسری نداشته و بیس از 65 درصد مصاحبه شوندگان از میان این افراد بوده اند. همچنین به نظر می رسد بررسی پاسخ های استادان شرکت کننده در این تحقیق بیانگر این است که استباط آنها از اظهار نظر در کنکور سراسری، عدم استفاده از نظر همگی آنها است و فکر می کنند که مورد کم توجهی قرار گرفته اند.

بررسی کارکرد متفاوت سوال در آزمون زبان های خارجی کنکور در ارتباط با پیشینه تحصیلی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
    رقیه مهرآزمای     سیده سوسن مرندی

به عنوان یکی از دغدغه های اصلی در مباحث مربوط به عدالت و اعتبار آزمون، سوال های آزمون نباید برای آزمون دهندگان با سطح توانایی یکسان ولی با پیشینه مختلف عملکردی افتراقی داشته باشد یا نسبت به یک گروه سوگیری نشان دهد. گروه آزمایشی زبان های خارجی کنکور سراسری آزمونی است که هر ساله توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود، و آنها را برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی گزینش می کند. این آزمون تاثیر زیادی روی آینده شرکت کنندگانش دارد. در این پژوهش سعی شده است که آزمون زبان تخصصی کنکور زبان که در سال 2010 (1389) برگزار شد را از نظر تحلیل افتراقی و سوگیری احتمالی به نفع شرکت کنندگان با مدرک دیپلم در رشته ای خاص بررسی کند. آزمون منتل-هنتزل و مدل یک پارامتری نظریه سوال پاسخ جهت تشخیص کارکرد افتراقی سوال ها استفاده شد. هر دو شیوه تعدادی از سوال ها را دارای عملکرد افتراقی تشخیص دادند، اما بیشتر سوال هایی که توسط آزمون منتل-هنتزل تشخیص داده شدند، درجه خفیفی از کارکرد افتراقی داشتند. سوال هایی که مدل یک پارامتری و آزمون منتل-هنتزل کارکرد افتراقی نشان دادند، مقداری متفاوت بودند، اما تمام سوالاتی که در آزمون منتل-هنتزل دارای کارکرد افتراقی متوسط و شدید بودند توسط مدل یک پارامتری هم شناخته شدند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت کنندگان با دیپلم تجربی نسبت به دیپلم های ریاضی و علوم انسانی عملکرد ضعیف تری داشتند، و شرکت کنندگان از رشته علوم انسانی نسبت به ریاضی بخت بالاتری داشتند. بر اساس یافته دیگر این پژوهش، خرده آزمون ها همواره به نفع یک گروه واحد از آزمون دهندگان نبودند. شرکت کنندگان با دیپلم ریاضی در بخش های دستور و ساختار جمله که موارد دستوری را می سنجیدند عملکرد بهتری داشتند، در حالی که عملکرد دارندگان دیپلم علوم انسانی در بخش های واژگان و خواندن بهتر بود. سوال های بخش خواندن که به نفع شرکت کنندگان در رشته علوم انسانی بودند، استنتاجی بودند.

تأثیر ارتباط کامپیوتری غیر همزمان بر روی نگارش زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    سمیرا عبدالحسینی روزبهانی     سیده سوسن مرندی

در این پژوهش روش استفاده غیر همزمان از کامپیوتر را بر روی نگارش زبان آموزان ایرانی مورد بررسی قرار داده ایم تا شرایط مطلوب تری را بتوانیم برای بهره گیری از کامپیوتر با استفاده از امکانات موجود پیشنهاد دهیم. در این پژوهش زبان آموزان علاوه بر اینکه از آموزش رودر رو در کلاس بهره می گیرند در خارج از کلاس با یکدیگر از طریق اینترنت و پست الکترونیکی در تماس بوده و می توانند با یکدیگر در مورد موارد تدریس شده تبادل نظر کرده و از پیشنهادات یکدیگر بهره گیرند در نتیجه در امر آموزش و تدریس به طور فعالتری دخیل باشند.سوالات زیر در این پژوهش مطرح گردید:1. آیا استفاده از کامپیوتر سبب تغییر در انگیزه زبان آموزان نسبت به نگارش به یک زبان خارجی میشود ؟ 2 . آیا بهره گیری از کامپیوتر سبب پیشرفت نگارشی زبان آموزان در مقایسه با آن دسته از زبان آموزان که از کامپیوتر بهره نگرفته اند در زمینه های چگونگی سازماندهی کردن عقاید- مناسب بودن اطلاعات و رعایت پیوستگی مطالب شده است ؟ زبان آموزانی که در این پژوهش شرکت کردند به دو گروه تقسیم شدند. یکی از این دو گروه مقایسه ای در نظر گرفته شد که تنها از طریق آموزش مستقیم رو در رو که همان روش قدیمی در آموزش می باشد نگارش را در سر کلاس از معلم خود یاد گرفتند سپس تکالیف خود را در منزل انجام داده به کلاس آورده و معلم آنها را تصحیح می کند واشکالات را می گوید و کلاس دوم که در این پژوهش گروه آزمایشی ما می باشد تاثیر ارتباط کامپیوتری غیر همزمان بر نگارش آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور پاسخگویی به سوال اول در مورد اینکه آیا تغییری در انگیزه زبان آموزان نسبت به نگارش به علت استفاده از کامپیوتر ایجاد شده است یا خیریک نوع پرسشنامه استاندارد بر گرفته از وارشار(1996 ) قبل و بعد از پژوهش بین زبان آموزان گروه آزمایشی توزیع شد که شامل سوالات چند گزینه ای بود و نظرات را در مورد تغییرات ایجاد شده نسبت به تمایل به نگارش به زبان دوم ارزیابی می کند . در مورد سوال دوم و اینکه آیا استفاده از کامپیوتر سبب پیشرفت نگارشی زبان آموزان گروه آزمایشی نسبت به آن گروه از زبان آموزانی که از کامپیوتر بهره نگرفته اند شده است یا خیر آنها قبل و بعد از پژوهش مورد امتحان قرار گرفتند. نتایج آماری نشان داد که استفاده از کامپیوتر سبب تغییرمثبت در انگیزه زبان آموزان نسبت به نگارش به یک زبان خارجی شده است و همچنین بهره گیری از کامپیوتر سبب پیشرفت نگارشی زبان آموزان در مقایسه با آن دسته از زبان آموزان که از کامپیوتر بهره نگرفته اند در زمینه های چگونگی سازماندهی کردن عقاید- مناسب بودن اطلاعات و رعایت پیوستگی مطالب گردیده است.

کارائی کاربرد پیامک به عنوان ابزار آموزشی برای پشتیبانی از یادگیری ترکیبات هم آئی توسط زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
    نسیم موحدی فر     سیده سوسن مرندی

با توجه به کاربرد وسیع تلفن همراه و گسترش استفاده از پیامک در میان قشر جوان، هدف این مطالعه بررسی تأثیر کارایی پیامک به عنوان ابزار کمک آموزشی در تدریس و یادگیری ترکیبات هم آئی میان زبان آموزان ایرانی با سطح متوسط زبانی می باشد. بدین منظور، 4 کلاس با 121 زبان آموز انتخاب شده و بصورت تصادفی به گروه های آزمایشی و مقایسه تقسیم شدند. بر اساس نتایج آزمون pet، 90 زبان آموز (زن و مرد) به عنوان شرکت کنندگان این تحقیق انتخاب شدند. محقق از طریق پیامک، 48 ترکیب هم آیی به همراه تعریف و جمله به گروه آزمایش در طی 8 هفته ارسال نمود. از سوی دیگر، در آغاز تحقیق، مجموعه ای از همان ترکیبات هم آیی برروی کاغذ به گروه مقایسه داده شد.پس از اتمام دوره آموزشی، به منظور سنجش میزان یادگیری زبان آموزان، آزمون و آزمون تأخیری برگزار شد. نتایج تحقیق نشان داد که عملکرد گروه آزمایش در هر دو آزمون بهتر از گروه مقایسه بود. علاوه بر این، اگرچه عملکرد زنان در گروه آزمایش در آزمون اندکی بهتر از عملکرد مردان بود، اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نبود. نتایج پرسشنامه نشان می دهد که زبان آموزان نگرش مثبتی نسبت به یادگیری زبان به کمک تلفن همراه دارند.

تاثیر توانایی تفکر نقادانه در زبان آموزان ایرانی بر عملکرد آنها در نگارش تلفیقی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
    سارا ابوالمعصومی     سیده سوسن مرندی

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تفکر نقادانه زبان آموزان ایرانی بر روی نگارش تلفیقی آنها بود. بدین منظور در این تحقیق ابتدا 40 زبان آموز انگلیسی به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند و سپس یک آزمون نگارش تلفیقی از تافل ibt و یک پرسشنامه تفکر نقادانه به آنها به عنوان پیش تست داده شد. سپس به افراد گروه آزمایش علاوه بر درسهای عادی که هر دو گروه در مدت نه هفته خواندند بعضی از مهارت های تفکر نقادانه نیز تدریس شد و دوباره یک آزمون نگارش تلفیقی از تافل ibt و یک پرسشنامه تفکر نقادانه به آنها به عنوان پس تست داده شد پس از تصحیح آزمونها با استفاده از نرم افزار spss تاثیر تفکر نقادانه فراگیران بر روی عملکرد آنها در نگارش تلفیقی بررسی گردید. طی بررسیهای عمل آمده مشخص گردید بین تفکر نقادانه زبان آموزان و نگارش تلفیقی رابطه معناداری وجود دارد.

تدریس واژگان انگلیسی به کودکان ایرانی در محیط چند رسانه ای: دو گروه بهره مند از ترجمه در سطح جمله و اماده سازی واژگانی اولیه در قیاس با گروه فاقد شرایط حمایتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    عطیه سادات سلیلی     سیده سوسن مرندی

این تحقیق به بررسی یادگیری واژگان انگلیسی در بستر معنایی چندرسانه ای و مشکلاتی که نوجوان زبان اموز در تعامل با کارتون به زبان انگلیسی با انها مواجه است میپردازد . همچنین روشهایی برای مقابله با چنین مشکلاتی معرفی و مقایسه میشوند. از جمله مشکلات نوجوانان در بستر معنایی چندرسانه ای عدم توجه به نمایه های زبانی در کارتون است که به خودی خود منجر به عدم درک و یادگیری واژگان انگلیسی می شود. پیچیدگی های زبانی و همچنین جذابیتهای سمعی و بصری موجود در کارتون برای نوجوان زبان اموز نواموز مشکل افرین خواهد بود. امروزه تعداد زیادی از موسسات اموزش زبان انگلیسی در ایران تماشای کارتون را در برنامه ی اموزشی خود گنجانده اند.هدف از این اقدام اشنا کردن نوجوان با محیط واقعی زبانی و گسترش دایره لغات زبان اموز است. در حالیکه تماشای کارتون به تنهایی تاثیر چشمگیری در نیل به اهداف فوق نخواهد داشت. هدف این تحقیق مقایسه ی تاثیردو راهکار حمایتی ارایه شده توسط محقق در عملکرد نوجوان زبان اموز نواموز در تعامل با بستر معنایی چندرسانه ای (کارتون عصر یخبندان 2) میباشد. اولین راهکار حمایتی ارایه شده اماده سازی واژگانی اولیه به همراه زیرنویس انگلیسی و دومین راهکار حمایتی ارایه شده ترجمه در سطح جمله میباشد. دراین تحقیق مقایسه تاثیردو راهکار حمایتی فوق بر عملکرد نوجوان زبان اموز نواموز ایرانی در ازمون یادگیری واژگان انگلیسی و ازمون تاخیری یاداوری واژگان انگلیسی بررسی میشود این تحقیق در دو مرحله ی ازمایشی واصلی انجام میشود. جامعه ی اماری تحقیق سی نفر ازنوجوانان پسر (12-10 سال) مشغول تحصیل در مقطع راهنمایی و جامعه ی اماری تحقیق اصلی سی و سه نوجوان دختر مشغول به تحصیل در مقطع راهنمایی میباشد. جامعه ی اماری مرحله ی ازمایشی در مدرسه ی راهنمایی پیوند صدرا مشغول به یادگیری زبان انگلیسی و دسته ی دوم زبان اموزان در اموزشگاه کیش مشغول به یادگیری زبان انگلیسی میباشند . کلیه ی زبان اموزان از سطح اموزشی نواموز انتخاب شدند. امار این تحقیق توسط یک پیش تست و تست نهایی و یک تست تاخیری گرد اوری شده است . کارتون استفاده شده در این تحقیق ( کارتون عصر یخبندان2)میباشد. زبان اموزان به صورت تصادفی به سه گروه یازده نفری تقسیم شدند . گروه اول 30 دقیقه از کارتون را در طول 6 جلسه تماشا و پس از هر جلسه در ازمون نهایی شرکت کردند . گروه دوم بهره مند از اماده سازی واژگانی اولیه بوسیله ی کارت بوده و کارتون را در بازه های زمانی مشابه به گروه اول همراه با زیر نویس انگلیسی تماشا کرده ودر انتها درازمون نهایی شرکت کردند .گروه سوم بهره مند از راهکار حمایتی ترجمه در سطح جمله بوده و کارتون را در بازه های زمانی مشابه به دو گروه دیگر تماشا کرده و در نهایت درازمونهای نهایی شرکت کرده اند.هر سه گروه با فاصله زمانی یک هفته در ازمونهای تاخیری شرکت کردند.داده های گرد اوری شده در انتها توسط نرم افزار17spss تحلیل شد. عملیات اماری استفاده شده anovaیکطرفه بوده است. گروه اول (گروه فاقد شرایط حمایتی)پیشرفت معناداری در یاد گیری لغات در هر دو ازمون نهایی و تاخیری نداشتند. دو گروه بهره مند از شرایط حمایتی پیشرفت معناداری در هردو ازمون نهایی و تاخیری داشتند . گروه بهره منداز اماده سازی واژگانی اولیه و زیر نویس انگلیسی عملکرد بهتری نسبت گروه بهره مند از ترجمه در سطح جمله در هر دو ازمون نهایی و تاخیری داشتند.

رویکرد اجتماعی-فرهنگی در تدریس خواندن و درک مفاهیم: تاثیر کمک معلم محور و همتا محور در درک متون توسط زبان آموزان سطح بالا و پایین ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    محمود دهقان     رضا غقار ثمر

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از روشهایی از رویکرد اجتماعی-فرهنگی (کمک معلم محور و همتا محور) بر مهارت خواندن و درک مفهوم و استفاده از استراتژی های خواندن زبان آموزان و مقایسه آن با یک روش بدون کمک محور است. همچنین پیشرفت لحظه به لحظه زبان آموزان در گروه های کمک محور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای پاسخ به سولات کمی این تحقیق از آزمون مهارتهای عمومی زبان (نلسون)، آزمون خواندن و درک مفاهیم و پرسشنامه استراتژی خواندن استفاده شد. برای گردآوری داده های کیفی، تعاملات زبان آموزان با یکدیگر و معلم در زمان انجام فعالیت های مربوط به مهارت خواندن ضبط و رونویسی شد. داده های جمع آوری شده سپس با استفاده از روش ارایه شده الجفره و لنتلف (1994) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری بین کارایی زبان آموزان در گروه کمک محور و گروه بدون کمک محور در مهارت خواندن و استفاده از استراتژی های خواندن وجود دارد و زبان آموزان در گروه کمک محور در هر دو زمینه پیشرفت بیشتری داشته اند. همچنین زبان آموزان سطح پایین در مهارت خواندن پیشرفت بیشتری نسبت به زبان آموزان سطح بالا داشتند. یافته های این تحقیق همچنین حاکی از آن است که سطح زبانی زبان آموزان تاثیر معنی داری در استفاده آنها از استراتژی های خواندن و درک مفهوم ندارد. علاوه بر این داده های کیفی این تحقیق نشان داد که کمک معلم محور در پیشرفت مهارت خواندن زبان آموزان از کمک همتا محور موثرتر بوده است. زبان آموزان در گروه کمک معلم محور بیشترین استفاده را از تعاملاتشان با معلم کردند تا به استقلال در انجام فعالیت ها برسند. کمک هایی که زبان آموزان در گروه همتا محور برای یکدیگر فراهم میکردند از کمک هایی که معلم در گروه معلم محور فراهم میکرد تاثیر کمتری در حرکت زبان آموزان به سمت پیشرفت داشت. به نظر میرسد این به دلیل استفاده زبان آموزان از کمک های صریح و آشکاری است که در گروه همتا محور فراهم میکردند ولی معلم کمک هایی ضمنی برای پیشرفت زبان آموزان مهیا میکرد. از یافته های این تحقیق میتوان به این نتیجه رسید که استفاده از فعالیت های گروهی برای پیشرفت مهارت خواندن و استفاده از استراتژیهای خواندن از روشهای سنتی مفیدتر است و باید بیشتر مورد توجه مدرسان زبان انگلیسی قرار گیرد. علاوه بر این، زبان آموزان دانش لازم برای کمک به یکدیگر را در همه موارد ندارند و حضور معلم برای اصلاح و دادن بازخوردهای اصلاحی در جهت پیشرفت آنها لازم است. همچنین مدرسان باید توجه کافی به زبان آموزان با سطوح مختلف را داشته باشند و بازخوردهایی مرتبط با سطح آنها را فراهم کنند.

بررسی رابطه بین تمایل به برقراری ارتباط و نگرانی ارتباطی و توانایی زبانی و عملی زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    نورالله زرین ابادی     رضا غفارثمر

نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل تمایل به برقراری ارتباط در زبان دوم رابطه مثبتی با میزان مهارت و استفاده عملی دارد و پیشنهاد می شود که معلمان عوامل موثر بر برقراری ارتباط را شناسایی کرده تا بتواند دانش آموزان فعال تری داشته باشید.

چالشها و دستاوردهای دوره آنلاین تربیت معلم با هدف آموزش زبان به کمک فن آوری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    فاطمه هدایتی     سیده سوسن مرندی

چکیده چهار هدف در این مطالعه مد نظر قرارگرفته است: 1- تلاش برای آگاهی از اینکه آیا آموزگاران زبانهای خارجی درایران از فن آوری در آموزش زبان بهره می گیرند یا خیر 2- بررسی دستاوردها و چالشهای برگزاری دوره پیشرفت حرفه ای معلمان زبان در آموزش زبان به کمک فن آوری بصورت روی خط در جامعه ایران 3- بررسی و ارزیابی موانع و مشکلاتی که آموزگاران زبانهای خارجی در ایران برای بهره گیری از فن آوری در کلاسهای خود با آن روبرو هستند و در پایان تمرکز بر روی جایگاه دانش و مهارتهای آموزگاران زبانهای خارجی در ایران به عنوان پایه و اساس بسط حرفه ای یادگیری زبان به کمک فن آوری. به منظور دستیابی به این اهداف برنامه ای در سه فاز تدوین گردیده است. مرحله اول 100 آموزگار که در آموزشگاههای زبان و دانشگاهها مشغول به تدریس می باشند پرسشنامه استفاده از فناوری را تکمیل کردند.در مرحله دوم یک دوره 14 هفته ای در مورد یادگیری زبان به کمک فن آوری برای 10 تن از آموزگاران زبانهای خارجی به صورت تمام روی خط برگزار گردید.تاملاات و بحثها در تالارهای گفتمان آموزگاران و برگزارکنندگان دوره جهت بررسی چالشها و دستاوردهای دوره مورد مطالعه قرار گرفت و در مرحله پایانی با 12 آموزگار زبانهای خارجی که دارای ویژگی خاصی بودند مصاحبه گردید. هدف از این مصاحبه آگاهی از نظرات آنها پیرامون موانع و معضلات اجرای یادگیری زبان به کمک فن آوری و دانش و مهارتهایی را که آموزگاران زبانهای خارجی نیاز دارند تا یادگیری زبان به کمک فن آوری را در تدریس خود بگنجانند، بود. نتایج حاکی از آن بود که آموزگاران زبانهای خارجی به دلایل مختلف نمی توانند از فن آوری دیجیتال در آموزش بهره گیرند. دلایلی از قبیل محدودیت های خود آموزگار، محدودیت های امکانات و تجهیزات و محدودیت های زبان آموزان. دستاوردهای یک دوره تماما روی خط یادگیری زبان به کمک فن آوری دو نوع است:آموزشی و اجتماعی. چالشهای این دوره نیز شامل چالشهای فنی،نحوه انجام تکالیف سلامتی و حریم خصوصی افراد می باشد. در آخر اینکه آموزگاران زبانهای خارجی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند عنوان کردند که نیازمند دانش و مهارتهای ذیل می باشند: دانش و مهارتهای فن آوری ، دانش و مهارتهای محتواو فن آوری،دانش و مهارتهای آموزشی- فن آوری،دانش و محتوای آموزشی – فن آوری و دانش و مهارتهای بسط حرفه ای و زبان گفتمانی قشر آموزگار می باشد. این نتایج دستاوردهایی آموزشی برای برگزارکنندگان دوره های زبانهای خارجی، سیاستگذاران و آموزگاران زبانهای خارجی و محققان آموزش زبان در بر دارد. ? دانشگاه الزهرا (س) دانشکده ادبیات، زبانهای خارجه و تاریخ پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری آموزش زبان انگلیسی عنوان: چالشها و دستاوردهای دوره آنلاین تربیت معلم با هدف آموزش زبان به کمک فن آوری استاد راهنما خانم دکتر سیده سوسن مرندی اساتید مشاور خانم دکتر الهه ستوده نما آقای دکتر رامین اکبری دانشجو فاطمه هدایتی شهریور 92

میزان و دلایل استفاده ی مدرسان از زبان اول در کلاس های آموزش زبان خارجی در ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    مهنوش نوروزی زاده     الهه ستوده نما

استفاده از زبان اول در کلاس های آموزش زبان خارجی سال ها مورد بحث بوده است. در اواخر قرن نوزدهم با افول متد گرامر-ترجمه(gtm) و ظهور روش تدریس مستقیمdm) ) زبان اول دانش آموزان از کلاس های آموزش زبان خارجی بیرون رانده شد. اکثر متد های آموزش و یادگیری زبان هر گونه استفاده از زبان اول را رد کرده اند. اما اخیرا بسیاری از محققان در این زمینه این اصل پذیرفته شده را مورد انتقاد قرار داده اند و اذعان داشته اند استفاده محدود و روشمند از زبان اول برای اهداف از پیش تعیین شده برای دانش آموزان نتایج مثبتی به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی موقعیت کنونی زبان اول در کلاس های آموزش زبان خارجی است. این پژوهش سعی دارد میزان استفاده از زبان اول و دلایل کاربرد آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین این پژوهش در نظر دارد تاثیر تجربه ی مدرسان بر میزان استفاده ی آنان از زبان اول را نیز مورد مطالعه قرار دهد. بدین منظور نه نفر از مدرسین تمام وقت و پاره وقت گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا (س) در این پژوهش شرکت کردند. در پژوهش حاضر روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است. برای ایجاد مثلث سازی داده ها از سه منبع مشاهده مصاحبه و جلسات یاد آوری جمع آوری شدند. نتایج نشان داد اکثر مدرسان فارغ از اینکه چه عقیده ای نسبت به کاربرد زبان اول دارند به لایل متفاوت به میزان زیاد از زبان فارسی استفاده می کنند. همچنین این مطالعه نشان می دهد مدرسان کم تجربه نسبت به مدرسان با تجربه زبان اول را بیشتر مورد استفاده قرار می دهند.

بررسی فرهنگی-اجتماعی تاثیر بازخورد تصحیحی رایانه محور برروی پیشرفت دانش گرامری یادگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    فاطمه مردیان     زهره نفیسی

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر آموزش زبان توسط فن آوری بر دقت و صحت گرامری زبان آموزان انگلیسی انجام شده است. برای این منظور، برنامه اسکایپ برای آموزش دستور زبان به زبان آموزان در محیط چت استفاده شد. بنابراین، 40زبان آموز بر اساس نمرات پیش آزمون خود در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش در معرض استفاده از چت برای آموزش دستور زبان قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی بر اساس تکنولوژی دریافت نکرد. تمام جلسات آموزشی به سه قسمت تقسیم شد به جهت اینکه هدف، بررسی روند بهبود در جلسات ابتدایی، میانی و نهایی بود. پس از 10جلسه (10هفته) از آموزش، پس آزمون مشابه با پیش آزمون اجرا شد و نمرات مقایسه شد. علاوه بر این، مصاحبه های نیمه ساختار یافته با شرکت کنندگان برای به دست آوردن نگرش آنها نسبت به استفاده از چت در کلاس درس زبان انجام شد. استفاده از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که نمرات دقت و صحت گرامری زبان آموزان گروه آزمایش نسبت به زبان آموزان گروه کنترل شاهد روند چشمگیری بود.با گذشت جلسات آموزشی، خطاهای گرامری کاهش یافت که خود منجر به استفاده از روش های بازخورد غیر مستقیم در جلسات میانی و پایانی شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کیفی نشان داد که اکثریت شرکت کنندگان در مورد استفاده از چت به عنوان بخشی از آموزش زبان رضایت داشتند. آنها معتقد بودند که چت آنها را قادر به ایجاد همبستگی و صمیمیت با معلم میکند و در نتیجه احساس اعتماد به نفس بیشتری در تولید زبان پیدا کردند. بحث و نتایج این تحقیق به طور بیشتر مورد توضیح و بررسی قرار گرفته است.

مقایسه تاثیرات بازخورد فرازبانی و بازخوردغیرمستقیم (recast) در آموزش نگارش از طریق گوگل درایو درمقابل آموزش رو در رو بر عملکرد نوشتاری و اضطراب نوشتاری زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    معصومه سادات سیدرضایی     سیده سوسن مرندی

این مطالعه تاثیرات متفاوت بازخورد فرازبانی و بازخورد غیر مستقیم(recast) همکلاسی ها بر عملکرد نوشتاری و اضطراب نوشتاری زبان آموزان ایرانی، و همچنین تاثیرات متفاوت آموزش نگارش از طریق گوگل درایو (آموزش تلفیقی نگارش) و آموزش رو در رو نگارش بر عملکرد نوشتاری و اضطراب نوشتاری زبان آموزان ایرانی را بررسی کرد. 84 دانشجوی زبان انگلیسی از 107 دانشجو براساس نمرات امتحان نگارش ielts به عنوان شرکت کنندگان این تحقیق انتخاب شدند. این دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه اصلی تقسیم شدند (42 دانشجو در یک گروه که آموزش نگارش از طریق گوگل درایو و رو در رو (آموزش تلفیقی نگارش) دریافت می کردند/ 42 دانشجو در گروه دیگر که از آموزش رو در رو نگارش بهره می بردند). هر گروه اصلی به صورت تصادفی به دو زیر مجموعه تقسیم شدند، یک زیر مجموعه بازخورد غیر مستقیم(recast) و دیگری بازخورد فرازبانی دریافت می کرد. سپس، به منظور ارزیابی سطح اضطراب نگارشی دانشجویان، یک پرسشنامه 26 موردی ترجمه شده ارزیابی اضطراب نگارشی به عنوان یک پیش آزمون به همه ی آن 84 نفر داده شد. علاوه بر این، از همه دانشجویان آزمون نگارش آیلتس (2014) گرفته شد که دو هدف داشت، همگن سازی شرکت کنندگان و همچنین به عنوان یک پیش آزمون در ابتدای مطالعه به منظور بررسی میزان تسلط نگارشی دانشجویان. طی یک دوره آموزش هفت هفته ای ، شرکت کنندگان چهارده مقاله نوشتند که توسط همکلاسی هایشان از نظر بازخورد فرازبانی و یا بازخورد غیر مستقیم(recast) (بر اساس زیرمجموعه ای که به آن تعلق داشتند) ارزیابی می شد. پس از پایان دوره، یک آزمون نگارش آیلتس دیگر به عنوان پس آزمون برای ارزیابی عملکرد نوشتاری شرکت کنندگان و مقایسه اثربخشی مدل های آموزشی و انواع مختلف بازخورد اصلاحی بر عملکرد نوشتاری دانشجویان استفاده شد . مضاف بر این، نسخه ترجمه شده ارزیابی اضطراب نگارشی (wat) به عنوان پس آزمون به همه دانشجویان در همه زیر مجموعه ها داده شد به منظور اندازه گیری میزان اضطراب نگارشی دانشجویان پس از یک دوره آموزش. نتایج تحلیل یک two-way anova نشان داد که دو مدل آموزش نگارش تاثیرات متفاوت قابل توجهی بر بهبود عملکرد نوشتاری زبان آموزان دارند. همچنین، بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، بطور کلی و در هر گروه به طور جداگانه، دانشجویانی که بازخورد فرازبانی دریافت می کردند نسبت به افرادی که بازخورد غیر مستقیم(recast) دریافت می کردند، عملکرد بهتری در پس آزمون نگارش داشتند. و همچنین، مشخص شد که کیفیت عملکرد نوشتاری دانشجویان باتوجه به نوع بازخورد اصلاحی و نوع آموزشی که زبان آموزان در معرض آن قرار می گیرند، تغییر می کند. علاوه بر این، تحلیل یک two-way anova دیگر نشان داد که در هر دو گروه به طور کلی و در هر گروه، زبان آموزانی که بازخورد غیر مستقیم(recast) دریافت می کردند نسبت به افرادی که بازخورد فرازبانی دریافت می کردند، اضطراب نگارشی کمتری داشتند. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که میزان اضطراب نگارشی زبان اموزان باتوجه به نوع بازخورد دریافتی در ارتباط با یک مدل اموزشی مشخص ، تغییر نمی کند.

ارائه شفاهی در مقابل بحث آزاد: مهارت گفتاری ودرک زبان آموزان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    مریم حشمدار     الهه ستوده نما

پژوهش حاضر به بررسی کمی وکیفی کارآمدی و تاثیرات دو نوع فعالیت گفتاریِ ارائه شفاهی و بحث آزاد در مهارت گفتاری و یادگیری زبان آموزان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد زبان آموزانی که به فعالیت ارائه شفاهی پرداخته بودند درمقایسه با زبان آموزانی که فعالیت بحث آزاد را تجربه کرده بودند، به صورت معناداری در مهارت گفتاری پیشرفت کرده بودند. علاوه بر این، نتایج مصاحبه نشان داد که هر دو فعالیت از دید زبان آموزان دارای مزایا ومعایبی هستند. براساس نتایج بخش کمّیِ این پژوهش که بیانگر افزایش مهارت گفتاری زبان آموزان هر دوگروه ارائه شفاهی و بحث آزاد- گرچه معنادار در گروه اول- بود، و بنا بر نتایج بخش کیفی که معایب ومزایای هر دو فعالیت از دید زبان آموزان را نشان داد، استفاده از هردو فعالیت در کلاس ها به صورت مکمل می تواند در پیشرفت مهارت گفتاری زبان آموزان مفید باشد.

رابطه بین منبع کنترل،اضطراب امتحان،وجنسیت با عملکرد شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    سیده سمیه حسینی اطاقسرایی     الهه ستوده نما

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین منبع کنترل، اضطراب امتحان، و جنسیت با عملکرد شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. شرکت کنند گان در این تحقیق 96 نفرازدانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهربا مهارت شنیداری در سطح متوسط بودند که واحد گفت و شنود را می گذراندند. ابتدا این دانشجویان در آزمون تافل (2003) شرکت کردند. سپس این افراد بر اساس پرسشنامه منبع کنترل راتر(1966)، به دو گروه با منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی تقسیم شدند. همچنین این افراد بر اساس پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسن (1975)، در سه گروه با درجات مختلف اضطراب امتحان (بالا، متوسط و پایین) قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با منبع کنترل درونی عملکرد بهتری نسبت به دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با منبع کنترل بیرونی در امتحان مهارت شنیداری زبان انگلیسی دارند و جنسیت بررابطه بین عملکرد دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با منبع کنترل درونی و بیرونی و امتحان مهارت شنیداری زبان انگلیسی تاثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با سطح اضطراب امتحان پایین عملکرد بهتری نسبت به دانشجویان با سطح اضطراب امتحان بالا و متوسط دارند و جنسیت بر رابطه بین اضطراب امتحان (بالا، متوسط، پایین) و عملکرد دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی در امتحان مهارت شنیداری تاثیری ندارد.