نام پژوهشگر:

اکبر افقری

ارتباط بین استفاده از عوامل انسجامی و کیفت نوشتار: مطالعه موردی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    سیدعلیرضا عاملی رنانی     اکبر افقری

تحقیق حاضر به بررسی استفاده از عوامل انسجامی در متون توصیفی و بحثی نوشته شده توسط دانشجویان ایرانی می پردازد . روش های استفاده شده در این تحقیق کمی و کیفی می باشد. تعداد پنجاه عدد متون توصیفی و بحثی نوشته شده توسط بیست و پنج نفراز دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی جمع آوری شده و توسط سه ارزیاب نمره دهی شد. در تجزیه و تحلیل متون از طبقه بندی عوامل انسجامی متنی ارائه شده توسط هالیدی و حسن (1976) استفاده شد. دانشجویان تنوعی از عوامل انسجامی را در متون خود به کار بردند. بسامد وقوع انسجام واژگانی نسبت به همه انواع دیگر در هر دو نوع متون توصیفی و بحثی با 49/68 درصد از کل عوامل انسجامی در نوشته های توصیفی و 42/70 درصد از کل عوامل انسجامی در نوشته های بحثی بیشتر بود. به دنبال آن، بسامد وقوع عامل ارجاعی، مشتمل بر 02/25 درصد از کل عوامل انسجامی در نوشته های توصیفی و 33/23 درصد از کل عوامل انسجامی در نوشته های بحثی بود. درمورد عامل پیوندی، متون توصیفی مشتمل بر 49/6 درصد از کل عوامل انسجامی و متون بحثی مشتمل بر 25/6 درصد از کل عوامل انسجامی بود. ارتباط قابل تاملی بین استفاده از عوامل انسجامی و کیفیت متون یافت نشد.

ارتباط بین هوش هیجانی مترجم و کیفیت ترجمه ی شعر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    زکیه فدایی     اکبر افقری

ترجمه ی شعر یکی از سخت ترین بخش هایی است که مترجم با آن روبرو می شود. مترجمان اشعار نقش بسیار پراهمیت و کلیدی در کیفیت ترجمه ی شعر ایفا می کنند. عوامل بسیاری از قبیل دانش، سطح مهارت زبانی، آگاهی نسبت به موضوع، تجربه ی عملی، و هوش هیجانی مترجم بر کیفیت ترجمه ی شعر تاثیر خواهد داشت. این مطالعه ی اخیر تلاشی است در راستای بررسی ارتباط میان هوش هیجانی مترجم و کیفیت ترجمه ی شعر. درجهت دستیابی به این هدف، بسته ای حاوی تست هوش هیجانی بار-آن و تست ترجمه به 60 نفر دانشجوی ارشد مترجمی زبان داده شد. بررسی آماری داده ها و مقایسه ی ارتباط همبستگی میان نمرات هوش هیجانی و کیفیت ترجمه ی شعر بیانگرارتباط همبستگی (0.03) میان دو متغیر است.

استفاده از نمایش در تدریس گرامر زبان انگلیسی به زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    بهاره جهاندوست مرغوب     اکبر افقری

آن چه همیشه در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی به کودکان حائز اهمیت بوده است، استفاده از روش های خلاقانه ی تدریس است تا به این طریق کودکان با علاقه ی بیشتری جذب یادگیری شوند. تحقیق حاضر در زمینه ی استفاده از نمایش در تدریس گرامر به کودکان فارسی زبان می باشد. در این میان محقق، که خود تجربه ای حدوداً پانزده ساله در زمینه ی نگارش، بازیگری و نمایش برای کودکان دارد کوشیده است تا با استفاده از دوازده نمایش و شخصیت نمایشی در دوازده جلسه ی آموزشی نکات گرامری را به طور غیرمستقیم به دانش آموزان بیاموزد. در طول این دوازده جلسه ی آموزشی بازیگر به مدت پنجاه تا شصت دقیقه از زمان نود دقیقه ایِ یک جلسه ی آموزشی را به اجرای نمایش برای کودکان اختصاص می داد که دانش آموزان نیز در آن سهیم بودند و با بازیگر به گفتگو می پرداختند. در زمان باقیمانده، معلمِ کلاس طبق برنامه ریزی آموزشیِ موسسه به تدریس می پرداخت. دو گروهِ بیست نفری از دانش آموزان مقدماتی زبان انگلیسی در سن های هشت تا ده سال در یکی از شعب موسسه ی زبان سیمین در غرب تهران برای این تحقیق انتخاب شدند که یکی از آن ها گروه آزمایش و دیگری گروه کنترل بود. به هر دو گروه در دوازده جلسه، دوازده نکته ی گرامری تدریس شد؛ با این تفاوت که در گروه آزمایش این دوازده نکته با استفاده از نمایش آموزش داده شد، حال آن که در گروه کنترل خبری از نمایش نبود. گفتنی است معلم هر دو کلاس یک شخص بود و هر دو گروه در یک سطح آموزشی تحصیل می کردند. پیش از شروع آموزش به واسطه ی نمایش و نیز پس از اتمام دوره ی دوازده جلسه ایِ آموزش، دو امتحان مشابه از دو گروه آزمایش و کنترل گرفته شد و نتایج آماری به دست آمده تأثیر مثبت و بسزای استفاده از نمایش در تدریس گرامر به کودکان فارسی زبان دوره ی مقدماتی را به اثبات رساند.

رابطه کمال گرایی معلم و زبان آموز با مهارت زبانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    طاهره سادات سیدی     اکبر افقری

انسان دارای خصوصیات فردی گوناگونی است که هرکدام از آنها می تواند بر روند فعالیت های روزمره او تأثیر گذار باشد. این تحقیق بر روی یکی از صدها بعد شخصیتی انسان، یعنی کمال گرایی، متمرکز شده است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه کمال گرایی معلم و زبان آموز با مهارت زبانی زبان آموزان است. به علاوه، دو متغیر سطح زبانی و جنسیت زبان آموزان نیز در نظر گرفته شده است . برای این منظور، ابتدا تست تعیین سطح آکسفورد از گروهی از زبان آموزان کانون زبان ایران گرفته شد. از بین آنها، 84 زبان آموز سطح پیش متوسطه و 95 زبان آموز سطح پیشرفته انتخاب شدند. گروه دوم شرکت کنندگان 12 معلمی بودند که به این دسته از زبان آموزان تدریس می کردند. از طرفی، برای اندازه گیری میزان کمال گرایی دانش آموزان و معلمین، از مقیاس خودگزارشی 27 ماده ای کمال گرایی اهواز استفاده شد. آزمون های نهایی دو سطح پیش متوسطه و پیشرفته کانون زبان ایران نیز به منظور سنجش مهارت زبانی دانش آموزان به کار گرفته شد. نتایج برآمده از این تحقیق حاکی از آن است که ، با حسب دو متغیر جنسیت و سطح زبانی، رابطه معنی داری بین کمال گرایی دانش آموزان و مهارت زبانی آنها وجود ندارد. از طرف دیگر، یافته ها نشان داد که بین کمال گرایی معلم و مهارت زبانی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد.

ارتباط میان درک زبان آموزان از محیط آموزش و انگیزه آنها برای فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    حسین افلاکی خوراسگانی     اکبر افقری

تحقیق موجود با استفاده از روشهای آمارِی قصد داشت تا ارتباط میان درک زبان آموزان و محیط آموزشی آنها از لحاظ شکل فیریکی، آموزشی و اجتماعی در آموزشگاه های ایران برسی کند. این تحقیق همچنین ارتباط محیط آموزش و انگیزه زبان آموزان را مورد برسی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق دو فرم نظرسنجی داده شد. اهمیت محیط آموزشی خوب با میانگین 3.39 و محیط موجود با میانگین 2.84 نشان داد که محیط آموزش با انگیره زبان آموزان در ازتباط مستقیم می باشد.

مطالعه و بررسی اضطراب خواندن در رابطه با جنسیت, توانایی خواندن و استفاده از استراتژیهای خواندن زبان اموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    مژگان روستایی     اکبر افقری

این تحقیق به بررسی تاثیر اضطراب خواندن بر توانایی خواندن, استراتژیهایی خواندن و جنسیت زبان اموزان پرداخته است. در این رابطه برای جمع اوری اطلاعات دو پرسشنامه flras ,maq و ازمون خواندنtoefl در میان شصت زبان اموز(سی زن و سی مرد) از دو مقطع مختلف پیش از متوسط پیشرفته که در یک موسسه زبان خصوصی تحصیل می کردند توزیع گردید. هدف یافتن میزان همبستگی بین متغیرهای : اضطراب خواندن, توانایی خواندن ,استراتژیهایی خواندن و جنسیت زبان اموزان بود. پس از جمع اوری اطلاعات از روشهای اماری: pearson product-moment correlation, point biserial correlation, t-testو independent sample test برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.از این تحقیق نتایج زیر به دست امد:1.رابطه معناداری میان اضطراب خواندن و توانایی خواندن وجود داشت.2. رابطه معناداری میان اضطراب خواندن و استرتژیهای خواندن وجود داشت.3. هیچ رابطه معنا داری میان جنسیت زبان اموزان و اضطراب خواندن وجود نداشت.4. هیچ رابطه معنا داری میان جنسیت زبان اموزان واسترتژیهای خواندن وجود نداشت اما زبان اموزان مونث در بکاربردن استراتژیهای پایین به بالا(bottom-up) موفقتر از زبان اموزان مذکر بوده اند اما همه انها در به کار بردن استراتژیهای بالا به پایین (top-down) یکسان بوده اند.

نقش حافظه کوتاه مدت شنیداری درپرورش توانش لغوی و دستور زبانی زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1389
    شیوا سادات زارعی ابرقویی     اکبر افقری

این تحقیق مطالعه ای بر چگونگی نقش حافظه کوتاه مدت شنیداری در میزان پیشرفت توانش لـغوی و دستورزبانی زبان آموزان ایرانی است. برای رسیدن به این منظور شصت زبان آموز بر اساس نتایج آزمون تعیین سطح آکسفورد به دو گروه متوسط و پیشرفته تقسیم بندی شدند. سپس حافظه کوتاه مدت این زبان آموزان به وسیله یک تست "لغت های تکراری بی معنا" اندازه گیری شد. در قدم سوم هفت تصویر متفاوت در اختیار این شصت زبان آموز قرار گرفت و از آنان خواسته شد که راجع به تصاویر به زبان انگلیسی صحبت کنند. صدای زبان آموزان ضبط و ازمیان صداهای ضبط شده برای هر زبان آموز یک قطعه چهار دقیقه ای به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. قطعات چهار دقیقه ای توسط محقق نوشته و بر اساس میزان دقت زبان آموزان در استفاده از واج های وابسته و مستقل و همچنین بر اساس تعـداد استفاده زبان آموزان از جملات مرکـب و پیچیده آنالیز شدند. سپس بر اساس فاکتور های فوق، نمره ای مجزا به هر پاراگراف اختصاص داده شد و میانگین کل نمرات تمام پاراگراف ها برای دو گروه متوسط و پیشرفته برای هر فاکتور محاسبه گردید. در آخرین مرحله ضـریب همبستگی میان میانگین نمــرات حاصل از آنالیز پاراگراف ها و نمرات بدست آمده از تست حافظه برای هریک از دو سطح توانش زبانی و برای هر فاکتور به طور جداگانه محاسبه شد همچنین ضریب همبستگی میان نتایج حاصل از تست تعیین سطح آکسفورد و نتایج حاصل از تست حافظه کوتاه مدت شنیداری به صورت جداگانه برای هر دو سطح فوق الذکر محاسبه گردید. تحلیل داده های به دست آمده نشانگر این امر است که ضریب همبستگی میان حافظه کوتاه مدت شنیداری و دقت استفاده از واج های مستقل و وابسته از نظر آماری در هر دو سطح توانش زبانی معنی دار می باشد، همچنین ضریب همبستگی میان حافظه کوتاه مدت شنیداری و تعداد استفاده از جملات پیچیده از نظرآماری معنی دار است. لیکن ضریب همبستگی معنا داری میان حافظه کوتاه مدت شنیداری وتعداد استفاده از جملات پیچیده در هیچ یک از سطوح توانش زبانی بدست نیامد. در نهایت مشخص شد که حافظه کوتاه مدت شنیداری و سطح توانش زبانی زبان آموزان به صورت معنا داری با هم مرتبط هستند.

بررسی مشکلات مهارت صحبت کردن از دیدگاه دانشجویان و اساتید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    علیرضا حجتی     اکبر افقری

به جرأت می توان گفت مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان غیر مادری (خارجی) مهارتی حائز اهمیت و در عین حال چالش برانگیز است و تحت تأثیر عوامل زبانی و غیر زبانی متعددی قرار می گیرد . این تحقیق به منظور گردآوری و مقایسه دیدگاه های گروهی از دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی و استادان درس گفت و شنود (آزمایشگاه زبان) آنان در مورد تعدادی از مشکلات زبانی دانشجویان در صحبت کردن به زبان انگلیسی در کلاس های آزمایشگاه زبان اجرا شد . به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، ابزارهایی از جمله پرسش نامه های باز و بسته مورد استفاده قرار گرفتند . پس از گردآوری اطلاعات از هر دو گروه دانشجویان و اساتید، اطلاعات بدست آمده مورد تحلیل آماری قرار گرفت و درصدگیری شد . مقایسه دیدگاه های دو گروه دانشجویان و اساتید نشانگر این نکته است که نظرات هر دو گروه در مورد اینکه دستور زبان انگلیسی (گرامر) در مورد صحبت کردن دانشجویان در کلاس های آزمایشگاه زبان مشکل ساز است مشابه و همسو است. همچنین ، مقایسه ی دیدگاه ها نمایانگر این است که نظرات هر دو گروه در زمینه سایر حیطه های زبانی در مورد مهارت صحبت کردن در کلاس های آزمایشگاه زبان و میزان مشکل آفرینی آن ها در این خصوص با هم تفاوت های قابل توجهی دارند. به منظور بررسی عمیق تر و عینی حیطه ی دستور زبان انگلیسی و تعیین میزان دانش دانشجویان در این حیطه و همچنین مشخص کردن سطح توانایی دانشجویان در صحبت کردن به زبان انگلیسی، خرده آزمون دستور زبان آکسفورد (oxford) و خرده آزمون صحبت کردن آزمون ielts مورد استفاده قرار گرفتند و دانش 3/1 دانشجویان در دو زمینه ی فوق الذکر مورد سنجش قرار گرفت . نتایج بررسی نمرات دانشجویان در آزمون دستور زبان نمایانگر این است که گرچه برخی از نمرات بسیار بالا و برخی بسیار پائین بودند، اکثر نمرات نزدیک به میانگین کل نمرات بوده و در حد متوسط قرار داشتند . همچنین بررسی نمرات دانشجویان در آزمون صحبت کردن نشانگر این است که اکثریت دانشجویان در سطوح " محدود" (limited) و "میانه" (modest) در صحبت کردن هستند .

بررسی ارتباط بین درک مطلب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی ، گروه های خونی و ربع های مغزی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    محمد بازدار     اکبر افقری

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ربع های مغزی و مهارت خواندن در بین یادگیرندگان زبان دوم می باشد. بعلاوه این تحقیق سعی بر نشان دادن رابطه بین گروه های خونی و ربع های مغزی دارد. مطالعه بر اساس مدل مغزی هرمن می باشد. شرکت کنندگان این تحقیق دویست و پنجاه نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد بودند که به طور نصادفی نوسط محقق انتخاب شدند. برای اندازه گیری ربع برتردر مغز و همچنین مهارت خواندن میان دانشجویان , پرشنامه مدل مغزی هرمن و آزمون سنجش مهارت خواندن تافل توسط محقق استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که دانشجویانی که دارای ربع برتر دی بودند در آزمون مهارت خواندن موفق تر بودند. همچنین نتایج تحلیل های آماری نشان داد که رابطه معناداری بین گرو های خونی و استفاده ربع خاصی در مغز وجود دارد.

نقش استراتژیهای فراشناختی در مهارت درک مطلب زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    محمد پاکباز     اکبر افقری

هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر10 استراتژی فراشناختی برمهارت درک مطلب دانشجویان دوره ی کارشناسی گروه زبان انگلیسی بوده است. در این پژوهش 75 دانشجوی سال اول رشته زبان انگلیسی از دانشگاه شیخ بهائی توسط پژوهشگر انتخاب شده و استرتژی های فراشناختی مربوط به درک مطالب به آنها آموزش داده شد است. استراتژی های فراشناختی آن دسته از استراتژی ها هستند که زبان آموزان با استفاده از آنها درباره نحوه ی فکر کردن خود تفکر میکند، همچنان که آن را برنامه ریزی، مرتب و ارزشیابی میکند. استراتژی های فراشناختی خواندن و درک مفاهیم در 10 جلسه به شرکت کنندگان آموزش داده شده است. این استراتژیها به طور صریح و با شروع اولین جلسه به گروه تجربی آموزش داده شد. روش شناختی علمی یادگیری زبان متعلق به شاموت و اومالی (1994) ملقب به (calla) در مرحله آموزش استراتژی انتخاب شده واستفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده ازآزمون آنکووا تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که استراتژی های فراشناختی موثر برای درک مطلب میتواند یادگیری دانشجویان رشته زبان انگلیسی ایرانی را متحول ساخته و موفقیت آنها را درخواندن انگلیسی بهبود بخشند. این پژوهش توانی بالقوه در پیشبرد شناختی عمیقتراز استراتژی های فراشناختی دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی برای درک مطلب داشته و همچنین شواهد بیشتر از مزایای استفاده ازآموزش استراتژی های فراشناختی برای ما فراهم می سازد

نقش نوع شخصیت مترجمان در کیفیت ترجمه متون ادبی: با تاکید بر ویژگی های حسی و شهودی در دو جنسیت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    منیر شاه سیاه     احمد علی بابایی

این مطالعه به بررسی نقش نوع شخصیت مترجمان در کیفیت ترجمه متون ادبی پرداخت و به طور اخص به ویژگی های شخصیتی حسی و شهودی تاکید نمود. 63 دانشجوی مقطع لیسانس رشته مترجمی زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت کردند. دو ابزار در این مطالعه به کار گرفته شد: آزمون شخصیت مایر بریگز و آزمون ترجمه. مدل هوس (1997) به منظور تحلیل ترجمه های شرکت کنندگان و تعیین خطاهای آنها مورد استفاده قرار گرفت. به منظور تعیین وجود تفاوت معنادار میان خطاهای افراد حسی و خطاهای افراد شهودی آزمون تی تست مستقل گرفته شد. نتایج حاکی از آن بود که افراد شهودی عملکرد بهتری نسبت به افراد حسی نشان داده اند. بر اساس نتایج آزمون تی تست در گروه زنان مورد مطالعه افراد شهودی در قیاس با افراد حسی عملکرد بهتری داشته اند اما در گروه مردان مورد مطالعه تفاوت معنا داری میان عملکرد افراد حسی و عملکرد افراد شهودی نشان داده نشد. در آخر به منظور تعیین وجود تفاوت معنادار میان میانگین موارد حذف شده در ترجمه گروه حسی و میانگین موارد حذف شده در ترجمه گروه شهودی و نیز تعیین وجود تفاوت معنادار میان میانگین ترجمه های نادرست تحت الفظی در ترجمه های دو گروه شخصیتی دو آزمون تی تست به طور مجزا انجام شد. نتایج آزمون نشان داد در ترجمه های گروه حسی ترجمه های نادرست تحت الفظی بیشتری به چشم می خورد اما گروه حسی در قیاس با گروه شهودی حذفیات کمتری در ترجمه های خود دارند. این تحقیق مزایای آگاهی مترجمان از نوع شخصیت خود را آشکار می سازد چرا که در فرایند یادگیری و افزایش مهارت های ترجمه آنان را قادر به درک نقاط ضعف و قوت خویش می کند.

بومی سازی و خارجی سازی در ترجمه کارتون: مطالعه موردی اصطلاحات خاص فرهنگی در کارتون های برگردانده شده از انگلیسی به فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    عاطفه جدیدی     اکبر افقری

فرهنگ یکی از فاکتورهای اصلی و مهم یک زبان است و هنگام ترجمه نه تنها پیغام که فرهنگ زبان مبدأ نیز می بایست منتقل شود. این تحقیق بر ترجمه ی اصطلاحات خاص فرهنگی موجود در سه کارتون دوبله شده به فارسی پرداخته است . هدف تحقیق بررسی راهکارهایی است که توسط مترجمان فارسی زبان برای انتقال این اصطلاحات به زبان فارسی و به ویژه در دوبله فارسی فیلم ها به کار گرفته شده است. همچنین هدف از بررسی این راهکارها ،تشخیص آن بود که آیا اصطلاحات خاص فرهنگی در دوبله فارسی فیلم ها خارجی سازی شداه اند یا بومی سازی؟ این تحقیق توصیفی، بر اساس راهکارهای پیشنهادی پدرسون صورت گرفت. به منظور دست یابی به اهداف تحقیق ، سه کارتون خانه ای در مزرعه، رئیس یک مزرعه، داستان یک کوسه مشاهده و سپس اصطلاحات خاص فرهنگی آن ها با در نظر گرفتن متن دیالوگ های انگلیسی گردآوری شدند. این اصطلاحات بر مبنای مدل نیومارک جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان داد که روشهای به کار رفته در ترجمه این اصطلاحات از این قرار بودند: حفاظت، افزودن، قرض گرفتن، ترجمه کلمه به کلمه، حذف، معادل موقعیتی، معادل فرهنگی، عمومیت بخشیدن، توضیح با انتقال معنا، معادل، خلق. از میان این راهکارها ،معادل بیشترین کاربرد را داشت. سپس قرض گرفتن و عمومیت بخشیدن و قابل ذکر است که کاربردی ترین راهکار خارجی سازی روش قرض گرفتن بود،همچنین نتایج نشان داد که اصطلاحات خاص فرهنگی هنگام دوبله تمایل به سمت بومی سازی دارند.

تاثیر پردازش برون داد روی پردازش متعاقب درون داد: مطالعه موردی زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    مینا کاظم زاده     اکبر افقری

تحقیق حاضر مطالعه ایست که به بررسی تأثیر فعالیت هایی پرداخته که با برون داد آغاز شده و بلافاصله با درون داد دنبال می شود. این فعالیت ها در دو حیطه ی یادگیری دستور زبان و واژگان زبان دوم انجام گرفته است. علاوه بر این، در این مطالعه جنسیت و سطح مهارت زبان دوم نیز متغییرهایی بودند که اثر آنها بر این فعالیت ها مورد بررسی قرار گرفتند. 46 مرد و 105 زن که در دو سطحِ متوسطِ بالا و متوسطِ پایین (high-vs. low-intermediate) در کانون زبان ایران مشغول تحصیل بودند، به شش گروه آزمایش تقسیم شده؛ سه گروه از آنها در فعالیت های برون داد و سه گروه در فعالیت های درون داد شرکت کردند. در این راستا، نخست از شرکت-کنندگان سه گروه برون داد خواسته شد تا بر اساس یکسری تصویر کارتونی داستانی را به انگلیسی بنویسند. سپس همه شرکت کنندگان (هم گروه های برون داد و هم گروه های درون داد) یک داستان نمونه را که توسط یک انگلیسی زبان در مورد این تصاویر نوشته شده بود، خواندند. نهایتاً از همه ی شرکت کنندگان خواسته شد که داستان خوانده شده را با جزئیاتی که به خاطر دارند (recall) بنویسند. داده های جمع آوری شده توسط آزمون های t، آنالیز واریانس دو طرفه، آنالیز واریانس چند متغیره و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت هایی که بصورت برون داد قبل از درون داد صورت گرفتند تأثیر بسزایی روی یادگیری واژگان و اصطلاحات دستوری مدنظر داشتند. به عبارت دیگر فعالیت های برون دادی که بلافاصله با درون داد همراه شدند بسیار موثرتر از فعالیت هایی که با درون داد آغاز شدند (روش های سنتی) عمل کردند. با وجود این در خصوص سطح مهارت زبانی و نیز جنسیت تفاوت آماری معنی داری بین گروه های برون داد و درون داد در نمرات واژگان و دستور زبان یافت نشد. در زمینه تأثیر فعالیت های برون داد، نتایج حاصله فرضیه ی درک برون داد سوین (swain’s output hypothesis) را تأیید می کند.

ارتباط بین کاربرد ابزارهای واژگانی و کیفیت نوشته های ایرانیان به زبان انگلیسی در دو سطح بسندگی زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    کملا یونسی هروی     اکبر افقری

چکیده در این پژوهش سعی شده تا در مورد ارتباط میان ابزارهای واژگانی و کیفیت نوشتاری در بازه دانش آموزان ایرانی خواهان یادگیری انگلیسی بعنوان زبان خارجی و در سطوح میانی و پیشرفته تحقیقاتی علمی بعمل آید. تجزیه و تحلیل ابزارهای واژگانی این پژوهش بر اساس نمونه های نوشتاری 60 دانش آموز (30 دانش آموز در مقطع میانی و 30 دانش آموز در مقطع پیشرفته) که در موسسه زبان صدر به تحصیل می پرداختند، صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل ها، بر مبنای شناخت ابزارهای واژگانی در نوشته های دانش آموزان و محاسبه تناوب آنها شکل گرفت. تجزیه و تحلیل نوشته های دانش آموزان، حاکی از آن است که واژگان محدود کننده بیشترین تناوب را داشته و واژگان شرح دهنده از کمترین تناوب برخوردار هستند. نتایج این پژوهش نشانگر وجود همبستگی آماری مشخصی بین استفاده از ابزارهای واژگانی و کیفیت نوشته های دانش آموزان است. (میزان همبستگی برای دانش آموزان سطح میانی 473/0 و میزان همبستگی برای دانش آموزان سطح پیشرفته 576/0 است) همچنین نتایج حاکی از وجود این مطلب هستند که استفاده مناسب از واژگان محدود کننده با کیفیت نوشتاری دانش آموزان هر دو سطح، با یکدیگر همبستگی معناداری دارند. (میزان همبستگی در سطح میانی برابر با 396/0 و در سطح پیشرفته برابر با 480/0 است). شایان ذکر است، در این پژوهش برخی از اشکالات نوشتاری به وضوح قابل رویت بوده که برخی از این مشکلات شامل: استفاده نادرست از ابزارهای واژگانی در نوشته های دانش آموزان است.

تأثیر آموزش استراتژی خود اندیشی برعملکرد شنیداری زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    احسان یوسفی نیا     اکبر افقری

چکیده در ایران روش بیشتر معلمان برای تدریس مهارت شنیداری در زبان انگلیسی این است که دانش آموزان را به انجام تمرینات شنیداری در کتاب و یا دادن تست بدون دستورالعمل برای نحوه انجام آنها مجبور میکنند .اما مهارت شنیداری مهارت آسانی نیست و معلمان میتوانند کاری برای بهبود یادگیری دانش آموزان انجام دهند.یکی از روش های کمک به مهارت شنیداری زبان آموزان آموزش راهکارهای یادگیری می باشد.این تحقیق به بررسی تاثیر آموزش رشد راهکار خوداندیشی بر عملکرد شنیداری زبان آموزان در موسسه گویش اصفهان می پردازد. این تحقیق به مدت یک ترم تحصیلی یا بیست وپنج جلسه به طول انجامید. زبان آموزان درهر دو کلاس در سطح متوسط بودند. آموزش رشد راهکاری خوداندیشی در گروه آزمایش انجام شد درحالی که گروه شاهد هیچ آموزشی در این زمینه دریافت نکرد. اطلاعات از طریق آزمون هایی پیش از شروع ترم و پایان ترم جمع آوری شدند. این اطلاعات با استفاده ازنرم افزار اس پی اس اس بررسی شد و نشان داد که گروه آزمایش در آزمون پایانی نتایج بهتری داشتند.به عبارت دیگر آموزش رشد راهکار خوداندیشی تاثیر قابل توجهی بر عملکرد زبان آموزان در گروه آزمایش گذاشته است. نتایج این تحقیق می تواند کمک شایانی به آموزش این مهارت شنیداری زبان آموزان کند.

تاثیر تغییر توضیحی ـ واژگانی و غنی سازی نوشتاری بر درک مطلب فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    فاطمه علیپور یگانه نژاد     اکبر افقری

داده زبانی بعنوان ضروری ترین جزء در یادگیری زبان خارجی تلقی شده و بسیاری ازپژوهش های علمی بر روی این مسئله متمرکز گردیده است. خواندن بعنوان نوعی از داده های زبانی در نظر گرفته شده و از سویی دیگر در میان مهارت های یادگیری و آموزش زبان نیز بعنوان مهمترین عنصر تلقی می شود. بر همین اساس، تغییر داده که از طریق خواندن متون و با هدف افزایش درک مطلب زبان آموزان صورت می پذیرد، هم برای زبان آموزان و هم برای اساتید و پژوهشگران این حوزه بسیار حائز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش، تحقیق در مورد تاثیرگذاری سه تکنیک توضیحی ـ واژگانی برای بیان واژگان ناآشنا و دشوار بوده که این تکنیک ها عبارتند از: «تفسیر واژگان»، «بیان تعاریف» و «مترادف گویی»؛ از سوی دیگر، سه تکنیک غنی سازی نوشتاری عبارتند از: «درشت کردن»، «مورب کردن» و « استفاده از حروف بزرگ» در متون قرائتی دانش آموزان زبان انگلیسی است. تکنیک های فوق بر روی 6 متن مربوط به بخش خواندن کتب انگلیسی عمومی سطح متوسط که بر اساس شاخص های خوانایی انتخاب شده اند اعمال گردیده است. پس از قرائت هر متن از سوی دانش آموزان، 30 سوال چهار جوابی به آنها داده شد؛ سپس عملکرد درک مطلب آنان از طریق آزمون های «anova » و « post hoc» محاسبه گردید. نتایج این پژوهش نشانگر این مطلب است که توانایی درک مطلب دانش آموزانی که نسخه اصلاح شده به شکل توضیح ـ واژگانی و غنی سازی نوشتاری را خواندند نسبت به کسانی که نسخه اصلاح نشده آنها را خواندند، بسیار بالاتر بوده است. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از بهبود عملکرد دانش آموزان با بکارگیری تکنیک های «مورب کردن»، « تفسیر واژگان» و «بیان تعاریف» است. از سویی دیگر، استفاده از تکنیک های «درشت کردن» و «استفاده از حروف بزرگ» تاثیری بر روی عملکرد دانش آموزان نداشته است. این نکته در مورد تکنیک « مترادف گویی» نیز صدق می کرد. نتایج این پژوهش برای معلمین و مولفین که خواهان ارتقاء سطح درک مطلب دانش آموزان خود از طریق ارائه متونی آسان تر هستند، بسیار حائز اهمیت است.

the relationship between individual versus pair writing tasks and levels of fluency, complexity and accuracy in efl writing by iranian learners
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    محمدرضا علی وحدتی     اکبر افقری

پژوهش کنونی با هدف مطالعه رابطه بین نوشتار بصورت انفرادی و گروهی با میزان دقت، پیچیدگی و سلاست دانش آموزان زبان انگلیسی حین نگارش متون انجام شده است. بمنظور دستیابی به این هدف، دو گروه از دانش آموزان مقطع متوسطه موسسه زبان کیش انتخاب شده و سپس از آنها خواسته شد تا 6 متن را با 6 موضوع متفاوت و طی 6 جلسه به نگارش در آورند. تجزیه و تحلیل این پژوهش با هدف اندازه گیری میزان دقت، پیچیدگی و سلاست نوشته های دانش آموزان و همچنین محاسبه نمرات آنان متمرکز گردید. طی این تجزیه و تحلیل ها، سلاست از طریق میانگین تعداد واژگان، بندها و واحدهای تی در هر متن، پیچیدگی از طریق نسبت بندها بر واحدهای تی و دقت بر اساس نسبت واحدهای بدون اشکال تمامی واحدهای تی بر بندهای بدون اشکال تمامی بندهای یک متن محاسبه گردید. پس از کسب آمار فوق، محاسبات با فرمول میزان ارتباط دو چیز ادامه یافت. بر همین اساس، رابطه میان نمرات و میزان دقت دانش آموزان در گروه انفرادی 49/0 بدست آمد. از سویی دیگر رابطه میان نمرات و سلاست دانش آموزان در همین گروه 61/0 و در نهایت رابطه میان نمرات و پیچیدگی دانش آموزان 13/0- محاسبه گردید. این درحالیست که نتایج دانش آموزانی که بصورت گروهی متون را نوشتند بصورت ذیل بدست آمده است: میزان رابطه میان نمرات و میزان دقت دانش آموزان 54/0، رابطه میان نمرات و میزان سلاست آنها 39/0 و در نهایت رابطه میان نمرات و میزان پیچیدگی نوشتار آنان 67/. بدست آمد.

تاثیر ساختار چند رسانه ای و شرح تاریخچه ای بر یاد اوری اصطلاحات زبان دوم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    محمد شفعتی     اکبر افقری

اصطلاحات بخش جدا ناشدنی زبان هستند که به طور گسترده توسط گویندگان بومی ان زبان استفاده می شوند. یادگیری اصطلاحات می تواند به فراگیران در داشتن عملکرد بهتر در شنیدار و گفتار کمک کند. در ایران، روش تدریس اصطلاحات توسط بیشتر معلمان انگلیسی ارائه معادل فارسی انها به فراگیران بدون استفاده از روش های دیگر است. یکی از راه ها برای بهبود یاداوری اصطلاحات توسط فراگیران استفاده از اموزش چند رسانه ای و شرح تاریخچه ای است که منجر به یادگیری معنادار می شوند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از اموزش چند رسانه ای و شرح تاریخچه ای بر یاد اوری اصطلاحات فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در گلپایگان، ایران است. این پژوهش در طول یک ترم انجام شد. شرکت کنندگان سه کلاس متشکل از دانش اموزان با سطح زبانی متوسط بودند. اموزش چند رسانه ای و شرح تاریخچه ای در طول هشت جلسه در دو کلاس متفاوت استفاده شدند در حالی که گروه کنترل از طریق حفظ معادلات فارسی اصطلاحات را فرا می گرفتند. اطلاعات توسط یک پیش ازمون و یک پس ازمون سریع و یک پس ازمون با تاخیر جمع اوری شد. تحلیل نمرات ازمون با استفاده از تی تست و انووا یک طرف نشان داد که گروه های ازمایش عملکرد بهتری در تست ها داشتند. ان همچنان نشان داد که گروه اموزش چند رسانه ای عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت. کاربرد این مطالعه ان است که اموزش چند رسانه ای و شرح تاریخچه ای می توانند در اموزش اصطلاحات به فراگیران انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مورد استفاده قرار گیرند.

بررسی تطبیقی کیفیت ترجمه ی دو زبانه ها و سه زبانه ها: مطالعه ی موردی دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی فارس دو زبانه و کرد سه زبانه ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    شیما مومنی     اکبر افقری

چکیده نتایج مطالعات زبان شناسان از جمله لواپولد (1949،1947،1939( و ران جات (1913) نشان می دهد که دو زبانگی در سنین پایین، در پیشرفت زبانی و ادراکی کودکان نقش به سزایی دارد. علاوه بر این، وجود بیش از دو زبان در مغز اشاره بر این مطلب دارد که سه زبانه ها در مقایسه با دو زبانه ها از کنترل ادراکی بالاتری برخوردارند. بنابراین، این مطالعه نقش متمایز دو زبانگی و سه زبانگی ( چند زبانگی) بر کیفیت ترجمه را بررسی کرده است. 48 دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی ( شامل 24 دانشجوی دو زبانه و 24 دانشجوی سه زبانه) در این تحقیق شرکت داشتند که به منظور انتخاب دانشجویان هم سطح از لحاظ مهارت زبان انگلیسی، امتحان تعیین سطح آکسفورد برگزار شد. سپس دانشجویان هم سطح، 30 جمله ی انگلیسی را به فارسی ترجمه کردند. پس از جمع آوری ترجمه ها، سه ارزیاب کیفیت ترجمه ی دانشجویان را ارزیابی کرد. نتایج ترجمه آنها نشان داد که میانگین نمره ی امتحان ترجمه سه زبانه ها به طرز چشمگیری بالاتر از میانگین نمره ی ترجمه سه زبانه ها شده است. به عبارت دیگر، t مشاهده شده درسطح 0.000 معنا دار بود. علاوه بر این، همبستگی بین دو زبانه 1 و میانگین دو زبانه 1، 2 و3 ، 0.873 ، همبستگی بین دو زبانه 2 و میانگین دو زبانه ها، 0.858، و همبستگی بین دو زبانه 3 و میانگین دو زبانه ها، 0.769 ، شد. از سوی دیگر، همبستگی بین سه زبانه 1 و میانگین سه زبانه 1، 2 و 3، 0.868، همبستگی بین سه زبانه 2 و میانگین سه زبانه ها، 0.914 ، و همبستگی بین سه زبانه 3 و میانگین سه زبانه ها، 0.917 ، شد که در سطح 0.01 خیلی بالا بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت، در این مطالعه همبستگی بین سه زبانگی و کیفیت ترجمه بالاتر از همبستگی بین دو زبانگی و کیفیت ترجمه است. واژه های کلیدی: دو زبانه ها، سه زبانه ها، کیفیت ترجمه

تاثیر استفاده از بازی های رایانه ای تمام نما بر فراگیری لغات زبان انگلیسی دانش آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    احسان بافنده     اکبر افقری

هرچند یادگیری لغات بخشی مهم در فراگیری زبان جدید محسوب می شود، اما گاهی توسط دانش آموزان بالاخص آنهایی که در عصر دیجیتال رشد کرده اند به عنوان عملی ملال آور شناخته می شود. از این رو هدف این مطالعه بر پایه آزمودن کارایی استفاده از بازی های رایانه ای تمام نما (ffvg) برای آموزش لغات انگلیسی به دانش آموزان ایرانی بنا شده است. به این منظور، 60 شرکت کننده مذکر با مهارت پیش-متوسط در زبان انگلیسی از طریق یک تست استاندارد opt انتخاب شدند. از این شرکت کنند گان یک پیش آزمون گرفته شد، و پس از آن در 6 جلسه آموزشی شرکت داده شدند. در طی این جلسات، گروه کنترل توسط لیستی از لغات آموزش دیدند، گروه "پاورپوینت" لغات را از طریق فایل های power point یاد گرفتند و به گروه "بازی" نیز لغات از طریق بازی به نام "warcraft 3" آموزش داده شد. داده های این مطالعه از طریق یک پس آزمون فوری و یک پس آزمون با تاخیر جمع آوری شد. آنالیز آماری نمرات شرکت کنندگان توسط آزمون anova و آزمون های post hoc نشان داد که گروه بازی در آزمون نهایی بهتر عمل کرده است. این مطلب می تواند نشانگر این موضوع باشد که میزان یادآوری لغات انگلیسی توسط دانش آموزان می تواند با استفاده از بازی های رایانه ای تمام نما در کلاس درس افزایش یابد. این مطالعه می تواند این پیشنهاد را نیز برای مدرسان زبان دوم به همراه داشته باشد که درصد یادگیری و همچنین یادآوری لغات آموزش داده شده توسط بازی های رایانه ای بیشتر از لغاتیست که توسط دیگر روش های آموزش لغت به دانش آموزان یاد داده شده است.

بررسی رابطه ی بین استفاده از عوامل انسجامی و کیفیت نوشته های زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    ستاره باقری     اکبر افقری

توانایی نوشتن متون صحیح و منسجم به زبان انگلیسی مساله ی بسیار مهمی است که حتی شماری از انگلیسی زبانان بطور کامل بر آن مسلط نیستند. یادگیری نوشتن یک متن صحیح و تأثیرگذار روندی طوالنی است که نیازمند تمرین بسیار و گاها تدریس ضمنی می باشد. نوشتن کار مشکلی است، خصوصا برای دانشجویانی که هنوز بر همه ی مهارت های زبان دوم تسلط کامل ندارند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین تعداد عوامل انسجامی در متون نوشته شده توسط دانشجویان زبان انگلیسی و کیفیت متون می باشد. به این منظور، تعداد 21 متن توصیفی، بحثی، داستانی و توضیحی از 1 نفر از دانشجویان رشته ی آموزش زبان انگلیسی جمع آوری شد و توسط محقق و سه ارزیاب دیگر نمره دهی شد. در تجزیه و تحلیل متون از طبقه بندی عوامل انسجامی متنی ارایه شده توسط هالیدی و حسن )0791( استفاده شد. عوامل انسجامی استفاده شده توسط دانشجویان به دو گروه واژگانی و دستوری تقسیم شدند. رابطه ی بین تعداد عوامل انسجامی و کیفیت متون از طریق فرمول پیرسون محاسبه شد. یافته ها نشان دهنده ی این است که دانشجویان با عوامل انسجامی متنی آشنا بوده و تنوعی از آنها را در متون خود به کار بردند. بسامد وقوع انسجام واژگانی نسبت به همه ی انواع دیگر در هر چهار متن بیشتر بود. به دنبال آن، عامل ارجاعی و عامل پیوندی بسامد بیشتری داشتند. به عالوه، ارتباط قابل تأملی بین استفاده از عوامل انسجامی و کیفیت متون یافت شد.

کاربرد مفاهیم ونوتی (بومی سازی و بیگانه سازی) در ترجمه فارسی عناصرفرهنگ محور در ژانر های سیاسی و کمدی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    معصومه عبدی سیدکلائی     اکبر افقری

هدف از مطالعه حاضر، بررسی استراتژی غالب در ترجمه و انتقال مفاهیم فرهنگ محور در ترجمه رمان ها از انگلیسی به فارسی می باشد. برای این منظور، دو رمان بسیار شناخته شده در دنیا، که مورد استقبال مخاطبین و منتقدین نیز قرار گرفته اند، "مزرعه حیوانات" و "ماجراهای تام سایر"، انتخاب شدند. این رمان ها به طور تصادفی انتخاب شدند اما هدف اصلی این بود که مترجم های متعددی در زمان های مختلف دست به ترجمه این آثار زده اند. مفاهیم "بومی سازی" و "بیگانه سازی" ونوتی، به عنوان پایه و اساس اصلی تعیین استراتژی غالب در این مطالعه در نظر گرفته شدند. سپس، سه ترجمه برای هر یک از این رمان ها برگزیده شد تا استراتژی غالب تعیین شود و نیز میزان نزدیک بودن و یا متفاوت بودن این ترجمه های نیز بررسی شود. کتاب ها به زبان اصلی خوانده شدند و 163 مفهوم فرهنگ محور از رمان "ماجراهای تام سایر" و 133 مفهوم فرهنگ محور از رمان "مزرعه حیوانات" استخراج شد. این مفاهیم با ترجمه آنها مورد مقایسه قرار گرفتند و میزان فراوانی هر یک از استراتژی های بومی سازی و بیگانه سازی نیز در هر ترجمه محاسبه شد. از این محاسبات می توان نتیجه گرفت که بیشتر مترجمین این رمان ها، برای انتقال مفاهیم فرهنگ محور، از استراتژی "بومی سازی" استفاده کرده اند که در واقع 4 مترجم استراتژی "بومی سازی" و 2 مترجم استراتژی "بیگانه سازی" را در ترجمه خود به کار برده اند.

ارزیابی تاثیر تصحیح انشاهای زبان آموزان توسط همکلاسی هایشان روی مهارت نوشتاری آنها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    میترا مصطفایی     اکبر افقری

این تحقیق در راستای تلاشی است برای بررسی تاثیر بازخوانی و تصحیح انشاهای زبان آموزان توسط همکلاسیهایشان. از دیگر اهداف این تحقیق میتوان به این امر اشاره کرد که آیا تاثیر این بازخوانی و تصحیح در سطوح مختلف متفاوت می باشد یا خیر. به همین منظور از 40 زبان آموز مونث که برای ثبت نام در آموزشگاه زبان واقع در اصفهان اقدام کرده اند خواسته شده است در این بررسی شرکت نمایند. زبان آموزان طی مدت مذکور مراحل زیر را دنبال کرده اند. تست پیشین, مرحله میانی که شامل بازخوانی وتصحیح انشاها توسط همکلاسیهای زبان آموزان میباشد, و در نهایت تست پایانی.از انجام این بررسی اینگونه بر می آید که تاثیر حاصل از بازخوانی و تصحیح انشاهای زبان آموزان توسط همکلاسیهایشان در سطح متوسط به اندازه سطح پیشرفته نمی باشد. نتایج آزمون زوجی نشان می دهد که اختلاف موجود بین نمرات میانگین زبان آموزان سطح پیشرفته مربوط به تست پیشین و تست پایانی بسیار چشمگیر بوده است.(p<0.05 )

ترجمه پذیری طنز در ادبیات فارسی به انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    فریده دلاوران     اکبر افقری

پژوهش حاضر بدنبال بررسی ترجمه پذیری طنز در داستان های فارسی "فارسی شکر است"،" دایی جان ناپلئون" و "پایتون پلیس" می باشد.برای مطالعه ترجمه پذیری و چگونگی کارآیی استراتژی های مورد استفاده مترجم دربازتولید تاثیرطنز در متن مقصد، استراتژی ترجمه ونوتی مورد استفاده قرار گرفته اند.موارد طنز هرکتاب و ترجمه های آن متقابلا مورد مقایسه قرار گرفته است و بنا بر نوع استراتژی که مترجم به کار گرفته است ، به دو دسته راهبرد های پیشنهادی ونوتی در ترجمه؛ بومی سازی و یا آشنازدایی طبقه بندی شده اند.هدف اصلی این پژوهش پیشنهاد راهکاری است برای حل مشکل ترجمه ناپذیری طنز در ادبیات فارسی.نتایج مربوط به تحقیق نشان داده می دهد که راهبرد "بومی سازی" ونوتی در ترجمه طنز، به منظور بازآفرینی تاثیر طنز متن مبدا درمتن مقصد ارجحیت داشته است. کلید واژه ها: آشنا زدایی،بوی سازی،ترجمه پذیری ،ترجمه طنز

تاثیر فراوانی کاربرد بسته های لغوی بر کیفیت نوشته های دانشجویان زبان انگلیسی در ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    مرضیه عابدیان ریزی     اکبر افقری

بنظر می رسد که در طی دهه ی اخیر کسب توانایی در نگارش هر چه موثرتر به زبان انگلیسی توجه خاصی را به خود جلب کرده است. این مهارت زبانی نقش حیاتی رامخصوصابرای آن دسته از دانشجویان در مقاطع علمی بالاتر ایفا می کند چرا که بنا کردن یک صدای مناسب و داشتن تسلط بر سخن نگارش به آنها کمک میکند تا افکارشان را راحت تر و بدهی تر انتقال دهند. با توجه به ارزشی که نگارش آکادمیک برای دانشجویان در رشته های زبان انگلیسی دارد، هدف این مطالعه، بررسی تاثیر احتمالی کاربرد بسته های لغوی بر روی کیفیت نوشته های دانشجویان است و همچنین یافتن هرگونه رابطه ای میان فراوانی بسته های لغوی استفاده شده و نمرات نگارش شرکت کنندگان می باشد. شرکت کنندگان شامل 50 دانشجوی زبان انگلیسی با ملیت ایرانی هستند که به دو گروه 25 نفره تقسیم شدند. از هر گروه خواسته شد تا متنی در مورد موضوعی یکسان بنویسند با این تفاوت که به گروه اول یا گروه کنترل هیچ گونه اطلاعاتی درباره ی کاربرد بسته های لغوی داده نشد در حالیکه به گروه دوم یا گروه آزمایشی کاربرد بسته های لغوی یاد داده شد.

الگوی گرامر تصویری کرس و وون لوون و میزان استفاده زبان هیجانی از آن در گزارش های خبری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    مریم دیلم     اکبر افقری

استفاده از زبان هیجانی در اخبار یکی از بهترین روشها جهت تحت تاثیر قرار دادن مخاطبین می باشد. اینگونه بنظر میرسد که ترجمه صناعات بدیعی بخصوص زبان هیجانی در ترجمه مشکل ساز باشند.زبان هیجانی اغلب در رسانه ها، روزنامه ها و ادبیات استفاده می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی مدل گرامر تصویری کرس و وون لوون در انتقال جنبه های هیجانی زبان در اخبار به زبان های مورد نظر و چگونگی آن می باشد. به این منظور، محقق از نمونه های جنبه های هیجانی در اخبار از بی بی سی به زبان فارسی و در قالب مدل گرامر تصویری استفاده کرده است. این تحقیق بررسی میکند که آیا برداشت جنبه های هیجانی که در زبان مبدأ ( sl ) آمده اند در انتقال آن به فارسی نیز حفظ شده است و از چه استراتژی هایی از مدل مورد نظر در انتقال آنها استفاده گردیده است. در واقع جنبه های هیجانی مختلف بررسی میشوند تا مشخص شود آیا این جنبه ها در زبان مقصد نیز تفسیری مشابه به آنچه در اخبار مبدا رخ داده است،ایجاد میکند. بطور خلاصه میتوان بیان کرد که این تحقیق با استفاده از مدل کرس و وون لوون به بررسی جنبه های تصویری اخبار بی بی سی و اخبار شبکه های خبر ایران می پردازد. نتایج تا حدی تعصب و تفاوتهای ایدئولوژی را نشان میدهد که منجر به برداشتهای متفاوت میشود. نتایج همچنین نشان میدهند که انتقال جنبه های هیجانی در اخبار از انگلیسی به فارسی توسط تولیدکنندگان اخبار دستخوش تغییراتی میشود که احتمالا نتیجه و حاصل جنبه های القای تفکرات خاص آن موسسات می باشد.

تحلیل درک زبان اموزان از بازخورد و دریافت مطالب در دو کلاس زبان تخصصی با استاد زبان انگلیسی و استاد زبان تخصصی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    ندا حاجی هاشمی     اکبر افقری

این تحقیق مطالعه ای از گفتمانی را ارائه میدهد که هدف ان بررسی رابطه میان بازخوردهای تصحیح کننده معلم و مطالب درک شده توسط دانش اموزان بوده است. برای این منظور، مدل تصحیح کننده لیستر ورانتا به عنوان الگویی به کار رفت که در مقایسه با ان 30 ساعت کلاس درسی معلم زبان انگلیسی و دانش اموزانش از یک سو و معلم زبان تخصصی و دانش اموزانش از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفت. پس از انکه مشاهدات اموزشی در این دو گروه بر روی نوار صوتی ضبط شد،این پیام های ضبط شده بر اساس قواعد موجود در این مدل کد بندی شده، به صورت نوشته پیاده شده و مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که از نظر توزیع انواع بازخوردهای تصحیح کننده در این دو کلاس شباهت ها و تفاوت هایی وجود داشت. همچنین به نظر می رسید تفاوت های مهم را بتوان به عواملی همچون رشته تحصیلی ،تجربه تدریس معلمان ،سن دانش اموزان و انگیزه انها برای شرکت در کلاس ها نسبت داد. این مطالعه کاربرد های مهمی درزمینه اموزش دارد.

the role of application of dynamic assessment approach in improvement of iranian efl writing performance at different language proficiency levels
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    ازاده چهارده چریکی     اکبر افقری

the present study sought to investigate the role of dynamic assessment (da) in improvement of iranian efl writing performance at different language proficiency levels. to this end, after conducting the quick placement test, 60 iranian efl learners were assigned to two groups with different language proficiency levels. in both groups each participant wrote two compositions, one before and one after mediation/treatment, provided through elliotts (2000) procedural framework of da.

مصدر در فارسی و انگلیسی، تحقیقی مقایسه ای به منظور اهداف آموزشی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1353
    اکبر افقری

استعمال مصدر با توجه ساختمانهای مختلف آن در زبان انگلیسی همیشه برای دانشجویان ایرانی اشکالاتی ایجاد نموده است . هنگامیکه نوشته ها و یا گفته های محصلین ایرانی را بررسی می کنیم مشاهده می نمائیم که در بسیاری از موارد از ساختمان غلط مصدری استفاده می جویند. برای مثال، موارد زیر را می توان بیان نمود: a.his to go made me angry. b.he ordered me that i close the door. c.he enjoys to laugh. d.let me ti go. این پایان نامه بدین منظور تالیف یافته که در آن تا آنجا که در حد یک رساله است این مساله بررسی و اقدام به رفع آن شود. این تحقیق بر مبنای روشهای "تجزیه و تحلیل مقابله ای" و "تجزیه و تحلیل اغلاط" انجام گرفته است . در فصل اول این رساله تحقیق کلی در باره موارد استعمال مصدر در زبان فارسی و ویژگیهای آن بعمل آمده است . سپس با توجه به گرامر و ساختمان زبان انگلیسی در این مورد بحثی تطبیقی پیش کشیده شده آنگاه اشتباهاتی که دراین زمینه بعلت ناآگاهی دامن گیر محصلین ایرانی می شود باختصار خاطرنشان گردیده است . چون به هنگام شناسائی مصدر در زبان انگلیسی ذهن آدمی خود به خود به ساختمان اسم مصدر نیز متوجه می شود، فصل دوم این تز به این مساله اختصاص یافته و ناپایداری پاره ای از نکات دستوری در خود زبان انگلیسی و تزلزل پذیری قوانین زبانی، در این بخش مطرح شده است . در فصل سوم این رساله آزمایشهائی که برای تائید نظریات در فصل اول و دوم از محصلین بعمل آمده و تستها و نتیجه آنها مندرج می باشند و نیز نقدی کوتاه، فوری و مختصر در نتیجه حاصله از آزمایشها تحریر یافته است . در آخرین فصل این پایان نامه پیشنهاداتی مفید برای رفع این مشکل برای فارسی زبانان همراه با تمرین های مختلف و متنوع درج شده است . و بالاخره این رساله با یک پیوست که شامل دو جدول سودمند برای ارباب رجوع و گزیده انشاهائی که توسط محصلین ایرانی نوشته شده و نمودار مشکلات موردنظر می باشد همراه با نمونه جواب دانش پژوهان به دو تست ترجمه (فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی) پایان می پذیرد.