نام پژوهشگر: محمود دارم

نگاهی پسا استعمارگرایانه به شیوه ی روایت در رمان لرد جیم اثر جوزف کانراد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  مهدی اعلامی   سید رحیم موسوی نیا

مطالعه ی حاضر کوشیده است تا نگاهی پسا استعماری به شیوه ی روایت رمان لرد جیم اثر جوزف کانراد داشته باشد. بدین منظور راوی داستان و نیز صداهای موجود در داستان با رویکردی پسا استعمارگرایانه بررسی شده اند. در مقدمه، نویسنده نگاهی گذرا به زندگی کانراد و آثار وی داشته و به صورت کلی به تحلیل روایت و داستان رمان مذکور پرداخته است. در ادامه، جریان پسا استعمار و رمان پسا استعماری مورد نقد و بررسی قرار گرفته تا این امکان برای نویسنده فراهم آید که متعاقباً به مطالعه ی دیدگاه سیاسی کانراد به ویژه در رمان لرد جیم بپردازد. در پایان، پس از بررسی شیوه ها و تدابیر روایت رمان، نویسنده سعی کرده است تا راویان (از جمله شخصیت راوی داستان به نام مارلو) و صداهای موجود در داستان – به همراه دیدگاه های ایشان – را از یکدیگر تفکیک سازد. در همین راستا، در مورد موضع احتمالی کانراد در رابطه با نگاه استعمارگرایانه ی حاضر در متن رمان نظریه پردازی شده است. طبق نتایج این مطالعه، کانراد به کمک روایت کنایه آمیز مارلو وسایر صداها و ترفندهای روایتی موجود در داستان، دو گونه ی متفاوت استعماری را تعریف نموده است. بدین ترتیب مارلو( و به تعبیری کانراد) حامی نوعی امپریالیسم خوش خیم است که به جای خودکامگی واستبداد به دنبال تلاش در جهت رشد و پیشرفت مستعمره می باشد.

بررسی کلیسای کاتولیک به عنوان ابزار برتر ایدئولوژیکی دولت در دو اثر جیمز جویس: دوبلینی ها و چهره مرد هنرمند در جوانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1390
  سعیده مظلومیان   محمود دارم

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی کلیسای کاتولیک به عنوان ابزار برتر ایدئولوژی در دو اثر جیمز جویس با عنوان دوبلینی ها و چهره مرد هنرمند در جوانی بپردازد که در آن ها کلیسای کاتولیک کارکرد بعضی از ابزارهای ایدئولوژیکی قدرت را به سود منافع اش به اختصاص خود در آورده است. این پژوهش در سایه ی نظرگاهی آلتوسری، به مطالعه هژمونی قدرت و حضور کاتولیکی کلیسا در ابزارهای ایدئولوژیکی قدرت از جمله مذهب، آموزش، خانواده، و سیاست می پردازد. ترس هر یک از شخصیت ها از زیستن بدون پدر، پدر زمینی یا پدر معنوی (کشیش های کاتولیک)، با استفاده از نظریه لکان درباره ترس هر سوژه از روانپریشی? حاصل از طرد شدن پدر از قلمرو نمادین، مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش همچنین با کمک نظریه فوکو درباره ساختار قدرت و امکان همیشگی مقاومت، لحظات ویژه مقاومت و رهایی از خودآگاه مقتدر کاتولیک را به دقت بررسی می نماید. به طور خلاصه این پژوهش بتفصیل بشرح تمامی رویدادها، لحظات، و باورهایی می پردازد که پرده از فرآیند کاتولیکی فراخوانی، افسون سازی، و مقهور سازی سوژه ها بر می دارد. وانگهی دست به کاوشی دقیق در لحظات افسون زدایی، و رهایی از اوهام می زند. بطور کل، این پژوهش بتفصیل توجه خود را متمرکز بر راههایی می کند که کلیسای کاتولیک از طریق آن ها در قلمرو نهادهای متفاوت دخالت می کند و با ایدئولوژی ها و سیاست های مختلف هم پیمان می شود تا بر دوام خود با وجود تمام مشکلات و تغییرات در ایرلند بیفزاید. یافته های حاصل از این پژوهش، بینشی جدید از نقد دوبلینی ها و چهره مرد هنرمند در جوانی ارائه می دهند و همچنین به ما یاری می دهند تا به درک این مسئله نائل شویم که در برخی شرایط تاریخی، یک نهاد، در اینجا کلیسای کاتولیک، قدرت برتر را بدست می آورد تا وظایف دیگر نهادها را به انقیاد خود در آورد، واقعیت واقعی را برای سوژه ها افسون نماید، و آن ها را وادارد تا اصول عقایدش را در خود نهادینه کنند، و خودآگاه کاذبش را بپذیرند. بهرحال، امکان حقیقی? مقاومت حتا در سرکوب آمیزترین شرایط تاریخی نیز موجب می گردد تا سوژه های بالقوه و از پیش سوژه گشته ی ایدئولوژی مقاومت کنند، و رابطه واقعی خودشان را با واقعیت واقعی و روزمره جهان دریابند.

بررسی شکل گیری هویت در رمان "دیدگان ایشان نگران خداوند بود" نوشته ی زورا نیل هرستون: خود اگاهی و دگر اگاهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  سپیده هژبرالسادات   محمود دارم

در این مطالعه به بررسی شکل گیری هویت جنی کرافورد شخصیت زن اصلی در رمان" دیدگان ایشان نگران خداوند بود" بر اساس سه مبحث مهم پرداخته میشود. زندگی جنی به عنوان یک زن در یک جامعه مردسالار مستلزم مبحث جنس میباشد. جنس به تنهایی نمیتواند مورد بحث قرار گیرد. در جامعه ای که جنی در ان رشد می یابد و به تکامل میرسد جنس با دیگر مباحث مرتبط است. جنی با طبیعت پیرامون ارتباط نزدیک دارد و به دلیل رنگ پوست سیاه مسئله نژاد همراه اوست. علاوه بر مباحث طبیعت و نژاد در این مطالعه به تاثیر جنسیت بر شکل گیری جنی و چگونگی هوشیار شدن و به اگاهی رسیدن او پرداخته میشود. جنی یک زن سیاه پوست است که نسبت به دیگر اعضای جامعه خویش دو برابر بلکه بیشتر از دستیابی به سا ختار قدرت دور است . این مسئله باعث میشود که از ابتدا به دنبال یک "افق" باشد. این افق برای او به معنای موفقیت و امید و استقلال است. در طول زندگی و در طی سه مرحله ازدواج در می یابد که این افق درونی است. او که در میان ساختار قدرت جامعه فردی نامرئی و بی هویت است با شکل دادن به معنویت درون در انتهای رمان و پس از طی مشکلات فراوان نمادی میشود از قدرت برای زنان جامعه خویش. جنی در جامعه ای بزرگ میشود که حق بیان از او و از زنان مانند او گرفته شده است. در این مطالعه نشان داده میشود که جنی چگونه به زبان مردسالار گوش میدهد و پس از بدست اوردن تجربیات فراوان زبان خود را میسازد. او در انتها زنی است صاحب قدرت و صدا. صدایی که داستان خود را با قدرت و با شهامت به زنهای جامعه خویش منتقل میکند.

:" دنیای سومی" هم میتواند حرف بزند: سفر دوگانه بسی هد در رمان " مسئله قدرت"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  سیده مریم حسینی   سید رحیم موسوی نیا

مطالعه ی کنونی به بررسی و بحث رمان بسی هد با عنوان " مسئله قدرت" میپردازد. الیزابت قهرمان دو رگه ی داستان از زادگاهش ، افریقای جنوبی ، به تبعیدی خود خواسته در کشور باتسوانا میرود. این تحقیق میکوشد سفر الیزابت را دردو شکل فیزیکی و روحانی به تصویر بکشد. الیزابت همزمان با تبعیدش از افریقای جنوبی شاهد سه دوره مختلف استعمار ، ناسیونالیسم پسا استعمار و فراناسیونالیسم که دنیای الیزابت به عنوان یک دورگه است میباشد. الیزابت در سیر و سلوک خود در جستجوی عشق و انسانیت جهان شمول میباشد. این مطالعه با استفاده از نظریات افرادی چون هومی کی بهابها، فانون و فوکو سه مرحله مختلف زندگی الیزابت را به تصویر کشیده و نشان میدهد که چگونه در پایان الیزلبت میتواند هویت از هم گسیخته ی خود را شکل دهد.

passivity in waiting for godot and endgame: a psychoanalytic reading
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  بهروز مهرپور   صالح حسینی

this study intends to investigate samuel beckett’s waiting for godot and endgame under the lacanian psychoanalysis. it begins by explaining the most important concepts of lacanian psychoanalysis. the beckettian characters are studied regarding their state of unconscious, and not the state of consciousness as is common in most beckett studies. according to lacan, language plays the sole role in creating the subject and his unconscious. beckett’s writing is marked with his exploitation of language with its strength and failure. language, in form of speech, gives beckett’s characters the illusion that it produces meaning for them, that it stands as a symmetry in their infinite world of nothingness and helps them to cover over their anxieties by deferring the object of desire they are after. a great part of lacan’s psychoanalysis deals with the idea of subject’s identification through the imaginary and symbolic orders. his theory of drives and their repetitive cycle around the object of desire, and also the desire of human beings for recognition and the dialectic of master and slave are contiguous with the idea of desiring and waiting for godot. in the same context, lacan introduces jouissance as sought for in the functioning of the drives. most important is his concept of the jouissance of the other through which the subject looks for a once-and-for-all satisfaction of his desire. lacan translates this search as a desire for the lost thing, the primordial desire for the mother; since in his view the desires remain unsatisfied he sees every drive toward jouissance a death drive. this study intends to draw parallels between these concepts and the ideas of silence, death, desire of godot, and passivity in beckett’s two dramas.

تبارشناسی تکنیکهای پست مدرن و تفکر پست مدرن از دیدگاه دلوز و دریدا در"سه گانه" بکت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1391
  راضیه رحمانی   محمود دارم

ساموئل بکت از نویسندگان مدرن به شمار میرود. بر طبق بررسیهای این تحقیق شواهدی وجود دارد که نشان میدهد سامو ئل بکت نشانه هایی از تفکر پست مدرن و تکنیک های پست مدرن را در"سه گانه" بکت نشان داده است. "سه گانه" با شخصیت ها، زبان و پی رنگی سنت شکنانه از مدرنیسم فاصله میگیرد و در واقع تبدیل به روایتی بدون پی رنگ از تفکرات از هم گسیخته ی شخصیت قهرمان- راوی میشود. به علاوه، در سه گانه زبان به شکل غیر سنتی عمل میکند و دیگر بازتاب دقیق و عینی واقعیت دنیای بیرون نیست. در این مطالعه این آثار بکت بررسی میشوند و ریشه های تفکر دلوز و دریدا، دو تن از متفکرین پست مدرن، در آنها یافت میشود. در واقع، در تفکرات دلوز و دریدا و نوشته بکت نوعی هماهنگی وجود دارد، زیرا هر سه در برابر سنت های قائل به وحدت، نظم و هماهنگی مدرنسیتی میایستند. در پست مدرنیسم، عناصری که در مدرنیسم ثانوی بودند، اهمیت زیادی پیدا میکند و عناصری که قالب بودند تبدیل به عناصر ثانوی میشوند، در واقع پست مدرنیست ها سنت های مدرنیسم را ساختار شکنی میکنند. هدف این تحقیق جستجوی نشانه های این تفکر و تکنیک ها در این آثار بکت است. این تحقیق علاوه بر بررسی تکنیکهای پست مدرن، مفاهیم فلسفی متفکرین پست مدرنی مثل دلوز، گتاری و دریدا را در آثار بکت جستجو میکند و به عبارت دیگر بین فلسفه پست مدرن و ادبیات بکت پل می زند و درون مایه هایی مثل ساختارشکنی زبان (deconstruction of language)، خویشتن اسکیزوید (schizoid self)، حاشیه پردازی ,(demarginalisation)عدم قطعیت و وانموده(undecidability and simulacrum ) پرسش هستی شناسانه ,(ontological question) و ریزوم (rhizome) را بررسی میکند.

بررسی تشابهات ادبی’تولدی دیگر‘ اثر فروغ فرخزاد و’اتاقی از آن خود‘ اثر ویرجینیا وولف در به چالش کشیدن نقشهای جنسیتی زنان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  نثاری مینا   محمود دارم

این مطالعه به بررسی تطبیقی شباهتهای"تولدی دیگر" اثر فروغ فرخزاد و "اتاقی از آن خود" اثر ویرجینیا وولف در به چالش کشیدن نقشهای جنسیتی زنان در اجتماع و خانواده می پردازد. هر دو اثرنقشهای جنسیتی را که ایده ئولوژی غالب جامعه به زنها تحمیل می کند و هویت آنها را تشکیل می دهد به زیر سوال می برند، اما شباهتهای میان این دو اثر که در مطالعه اخیر به آنها پرداخته شده است، شامل نقشهای مذهبی، ادبی و اقتصادی زنان در اجتماع و خانواده می شود. با استفاده از تئوریهای آلتوزر، بلسی و ایگلتون در رابطه با ایده ئولوژی غالب یک جامعه و اثر به سزای آن در شکل دهی هویت افراد، و نیز نظریه های لاکان مبنی بر شکل گیری شخصیت افراد و ورود آنها به حوزه ی قوانین مردسالارانه، همگام با فزاگیری زبان که خود ابزاری ایده ئولوژیک است؛ این مطالعه همسویی های میان این دو اثر را در به چالش کشیدن سنتهای اخلاق و ازدواج درهویت مذهبی زنان در اجتماع، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری استقلال اقتصادی زنان در نقشهای خانوادگی و فرهنگی آنان می یابد. علاوه بر این موارد، "تولدی دیگر" و "اتاقی از آن خود" نگاهی که به جنسیت زن از بعد فیزیکی می شود را نیز به چالش می کشند، نگاهی که محدودیت ها و محرومیت ها و نگاه ابزارگونه ی جامعه مرد سالار را برای زن به دنبال دارد. این دو اثر همچنین نگاهی انقلابی به نقش ادبی زنان در اجتماع دارند. در هر دو اثر نوعی از زیر پا نهادن قیود ادبی زمانشان دیده می شود، بیان مفاهیمی که بیان آشکارشان در اجتماع از سوی یک زن مطلوب دانسته نمی شد. نحوه ی نگارش و تمایل به طبیعت به عنوان نقطه ی مقابل فرهنگ مردسالار نمونه هایی از ایجاد تحول در در نقش ادبی زنان هستند که در "تولدی دیگر" و "اتاقی از آن خود" دیده می شوند. طبیعت، زنانه و زایا در مقابل قوانین مردسالارانه ی دنیای سمبولیک زبان قرار می گیرد و آن را به چالش می کشد.

قدرت،جنون و مقاومت در رمان پروازی بر فراز آشیانه ی فاخته اثر کن کسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
  آناهیتا نیک آیین   صالح حسینی

در این پایان نامه رمان بر فراز آشیانه ی فاخته اثر کن کسی بر اساس نظرات میشل فوکو بررسی می شود. مفهوم جنون به عنوان یکی از اجزای اصلی تفکر فوکو در قلب رمان جای دارد. پس از بررسی تاریخ جنون از نظر فوکو و توضیح رابطه ی جنون و کنترل افراد ،این مسئله در رمان بررسی می شود. روابط قدرت در جوامع مشخص می کند که مردم چگونه جهان اطراف را می بیند. در نتیجه مفهوم قدرت انضباطی و رابطه اش با نظارت و پن اپتیک دنبال می شود. مقاومت در مقابل قدرت نیز از دیدگاه فوکو در این رمان جستجو می شود. کن کسی در این رمان نه تنها رابطه ی قدرت بین افراد و سیستم اجتماعی را بررسی می کند بلکه راه حل های متفاوت شخصیت های گوناگون را نیز نمایان می کند. بنابر فوکو قدرت تنها پدیده ای منفی نیست. تئوری فوکو انکار پدیده ی سرکوب نیست اما او باور دارد که قدرت و مقاومت با هم و هم زمان زندگی می کنند. رابطه ی قدرت و مقاومت در این رمان به طرز آشکاری با تئوری قدرت فوکو قابل بررسی است. آنچه که از کل متن برداشت می شود این است که در رمان بر فراز آشیانه ی فاخته قدرت، جنون و مقاومت شبکه ای از روابط پیچیده را ایجاد می کنند که در آن درک افراد از جهان ساخته می شود.

مطالعه نقش زن و مرد ومعکوس کردن این نقشها دردو اثر رومئو و ژولیت شکسپیرولیلی و مجنون نظامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  مرضیه سادات قریشی   محمود دارم

هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل مفاهیم نقش زن و مرد(gender roles) و معکوس شدن این نقشها (gender reversals) در دو اثر رومئو و ژولیت شکسپیر و لیلی و مجنون نظامی می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه ای نشان می دهد که، با وجود تفاوت در سبک، فرهنگ، زمان و ژانربین دنیای رومئو و ژولیت و لیلی و مجنون، هر دو جوامعی مردسالارانه می باشند که در آن ها شخصیت های اصلی هر دو اثر، رومئو، ژولیت، لیلی و مجنون، به چالش نظام مردسالاری جوامع خود می پردازند. روابطی که بر اساس برابری و احساسات متقابل پایه گذاری شوند در نظام مردسالاری جایی ندارند و بر خلاف قوانین تبعیضی نظام می باشند. از این رو نظام همواره در سبب سرکوبی این گونه روابط می باشد. عشقی که میان شخصیت های اصلی هر دو اثر شکل می گیرد نیز عشقی است بر پایه احساسات متقابل و به دور از قوانین تبعیضی جامعه مردسالاری. بدین سبب عشق آنها نظام مردسالاری را تهدید می کند و سرانجام نظام، آنها را از بین می برد. این چهار نفر پس از عاشق شدن، نظام اجتماعی وروابط قدرت جوامع خود را به چالش می کشند. آنها ابتدا چارچوب نظام ایدئولوژیکی تعیین شده در جوامع خود را واژگون ساخته و در نتیجه نقش های جنسیتی را که توسط فرهنگ شایع درجوامعشان به عنوان مرد و زن به آنها اختصاص داده شده بر عکس می کنند. علاوه بر معکوس کردن نقش های جنسیتی، این چهار نفر اقتدار بسیاری از نهادهای جوامع خود را تضعیف کرده و در نتیجه روابط قدرت را نیز به چالش می کشند. برای بررسی چگونگی واژگون کردن نقش های جنسیتی توسط این افراد، ابتدا جوامع آنها بررسی شده است. بدین ترتیب، تعاریف و وظایفی که هر جامعه به نقش زن و مرد نسبت می دهد مشخص شده اند. سپس زندگی، اعمال و رفتار هر چهار نفر با توجه به وظایف تعیین شده توسط جوامعشان بررسی شده است تا معکوس کردن این نقش ها توسط آنها نمایان شود. در آخر نیز، نهادهایی که توسط این افراد به چالش کشیده شده اند بررسی شده است. این مطالعه برای بررسی نقش های جنسیتی و چالش آنها توسط رومئو، ژولیت، لیلی و مجنون، از مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در gender studies، و برای بررسی روابط قدرت و چگونگی به چالش کشیدن آنها از نظریه های آلتوزر و فوکو استفاده کرده است.

باز از نو: دژاووی ماتم در "دوبلینی ها"اثر جیمز جویس:خوانش فرویدی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  محمد مهدی صالح بیگی   سید رحیم موسوی نیا

نام خانوادگی: صالح بیگی نام: محمد مهدی عنوان پایان نامه: باز از نو: دژاووی ماتم در "دوبلینی ها" اثر جیمز جویس: خوانش فرویدی استاد راهنما: دکتر سید رحیم موسوی نیا استاد مشاور: دکتر محمود دارم درجه تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: زبان انگلیسی گرایش: ادبیات دانشگاه: شهید چمران اهواز گروه : زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده: ادبیات و علوم انسانی تاریخ دفاع: 30/8/91 تعداد صفحات: 106 کلیدواژه ها: ماتم، فقدان، صرفه جویی، یادآوری، اُبژه، نومون، میل، تجسم، شبح این پژوهش در راستای پرتو افکندن بر فقدان هایی است که منجر به مکانیزم ماتم در "دوبلینی ها"ی جیمز جویس می شوند. در نظر جیمز جویس، ملت از پس فرازونشیب های ماتمی پایان ناپذیر پدیدار می گردد. خاطره ای به سبک جویس، نه از نوع به یاد داشتنی برای از یاد بردن، که برزخی ابدی میان به خاطرآوردن و از یاد بردن، خواب و بیداری است. رفتگانی که خبر از آینده می دهند خاطر شخصیت های جویس را در "دوبلینی ها" می آزارند. بدین منظور، وی ناگزیر به دست کشیدن از حصول خاتمه پذیری است. این روایت اندوهناک و بی پایان در پرتو معرفی نومون، که خود در پیوند با روان بیمار شخصیت هاست، عیان می گردد. به منظور تشریح مصرف روانی و بی رویه ی همتایان جویس، که اساساً میراثی همه گیر از دریچه ی اِپی فِنی هاست، این پایان نامه به مطالعه ی "دوبلینی ها"ی جیمز جویس با تأسی از روایت فروید از ماتم و ملنکالیا می پردازد.

عنوان پایان نامه: احیاء و تجلیل از فلسفه سکولار غرب و حکمت غایی صهیونیستی در سریال تلویزیونی گمشدگان: رمز گشایی از زمینه های فلسفی و مذهبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  امیرحسین محمدی   محمود دارم

این پژوهش به رمزگشایی سلسله نمادهای پیچیده و به هم وابسته ی سریال تلویزیونی "گمشدگان" می پردازد تا نشان دهد که "گمشدگان" یک سریال تبلیغاتی است که از فلسفه لیبرال غرب و دیدگاه صهیونیستی غایت انگارانه از تاریخ پشتیبانی می کند. "گمشدگان" تلاش می کند تا لیبرالیسم و صهیونیسم را احیا و تجلیل کند. در واقع, هدف "گمشدگان" این است که القا کند که عقایدی که در فلسفه, لیبرالیسم و در مذهب, صهیونیسم است راه حل نهایی برای مشکلات جهانی و آشفتگی های بشری هستند. به طور کلی, "گمشدگان" یک مجموعه تلویزیونی است که از راه تلقین, تکرار و آموزش عقاید و افکار شخص را عوض می کند. این مجموعه پیشنهاد میدهد و پیشگویی می کند که این دو ایده اصلی ذکر شده در بالا به عنوان راه حل نهایی برای مشکلات معاصر جهانی هستند. هدف این پژوهش این است که به روشنگری در مورد سیستم نمادهای این مجموعه بپردازد. نشانه شناسی و میان متنی در این پژوهش به کار گرفته می شوند. این پژوهش با استفاده از نشانه شناسی و میان متنی تلاش می کند که روابط شخصیت های "گمشدگان" را با همتایان واقعی شان در جهان واقعی, به ویژه در تاریخ غرب تعریف کند (هر شخصیت "گمشدگان" به شخص واقعی در تاریخ اشاره دارد). این پژوهش نشان می دهد که چگونه این شخصیت ها به کارگردانان در انتقال پیام شان کمک می کنند, و ثابت می کند که ماموریت نهایی "گمشدگان" این است که به تجلیل از آن شخصیت های تاریخی بپردازد و فلسفه و نظریه های آنها را احیا کند و به این نقطه برسد که "گمشدگان" به گونه ای اندیشه های فیلسوفان اروپایی را بررسی می کند که برتری آن ها در مقایسه با سایر گرایش های فکری تاکید می کند

رویکردی سارتری به گوریل پشمالوی یوجین اونیل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات 1391
  مریم مرادی   محمود دارم

گوریل پشمالوی یوجین انیل را می توان به عنوان یک نمایشنامه ی فلسفی در نظر گرفت. ینک قهرمان داستان، در حاشیه جامعه زندگی می کند. او سعی می کند که هویت واقعی خود را بیابد تا بر اساس آن امیدها و آرزوهایش را دنبال کند، اما در نهایت به ورطه ی نا امیدی و یاس سقوط می کند. مسئله ای که ینک با آن رو به رو می شود، مسئله ای است که انسان در هستی شناسی سارتردر طول زندگی خود با آن رو به رو می شود. اگرچه این نمایشنامه محصول بخش اول از زندگی انیل به عنوان یک نویسنده است، یعنی زودتر از زمانی که هستی شناسی به عنوان یک جنبش مستقل و متحد فلسفی، فرهنگی و ادبی به طور سراسری شناخته شد، اما می توان گفت که این نمایشنامه یکی از آثاری است که منعکس کننده ی جهان بینی هستی شناسانه، به خصوص هستی شناسی سارتر می باشد. تحقیق حاضر به گونه ای جامع به بررسی نمایشنامه ی گوریل پشمالو در سایه ی هستی شناسی سارتر می پردازد که در آن مفاهیم کلی هستی شناسی سارتر به طور جداگانه برای مطالعه ی نمایشنامه به کار برده شده اند.

بررسی اجتماعی روان شناختی تقسیم قدرت در رمان "کوری" اثر ژوزه ساراماگو
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  فاطمه صمدزاده طریقت   محمود دارم

پی ریزی یک ساختار اجتماعی موزون نیازمند مشارکت تمام اعضا درسیستم وظایف اجتماعی همبسته است. تزریق سازمان یافته ی قدرت در سیستم، پایداری همزیستی همیارانه را تضمین می کند. در این بررسی سعی بر آن شده است که مسأله ی تقسیم قدرت در روند بازسازی اجتماعی رمان "کوری" ژوزه ساراماگو با به کارگیری مفاهیم اجتماعی روان شناختی مطالعه شود. پس از این که جامعه دچار وضعیت بحرانی نادری می شود، دولت مصیبت زدگان را مجبور به زندگی در فضای کنترل شده ای می کند که مهم ترین ویژگی آن افزایش توان نظارتی مقامات دولتی است. ساختار اجتماعی به تصویر کشیده شده در رمان در دو سطح به بن بست می رسد. نخست، کنترل دولتی بحران محکوم به شکست است، زیرا دولت با مقدم شمردن حفظ تمامیت سیاسی خود بر تأمین سلامت و نیازهای اولیه ی شهروندان اشتباه تاریخی قدرت های استبدادی را تکرار می کند. دوم، بازسازی اجتماعی جامعه ی بسته ی نابینایان نیز به شکست می انجامد، زیرا مرجعیت قاعده ی اجتماعی "تناسب توانایی و نیاز" (که دلیل همزیستی همیارانه بوده است) در میانه ی کار از دست می رود. در نتیجه، تقسیم نابرابر امکانات، نبود مدیریت همگانی، و تصاحب نامعقول قدرت منجر به در هم ریختگی اصول همزیستی همیارانه می شوند.

ترسیم طبیعت بشر توسط یان مک ایوان: مطالعه ای ادبی تکاملی از دو رمان " تاوان" و "عشق جاودان"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  مانی قدم خیر   کریم لویمی مطلق

داروینیسم ادبی مدل نوینی برای تحلیل آثار ادبی است که تیوری تکامل داروین را بر روی ادبیات اعمال میکند .جوزف کارول به عنوان بنیانگزار آن، این تیوری را در تقابل با تیوری پست مدرن مطرح کرد . داروینیسم ادبی ازیافته های روانشناسی تکاملی برای به بوجود آوردن ساختا ر خود برای مطالعه آثار ادبی سود میجوید . در میان نویسنذگان، آثار یان مک ایوان ردپایی از چنین دید نوینی از ادبیات و طبیعت بشر نشان میدهد . در حالی که میتوانیم تکنیک های سنتی ریالیستی را در آثار مک ایوان مشاهده کنیم، رمان های او رهاورد جدیدی برای ادبیات داستانی دارد زمانی که او خود را جزیی از داروینیسم نو می داند، که گونه تازه ای از فلسفه و تفسیراست. آشکارا یان مک ایوان به افراد دیگری که در این حیطه فعالیت میکنند چه به عنوان منتقد یا محقق ادبیات ملحق شده است. به عنوان مثال رمان "عشق جاودان" مورد توجه داروینسیم نو قرار گرفنه است . مضمون های اصلی دو رمان " عشق جاودان" و "تاوان" که این پایان نامه به مطالعه آن ها میپردازد، بستگی نزدیکی به درک داروینی از طبیعت بشر دارد . این مطالعه طبیعت بشر را به صورت زمینه ای، آن گونه که توسط روانشناسی تکاملی تعریف گردیده بررسی میکند . این تحقیق تلاش دارد تا این رمان ها را نسبت به الگوهای مضمونی ولحنی در کار او قرار دهد تا به درک قاطعی از شخصیت نویسندگی او، دیدگاه ها، نگرش ها، اعتقادات وارزشهایش برسد . این تحقیق با استفاده از مدل طبیعت بشر ارایه شده توسط جوز ف کارول واصول روانشناسی تکاملی زاویه دید مک ایوان که در شخصیت های آثارش پیداست را بررسی میکند. با بررسی رمان ها و اظهارنظرهای شخصی او در مصاحباتش میتوانیم آشکارا نتیجه گیری کنیم که او نویسنده ای است که به درک داروینی از طبیعت بشر کشش دارد.

مطالعه تطبیقی طبیعت انسان در دو رمان نانا اثر امیل زولا و سنگ صبور اثر صادق چوبک: خوانش داروینیسم ادبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  بهروز همتیان   کریم لویمی مطلق

چکیده: دارونیسم ادبی شامل به کار بردن تئوری های تکاملی خصو صا مدل طبیعت انسان جوزف کارول در بررسی آثار ادبی است. کارول ویژگی های تماتیک و تونیک یک اثر ادبی را در قالب ریخت ظاهری اثر بررسی می کند. بنابراین، این مطالعه به دنبال بررسی مفهوم طبیعت انسان در در دو اثر نانا امیل زولا و سنگ صبور صادق چوبک است. این مطالعه نشان می دهد که بر طبق مدل طبیعت انسان، زولا و چوبک صورت تحریف شده ای از طبیعت انسان را در دو اثر مذکور ترسیم کرده اند. کارول طبیعت انسان را به عنوان گروهی از محرک ها و تمایلات شناختی تعریف می کند که مخصوص انسانها هستند و در تمام فرهنگ ها ظاهر می شوند. با این وجود، در نانا و سنگ صبور محرک ها و تمایلات تحریف شده ای از طبیعت انسان منعکس شده اند زیرا زولا و چوبک اساسا در قالب شخصیت های خود انسان های حیوان گونه ای را به منظور انتقاد از معضلات جامعه معاصر خود ترسیم کرده اند. این معضلات اجتماعی شامل نیروی مخرب فقر، سرکوب جنسی و خرافات در سنگ صبور و انحطاط و تباهی جامعه فرانسه در نانا است. از طرف دیگر، چون هر دو رمان طرحی ((plot انتقادی- تراژیک با زیربنای ناتورالیستی دارند، تم های ناتورالیستی نیز به همراه تم های جهان شمول دارونیسم ادبی در ساختار کلی رمان ها بررسی می شوند. در آخر نیز با توجه به جهان بینی و خلقیات زولا و چوبک، شخصیت های هر دو داستان مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرند تا نشان داده شود که چگونه دیدگاه نویسنده منجر به ترسیم مشابه طبیعت انسان در دو اثر نانا و سنگ صبور شده است.

"گمشدگان" به عنوان موردی خاص از شرق شناسی: تحلیل بازنمایی نژادی غیر واقعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
  لیلا رنجبر   رحیم موسوی نیا

این مطالعه در نظر دارد تا با بکارگیری شرق شناسی ادواردسعید به بررسی باز نمایی غیر واقعی نژادهای غیر غربی در سریال تلویزیونی گمشده بپردازد. این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل تعدادی از شخصیت های غیر غربی به بررسی یک سری خاص از باز نمایی های غیر واقعی می پردازد تا نشان دهد که این مجموعه هالیوودی به نحوی داستان غیر غربی ها را می گوید که می توان گفت از بسیاری جهات مثالی از یک فرم خاص از شرق شناسی است. گمشده به باز نمایی غیر واقعی نژادهای غیرغربی می پردازد و به برتری اروپایی ها در مقایسه با هر نژاد دیگری تاکید می کند. به زبان ساده این سریال تلویزیونی تلاش می کند تا به تقسیم نژادی بر اساس مفهوم " ما و انها " بپردازد. این مطالعه روشن می سازد که: انچه که رسانه تولید می کند نه خود به خودی است و نه کاملا ازاد و مستقل. اخبار لحظه ای اتفاق نمی افتند تصاویر و ایده ها صر فا از واقعیت به چشم و ذهن ما سرازیر نمی شوند و حقیقت به طور مستقیم در دسترس نیست. بنابراین هدف از این مطالعه این است که روشن سازد چگونه گمشده یک مثال خاص از شرق شناسی است که به بازنمایی غیر واقعی شرقیها می پردازد و باعث تفسیرهای نادرست درباره شرقی ها می شود. از منظر شرق شناسی گمشده تلاش می کند تا ویژگی های مصنوعی مرتبط با شر قی ها یا غیر غربی ها را تعمیم دهد و یک تصویر غیر انسانی خاص در مورد انها در صفحه نمایش هاللیوود ایجاد کند. و با انجام این کار به تداوم یک تصویرتوهین امیز از انها پرداخته به نحوی که این تصویر در ایجاد بسیاری تصورات غلط فرهنگی درباره شرقی ها موثر است. به عنوان مثال اعراب به عنوان مردم غیر متمدن تعیین می شوند و اسلام به عنوان دین تروریست ها دیده می شود.

[منطق گفتگو: رویکرد باختینی به] رمان "حریم" اثر ویلیام فاکنر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  مرضیه ریمنی نیکو   کریم لویمی مطلق

در این پایان نامه با بهره گیری از نظریه مکالمه گرایی باختین ماهیت مکالمه ای رمان "حریم" اثر ویلیام فاکنر مورد بررسی قرار گرفته است. در یک اثر مکالمه ای هریک از شخصیتها دارای دیدگاه و ایدئولوژی مستقل از نویسنده و راوی اثر هستند و ایدئولوژی شخصیتها تحت تاثیر دیدگاه نویسنده نیست و قادرند آزادانه و رها از محدودیت به ابراز دیدگاه خود در اثر بپردازند. در نظر باختین رمان چندآوایی که مورد نظر او بود، رمانی است که در آن صداهای مختلف بتوانند با آزادی کامل و نامحدود دیدگاه خود را با استفاده از تکنیک های ادبی مدرن مانند تک گویی درونی، جریان سیال ذهن و.. ابراز کنند. در اثر "حریم" ویلیام فاکنر وجود گفتارهای مختلف در قالب صداهای مختلف با بینش های مختلف باعث شده تا این آثار را بتوان در زمره رمان های چندآوایی قرار داد. "عدم پایان پذیری"و "خاصیت کارناوالی" و حضور شخصیتهایی ازطبقات مختلف اجتماعی در این رمان حاکی از ماهیت و ساختار گفتگوای و چندآوایی در آنها می باشد که در این پایان نامه به طور کامل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

خوانش فوکویی و نوتاریخی دو نمایشنامه اولینا گلنگری گلن راس اثر دیوید ممت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  سید محمد جعفری نیا   محمود دارم

در بین نمایشنامه نویسان، فیلمنامه نویسان، و کارگردانان معاصر دنیا و به خصوص آمریکا، نام دیوید ممت بی تردید در زمره بهترین و مشهورترین آنان قرار میگیرد. این تحقیق به تحلیل و بررسی دو نمایشنامه گلنگری گلن راس و اولینا می پردازد. اسلوب و رویکرد ادبی به کارگرفته شده در این تحقیق، تاریخ گرایی نوین و تمرکز بر تئوری های میشل فوکو می باشد و پس از ارایه ی نظریات و اصول کلیدی مطرح شده در این رویکرد، به مطالعه، بررسی، و تفسیر این دو اثر پرداخته شده است. در تحلیل مباحث درونی این نمایشنامه ها در این تحقیق، موارد زیر به تفصیل شرح داده می شوند. جایگاه جنسیت و ریشه یابی مفهوم آن، بررسی دلایل عدم حضور زن در گلنگری گلن راس، تحلیل ارتباط مستقیم قدرت و جنسیت و چگونگی آشکار شدن این ارتباط در درگیری ها و کنش و واکنشهای اجتماعی و شغلی شرح داده می شوند. نقش قدرت و گفتمان غالبی که در اختیار صاحبان قدرت در هر نهاد قرار دارد نیز در این تحقیق تشریح می گردد. اکثر چالش های درونی در این نمایشنامه ها جهت تضعیف، حذف، و یا بازیابی قدرت، که در گفتمان رایج همان رجولیت و مردی است، صورت می گیرد. در گلنگری گلن راس، ممت با کاربردهای زبانی اشاره به نوعی تعرض جنسی و حمله مردان به مردان و بردگی مردان دارد که راهی برای حذف رجولیت در یک فرد مذکر، کسب قدرت و غالب شدن بر فرد دیگر، و حذف قدرت یک فرد به وسیله ی تحقیر و توهین به اوست. در اولینا، مساله ی تجاوز جنسی مطرح می شود که خود ابزاری است برای حذف قدرت یک زن که صاحب قدرت است. در این تحقیق نه تنها این موضوع از منظر خشونت و کاربرد آن در این دو اثر به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد، بلکه با ارائه ی تعریف سنتی هویت و تفاوت آن در تاریخ گرایی نوین، به ریشه یابی این موضوع می پردازیم. همچنین نشان داده می شود که چگونه مقاومت در برابر قدرت صورت می گیرد و باعث چرخش قدرت و ایجاد شبکه ی قدرت می شود. چرخش قدرت و برعکس شدن نقش ها از نکات بسیار مهم و درخور توجه در اولینا است. شکست گفتمان های بزرگی چون رویای آمریکایی، فمینیسم، مردسالاری، کاپیتالیسم، گفتمان رایج انسان خودساخته، گفتمان رایج آکادمی ها و مراکز تحصیلی نیز از جمله موضوعات دیگر مورد بحث در این تحقیق می باشد. و در آخر، به تشریح کاربرد و نحوه ی استفاده ی دیوید ممت از زبان به عنوان ابزاری جهت بسط و نمایش هنرمندانه ی موارد مذکور می پردازیم. اما چیزی که در پایان تحقیق هم در گلنگری گلن راس و هم در اولینا بسیار چشمگیر و قابل تامل به نظر می رسد این است که چگونه آزادی های شخصی و در نتیجه هویت شخصیت ها فدای خدمت به نهادها و نظام های پرقدرت سیاسی و اجتماعی می شود.

تجزیه و تحلیل "مادر کوراژ و فرزندانش" اثر برتولت برشت از دیدگاه جامعه شناسی و روان شناختی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  ابوالفضل احمدی نیا   محمود دارم

در این پژوهش از عبارات فنی تئوری جامعه شناسی و روان شناختی استفاده میشود. تئوری جامعه شناسی روان شناختی به رفتار شخص در اجتماع می پردازد. موضوع اساسی در این تئوری این است که چگونه رفتار شخص و حالات درونی او تحت تاثیر مسائل اجتماعی قرار می گیرد. در اثر "مادر کوراژ و فرزندانش" کاپیتالیسم یا نظام سرمایه داری حاکم است. از دست رفتن فرزندان مادرکورادر این پژوهش از عبارات فنی تئوری جامعه شناسی و روان شناختی استفاده میشود. تئوری جامعه شناسی روان شناختی به رفتار شخص در اجتماع می پردازد. موضوع اساسی در این تئوری این است که چگونه رفتار شخص و حالات درونی او تحت تاثیر مسائل اجتماعی قرار می گیرد. در اثر "مادر کوراژ و فرزندانش" کاپیتالیسم یا نظام سرمایه داری حاکم است. از دست رفتن فرزندان مادرکوراژ بخاطر کوتاهی خود اوست. با توجه به دیدگاه جامعه شناسی, تلاش مادرکوراژ برای بدست آوردن پول از جنگ مرتبط با مبحث مارکسیستی کار بشکل "بیگانگی" است. دومین قصور او "عدم آگاهی" است که مرتبط با بینش جامعه شناسی فوکو از رابطه ی قدرت و مقاومت است. این رابطه با عدم آگاهی و بی نفوذی در قدرت با شخصیت مادر کوراژ مرتبط است. سومین قصور مادر کوراژ در ارتباط با مسائل روانشناسی یا بطور دقیق تر مسائل روانشناختی شخصیت اصلی نمایشنامه, که شاخه ای از رشته ی روان شناسی است, می پردازد. وضعیت روانشناختی مادر کوراژ, "خود شیفتگی" یا "خودخواهی" این شخصیت مورد بررسی قرار می گیرد. وضعیت "خود شیفتگی" مادر کوراژ مسبب به کار واداشتن فرزندانش برای رضای روحی خود شخص در بدست آوردن پول و منفعت است. بعلاوه خود بینی باعث ناکامی مادر کوراژ در نگهداری از فرزندانش میشود.ژ بخاطر کوتاهی خود اوست.

مقایسه ی سناریوی طغیان در "انتیگونه" نوشته ی سوفوکلیس و ژان انوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  فائزه پی پل زاده   محمود دارم

این تحقیق همواره سعی بر آن داشته که دو نمایش نامه ی "آنتیگونی" نوشته ی سوفوکلیس و ژان آنوئ را از چهار جهت ساختاری، اجتماعی، سیاسی و نقش جندر به مقایسه بپردازد و نشان داده شد که علارغم فاصله زمانی از باستان تا قرن بیستم فرانسه تضاد و جدال میان شخصیت های "کریون" و آنتیگونی" بازتابی از جدل های میان ایده ها، شخص با جامعه، خانواده با جامعه و همچنین جدل های میان زن و مرد می باشد. ژان آنوی،زیرکانه به منظور سرکوب نازی های اشغال گر و انتقاد از دیکتاتوری و سلطه جویی نازی از نمایش نامه ی سوفوکلیس به عنوان ابزاری پنهان استفاده کرده و به دلیل قرار گرفتن در چنین موقعیت حساس سیاسی انطباق خود را محتاطانه و بازیرکی تغییراتی در نمایش نامه ی خود ایجاد کرد. این تحقیق همواره به مطالعه و مقایسه این دو نمایش نامه و همچنین دلایل این تغییرات و تفاوت ها می پردازد.

جوابگویی داستانی و ابهام روایی در طبل حلبی گونترگراس: بررسی گفتمانی بر اساس هزارتوی چندزبانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1394
  مجتبی خراسی   محمود دارم

این مطالعه در پی بررسی موقعیّت متنی راوی در رمان طبل حلبی گونترگراس است. توجّه پژوهش حاضر بر روابط درونی اظهارات دگرزبانه (heteroglot) بدانگونه که در کلام راوی اوّل شخص و غیر قابل باور داستان، اوسکار ماتزراس، نمود یافته و در پرتو مفاهیم باختینی کارنواله و چندآوایی (polyphony) می باشد. بر مبنای گریزپایی و بیقیدی عمل داستان پردازیِ راوی، جهان کارنواله و شادمانه خلق میگردد؛ جهانی که در آن اظهارات عدیده به حاشیه رانده شده، عاری از صوت، و بیگانه به تعامل با نیروهای مردسالارانه و جزم اندیشانه میپردازند که متعلّق به فرهنگ سلطه گر میباشند. با به کارگیری مفهوم ابهام پذیریِ روایی در طبل حلبی به تبیین اصل اجتماعی-التقاطی باختین میپردازیم که از طریق اظهارات چند لایه و دگرزبانه دگر کلامی عمل مینماید؛ اصلی کارکردی و در عین حال بن مایه ای از روایت که بر اساس ماهیّت زمانی-مکانی و بافتهای اجتماعی-تاریخی زبانها کار میکند.

ذهنیت شخصیت های داستانی: تئوری شناختی ذهن، تفکر اجتماعی و روایت شناختی در دوبلینی های جیمز جویس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده زبانهای خارجی 1394
  امین اسکندری   محمود دارم

این پایان نامه مطالعه ی بین رشته ای است که روانشناسی شناختی را با ادبیات پیوند می دهد و اساس شناختی تئوری ذهن را در مراحل خواندن و شخصیت پردازی جهت ارایه ی چهارچوبی مشترک برای درک وضعیت ذهنی نویسنده، خواننده و شخصیت های داشتانی در اثر دوبلینی های جیمز جویس تحلیل می کند. روانشناسی شناختی به اجرای آزمایش ها و تحلیل نتایج می پردازد و مطالعات ادبی، آثار ادبی را به عنوان ساخته های ذهن در نظر می گیرند. داستان دوبلینی ها بستری را برای تعامل و برقرای ارتباط بین نقش آفرینان ادبی، از جمله خواننده، نویسنده و شخصیت های داستانی، بواسطه ی تئوری ذهن فراهم می کند. این مطالعه نشان می دهد که جیمز جویس دنیای داستانی دوبلینی ها را از طریق تخصیص وضعیت-های ذهنی به شخصیت های داستانی ایجاد می کند. خواننده بواسطه توانایی های تئوری ذهن خود با نویسنده و شخصیت های داستانی از طریق داستان دوبلینی ها، ارتباط و تعامل برقرار می کند و شخصیت های داستانی نیز خود و دیگر شخصیت ها را با استفاده از تئوری ذهن خود درک می کنند و با آنها ارتباط برقرار می کنند. بنابراین تئوری ذهن را می توان به عنوان مرکز این روابط یچیده و درهم تنیده بین خواننده، نویسنده و شخصیت های داستانی در ارتباط با دوبلینی ها در نظر گرفت. پاداش غایی ارتباط با دوبلینی ها، شرکت در تفسیر و برقراری ارتباط است که به عقیده ی راقم از طریق تئوری ذهن ممکن می شود. خوانش شناختی دوبلینی های جیمز جویس بینشی جدیدی در تحلیل عناصر اصلی داستانی- شناختی نظیر تخیل، هیجان، تجربه، شخصیت پردازی و روایت بدست می دهد. راقم به تحلیل این عناصر در بطن داستان های دوبلینی ها با توجه به اساس شناختی تئوری ذهن عوامل داستانی در فصل های آتی می پردازد.

ارتباط نظریه شکل گیری شخصیت از نظر جولیا کریستیوا با شکل گیری نیمکره های سمت چپ و راست مغز در تحول بینش اثر جیل بولت تیلور: تفسیر فراروانشناسی از مفهوم "من حقیقی"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  فاطمه ذالی   محمود دارم

در تحقیق پیش رو تلاش شده است تا ارتباطی میان نظریه روانکاوانه ژولیا کریستیوا در خصوص شکل گیری هویت انسان در خلال زمان و توسعه فیزیولوژیک اعصاب به دو نیمکره راست وچپ بر قرار سازد. پس از برقراری این ارتباط فرضیه ای ارائه می شود مبنی بر اینکه نیمکره های راست و چپ مغز، عواملی اثرگذار در شکل گیری هویت فرد به شمار می آیند. با استفاده از رویکرد فیزیولوژیک اعصاب، این تحقیق سعی دارد تا فرض را بر آن بگذارد که شکل گیری هویت میتواند با شکل گیری نیمکره های مغز مرتبط باشد. برای ارائه این فرضیه، ارتباطی میان سمیاتیک کورا و نیمکره راست مغز از یک سو، و مرتبه سمبولیک با نیمکره چپ، از سوی دیگر برقرار شده است به گونه ای که نیمکره راست همتای فیزیولوژکی برای سمیاتیک کورا و نیمکره چپ همتای فیزیولوژکی سمبولیک می باشد. پس از شرح و توضیح بر روی ارتباط میان دو زمینه روانکاوانه شکل گیری هویت از نگاه کریستیوا و نورولوژی اعصاب، نظریه منتج شده از بحث بروی اثر "تحول بینش" اثر خانم جیل بولت تیلور بررسی و تحلیل خواهد شد. با رویکردی فرا روان شناختی، این تحقیق فرضیه دیگری ارائه می دهد مبنی بر اینکه انجام فعالیت های فرا روان شناختی نظیر مراقبه می تواند تاثیر مستقیمی بروی امواج مغز داشته باشد و با ایجاد هماهنگی میان امواج مغز حالت تعادلی برای نیمکره های مغز ایجاد کند. داشتن مغزی متعادل چنین حالت آرامی را برای مغز ایجاد می کند که فرد می تواند کنترل زندگی خویش را به دست گرفته و به معنای حقیقی خویشتن پی ببرد.

ارباب حلقه ها در سینمای بعد از 11 سپتامبر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  زهرا السادات خلیلیان   سید رحیم موسوی نیا

adaptation of the lord of the rings is considered by many to be among the greatest, most successful and at the same time most popular of the above mentioned trend so far. it is my intention to look at the success and popularity of this epic fantasy in the light of the 9/11 attacks and the war on terror context of g. w. bush’s aura. in so doing i aim at bringing into the light the determining factor of context – among other things – in the success and reception of an adapted literary work and showing how in return “popular films provide insights into the psychological, socio-political, and ideological make-up of a society or culture at a given point in history.”

بررس تطبیقی رمان ناتور دشت سالینجر و کافه پیانو فرهاد جعفری: رویکرد ساختار گرایانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  میلاد رادی   کریم لویمی مطلق

هدف این پایان نامه بررسی تطبیقی رمان ناتور دشت اثر جی دی سالینجر نویسنده ی آمریکایی و کافه پیانو اثر فرهاد جعفری با استفاده از مربع نشانه شناسی گریماس و مدل روایت شناسی اوست. مربع نشانه شناسی گریماس بر پایه ی مدلی که لوی اشتروس در بررسی اساطیر استفاده می کند و شامل مجموعه ای از جفت های متضاد است، بنا شده است. الگوی روایت شناسی او نیز که در آن روایت ها را به شش عملکرد کاهش میدهد در این پایان نامه استفاده شده است. این ابزار ها در این تحقیق در سایه ی نظریات میشل فوکو در رابطه با قرار گرفتن فرد تحت نفوذ گفتمان های مختلف در جامعه و نیز خوانش نشانه ای پیر ماشری که در آن تناقضات ذاتی ایدیولوژی برملا می شود، مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پایان نامه، فرضیه های مربوط به معنی کلی رمان ها بر روی مربع نشانه شناسی آورده شده اند تا تناقضات و تضاد های آن ها بررسی گردد. همچنین، مدل روایت شناسی گریماس نیز برای شناسایی تناقضات موجود در روابط شخصیت ها بین آنچه که ادعای اولیه ی داستان هاست و آنچه که با وارد شدن آن به فرم ادبی توسط عناصر محدود کننده ی اجتماعی و فرهنگی اتفاق می افتد، استفاده شده است. اهمیت این تحقیق در نشان دادن رابطه ی بین دو متن با فاصله ی زمانی و مکانی و چگونگی پیروی آن ها از الگو های یکسان بن مایه ای، موضوعی و شکلی است.