نام پژوهشگر:

عارفه فدوی

بررسی روابط درونی بین عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت فرش ایران با استفاده از تکنیک دیماتل
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390
    یوسف میرزا حسین کاشانی     عارفه فدوی

یکی از ویژگی های شرکت های موفق امروز، برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی بارز شرکت های ناموفق، عدم برخورداری از این ویژگی است. در این پژوهش، به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت فرش دستبافت کشور پرداخته شده و سپس با استفاده از تکنیک ((decision-making trial and evaluation laboratory dematel روابط داخلی بین عوامل شناسایی و تاثیر گذارترین و تاثیر پذیرترین عوامل مشخص شده است. این امر باعث ایجاد آگاهی و درک جدیدی برای مدیران در صنعت فرش دستباف ایران خواهد شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان مرکز ملی فرش ایران می باشد که 26 نفر میباشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی محسوب می شود.یافته ها نشان می دهند که اثرگذارترین معیارها در توان رقابت پذیری به ترتیب "فن آوری اطلاعات"، "مدیریت دانش" ،"نیروی انسانی " و "منابع داخل بنگاه" و و اثر پذیرترین معیارها در توان رقابت پذیری به ترتیب " بهره وری"، کیفیت" ،" رضایت مشتری " و " ایجاد ارزش افزوده " می باشند.همچنین پرتعامل ترین معیارها در توان رقابت پذیری به ترتیب "استراتژی رقابتی"، "قابلیت سود آوری" ،"هزینه و قیمت" و "نوآوری" و و کم تعامل ترین معیارها در توان رقابت پذیری به ترتیب "ساختار مالی"، "منابع داخل بنگاه" ،"تکنولوژی و قدرت ساخت" و "منابع انسانی" می باشند.در پایان پیشنهادات و راهکارهایی در راستای تقویت و ارتقای صنعت فرش دستبافت در کشور ایران ارائه شده است.

بهینه سازی سیاست های سازمان شیلات ایران در انتخاب متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی به منظور احداث مزارع منفرد تکثیر و پرورش ماهی های سردآبی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390
    هامون شیخ هرندی     عارفه فدوی

در این پژوهش، به منظور بهینه سازی سیاست های سازمان شیلات ایران جهت گزینش متقاضیان برای دریافت تسهیلات بانکی به-منظور احداث مزارع منفرد تکثیر و پرورش ماهی های سردآبی ودست یابی به اهدافی چون بیشینه کردن میزان کلّ تولید، بیشینه کردن میزان کلّ سطح زیر کشت، کمینه کردن هزینه حمل و نقل از محل احداث تا مرکز استان، کمینه کردن ضایعات (تلفات ماهی های پرورشی) و بیشینه کردن فرصت های شغلی در سطوح مدیریت و سرپرستی، کارشناسی و نظارت و کارگری، پس از شناسایی عوامل، مولفه ها و شاخصه های تأثیرگذار بر مکان یابی طرح های آبزی پروری و اندازه گیری میزان این پارامترها در گزینه های مورد نظر (متغیرهای تصمیم) اقدام به ساخت مدل ریاضی از نوع برنامه ریزی خطی با اهداف چندگانه نموده ایم. با توجه به هدفی که در این تحقیق دنبال می شود، این تحقیق توصیفی می باشد. بر مبنای نوع داده ها، تحقیق حاضر تحقیقی کمّی است. از آن جا که در این پژوهش، محقق هیچ نقش کنترلی بر متغیرها نداشته و هیچ تغییری در آن ها ایجاد نمی کند، این تحقیق از نوع غیر آزمایشی است. از منظر روش تحقیق حاضر در حوز? تحقیقات عملی – ترکیبی دسته بندی می شود. پس از حل این مدل توسط نرم افزار lingo و از روش وزن دادن به اهداف، 9 گزینه از میان 45 گزینه متقاضی در ترکیب بهینه تولید قرار گرفتند. بر این اساس محقق پیشنهادات خود را در چهار بخش مختلف حضور مخاطبان گرامی ارائه نموده است. شرح مبسوط فرآیند این طرح پژوهشی در گزارش تحقیق آمده است.

انتخاب رسانه تبلیغاتی با استفاده از مدل ارزیابی کارایی متغیرهای نادقیق و منعطف در تحلیل پوششی داده ها .
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390
    مهدی احمدی     عارفه فدوی

در این روش که نوع تحقیق کاربردی بوده و روش اجرای ان زمینه ای و موردی می باشد با تعریف یک سری متغیرهایی ما را در انتخاب رسانه تبلیغی کارا یاری می کند بخصوص متغیزهای نادقیق و انعطاف پذیر (که بصورت رتبه ای مطرح هستند) مدل محاسباتی لازم را با استفاده ار روش تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی سلسله مراتبی ،ایجاد می شود.

ارائه چارچوب مفهومی برای ارزیابی چابکی خطوط تولید و رتبه بندی آن ها با استفاده از تکنیک promethee ii fuzzy (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390
    محمدکاظم کشورشاهی     عارفه فدوی

در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مجموعه متغیرهای کلامی و قوانین اگر-آنگاه فازی، روشی برای ارزیابی چابکی سازمانی و رتبه بندی واحدهای تولیدی ارائه شود. در ابتدا با استفاده از روش fai سطح چابکی 4 خط تولیدی موتور شرکت خودرو سازی ایران خودرو ( که شامل 405، roa، سمند و وانت می باشد) مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این پژوهش از تمامی خبرگان هر خط تولیدی بطور جداگانه و از پرسشنامه ای که در 4 بعد اصلی همکاری، محیط، کارکنان و تغییر تشکیل شده است در دو سطح اهمیت و وضع موجود اطلاعات جمع آوری می شود. سپس بوسیله تکنیک promothe ? fuzzy واحد های مختلف سازمان رتبه بندی می شود. در ادامه یک سری پیشنهاد داده شد تا بدین وسیله ابزاری در جهت تسهیل فرایند تصمیم گیری و دست یابی به هدف برای مدیران فراهم شود. در واقع با توجه به شرایط موجود و وضعیت مطلوبی که سازمان باید داشته باشد، پیشنهاد مناسب برای برنامه ریزی و تصمیم گیری اتخاذ می شود. رتبه بندی خطوط موتور سازی مورد مطالعه به ترتیب سمند- 405- roa و وانت بودند.

مکان یابی ایستگاه های امداد خودرو ایران با استفاده از مدل صف هایپرکیوب در طول بزرگراه تهران- قم و بهینه سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390
    رضا میدانی     علی مروتی شریف آبادی

موضوع تخصیص و مکان یابی ایستگاه های امداد جاده ای، به دلیل داشتن تأثیرات زیادی که بر نحوه ی خدمت دهی به رخدادهای جاده ای دارد، مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در این گونه مسائل، هدف اصلی تحقیق، مکان یابی بهینه ی ایستگاه های امداد جاده ای و تقسیم بندی نواحی تحت خدمت، جهت تخصیص مناسب آن ها به خدمتدهنده ها است. این مسائل از این رو دارای اهمیت هستند که معیار های عملکردی سیستم از جمله مدت زمان انتظار مشتری را بهبود داده و از طرفی اهداف سازمان خدمت دهنده را برآورده ساخته و رضایت مشتری و خدمت دهنده را در پی داشته باشد. در این تحقیق تخصیص ایستگاه های امداد خودرو ایران در طول بزرگراه تهران قم، با استفاده از مدل صف هایپرکیوب که یکی از معروف ترین مدل های صف در زمینه ی مکان یابی است، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور، پس از تعیین تعداد حالات سیستم، معادلات تعادلی هر حالت سیستم با استفاده از نمودارهای آهنگ تعادل استخراج شده است. سپس با استفاده از احتمالات حدی به دست آمده، معیار های عملکردی سیستم، از جمله میزان بار کاری هر خدمت دهنده و مدت زمان انتظار مشتری جهت دریافت خدمت محاسبه شده است. در ادامه با طراحی و اجرای الگوریتم ژنتیک، تغییر بهینه ی قابل اجرا در عمل، در اندازه ی نواحی تخصیص داده شده به هر خدمت دهنده، با هدف کمینه کردن میزان عدم توازن بارکاری خدمت دهنده ها و مدت زمان انتظار مشتری، انجام شده است.

بهینه سازی فرایند لجستیک با استفاده از مدل های فرا ابتکاری (مطالعه موردی: شرکت شیما فیلم)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1391
    مجدالدین غضنفری     عارفه فدوی

لجستیک می تواند به عنوان فرایند جزئی از زنجیره تامین تعریف شود که با برنامه ریزی، اداره کردن و کنترل انبار کالاها بین نقطه تولید و نقطه مصرف سروکار دارد. کمبود کالا در انبار ممکن است موجب افزایش زمان تحویل شود، اما به طور قابل ملاحظه ای سرمایه بلوکه شده را کاهش و انعطاف پذیری زنجیره تامین را افزایش می دهد. موضوع اساسی تحویل کالا در زمان درست و با حداقل موجودی کالا است. به عبارت دیگر برای اطمینان از رضایت مشتری کالا باید در تاریخ مناسب تحویل داده شود (نه زودتر و نه دیرتر). در این تحقیق فرایند لجستیک شرکت شیما فیلم با استفاده از دو مدل فرا ابتکاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ابتدا جهت زمانبندی فرایند لجستیک شرکت شیما فیلم از متدولوژی ابتکاری fdfs استفاده شده است که به عنوان وضعیت موجود شرکت قلمداد می شود. در ادامه با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری کلونی مورچگان و ژنتیک مسئله حل شده و نتایج حاصل از این دو الگوریتم مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج محاسباتی نشانگر این موضوع است الگوریتم ژنتیک نسبت به الگوریتم کلونی مورچگان برای بهینه سازی فرایند لجستیک شرکت شیما فیلم از عملکرد بهتری برخوردار است. با توجه به نتایج این تحقیق و مزیت های مدل های فراابتکاری پیشنهاداتی ارائه شده است.

ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های استان کرمان با استفاده از مدل dea
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1391
    رضا باقری زاده     عارفه فدوی

در این تحقیق از مدل تحلیل پوششی داده ها ((dea، بازده به مقیاس ثابت ورودی محور و خروجی محور برای ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های استان کرمان استفاده شده است. متغیرهای این تحقیق به دو دسته ورودی و خروجی تقسیم می شوند. در این تحقیق برای انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی از روش ahp گروهی استفاده شده است. اهداف پژوهش عبارتند از تعیین متغیرهای ورودی و خروجی مناسب برای ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های استان کرمان، ارائه مدل مناسب dea جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان های استان کرمان، تعیین کارایی هر یک از بیمارستان های استان کرمان، شناسایی بیمارستان های کارا و ناکارا، رتبه بندی نهایی کلیه بیمارستان های استان کرمان روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها میدانی می باشد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای ورودی مناسب برای ارزیابی عملکرد بیمارستان های استان کرمان عبارتند از 1- تعداد تخت فعال، 2- تعداد پزشک، 3- تعداد پیراپزشک و متغیرهای خروجی نیز 1- تعداد بیمار سرپایی ،2- تعداد بیمار بستری، 3- تعداد تخت روز اشغالی می باشند. و برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمارستان ها مناسب ترین مدل، مدل ccr ورودی محور و خروجی محور dae به کمک واحدهای تصمیم گیرنده ایده آل و ضد ایده آل می باشد. نتیجه کلی حاکی از این است که 31.5 درصد از بیمارستان های انتخاب شده به صورت کارا عمل می کنند.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر بهبود بهره وری منابع انسانی و رتبه بندی این عوامل با استفاده از تاپسیس فازی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1390
    مرضیه حسینی امین     عارفه فدوی

یکی از مهمترین منابع موجود در هر سازمان، منابع انسانی آن است. بنابراین جذب و بکارگیری درست و صحیح، حفظ و پرورش منابع انسانی برای دستیابی به بهره وری بالاتر، در حیطه اساسی ترین وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان ها می باشد. نیروی انسانی ماهر و کارآمد، پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر سازمان محسوب می شود. بسیاری از سازمان ها با وجود برخورداری از منابع سرشار، بدلیل عدم چیدمان نیروی انسانی و یا فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق، توان استفاده از آن را ندارند. در سال های اخیر رابطه بهره وری و کیفیت کار نیز مورد توجه و مطالعه محافل علمی مدیریت دنیا قرار گرفته است.پژوهش حاضر با هدف بررسی و رتبه بندی اجزای تاثیرگذار بر بهره وری منابع انسانی در جامعه ای متشکل از 547 نفر از مدیران سطوح مختلف شرکت بهنوش انجام شد که پس از انجام عملیات نمونه گیری، این حجم به 254 نفر تقلیل یافت. پس از اثبات عوامل 5گانه تاثیرگذار بر بهره وری منابع انسانی (شامل عوامل انگیزشی، خلاقیت و نوآوری، سبک های رهبری، رقابت پذیری و آموزش) با بکارگیری آزمون کای دو پیرسون، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی، 44 زیرمعیار بهره وری منابع انسانی رتبه بندی شدند که در نهایت "تلاش کارکنان برای بالفعل ساختن استعدادهایشان" با وزن 0.63 به عنوان مهمترین زیرمعیار بهره وری منابع انسانی انتخاب شده و پس از آن "رضایت از میزان حقوق و دستمزد" و "عدم اکراه مدیران از دادن آزادی عمل به کارکنان" به ترتیب با اوزان 0.62 و 0.58 در رده های دوم و سوم جای گرفتند. واژگان کلیدی: بهره وری، منابع انسانی، تصمیم گیری چندمعیاره، تاپسیس فاز

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در اداره مرکزی بانک مسکن تهران با تاکید بر جنسیت
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
    ثمینه محسنی نیا     علی عالیخانی

چکیده : هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهدسازمانی کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران است. جامعه آماری این تحقیق را، کلیه کارکنان ادارات مرکزی بانک مسکن شهر تهران تشکیل می دهند. از میان جامعه آماری 292 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تمامی فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های مختلف آماری مورد بررسی قرار گرفتند و تمامی آنان تایید شدند. یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن یعنی بعد ارتباط و اعتماد با تعهدسازمانی رابطه معنادار وجود دارد. و این متغیر ها 21 درصد از واریانس تعهدسازمانی را می توانند تبیین کنند. همچنین بین سرمایه اجتماعی و سه سطح تعهدسازمانی( تعهد عاطفی ، تعهدمستمر ؛ تعهد هنجاری ) نیز رابطه معناداری کشف شد. و نیز مشخص شد که تفاوت معناداری بین تعهد سازمانی کارکنان زن و مرد برحسب نوع انتظار آنها از شغلشان وجود دارد. طبق یافته های پژوهش حاضر معلوم گردید هزینه کردن سازمان ها و مدیران مربوطه جهت بهبود و تقویت سرمایه اجتماعی، نتایج گرانبهایی را برای بهبود عملکرد و کارآیی سازمان ها خواهد داشت. هرقدر شبکه های دوستی ، اعتماد و هنجارهای همکاری درون یک سازمان بیشتر باشد به همان نسبت تعهدسازمانی بالاتر کارکنان آن سازمان را می توان پیشبینی کرد. درپایان پیشنهاد می شود جهت بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی درون سازمان ها ، آموزش ، تقویت گروه های کاری و حرفه ای ، پیاده سازی هنجارهای مثبتی چون تشویق به عضویت در انجمن ها و مشارکت در تصمیم گیری ها ، عدالت سازمانی و تقویت مهارتهای ارتباطی حرفه ای را مورد توجه قرار دهند .

ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از اجتماع تکنیک های madm در شرکت برق منطقه ای تهران
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1391
    زهرا نجفی     عارفه فدوی

در این تحقیق کارمندان واحد دفتر خدمات مشترکین فوق توزیع و مدیریت مصرف شرکت برق تهران با استفاده از متد ارزیابی عملکرد 360 درجه مورد ارزیابی قرار گرفته اند که در آن به ارزیابی عملکرد به عنوان پدیده گروهی نگریسته شده و در آن کارمندان از چهار جهت( مدیر مافوق ، همکار ، زیردست ، خودفرد ) سنجیده شده اند . شاخص های ارزیابی عملکرد از ادبیات موضوع استخراج شده و با توجه به ویژگی های سازمان و با نظرخبرگان بوسیله کنفرانس گروهی ، متناسب سازی و تلخیص شده اند . وزن شاخص ها و گروه ارزیاب با نظر خبرگان به صورت واژگان کلامی بیان گردیده و سپس به صورت اعداد مثلثی فازی مشخص شده اند. با استفاده از روش مرکز ناحیه ، اعداد فازی به اعداد قطعی تبدیل شده اند و برای تجمیع نظر خبرگان ، روش میانگین گیری به کار رفته و نهایتاً نرمالایز شده اند. گروه ارزیاب ، کارمندان واحد مربوطه را در رابطه با هر یک از شاخص ها ارزیابی کرده اند . از ماتریس g برای تجمیع نظر گروه ارزیاب استفاده شده است . برای رتبه بندی کارمندان سه روش تاپسیس ، الکتر ، تخصیص خطی بکار رفته است و نهایتا برای اجتماع تکنیک های فوق روش بردا و کپ لند صورت گرفته است. اهداف این تحقیق عبارتند از : تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت برق دفتر خدمات مشترکین فوق توزیع و مدیریت مصرف و اولویت بندی آنها با استفاده از نظر خبرگان – رتبه بندی کارکنان دفتر خدمات مشترکین فوق توزیع و مدیریت مصرف از نظر عملکرد – انتخاب بهترین کارمند برای احراز پست مدیریت در دفتر خدمات مشترکین فوق توزیع و مدیریت مصرف نتایج به دست آمده: در نهایت 26 شاخص منطبق با با شرایط سازمان برای واحد مورد نظر حاصل شد. که با توجه به وزنشان ، اولویت بندی شده اند. کارمند اول و دو م و سوم و چهارم و پنجم به ترتیب رتبه های اول ، دوم ، اول ، دوم ، سوم را کسب کرده اند.با توجه به اینکه دو کارمند همزمان رتبه اول را کسب کرده اند یکی از آنها برای احراز پست مدیریت انتخاب و برای دیگری پاداش و تسهیلات ویژه ای در نظر گرفته می شود.

ارائه الگوی مدیریت ریسک در پروژه های epc شرکت ملی صنایع مس ایران
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1388
    حسین ثقفی     احمد ودادی

در سال های اخیر اجرای پروژه های بزرگ صنعتی بصورت یک بسته کامل و به همراه کلیه مسئولیت های مربوطه، در ایران متداول شده است. یکی از این شیوه ها روش epc به معنی انجام کلیه خدمات مهندسی، خرید، ساخت و اجرا می باشد. این پروژه ها نیز به نوبه خود دارای ریسک های مختلفی هستند که می بایست مدیریت شوند. از آنجایی که هم اکنون شرکت ملی صنایع مس ایران در حال اجرای پروژه های epc بزرگ در زمینه صنایع مس می باشد، لذا شرکت نیازمند مدیریت ریسک بوده که قاعدتا باید از مدل خاصی پیروی نمایند. علاوه بر این از دیدگاه تحقیقاتی محل مناسبی از نظر وجود اطلاعات و خبرگان پروژه ها می باشد. تحقیق حاضر با هداف ارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک در پروژه های epc ذر شرکت ملی صنایع مس ایران انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسان خبره بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای t و فریدنی استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد در قاب نگرش سیستمی ، ورودی های مدیریت ریسک پروژه های epc شرکت ملی صنایع مس از هشت عنصر از جمله سیاست گذاری، توجیه پذیری، منابع مالی، منابع انسانی، عوامل اجرایی، قوانین و مقررات، اطلاعات و مدارک فنی و مدارک حقوقی و قرارداد تشکیل می گردد. عوامل فرایندی نیز در قاب 13 عامل مشتمل بر مدیرت عوامل پروژه ها، مدیریت طراحی و مهندسی، مدیریت تامین تجهیزات، مدیریت نظارت کارگاهی و عالیه، مدیریت قراردادی- حقوقی، مدیریت مالی-هزینه ها و حسابداری، مدیریت محیط زیستی، مدیریت ایمنی و بهداشت، مدیریت زمان، مدیریت تغییرات اجباری و پیشنهادی کار، مدیریت تامین خوراک کاخانه و مدیریت بر آزمایشات تضمین شناسایی می گردند و نهایتاً خروجی های سیستم شامل منافع جامعه، منافع افراد و منافع شرکت مس می باشند.

شناسایی محرکهای سازمانی موثر در عملکرد crm (مطالعه موردی: شعب شمال شرق و جنوب شرق بانک مسکن در شهر تهران)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
    علی صدیق     علی عالیخانی

هدف از این تحقیق شناسایی محرکهای سازمانی موثر در عملکرد crm در شعب منطقه شمال شرق و جنوب شرق بانک مسکن در شهر تهران می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شعب شمال شرق و جنوب شرق بانک مسکن در شهر تهران می باشد و حجم نمونه براساس فرمول جامعه محدود برابر با 275 نفر می باشد. برای اندازه گیری محرکهای سازمانی موثر در عملکرد crm از پرسشنامه جانسون 2004 استفاده شده است. ضریب پایایی برای کل پرسشنامه براساس روش بازآزمایی آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شده و به منظور روایی پرسشنامه ها محتوای آن تحت بررسی اساتید محترم راهنما و خبرگان قرار گرفته و نظرات اصلاحی ایشان لحاظ گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی همانند رسم نمودارها و جداول توصیفی میاشد و از روشهای استنباطی همانند محاسبه شاخصها، تحلیل عاملی تأییدی (cfa) و مدل یابی معادلات ساختاری (sem) استفاده شده است. همچنین جهت انجام آزمون های آماری از نرم افزار spss نسخه 19 و بسته نرم افزاری lisrel نسخه 72/8 تحت ویندوز استفاده شده است. نتایج حاصل در سطح معناداری 5 درصد نشان داد که بین تمام متغیرهای تحقیق رابطه معنادار مثبت وجود دارد. به این طریق فرضیه اول، دوم، سوم و چهارم این تحقیق مورد تأیید قرار گرفته شده است.

ارائه یک مدل لجستیک معکوس برای تجدید نظر در شبکه توزیع شرکت ایساکو در جهت حداقل سازی هزینه های مرتبط و افزایش سطح رضایت مشتری
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
    رسول قرشی     عارفه فدوی

با توجه به مواردی جمله جدائی سیستم تامین و توزیع قطعات و لوازم یدکی مورد تقاضای مشتریان ایساکوو سیستم جمع آوری قطعات داغی و وجود تنها یک انبار مرکزی در شهر تهران (دفتر مرکزی شرکت ایساکو) برای تامین تقاضاهای روز افزون مشتریان محصولات ایران خودرو و به تبع آن تقاضای افزایشی نمایندگی های این شرکت که در تمام سطح کشور پراکنده می باشند و با توجه به هدف گسترش سهم بازار ، افزایش رضایت مشتریان ، تعریف مدلی جهت یکپارچگی اهداف دو گانه ذکر شده (افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه ها) به نحوی که بتواند دو فعالیت توزیع قطعات و جمع آوری قطات داغی را به صورت یکپارچه در نظر گیرد ، از مسائل مهم در این شرکت می باشد.در این میان با توجه به محیط رقابتی در این صنعت ، امکان وجود برگشت از فروش برای نمایندگی ها به منظور عودت قطعات راکد موجود در نمایندگی ها و امکان تعویض آنها با قطعات مورد نیاز از جمله مواردی است که می بایست در این مدل مد نظر قرار گیرد . اهدافی همچون افزایش سود ناشی از فروش و بازیافت قطعات داغی و کمک به حفظ محیط زیست از جمله اهداف فرعی در این خصوص می باشند . با توجه به موارد مطرح شده موضوع تحقیق ، بازنگری شبکه توزیع قطعات و لوازم یدکی ایرانخودرو و طراحی مدلی جدید برای این شبکه که مدلی دو هدفه (کاهش هزینه و افزایش رضایت) با رویکرد لجستیک معکوس ( برگشت قطعات داغی ) است که مدلی است حلقه باز. از جمله اهداف تحقیق می توان به این موارد اشاره نمود : • ارائه مدلی کاربردی جهت بهینه سازی سیستم حمل و نقل در شرکت ایساکو. • ارائه مدلی کاربردی جهت کاهش هزینه های حمل و نقل. • ارائه مدلی کاربردی جهت افزایش رضایت مشتریان از طریق افزایش تامین درخواست های مشتریان. • ارائه مدلی کاربردی که امکان بازگشت محصولات از سوی مشتریان که با توجه به تغییرات فصلی و یا تغییرات محیطی و تغییرات بازار مورد استفاده مشتریان نمیباشد . • ارائه مدلی کاربردی جهت جمع آوری و انهدام یا بازیافت قطعات مستعمل. مدل تحلیلی تحقیق: با توجه به این که به دنبال ایجاد یک نوآوری کاربردی برای شرکت هستیم ، از تکنیک های تحقیق در عملیات برای طراحی مدلی mixed integer linear programming استفاده کرده و برآن هستیم تا از آخرین دستاوردهای این حوزه استفاده نمائیم. روش تحقیق: با بررسی تقاضاها و سفارشات مشتریان در سال های گذشته و سپس سال 1390، نسبت به گروه بندی نمایندگی ها و تعیین نقاط بهینه برای تاسیس انبارهای میانی، با رویکرد توزیع و جمع آوری قطعات از این انبارها اقدام میگردد که در این تحقیق به این دسته انبارها ،" انبارهای منطقه ای" گفته میشود.سپس با توجه به وجود انبار مرکزی (سایت مرکزی شرکت ایساکو) و تعیین انباری در بندرعباس جهت توزیع قطعات وارداتی به عنوان دو انبار مرکزی ، نسبت به طراحی مدل milp با هدف کمینه نمودن هزینه های حمل و نقل قطعات ، ساخت انبارها و همچنین هزینه های انبار داری و بیشینه نمودن رضایت مشتریان از طریق برآورد و تامین حداقل سطح برای تقاضای تامین شده ، اقدام میگردد و خروجی مدل مبنای تصمیم گیری خواهد بود. روش تجزیه و تحلیل داده: در این تحقیق پس از طراحی مدل ، که مدلی خطی ، چند هدفه ، چند محصولی ، چند پریودی ، عدد صحیح با متغییر صفر ویک میباشد ، مدل در برنامه لینگوپیاده سازی و اجرا شده و سپس با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل های این نرم افزار تصمیم گیری ها و تغییرات مدل اعمال می گردد. نتایج: مشاهده می شود پیاده سازی مدل مذکور بطور قابل ملاحظه ای باعث افزایش رضایت مشتریان نسبت به قبل از پیاده سازی مدل می شود . پیاده سازی مدل نهائی باعث افزایش 45% رضایت مشتریان نسبت به قبل از پیاده سازی مدل ، افزایش20% نسبت به مدل پایه وافزایش 5/2 % نسبت مدل چند پریودی شده است که در کل باعث بهبود بسزائی در رضایت مشتریان شده است و نیز مشاهده می شود که پیاده سازی مدل نهائی به نسبت مدل چند پریودی تنها 7/0% افزایش هزینه دارد. افزایش هزینه محسوس مدل تک دوره ای با سیاست مدیریت موجودی نسبت به مدل چند پریودی با موجودی به دلیل در نظر گرفتن چهار دوره زمانی در مدل چند پریودی است و این در حالی است که با در نظر نگرفتن هزینه های ساخت که تنها در یک دوره اتفاق می افتد ، هزینه ها در مدل چند پریودی و به عبارتی چهار پریودی نسبت به مدل تک دوره ای با سیاست مدیریت موجودی تنها 7/2 برابر می باشد . و این به معنای بهبود مدل در شاخص هزینه می باشد

ارزیابی کارایی شرکت های بیمه تجاری کشور با استفاده از مدل ارتباطی dea دو مرحله ای (1389-1385)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1391
    رها جلیلی ثابت     عارفه فدوی

شرکت های بیمه از مهمترین واسطه های مالی هستند. از مهمترین دستاوردهای این واسطه ها هدایت جریان مداوم و به نسبت کم هزینه منابع مالی از پس اندازکنندگان به سوی مصرف کننده نهایی یا سرمایه گذار است. در واقع وجوه اندکی که توسط بیمه گذاران به شرکت های بیمه سرازیر می شود مبالغ هنگفتی را تشکیل می دهد که اگر در مسیر درست سرمایه گذاری شود، می تواند چرخ های بزرگ اقتصادی را به گردش درآورد. فرآیند تولید صنعت بیمه در حالت کلی شامل دو فعالیت است: یکی فعالیت بازاریابی که مربوط می شود به بازاریابی، بیمه کردن و پرداختن خسارتها و دیگری فعالیت سرمایه گذاری که عبارت است از سرمایه گذاری منابع مالی موسسه و کسب سود. لذا در این تحقیق از تکنیک تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای استفاده شده است که میتواند بر این مشکل فائق آید. هدف از این تحقیق اندازه گیری کارایی شرکتهای بیمه موجود در صنعت بیمه ایران،رتبه بندی شرکتهای صنعت بیمه ایران بر مبنای کارایی، شناسایی شرکت های بیمه کارا و غیر کارا، مقایسه نتایج حاصل از مدل ارتباطی dea دو مرحله ای با نتایج حاصل از مدل مستقل dea دومرحله ای است. .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است و از لحاظ هدف نیز کاربردی می باشد. تجزیه تحلیل اطلاعات به وسیله نرم افزار( اس پی اس اس 17) و با آزمون های آماریاسپیرمن و ویلکاکسون گردآوری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین نمره کارایی مرحله اول و نمره کارایی مرحله دوم در مدل ارتباطی تفاوت معنی داری وجود دارد. و همچنین بین رتبه های کارایی کل، رتبه های کارایی مرحله اول و رتبه های کارایی مرحله دوم در دو مدل مستقل و ارتباطی رابطه معنی داری وجود دارد.

انتخاب پرتفوی بهینه سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری بر مبنای صندوق شاخصی بهبود یافته
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
    سیما ستاری     عارفه فدوی

این تحقیق به ارائه مدلی برای بهینه سازی پرتفوی جهت مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته می پردازد. مدیریت صندوق شاخصی بهبود یافته دو هدف اساسی را نسبت به مدیریت فعال و مدیریت منفعلانه دنبال میکند. صندوق شاخصی بهبود یافته از یکسو در تلاش برای دست یابی به بازده بیشتر نسبت به شاخص است و از سوی دیگر، برای کاهش انحراف از شاخص تلاش میکند. در این تحقیق چگونگی به کارگیری الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله تشکیل صندوق شاخصی بهبود یافته با در نظر گرفتن محدودیت تعداد دارایی های مختلف و همچنین محدودیت در وزن تخصیص داده شده به دارایی های مختلف صندوق، شرح داده شده است. دوره زمانی مورد استفاده برای این پژوهش از فروردین 1390 تا شهریور 1391در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتایج حاصل از بارگیری مدل پیشنهادی با بازده نقدی شاخص قیمت بازار بورس اوراق بهادار تهران مقایسه گردید. نتایج این مقایسه بیانگر این است که میانگین بازده صندوق-های شاخصی بهبود یافته تفاوت معنی دار آماری با بازده شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران دارد و از آن بیشتر است.

برون سپاری پیمانه ای پروژه های فن آوری اطلاعات (مطالعه موردی: سیستم اطلاعات باشگاه دینامیک مشتریان بانک تجارت)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
    پریسا سیفی     احمد ودادی

امروزه برون سپاری در حوزه خدمات فن آوری اطلاعات سازمانها نه یک گزینه بلکه یک ضرورت استراتژیک محسوب می شود. هدف از این تحقیق به کار گیری روش برون سپاری پیمانه ای سیستم اطلاعاتی باشگاه مشتریان بانک تجارت می باشد. جامعه آماری در این تحقیق مدیران و کارشناسان itبانک تجارت و متخصصین سیستمهای اطلاعاتی مدیریت می باشد . طی این تحقیق در مرحله نخست برون سپاری سیستمهای اطلاعات باشگاه مشتریان بانک تجارت به پیمانکاران داخلی به عنوان جهت گیری راهبردی با استفاده از ahpگروهی انتخاب گردید. سپس برای برون سپاری پروژه فوق انتخاب پیمانه ها و معیارهای ارزیابی آنها توسط تکنیک دلفی صورت گرفت و در آخر با استفاده از درخت تصمیم گیری پیمانه ها جهت برون سپاری اولویت بندی و فاز بندی شدند.

ارزیابی کارایی نسبی و رتبه بندی واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
    فاطمه اسکندرپور     عارفه فدوی

تحقیق حاضر تلاشی است در جهت ارزیابی کارایی نسبی و رتبه بندی واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران با استفاده از تکنیک بهبود یافته dea/ahp که تعیین شاخص های ورودی و خروجی ،تعیین کارایی نسبی واحدها ،رتبه بندی واحدها وانتخاب بهترین واحد دانشگاهی و ضعیف ترین واحد دانشگاهی جزء اهداف این تحقیق میباشد. روش dea/ahp برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده از کارهایی است که در زمینه ترکیب دو مقوله ای تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است،در این تحقیق از تکنیک بهبود یافته dea/ahp استفاده شده که در تعیین مقادیر ماتریس مقایسات زوجی علاوه بر نسبت های کارایی واحدها میزان تاثیر هر واحد بر دیگر واحدها را نیز سنجیده ایم تا نگاه جامع تری بر رتبه بندی داشته باشیم.روش بهبود یافته ضمن اینکه رتبه بندی منطقی از واحد ها ارائه می دهد با رتبه بندی کارا ناکارای dea نیز مطابقت دارد. در همین راستا ابتدا با توجه به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق تعدادی از شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی را استخراج نموده و با استفده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی آنها پرداختیم که نهایتا 4 شاخص(سطح علمی اساتید،نحوه رهبری و مدیریت مجموعه،تعداد رشته های موجود و کیفیت دانشجویان ورودی)بعنوان شاخص های ورودی و 4 شاخص (موفقیت تحصیلی در مقاطع بالاتر،تعداد کتب و مقالات علمی و پژوهشی،میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد مجموعه و تعداد فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد)بعنوان شاخص های خروجی انتخاب شدند.از بین این شاخص ها دو شاخص میزان رضایتمندی دانشجویان از عملکرد مجموعه و نحوه مدیریت و رهبری از نوع کیفی بودند که جهت به دست آوردن مقادیر کمی از توزیع پرسشنامه استفاده کردیم. سپس بوسیله روش بهبود یافته dea/ahp طبق فرمول تحلیل پوششی داده ها مدل ccr خروجی محور با استفاده از نرم افزار gams کارایی تک تک واحد ها را محاسبه نمودیم که از 19 واحد دانشگاه پیام نور استان تهران ،تعداد 10 واحد کارا بودند. در نهایت با مشخص بودن کارایی هر واحد جهت رتبه بندی کامل واحدها روش ahp را بکار گرفتیم که بهترین واحد در رتبه بندی واحد شمیرانات و ضعیف ترین واحد، واحد حسن آباد بدست آمد.

assessment of the efficiency of s.p.g.c refineries using network dea
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
    حجت اله رجبی مشتاقی     رضا فرضی پور

data envelopment analysis (dea) is a powerful tool for measuring relative efficiency of organizational units referred to as decision making units (dmus). in most cases dmus have network structures with internal linking activities. traditional dea models, however, consider dmus as black boxes with no regard to their linking activities and therefore do not provide decision makers with the reasons of inefficiencies. furthermore, the overall efficiency in multistage processes is composed of the efficiencies of their sub-processes. thus the relationship between the overall efficiency of the network and their components has been the subject of various studies. for example, cook et al. (2010) used the additive weighted average of component efficiencies to calculate the overall efficiency. they used the ratio of total weighted input of a stage to the total weighted input of all the components to find the weight of a component. as an alternative approach to cook et al. (2010), faramarzi et al. (in press) proposed that the other choice for the weights is the ratio of total weighted output at the ith stage to total weighted output of all components. a new method, based on the work of faramarzi et al.,(in press in international journal of management science and engineering management), and two other ones were also proposed and tested in s.p.g.c refineries to measure the weights, wp, of different stages necessary for efficiency calculation {(θ=∑_(p=1)^p▒〖w_p θ_p 〗 , where ∑_(p=1)^p▒w_p =1 ); theta is the efficiency of a process or a stage in a process}. comparisons among five methods of finding the weights of each node were made using data from s.p.g.c refineries. the results of the study showed that all of the decision making units (dmu), that is all four or five refineries considered were efficient. the relative efficiencies of the decision making units and their stages were very close to each other and their respective stages were efficient as well. the results were basically similar in all of these different methods. it is noteworthy, however, that the new method based on the work of faramarzi et al, seems to be very simple and practical and hence deserves further investigation. finally, spearman’s rank correlation coefficients of the five methods used were computed which showed very little difference in these methods. it is suggested that inefficient dmus and sub dmus be recognized by management and corrected to reach efficiency frontier. annual repetition of this research is advisable in order to urge competition among unites and sub unites. it is further recommended that this research be applied to all gas refineries in the country. efficiency of refineries can be measured on the basis of designed capacity and compared with the results obtained in this research.

بررسی تاثیر مکانیزم تنظیم و تصویب بودجه بر عملکرد اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1387 الی 1392
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
    بهزاد قربانی جزی     تیمور آقایی فیشایی

اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران، از جمله ادارات مهم و پشتیبان اصلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا با توجه به اهمیت این اداره کل برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تصویب و تأمین بودجه مورد نیاز آن، به گونه ای که اعتبارات لازم براساس مطالعات انجام شده و با ملحوظ داشتن تامین حداقل نیاز های آن باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق:هدف تحقیق ان است که مشخص نماید مکانیزم تنظیم و تصویب بودجه بر عملکرد اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن جمهوری اسلامی ایران تاثیردارد. با توجه به بررسی فرضیه اصلی سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 = ? ( sig< 0/05) از یکسو و نسبت مشاهده شده 83/0 که بزرگتر از نسبت مفروض 5/0 است نتیجه می شود که تفاوت معنی دار است. به عبارت دیگر مکانیزم تنظیم و تصویب بودجه بر عملکرد اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن ج.ا.ا تاثیر دارد. بنابراین فرضیه اصلی تایید می شود. با توجه به بررسی فرضیه شماره یک سطح معنی داری کوچکتر از 05/0= ? ( sig< 0/05) از یکسو و نسبتهای مشاهده شده می توان اذعان نمود که تاثیر اعتبارات جاری (سوال 1)، تاثیر اعتبارات سرمایه ای (سوال 2) و تاثیر واگذاری سریع و بموقع اعتبارات جاری و سرمایه ای (سوال 18) بر عملکرد اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن ج.ا.ا معنادار است ولی تاثیر تصویب آئین نامه (سوال 7) و تاثیر خط مشی سیاستهای اجرایی (سوال 14) بدلیلی اینکه نسبت مشاهده شده از نسبت مفروض کوچکتر است غیر معنادار است. اما در کل اعتبارات جاری بر عملکرد اداره کل ساختمان و تاسیسات راه آهن ج.ا.ا تاثیر معناداری دارد.

عنوان تحقیق :ارزیابی عملکرد واحدهای ارائه دهنده خدمات بانکی و رتبه بندی آنها با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: مناطق بانک تجارت تهران)
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
    الهام آدخ     عارفه فدوی

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1392
    مهدی بابازاده خشکناب     عارفه فدوی

در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها رفتار شده است و شامل ابعاد عدالت توزیعی ، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای است. رفتار شهروندی سازمانی نیز از نوع رفتارهای داوطلبانه است که به طور مستقیم و روشن به وسیله سیستم های رسمی تعیین پاداش تشخیص داده نمی شود ولی عملکرد موثر سازمانی را افزایش می دهد. لذا با توجه به اهمیت این دو متغیر، هدف این پژوهش بررسی تاثیرابعادعدالت سازمانی بررفتارهای شهروندی سازمانی است. تحقیق حاضراز نظر هدف، کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات علی طبقه بندی می شود. جامعه پژوهش، کلیه کارکنان شهرداری منطقه 5 تهران می باشند. بر اساس ضوابط نمونه گیری 360 نمونه انتخاب شد، که از این تعداد 342 نفر حاضر به همکاری شدند . داده ها از طریق پرسشنامه های روا و پایا ی عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک پرسشنامه و نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عدالت مراوده ای اثر مستقیم برابعاد رفتار شهروندی سازمانی ( وجدان کاری، نوع دوستی، جوانمردی، ادب و ملاحظه و فضیلت مدنی) دارد، عدالت توزیعی بر وجدان کاری بی اثر است و عدالت رویه ای نیز بر ادب و ملاحظه و فضیلت مدنی تاثیرگذار است. از آنجا که تاثیرابعادعدالت سازمانی بررفتارهای شهروند سازمانی در این پژوهش به خوبی مشخص شده است، کاربرد عدالت سازمانی و نحو? به کارگیری آن جهت افزایش رفتارهای شهروند سازمانی کارکنان الزامی، است. اهداف تحقیق:هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تاثیرابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی می باشد. لذا در این تحقیق به دنبال شناسایی ابعاد عدالت سازمانی به عنوان عوامل بوجودآورنده رفتارهای شهروند سازمانی هستیم. بر این اساس اهداف ذیل مطرح می شوند:بررسی تأثیرعدالت توزیعی بر مولفه های رفتار شهروند سازمانی، بررسی تأثیرعدالت رویه ای بر مولفه های رفتار شهروند سازمانی ،بررسی تأثیرعد ت مراوده ای بر مولفه های رفتار شهروند سازمانی روش تحقیق:تحقیق حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است، زیرا با بکارگیری نظریه ها و برخی علوم رفتاری و مدیریت و آمار در مورد جامعه آماری به نتایجی دست می یابد که این نتایج برای موسسات و سازمانهایی که در حوزه جامعه آماری قرار می گیرند قابل استفاده است. اما از لحاظ روش در دسته تحقیقات عّلی قرار می گیرد، زیرا به بررسی اثر ابعاد عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروند سازمانی می پردازد و در این راستا از تکنیک پرسشنامه وپیمایشی که یکی از روشهای کمی تحقیقات است بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق یکی از یافته های مهم تحقیق حاضر این است که ارتباط عّلی مستحکم تری میان عدالت رویه ای با رفتارهای شهروند سازمانی وجود دارد. بدین معنی که عدالت رویه ای در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی موثرتر از سایر ابعاد عدالت سازمانی مورد توجه کارکنان شهرداری منطقه 5 شهر تهران قرار گرفته است. با توجه به اینکه در فرضیات ارائه شده در این تحقیق تاثیر سه بعد از عدالت سازمانی بر مولفه های رفتار شهروند سازمانی مد نظر قرار گرفته بنابراین می توان نتایج فرضیات را در سه بخش ارائه نمود.

ارزیابی شاخص چابکی فازی خطوط تولید در گروه خودروسازی سایپا و رتبه بندی آنها به روش promethee ii
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1394
    وحید جمشیدی     عارفه فدوی

در این تحقیق کوشش شده است با استفاده از یک سری متغیرهای کلامی ، روشی برای ارزیابی چابکی سازمانی و رتبه بندی واحد های تولیدی ارائه شود. در این تحقیق از خبرگان و کارشناسان مجرب و صاحب نظر هر خط تولیدی در قالب پرسشنامه ای که در چهار بعد اصلی ( نیروی انسانی، محیط، تولید و عملیات، روابط همکارانه) تشکیل شده است و در دو سطح اهمیت و وضع موجود ، اطلاعات جمع آوری می شود و با استفاده از روش شاخص چابکی فازی سطح چابکی 6 خط تولید بدنه پراید در گروه خودرو سازی سایپا مورد ارزیابی قرار گیرند. در ادامه فاصله اقلیدسی سطوح چابکی خطوط تولید ، با سطوح چابکی پیش فرض محاسبه می گردد. سپس به وسیله تکنیک پرومیته فازی نوع دوم خطوط تولید رتبه بندی می شوند.در ادامه با توجه به شرایط موجود و وضعیت مطلوبی که سازمان باید داشته باشد، یک سری پیشنهاد در جهت بهبود وضعیت چابکی ارائه شده است.

ارزیابی کارایی واحدهای تولیدکننده – صادرکننده سیمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1394
    سیدمحمد حسن رضویان     عارفه فدوی

تکنیک تحلیل پوششی داده ها (dea) این امکان را می دهد که بتوان شاخص های موثر کارخانجات داخلی را وارد یک مدل ارزیابی کارآیی یکپارچه نموده ، به ارزیابی و مقایسه آنها پرداخته و کارخانجات الگو را از میان آنها شناسایی و مسیر توسعه کارخانجات ناکارا را تدوین نمود. همچنین می توان بین شرکت های کارا نیز رتبه بندی لازم را مجددا انجام و کاراترین آنها را نیز مشخص نمود. این پژوهش، چهار مدل مختلف از تحلیل پوششی داده ها شامل ccr (i&o) ، bcc(i&o) ، additive و andersen-petersen رابر روی 26 شرکت فعال در امر تولید و صادرات سیمان در کشور به اجرا درآورده است . به کمک نتایج حاصل از این مدل ها ، یک امتیاز کلی برای هر واحد تولیدی و صادراتی به دست آمده و با تحلیل آماری ، میزان تأثیر تغییرات حجم تولید و صادرات ، نوع تکنولوژی و میزان مصرف انرژی را در میزان کارآیی شرکت ها مشخص شده است.

طراحی مدل ریاضی بهینه سازی قیمت بلیط در خطوط هواپیمایی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
    سعیده محو     منوچهر منطقی

چکیده مدیریت درآمد از زمان پیدایش خود که حدود چهل سال از آن می گذرد در کانون توجه محققان قرار گرفته و با وجود آن که روز به روز بر کاربردهای آن در صنایع مختلف افزوده می شود، هنوز هم صنعت هواپیمایی که منشا پیدایش این علم است، پیشگام عرصه ی مسائل و مدل های جدید در این زمینه است. در سال های اخیر تلاش هایی برای غنی سازی مدل های مدیریت درآمد شده است. این پژوهش در ابتدا مروری بر کل زوایای مساله مدیریت درآمد با تمرکز بر صنعت هواپیمایی شده است و سپس به توسعه مدلی برای پیدا کردن قیمت بهینه بلیط هواپیما می پردازد. در توسعه مدل فوق سعی شده است که مدل تا حد امکان قابل کاربرد در عمل و منطبق بر شرایط دنیای واقعی باشد. با توجه به اینکه مدل توسعه داده شده از نوع بر نامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط بوده و تابع هدف آن نیز در هر دو حالت عدم قطعیت مجموعی و عدم قطعیت مضربی نامقعر است، برای حل مدل یک الگوریتم ژنتیک توسعه داده شد. بررسی کارایی این الگوریتم ژنتیک از طریق مقایسه کیفیت جواب ارائه شده توسط آن با جواب حاصل از حل دو مدل با نرم افزار لینگو، بیانگر کارایی رضایت بخش الگوریتم توسعه داده شده و برتری قابل توجه آن نسبت به نرم افزار لینگو است. واژگان کلیدی: مدیریت درآمد، قیمت گذاری، کنترل موجودی، الگوریتم ژنتیک ?

شناسایی ، ارزیابی و رتبه بندی شاخص های رده های مدیریتی در شهرداری تهران با کمکahp فازی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت 1393
    لیلا عبدلی     ذبیج اله هاشمی

هدف کلی این تحقیق دستیابی به شاخصهای مناسب به منظور انتصاب مدیران شایسته در رده های مختلق مدیریتی و اولویتبندی شاخصها و معیارهای تأثیرگذار بر انتصابات اداره کل منابع انسانی شهردای تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان، مدیران و کارشناسان اداره کل منابع انسانی شهرداری تهران و مناطق 22 گانه به تعداد 228 نفر می باشد که نمونه ای به حجم 140 نفر مطابق جدول مورگان با قابلیت اطمینان 95 درصد انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که پرسشنامه تحقیق مشتمل بر 29 سوال می باشد که شاخصها و مولفه های لحاظ شده در آن بر مبنای شاخصهای موجود در آئین نامه ترفیعات شهرداریها مصوب 1378 می باشد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که؛ 1. آزمون ادواری اولین رتبه را در انتصاب مدیران در جامعه مورد مطالعه تحقیق دارد. 2. طرحهای تحقیقاتی دومین رتبه را در انتصاب مدیران در جامعه مورد مطالعه تحقیق دارد. 3. سابقه مدیریتی سومین رتبه را در انتصاب مدیران در جامعه مورد مطالعه تحقیق دارد. 4. رعایت مقررات و نظم اداری چهارمین رتبه را در انتصاب مدیران در جامعه مورد مطالعه تحقیق دارد. 5. مدرک تحصیلی پنجمین رتبه را در انتصاب مدیران در جامعه مورد مطالعه تحقیق دارد. 6. خلاقیت و نوآوری ششمین رتبه را در انتصاب مدیران در جامعه مورد مطالعه تحقیق دارد. 7. میزان بهره وری هفتمین رتبه را در انتصاب مدیران در جامعه مورد مطالعه تحقیق دارد. 8. میزان همکاری و مشارکت هشتمین رتبه را در انتصاب مدیران در جامعه مورد مطالعه تحقیق دارد. 9. سابقه اجرایی نهمین رتبه را در انتصاب مدیران در جامعه مورد مطالعه تحقیق دارد.