نام پژوهشگر: مریم حسینی

نقد صورتگرایانه آثار طنز عمران صلاحی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
  اعظم هدایتی مهردانی   نسرین فقیه ملک مرزبان

در پژوهش حاضر، هر یک از آثار طنز عمران صلاحی را در دو حوز?، بررسی انواع شیوه های طنزپردازی و شگرد های برجسته سازی زبان مورد تحلیل و تبیین قرار داده ایم. بنابراین با توجه به بررسی هایی که صورت پذیرفته است، می توان این گونه نتیجه گرفت که، نویسنده با دست مایه قرار دادن انواع شیوه های طنز پردازی، از قبیل؛ مطایبه، آیرونی، تهکّم، نقیضه، اغراق، هرزه نگاری و... ضمن خلق تصاویری طنزآمیز و خنده آور، بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و اخلاقی را مورد ریشخند و استهزاء قرار می دهد تا بدین ترتیب با آشکار کردن این مسائل، گامی در جهت اصلاح آن ها برداشته شود. یکی از پرکاربرد ترین شیوه های به کار رفته، مطایبه است، که در تمامی آثار طنز صلاحی، با بسامد بسیار بالایی نسبت به سایر شیوه های طنزپردازی به کار رفته است. در اکثر نمونه های مطایبه، ضمن پرداختن به مسائل و مشکلات گوناگون در جامعه، تصاویر خنده آوری که اغلب ناشی از برخورد تضاد ها، ارتباط برقرار کردن بین اموری که در حقیقت هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، حماقت رفتاری و بیان سخنان احمقانه، تجاهل، نقاط ضعف و بلاهت های اخلاقی و... خلق شده است.

بررسی زمینه های اجتماعی و روانی مرتبط با آرایش در میان دختران جوان (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه های شیراز)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1388
  مریم حسینی   مجید موحد

در دهه های اخیر تلاش برای توسعه ی نگرشی جامعه شناختی در مورد بدن افزایش یافته است، تا آن جا که در جامعه شناسی، حوزه جدیدی تحت عنوان جامعه شناسی بدن به طور خاص به بررسی بدن اختصاص یافته است. آرایش کردن به عنوان یکی از مباحث بدن در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی زمینه های روانی- اجتماعی مرتبط با آرایش دختران جوان است. این مطالعه به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه های شهر شیراز( دانشگاه شیراز، علوم پزشکی، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز) می باشد. حجم نمونه، با استفاده از جدول لین، با سطح اطمینان 95درصد و خطای چهار درصد، 594نفر برآورد گردید که جهت دقت بیشتر 601نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که درصد زیادی از پاسخگویان میزان عمل و تمایل به آرایش بالایی دارند. همچنین بین بیشتر متغیرهای مستقل مانند ارزش های فرهنگی، فرصت های اجتماعی، گروههای دوستان، خانواده؛ تبلیغات، رسانه های جمعی، دینداری، تصور از بدن با میزان عمل و تمایل به آرایش رابطه معنی دار وجود دارد و همچنین تفاوت های معنی داری بین مشاغل پدران پاسخگویان، محل تولد، محل سکونت، وضعیت اشتغال مادر، نوع دانشگاه و طبقه اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان در مورد میزان عمل و تمایل به آرایش دیده می شود.

مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (crm) در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان، مدیران و خبرگان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی شمال - آم - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1388
  مریم حسینی   مهرزاد حمیدی

امروزه مشتری مداری به عنوان یک اصل مهم در موفقیت سازمانها محسوب می شود. هدف از این تحقیق مقایسه عوامل کلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک از دیدگاه کارشناسان ،مدیران و خبرگان بود.نحوه گردآوری داده ها در این تحقیق توصیفی ،پیمایشی به لحاظ هدف کاربردی بود و جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات میدانی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را 127 نفر تشکیل دادند که برای تعیین حجم نمونه از روش تمام شمار استفاده شد . در این تحقیق از پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری استفاده شد، که روایی پرسشنامه تحت نظر متخصصین حاصل و با توجه به فضای آکادمی مناسب سازی گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 89/0 بود.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.از آزمون کالموگراف اسمیرنوف جهت تحلیل وضعیت طبیعی بودن داده ها و از آزمون آنوا و توکی جهت مقایسه دیدگاهها استفاده گردید. نتایج فرضیات تحقیق نشان داد که در رابطه با عوامل کلیدی استراتژی مشتری ، استراتژی تعامل با مشتری ، استراتژی نام و نشان سازمان ، استراتژی خلق ارزش ، افراد ، ساختار سازمانی ، فنآور ی اطلاعات و مدیریت دانش و یادگیری بین دیدگاه کارشناسان، مدیران و خبرگان تفاوت معنی داری وجود نداشت.در رابطه با دو عامل کلیدی فرهنگ و فرایند بین دیدگاه کارشناسان مدیران و خبرگان تفاوت معنی داری وجود داشت. از آنجائیکه در تحقیق میانگین نظر آزمودنیها بالاتر از حد متوسط بود ، می توان نتیجه گرفت که آزمودنیها دررابطه با این عوامل اتفاق نظر دارند و این عوامل را در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در آکادمی موثر می دانند.

بررسی و تحلیل تجلی کهن الگوی "ایزد بانو- زن - مادر" در تمدنهای کهن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1388
  تینا بنی هارونی   ابوالقاسم دادور

این رساله نگاهی است به اساطیر و الهه های متنوع درایران، بین النهرین، هند، مصر، یونان و روم و باورهای قومی پیرامون آنها. این ایزدبانوان، سمبل بسیاری از عناصر هستی از جمله زمین، زایندگی و رستنیها بوده که بیان چیستی، مفهوم و محتوای این نقشمایه از ایزدبانوها در گستره پیش از تاریخ و ارتباط آن با اسطوره های کهنتر و سیرتکاملی آنها و بررسی وجوه اشتراک و افتراق میان آنها درتمدنهای کهن مورد نظر نگارنده میباشد. فصل دوم و سوم شامل تعریف اساطیر و کارکرد و بررسی منشأ، خصوصیات و مولفه های اسطوره ها و ارتباط آنها با تاریخ و دین با نگاهی به کتب مقدس، نظریه های پیرامون اسطوره شناسی زن و نقش سمبولها در شکلگیری یک اسطوره و پیوند آن با اصل مادینه هستی و ویژگیهای عام نیروی مونث است.همچنین با نگاهی به پیکره های ساخته شده از زنان و علل ساخت پیکره زن در فرهنگهای پیش از تاریخ به اشکال عادی و حیوانات، نگارنده به دنبال کارکرد ویژه قدرت مقدس زنانه در آنهاست. در فصلهای بعد به ترتیب به اساطیر ایران پیش از تاریخ و تمدنهای مختلف ایران از دوران مادها تا ساسانیان و در پی آن به معرفی ایزدبانوهای مختلف ایرانی و ویژگیهای زن در شاهنامه و سپس تجلی "کهن الگوی" زن درتمدنهای تاریخی بین النهرین، هند، مصر، یونان و روم مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش به شکل توصیفی بوده و اطلاعات لازم آن از طریق مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات اینترنتی و از منایع و کتب معتبر استخراج شده است. نتیجه گیری این پژوهش با مقایسه ایزدبانوان تمدنهای باستان صورت گرفته است و بیانگر این مطلب است که اسطوره ها تنها از لحاظ پوسته بیرونی متفاوت به نظر می آیند،اما جوهردرونی آنها یکی است و همگی آنها بر مبنای ذات بشری انسانها ساخته و پرداخته شده اند.

بررسی و تحلیل نمادهای مونس العشاق سهروردی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1388
  بیتا ابراهیمی   مریم حسینی

سهروردی بنیان گذار حکمت اشراق و یکی از حکیم – عارفانی ست که آفریننده ی زیباترین داستان های رمزی، برای بیان حقایقی است که در نامه های خداوندی مخزون است و در سخنان حکیمان پیشین مکنون مانده است. "مونس العشاق" یکی از قابل تأمل ترین رسایل رمزی سهروردی است. شیخ اشراق در این روایت، حدیث عشق را با استفاده از داستان قرآنی حضرت یوسف به تصویر می کشد. این داستان با ارایه تاویلی نمادین از داستان جدایی یوسف از کنعان، سفر او به مصر، عشق زلیخا به یوسف و در نهایت به تخت نشستن یوسف؛ بیان می کند که عشق تنها راه عروج انسان است و اگر انسان با قربانی کردن گاو نفس، آمادگی پذیرش عشق را داشته باشد و اگر عشق انسان را قابل بداند و در جان او رخنه کند، آنگاه لیاقت حضور در برابر پیر و قدم گذاشتن در مسیر عروج و دستیابی به جاودانگی با غسل در چشمه ی زندگانی را خواهد داشت. "مونس العشاق" یکی از رسایلی است که به زیبایی یکی شدن عرفان و هنر را تصویر می کند. عارف – هنرمند شیفته که برای بیان ادراکات خود، جز از زبان هنر، از زبان دیگری مدد نمی یابد، اثری هنری آفریده است تا رموز عرفانی را در آن توصیف کند. این رساله با رمزهاست که به بیان می آید و شیخ اشراق، برای بیان آن چه که به فهم و درک در نمی آید، از نمادهایی بهره می برد که نماینده ی مفاهیم و تجارب عرفانی، الهی و فلسفی هستند. بررسی نمادها در داستان "مونس العشاق" موضوع این رساله است. این نمادها هر کدام نماینده ی اشیاء، موجودات، اشخاص و عناصری مربوط به حیطه ها و عوالمی ورای عالم مادی هستند و بر تجارب و ادراک های روحانی دلالت دارند. نمادهایی که خود یکی از حلقه های پیوند هنر و عرفان به حساب می آیند. هر کدام از آن ها در تاریخ زندگی بشر قدمتی بس کهن دارند و زنجیره ای نامرئی آن ها را به گونه ای ظریف به هم پیوند می دهد. در هر تمدن باستانی، در ادیان، آیین ها، اساطیر و غیره تنها چیزی که بدون تغییر منتقل شده، همانا تأویل نمادین اشیاء و واقعیات است. این گونه است که رابطه ی انسان با جهان ماورای این عالم برای درک و رسیدن به حقیقت همواره از مفاهیمی مشترک برخوردار بوده است. واژه های کلیدی: سهروردی، مونس العشاق؛ نماد، عرفان، هنر.

نقد و بررسی اشعار نوذر پرنگ (درونمایه های اشعار کلاسیک)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
  منظر وزیر زاده   مریم حسینی

چکیــــده "نوذر پرنگ" (1385-1316 ھ . ش)شاعری عارف? درویشی تساهل پیشه ? مهرورزی ظلم ستیز و حافظ شناسی ارادتمند است. او در قالب غزل? مثنوی? چهارپاره و نیمایی طبع آزموده و بیشترین بسامد اشعارش به غزل اختصاص دارد. . موضوع این پژوهش نقد و بررسی اشعار نوذر پرنگ (درونمایه های اشعار کلاسیک) است. با توجه به ادّعای بعضی از ادیبان مبنی بر حافظانه بودن اشعار پرنگ به مقایسه ی شعر دو شاعر پرداختیم. اوزان و بحور غزلیّات پرنگ جز در یک مورد با اختلاف جزئی در زحاف ها? به تمامی زیر مجموعه ی غزلیّات حافظ است. در بین اشعار حافظ و پرنگ تشابهات لفظی و معنوی و پاره ای از قوافی و ردیف های مشابه نیز به چشم می خورد. این موارد به اضافه ی اشعار میخانه ای و رندانه های پرنگ و همچنین حال و هوای مشابهی که بر غزل های حافظ و تعدادی از غزل های پرنگ گسترده شده? نشان می دهد که پرنگ توانسته است خود را به حریم حافظ نزدیک نماید و اگر قرار باشد در عصر حاضر شاعری را به رنگ حافظ یا حافظ زمان معرّفی نماییم? به جرا?ت می توانیم از نوذر پرنگ نام ببریم. این پژوهش همچنین نشان می دهد که ساقی نامه ی پرنگ در مقایسه با سایر ساقی نامه ها از حیث تنوّع و بداعت مضامین در نوع خود بی نظیر است. اشعار اکسپرسیونیستی پرنگ یادگاری است از دهه ی سی که تحت شرایط خاصّ آن زمان و بیشتر در قالب چهارپاره سروده شده است. این اشعار گواه بر توانایی شاعری است که علاوه بر اینکه خوب غزل می گوید? در قالب ها و درونمایه های متنوع دیگر حرفی برای گفتن دارد. پرنگ در بسامدی بی نظیر در 138 غزل خویش? 164 بار واژه ی مهر (محبّت? خورشید و میترا) و ترکیبات آن را به کار برده است. او ستاینده ی زیبایی هاست و زیبایی را در هر دین و آیینی باشد? ارج می نهد. به ویژه که او زبان شناسی اوِستا دان و پهلوی دان نیز است و این امر موجب شده است تا?ثیر آیین مهر که از آیین های کهن ایرانی است در اشعار او برجسته تر و پررنگ تر از حافظ باشد. در این رساله همچنین به درونمایه های متنوّع اشعار پرنگ که در بر گیرنده ی اشعار اجتماعی? عارفانه? عاشقانه? فلسفی? مادرانه? شعر انتظار? نوستالژی و وصف طبیعت است? پرداخته شده است. اعلام و اساطیر? واژگان موسیقایی و شخصیّت بخشی به گیاه و مرغ در شعر پرنگ? بخش هایی است که در فصلی دیگر به آنها اشاره شده است. کاربرد واژگان اسطوره ای? موسیقایی و میخانه ای در شعر پرنگ بسامد بالایی دارد. واژه های کلیدی: نوذر پرنگ? حافظ?آیین مهر(میتراییسم)? اکسپرسیونیسم? ساقی نامه.

نقد زن مدارانه ی حکایت های هزار و یک شب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1389
  حمیده قدرتی   مریم حسینی

هزار و یک شب یکی از مهمترین متون ادبی چند ملیّتی است که اصل آن برخاسته از داستان های هندی- ایرانی بوده است. این کتاب آیینه ی تمام نمای آداب و رسوم چندین فرهنگ و تمدن است. زنان به عنوان بخشی از اصلی ترین شخصیت های هزار و یک شب، نقش مهمی را در قصه های شهرزاد ایفا می کنند. با توجه به جایگاه و اهمیَت هزار و یک شب در معرفی و شناخت زنان، تحلیل این اثر کلاسیک از منظر نقد زن محور، حائز اهمیت می باشد و از اهداف مهم این پژوهش، به چالش کشیدن مردسالاری، در قصه هایی است که پهنه ی وسیعی از هند تا مصر را درنوردیده است. در بررسی این اثر، با توجه به روش «الن شوالتر» (1941)، از روش ارزیابی و نقد مجدد ادبیات از دیدگاه زنان یا همان «نقد جلوه های زن» در ادبیات استفاده شده، و با قرائتی زنانه به تحلیل رفتاری شخصیت های زنان، تأثیرات نظام مردسالارانه و دیدگاه راویان در هزار و یک شب، پرداخته است. جامعه ی آماری در این رساله، 141 حکایت از حکایت های هزار و یک شب، از قصه ی«شهریار و برادرش شاهزمان» تا «حکایت کنیز بی نظیر» ترجمه ی عبداللطیف تسوجی (مترجم توانای دوره ی قاجار، وفات قبل از 1297؟ ه . ق.) است. بررسی زن مدارانه ی حکایت ها، نشان می دهد که زنان در این قصه ها حضوری روشن و کنش مند دارند. کاربرد مکر و تدابیر به کار گرفته ی آنها، نوعی واکنش نسبت به وضعیت مردسالارانه ی جامعه است و می توان در این اثر، تحکیم و تضعیف ایدئولوژی های مردسالار را مشاهده کرد. همچنین بررسی روند قصه گویی شهرزاد نشان می دهد که توالی قصه های او سیر هوشمندانه ای را طی می کنند و وضعیت زنان در طول هزار و یک شب، با توجه به فضای مردسالارانه ی قصه ها، به تدریج بهبود می یابد.

نقد ساختاری رمان درخت انجیر معابد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1389
  فاطمه رحمانی   مهبود فاضلی

آخرین رمان احمد محمود، گرچه اثری متفاوت با سایر آثار اوست، اما اشخاص این رمان نیز مانند سایر آثار او از مردم جنوب هستند و فضای قصه هم همان فضای جنوب است. شخصیت پردازی های آن خوب صورت گرفته و دیالوگ های درخشانی در آن دیدهمی شود. قدرت محمود در توصیف و خلق صحنه های نمایشی رمان به خوبی نمایان است و زبان استوار و دلنشین اثر، آن را خواندنی کرده است. نمادپردازی از دیگر ویژگی های این رمان است تا آنجا که نام کتاب نشانه ای از حضور قدرتمند نماد در طول اثر است. درخت انجیر معابد نمادی از باورهای خرافی و اعتقادی مردم است. مردمی که نه تنها در جامعه رمان احمد محمود که در هر اجتماعی حضورشان محسوس است. این مردم به این باورها به شدت پای بندند. درخت با گسترش شاخ و برگش بر فراز شهرک،روشنایی آفتاب را از آنان دریغ می کند. همچنان که پر و بال گرفتن خرافات و باورهای خرافی، زمانی که رنگ و لعاب اعتقاد و ایمان بگیرند، اجتماعی را از رسیدن به حقیقت بازمی دارند و عوامل انحطاط و عقب ماندگی و حتی سقوط جامعه را فراهم می سازند. در بخشی از رمان راوی می گوید که ساقه های سبز و جوان درخت همپای شایعه در شهر رشد می کنند و شهر را می پوشانند. همپایه بودن شایعه و درخت، بی اساس و مهمل بودن هر دو را نشان می دهد. نویسنده از این نماد برای بیان آنچه در سر داشته به خوبی بهره برده است، در پایان نیز قدرت درخت که چیزی جز همان باورهای خرافی و عوامانه نیست، در تخریب یک جامعه به نمایش گذارده می شود.

ذکر و سکوت در حدیقه الحقیقه و سه دفتر اول مثنوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1389
  ناهید سیم زاده   محبوبه مباشری

در مثنوی مولانا و حدیقه سنایی که آثاری تعلیمی – عرفانی هستند ابیاتی در مقوله ی ذکر و سکوت به چشم می خورد. مولانا ذکر را راه نجات آدمیان از زندان تاریک جسم و دنیا می داند. ذکر پاکی که آلودگی ها را می زداید و دل آدمی را صیقل می دهد و آینه صفات حق می گرداند. اما ذکری را موثر می داند که با اخلاص باشد و از دل برآید، ذکر زبانی بدون تذکر قلبی بی فایده است و یاد هیچ چیز و هیچ کس نباید در کنار یاد حق قرار گیرد. مولانا با وجود تاکید بسیاری که بر ذکر دارد اما در بیتی اندیشه ای والا را مطرح می کند: این ثنا گفتن زمن ترک ثناست کین دلیل هستی و هستی خطاست هستی عرفا حجاب آنان است و مولانای عاشق، یادکرد خداوند را دلیل بر وجود خود دانسته و آن ستایش را شایسته هستی مطلق نمی داند. در حالت فنا که هستی عارف مضمحل می شود، ذکر هم فراموش می شود، اما پس از آنکه از حالت محو به صحو باز می گردد، زبان به ستایش حق می گشاید. پس مولانا نیز دو گونه ذکر برای مبتدیان و منتهیان قائل است. ذکر در مثنوی اینگونه ترسیم می شود: 1- ذکر حق پاک است و پلیدی ها را می زداید. 2- ذکر حق نجات دهنده بندگان است. 3- رابطه ای متقابل میان ذاکر و مذکور برقرار است. 4- همه مخلوقات به تسبیح خداوند مشغولند. 5- خلوص نیت و حضور قلب باید در ذاکر وجود داشته باشد. 6- در حالت فنا ذکر منقطع می شود اما پس از آن و بازیافتن هوشیاری، خداوند زبان عارفان را به ثنای خویش می گشاید. سنایی مثنوی حدیقه را با ذکر خداوند آغاز می کند و فصلی نیز با نام ذکر دارد که این مساله بر اهمیت ذکر نزد سنایی صحه می گذارد. سنایی هر یک از نام های خداوند را راهبر ذاکر و راه گشای حاجتمندان می داند. ذکر حق باعث ایجاد شادمانی و انبساط روانی در وجود ذاکر می شود. او ذکر را از آن مبتدیان و ناپختگان و واصلان را بی نیاز از ذکر می داند. در واقع ذکر حق را رهبری می داند که دست سالکان را گرفته تا از غفلت رها شوند. دیدگاه سنایی را درباره ذکر می توان در این جملات خلاصه کرد: 1- ذاکر به اسمای خداوند در رحمت و بخشش خداوند وارد می شود. 2- ارزش عمر آدمی به یاد کرد خداوند است و دل بنده، به یاد خدا روشن و آیینه گون می شود. 3- مشاهده جمال و جلال حق، ذاکر را به حیرت می افکند و در این تحیر، ذکر خویش را فراموش می کند. 4- ذکر صفت غایبان و مجاهدان است نه حاضران و واصلان. 5- شرط قبولی اذکار و نیایش ها نزد خداوند، آن است که حقیقت «لا اله الا الله» در وجود ذاکر متحقق شده باشد. 6- عنایت خداوند زبان ذاکر را به ذکر می گشاید. با وجود اشتراکاتی که میان ابیات حدیقه و مثنوی درباره ی ذکر وجود دارد، (همانطور که گفته شد)، مولانا با نظری وسیع تر و سهل انگارانه تر به مقوله ذکر نگریسته است. دایره توسع ذکر نزد مولانا در تمام حالات و مقامات گسترده می شود؛ از بدایت امر سیر و سلوک تا نهایت آن و حتی پس از آن. اما نزد سنایی نقطه ای پایانی برای ذکر متصور می شود، همان جا که ذاکر دوستدار حق در مشاهدت خداوند حضور می یابد. اگر مولانا و سنایی ذکر را در سلوک مهم دانسته و ابعاد گوناگون آن را برای طالبان روشن کرده اند؛ سکوت را نیز به عنوان دیگر راه نجات، مورد توجه قرار داده اند. مولانایی که در غزلیات شمس به خموشی تخلص کرده و نام او با خموشی در تاریخ شعر و ادب عجین شده است، در مثنوی نیز در ابیات بسیاری به ابعاد گوناگون آن پرداخته است. از نظر وی سکوت همچون ذکر همیشه باید با سالک همراه باشد و در هر مقطعی از سفر روحانی سالک در وجود وی به شکلی و انگیزه ای خاص متجلی شود:از سالک مبتدی که به سکوت سفارش می شود تا از آفات زبان برهد، تا عارفی که به اسرار ربوبیت پی برده است و به رازداری می پردازد، تا افهام عوام دچار تزلزل نشود و عارف فانی در حق که هوشیاری خود را از دست می دهد و خاموش می شود تا زمانی که حق دوباره به وی هوشیاری دهد و از این پس او به واقع خموش است و خدا گویاست. کلام ولی حق کلام خداست. بس کنم آنچه بگفت او که بگو من گفتم و آنچه فرمود: بپوشان و مگو، پوشیدم علل خاموشی نزد مولانا در این جملات خلاصه می شود: 1- ظرفیت فهم و درک مردم 2- نداشتن همدم محرم 3- حجاب افکن بودن سخن 4- خاموشی جذب کننده حقیقت و رحمت حق است 5- خاموش ماندن تا زبان الهی یافتن 6- از آفات زبان رستن سنایی نیز همچون دیگر سخن گویان عرفان و تصوف به سالکان توصیه می کند از منزل سخن کوشان بر صدر خاموشان نشینند و از سخن بیهوده گفتن بپرهیزند. ابیات کمی که به این مقوله در کتاب حدیقه اختصاص داده شده است، به خوبی گویای اهمیت خموشی نزد سنایی است. اما سکوت نیز همچون ذکر در حدیقه الحقیقه بر خلاف مثنوی مولانا، چندان کامل مطرح نمی شود و تمامی ساحت های آن مورد بررسی قرار نمی گیرد. شاید بهتر است برای آشنایی دقیق تر با تفکر سنایی در این مورد، آثار دیگر وی نیز مورد مطالعه قرار گیرد. از نظر سنایی نارسایی لفظ و کلام در توصیف حق و نیز توصیف عشق او باعث خاموشی می شود. کسی که در ولایت معانی به سر می برد، دوستدار سخن نیست؛ زیرا سخن پوست است و معنا مغز و راه حق را باید رفت، نه آنکه به حرف و کلام اکتفا کرد. خاموشی باعث گشوده شدن نطق باطن می شود، پس سخن وی حیات بخش می شود. علل خاموشی نزد سنایی به طور خلاصه به شرح زیر است: 1- نارسایی کلام در بیان امور ملکوتی و وصف خداوند 2- خاموشی سالک برای تهذیب نفس 3- خاموشی انسان کامل راه یافته برای شنیدن سخن خداوند 4- لزوم رازداری در برابر نامحرمان و جایز بودن گفتن اسرار به دوستان حق 5- نکوهش گفتن سخنان بیهوده و ناروا سخن آخر اینکه ذکر و سکوت هر دو از اصول سلوک هستندو مولانا و سنایی در آثار تعلیمی خویش به طرح و بررسی آن پرداخته اند و نقاط مشترکی نیز در اندیشه آنان در این زمینه، دیده می شود که در این پژوهش مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت.

نقد کهن الگویی چند داستان مثنوی معنوی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
  فاطمه امیرآبادی فراهانی   مریم حسینی

در این پژوهش چهار داستان از مثنوی معنوی مولانا که از آثار غنی و کلیدی ادبیات عرفانی است، با رویکرد کهن-الگویی بررسی شده است. این چهار داستان عبارتند از: «پادشاهزاده که پادشاه حقیقی به وی روی نمود »، «دقوقی و کراماتش» ، «پادشاه و کنیزک» و «حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه جهت غریمان » که بر اساس نظریه ی ناخودآگاه جمـعی یونگ و محتـویات آن که کهن الگوها باشند، مـورد بررسی کهن الگویی قرار گرفته اند. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد، در این داستان ها به دلیل حضور ناخودآگاه انواع کهن الگوهای اصلی (آنیما، آنیموس، خود، سایه) و انواع کهن الگوهای فرعی مانند شخصیت های کهن الگویی ( پیر خردمند، پادشاه، پادشاهزاده، ساحره، مادر، پدر و...)، موقعیت های کهن الگویی (خواب و تعبیر خواب، سفر، قربانی کردن، عبادت جمعی، ازدواج، سحر کردن، نیایش و تضرع، گره گشودن، جست و جو و...) و انواع نمادهای کهن الگویی( اعداد، گیاهان، اشیا و...) وجود دارد.

بررسی فنی-اقتصادی اجرای پروژه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان کشور(مطالعه موردی: مجتمع سیمان تهران)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389
  مریم حسینی   بهرام سحابی

انرژی مهمترین نیاز هر جامعه صنعتی است و با قرار گرفتن کشورها در مسیر توسعه اهمیت آن افزایش می یابد.این پژوهش در راستای اهمیت مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف آن صورت گرفته و صنعت سیمان را به عنوان یک از مهمترین صنایع زیربنایی در روند توسعه پایدار و همچنین یکی از مصرف کنندگان عمده انرژی به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. علاوه بر تاکید بر موضوع کاهش مصرف انرژی، با توجه به موضوع مهم گازهای گلخانه ای و روند گرم شدن زمین، میزان کاهش انتشار آلاینده ها نیز به عنوان آثار جانبی طرح یکی از محورهای اساسی این پژوهش می باشد. لذا در تحقیق حاضر ضمن بررسی وضعیت انرژی در ایران و جهان، دو طرح شامل تغییر فناوری در تولید سیمان و ایجاد سیستم بازیافت حرارتی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در این صنعت تحلیل میگردد. اقدامات مزبور بر مبنای قیمت های یارانه ای که باعث پایداری تولید فرسوده کشور شده است و همچنین قیمت های منطقه ای و تمام شده انرژی با نرم افزار کامفار مورد ارزیابی مالی و اقتصادی قرار گرفته است. در نتیجه تحقیق و تحلیل نشان داده شده است که بهینه سازی مصرف انرژی در فرایند تولید سیمان با تغییر فرایند فرسوده و قدیمی به مدرن و با در نظر گرفتن همه منافع، از لحاظ فنی قابل اجرا و از لحاظ مالی توجیه پذیر است و می تواند از محل صرفه جویی در مصرف انرژی و درآمد ناشی از افزایش ظرفیت ، تامین مالی شود.همچنین ایجاد سیستم بازیافت حرارتی نیز از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است و از طریق صرفه جویی در مصرف انرژی تامین مالی می گردد. افزون بر این، تعریف اقدامات فوق در مسیر توسعه پاک و کاهش انتشار آلودگی، ضرورت اجرای آن را دو چندان می کند.

نقد ساختاری داستان های بلند رضا امیرخانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1389
  زینب عالمی بکتاش   نسرین فقیه ملک مرزبان

نگاهی که در این نوشته، داستان های بلند رضا امیرخانی را دنبال کرده است، براساس نظریه ی ادبی معاصری است که در پایان دهه ی 1960، رسماً به دانش پژوهان ادبیات معرفی شد. "نظام ساختار گرایی"، که تلاشی در به کار بستن نظریه های فردینان دو سوسور، بنیان گذار زبان شناسی ساختاری است. نگارنده سعی کرده است با بررسی عناصر سازنده ی پنج داستان از آثار امیرخانی، به بافت منسجمی دست یابد تا از این طریق بتواند ساختار ذهنی نویسنده ی کتاب را، که در پس زمینه ی خودآگاه او قرار گرفته است، درک کند و از طرف دیگر، با تحلیل و تبیین سبک نوشتاری این نویسنده، به عنوان یک شیوه ی نو در رمان معاصر فارسی، به این نتیجه برسد که امیرخانی با این شیوه ی نوشتار تا چه حد در ذهن مخاطب تأثیر می گذارد. در این پژوهش فرض بر این است که داستان های بلند امیرخانی از ساختار روایی کاملی برخوردار هستند؛ ساختاری که لحن و ضرب آهنگ زبان گفتاری را حفظ کرده است و با تلفیق دو زبان گفتاری و نوشتاری، به بهترین وجه در خدمت اقناع مخاطب خود قرار گرفته است. آثار این نویسنده از شکل رسمی و نوشتاری خشک رهایی پیدا کرده و در خدمت مضامین اجتماعی، دینی و عرفانی، سیاسی و ... درآمده است. در حقیقت هر یک از این داستان ها دارای ساختار منحصر به خود می باشند که در راستای تفهیم مفهوم خاصی حرکت کرده و شکل گرفته اند. نگارنده ی این پژوهش با چنین پیش فرضی به تحلیل این داستان ها پرداخته است. ابتدا با پیش رو گذاشتن پنج داستان: " از به، من او، ارمیا، بیوتن و داستان سیستان" و بررسی اجمالی عناصر داستان در آنها، طرحی از یک اسکلت مقدماتی برای ساختار هر یک در نظر گرفته شد. نگارنده در بازخوانی پی در پی داستان ها و با توجه به شباهت ها و تفاوت-های آثار، از لحاظ ساختار و زبان روایی، به ساختار نظام مندی دست یافت و در آخر این فرضیه ثابت شد که در آثار امیرخانی، عنصر غالب " شخصیت" است و درون مایه های داستان های وی بیشتر اجتماعی- دینی است و در همین راستا، زبان او نیز به سنت های اجتماعی گرایش بسیاری دارد. این پایان نامه در سه فصل تنظیم گردیده است: فصل اول، در پی یافتن تعریفی جامع برای ساختار و مکتب ساختارگرایی، نگاهی گذرا بر این مفاهیم در نقد ادبی کرده، در ادامه به تاریخچه ی ساختارگرایی و نظریه پردازان معروف این نقد، هم چون: پراپ، گرماس، تودوروف، ژنت و ... پرداخته است. در پایان نظریه ی یاکوبسن را توضیح داده است. در فصل دوم، با نگاهی کوتاه به داستان، انواع ادبیات داستانی، تفاوت رمان با آنها و تاریخچه ی رمان در غرب و در ایران بیان شده است. در فصل سوم، با توجه به مباحث دو فصل پیشین، سعی شده است تحلیلی ساختاری از پنج داستان امیرخانی ارایه شود. نتیجه ی به دست آمده حاکی از این مطلب است که امیرخانی در آثار خود از الگوی ساختاری واحدی استفاده نمی کند و از این لحاظ در داستان-های او تنوع بسیاری به چشم می خورد و همین امر باعث شد که در این نوشته، هر داستان به طور جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. درباره ی این نویسنده و کتاب های وی جز چند مقاله و مصاحبه چیز دیگری وجود ندارد و در این راستا، این پژوهش اولین قدمی است که برداشته می شود. امید است این نوشته راه گشای بررسی ساختاری ادبیات معاصر شود؛ چرا که نقد ساختاری در جهت کسب هویت بیشتر نویسندگان ایرانی، می تواند بسیار مفید باشد.

هویت فردی و اجتماعی زن در رمان های فارسی (1380-1340)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1385
  انسیه لقمانی   محمد رضا شادرو

این تحقیق به چگونگی حضور زنان در رمان های نوشته شده در بین سال های 1340 تا 1384 پرداخته است. در این رابطه مسئله اصلی این تحقیق این است که: «هویت زن ایرانی در رمان های مورد بررسی چه ترکیبی از سنتی و مدرن دارد و تحولات آن از دهه 40 تا 80 چگونه است؟». بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق «بررسی هویت فردی و اجتماعی زن در رمان های پارسی طی سالهای 1380-1340» است. از آن جایی که این تحقیق به دنبال شناخت ذهنیت ها و پیام های خاص متن رمان ها بوده و کمیت مطالب اهمیت چندانی در تحقیق نداشته، از روش تحقیق محتوای کیفی برای بررسی رمان ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق تمامی رمان های نوشته شده در بازه زمانی 1340 تا 1380است و نمونه آماری از میان رمان هایی که موضوع اصلی داستان زنانه، شخصیت اصلی زن .....

نقد کهن الگویی سفر در آثار عطار(الهی نامه، مصیبت نامه، غزلیات، منطق الطیر، اسرارنامه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
  سهیلا مظاهری   مریم حسینی

نقد کهن الگویی از رویکردهای جدید نقد ادبی است که بر اساس آرای روان شناس معروف سوئیسی کارل گوستاو یونگ بنا شده است. در این نوع نقد به مطالعه و بررسی کهن الگوهای اثر می پردازند و نشان می دهند که چگونه ذهن شاعر و نویسنده، این آرکی تایپ ها را که محصول تجربه های مکرر بشر است و در ناخودآگاه جمعی بشر به ودیعه گذاشته شده جذب کرده و آن ها را به شیوه ای سمبلیک و تمثیلی به نمایش گذاشته است. هدف این رساله بررسی یکی از این مفاهیم کهن الگویی به نام سفر در پنج اثر از عطار نیشابوری است. سفر از مفاهیم مهم عرفان و به تبع ادبیات عرفانی است. منطق الطیر و مصیبت نامه دو اثر عطار که هر یک به ترتیب در ظاهر مبین یک دوره سفر بیرونی و درونی اند ولی در معنی نشان دهنده سیر و سلوک در عالم عرفان و معنویت هستند و الهی نامه هم داستان رهایی از بندهای دست و پاگیر روح برای پرواز و جدایی از این دنیاست. اسرارنامه حاوی مقالاتی است در پند و نصیحت های عطار به مشتاقان راه سلوک و غزلیات او هم سراسر در معنی دعوت به دل کندن و جدایی از هر آن چیزی است که آدمی را از راه حق جدا می کند و هدایت روح به سوی حقیقت الهی است. . منطق الطیر او که به ظاهر سخن از پرواز مرغان به سوی سیمرغ دارد، در معنی رمزی است از سلوک عارفان و سیر سلوک معنوی ایشان در طریق معرفت. مصیبت نامه نیز سفری است روحانی، با قلمروهایی دیگر و از مسیری دیگر. اما به سوی همان مقصد که در منطق الطیر دیده می شود پایان هر دو سفرنامه یکی است. در این پایان نامه نگارنده تلاش می کند ضمن جستجوی واژه سفر و وابسته های آن در آثار عطار، به تطبیق نگاه این شاعر با نقد یونگی بپردازد تا نشان دهد که چگونه شاعر توانایی چون عطار توانسته است در بیان اندیشه والای خود از این کهن الگو بهره گیرد. کلمات کلیدی: نقد کهن الگویی، سفر، اسرار نامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، غزلیات عطار.

چند جمله ای های تولید شده توسط دنباله فیبوناچی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم پایه 1389
  مریم حسینی   محمود بیدخام

دنباله فیبوناچی دنباله بازگشتی از اعداد است که در ریاضیات، فیزیک و علوم طبیعی کاربردهای فراوانی دارد. در این پایان نامه به مطالعه خواص چندجمله ای های بدست آمده از این دنباله میپردازیم. سپس با معرفی معادلات تابعی فیبوناچی، k-فیبوناچی و )k,s(-فیبوناچی، پایداری هایرز-الام این دسته از توابع را مورد بررسی قرار می دهیم.

نقد ساختاری الهی نامه عطار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
  طیبه میرزایی   مریم حسینی

الهی نامه اثر منظوم عطار نیشابوری است که شامل یک داستان اصلی و جامع است که در درون آن 246 حکایت برای توضیح مطالبی که در داستان اصلی آمده به مناسبت گنجانده شده است. در این پایان نامه ساختار داستان اصلی الهی نامه و حکایاتی که طبق تعریف پراپ در قالب قصه جای می گیرند، بر پایه ی نظریات این منتقد ساختارگرا، بررسی شده اند. نظریات پراپ که حاصل تجزیه و تحلیل یک صد قصه ی پریان روسی است، دربردارنده ی این مهم است که جزییات بسیار متنوع قصه ها قابل تقلیل به یک طرح واحد است؛ این طرح شامل سی و یک عنصر (کارکرد) ثابت است که همیشه با نظم خاصی از پی یکدیگر می آیند و فقط هفت شخصیت در این قصه ها حضور دارند. نتیجه ی این پایان نامه نشان می دهد؛ تنها ساختار 20 درصد از حکایات الهی نامه با الگوی ارایه شده ی پراپ انطباق دارد و فقط 65 درصد از کارکردهای الگوی پراپ در این حکایت ها آمده است که در مواردی توالی آن ها رعایت نشده است. در نهایت کارکرد ذکر نهی و شخصیت گسیل دارنده نیز قابل حذف هستند.

سنتز و شناسایی کمپلکس های پلاتین و نیکل با بازشیف چهاردندانه شامل اتم های دهنده s2n2
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پایه دامغان - دانشکده شیمی 1393
  مریم حسینی   بیتا شفاعتیان

شیف بازها به عنوان یکی از ترکیبات آلی خیلی مهم در نظر گرفته می شوند که کاربردهای گسترده ای در حیطه های بیولوژیکی دارند. شیف باز کمپلکس های فلزات واسطه یکی از سازگارترین و قابل مطالعه ترین سیستم ها هستند. کمپلکس های شیف باز چهاردندانه زمانی که کوئوردیناسیون از طریق s2n2 صورت می گیرد به عنوان کمپلکس های پایدار شناخته شده اند. اهداف کار حاضر سنتز و شناسایی ساختار شیمیایی کمپلکس های شیف باز مشتق شده از لیگاند s2n2 می باشد. این شیف باز بوسیله تراکم 2- آمینو تیوفنل و ایزوفتالدئید تهیه شده است. واکنش شیف باز s2n2 به عنوان لیگاند چهاردندانه با k2ptcl4 و ni(oac)2.4h2o با استوکیومتری 1:1 مورد بررسی قرار گرفته است که شرایط واکنش ها کاملاً متفاوت از یکدیگر است. استوکیومتری لیگاند و کمپلکس های آن با آنالیز عنصری تاًیید شده اند. محصولات واکنش بوسیله آنالیز عنصری، ft-ir، رسانایی الکتریکی و 1h nmr شناسایی شده است.

مطالعه تطبیقی خوشه تصویری دریا در اساطیر و تمدن های کهن ایران و بین النهرین با شعر عرفانی فارسی (اشعار مولوی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1390
  سارا عادلی   مریم حسینی

نماد نوعی بیان هنری است که ایده ذهنی هنرمند را عینیت می بخشد. از آن جمله نماد استعلایی است که در هنر قدسی تجلی می یابد، بر مصدری متعالی دلالت می کند و مستلزم تأویل معناست. تصویر دریا و نمادهای مربوط بدان همچون آب، ماهی، مرغ آبی، توفان و خشکی از جمله این نمادها هستند که در اسطوره ها و نقوش بر جای مانده از دوران کهن در تمدن های شرق و غرب- از جمله ایران و بین النهرین- و نیز در صور خیالی شعر عرفانی فارسی- به طور بارز در آثار مولانا- رخ نموده اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه معانی خوشه تصویری دریا در اسطوره ها، نمادها و صور خیال به کشف ارتباط این مفاهیم و ریشه مشترک آن ها می پردازد. این پژوهش از نوع نظری است که با روش توصیفی، جمع آوری مطالب به شیوه اسنادی یا کتابخانه ای و تحلیل محتوای تصاویر مورد نظر انجام گرفته است. مطالعه تطبیقی نقش مایه های شبکه نمادین دریا در تمدن های کهن ایران و بین النهرین که نمودی آیینی و رمزی از مضامینی مینوی می باشند، با شعر عرفانی فارسی، به خصوص اشعار نمادین مولوی به عنوان نمونه ای از هنر سمبولیک، جلوه هایی از مفاهیم قدسی صوری مثالی را آشکار می سازد که از سرچشمه ای واحد نشأت گرفته اند و می توان از آن ها به عنوان کهن الگوهای ازلی یاد نمود.

نقد کهن الگویی داستان های هزار و یک شب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
  عاطفه گزمه   مریم حسینی

چکیده نظریه ها و یافته های کارل گوستاو یونگ تحت عنوان روانشناسی تحلیلی مورد توجه بسیاری از منتقدان آثار ادبی قرار گرفته است تا با به کارگیری آن و تلفیق دو حوز? ادبیات و روانکاوی تحلیلی نو از آثار ادبی به دست دهند. مطالعه روانکاوانه اسطوره های ملل که مخزن آرزوها و اندیشه های بشری اند، نشان دهند? حضور خرد جمعی و یا همان تعبیر ناخودآگاه جمعی یونگی است که در کهن الگو ها آشکار می شوند. در این پژوهش تلاش بر آن است که چهار حکایت از حکایت های هزار و یک شب با عناوین«حمال و دختران»، « جوذر»، « بلوقیا » و « نورالدین و شمس الدین» با توجه به یافته های یونگ در عرص? روانشناسی و اسطوره شناسی تحلیل شود. در میان آثار ادبی، داستان های هزار و یک شب دارای ویژگی های منحصر به فردی است. تاریخ تألیف، مکان تألیف و مولف این اثر، در هاله ای از ابهام فرو رفته است. هزار و یک شب همچون بسیاری از آثار ادبی جهان آیینه ای است که کهن الگوها را که محصول تجربه های مکرر بشر و ملل گوناگون اند و در ناخودآگاه بشر به یادگار نهاده شده اند، به شیوه ای نمادین منعکس می کند. کهن الگو ها در سه بخش موقعیت های کهن الگو یی، شخصیت های کهن الگو یی و نمادهای کهن الگو یی طبقه بندی شده اند. در این پژوهش انواع موقعیت های کهن الگو یی چون سفر، دیدار با خویشتن و دیدار با آنیما، و انواع شخصیت های کهن الگو یی چون پیر (خرد جمعی)، آنیما، آنیموس، سایه و مادر و انواع نمادهای کهن الگو یی چون اعداد، حیوانات، اشیا و ... دیده می شود. بررسی موردی حاضر بر چهار حکایت هزار و یک شب نشان دهند? قابلیت بالای این اثر برای مطالعه بر روان جمعی مشترک بشر در طول تاریخ است که شامل قصه ها و افسانه ها نیز می شود.

نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای ویژگی شخصیتی برون گرایی و شادکامی در دانش آموزان دوره دبیرستان منطقه سرچهان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  فیروزه میرزایی   سیامک سامانی

هدف از انجام این پژوهش آزمون نقش واسطه گری تنظیم شناختی هیجان برای ویژگی شخصیتی برونگرایی و شادکامی بود. گروه نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 200 نفر دانش آموز(116دختر،84پسر) که از دانش آموزان دبیرستانی شهر کره ای (منطقه سرچهان)بودند به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. میانگین و انحراف معیار سنی گروه نمونه مورد مطالعه به ترتیب 94/16 و 0 /1 بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1990) بعد برونگرایی، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی (2006)، پرسشنامه شادکامی آرجیل ولو(1990) بود. اعتبار این مقیاس ها به روش آلفای کرونباخ توسط محقق مورد ارزیابی قرار گرفت . برای تجزیه وتحلیل داده ها از شیوه آماری تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که تنظیم شناختی هیجان مثبت و تنظیم شناختی هیجان منفی و برونگرایی 44 درصد از واریانس شادکامی را پیش بینی می کند در مجموع این مطالعه نشان داد که تنظیم شناختی هیجان نقش واسطه گری معناداری برای ویژگی شخصیتی برونگرایی و شادکامی ایفا می کند.

تحلیل نشانه شناختی دو فیلم نامه از ابراهیم حاتمی کیا: آژانس شیشه ای، ارتفاع پست
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
  سارا نظردنیوی   مریم حسینی

گفتار هر فرد به شکلی اجتناب ناپذیر، ارائه دهنده باورها، ارزش ها و جهان بینی هایی است که به صورت نهفته در زبان فرد جای می-گیرد و افراد ناخواسته آن چه را که می اندیشند بر زبان خود جاری می سازند؛ استفاده از این خاصیت زبانی، این امکان را برای ما فراهم می سازد که با بررسی زبان فیلم، به ایدئولوژی ذهنی سازندگان آن دست پیدا کنیم. به همین منظور ما در این پژوهش، دو فیلم نامه آژانس شیشه ای و ارتفاع پست، ساخته ابراهیم حاتمی کیا، نویسنده و کارگردان معاصر را از منظر نشانه شناسی اجتماعی مورد تحلیل قرار دادیم و متوجه شدیم، زندگی در فضای دو قطبی سال های 1376-1380 بر ذهن او بی تأثیر نبوده است. ما برای این کار از دو ابزار فرانقش اندیشگانی (در دستور نظام مند هلیدی) و قطب بندی خود و دیگری (بر اساس مربع ایدئولوژیک ون-دایک) استفاده کردیم. سپس بعد از قطب بندی شخصیت های درون فیلم نامه، دریافتیم که در فیلم نامه آژانس شیشه ای، قطب1 (شخصیت اول و همراهانش) بر ضلع "برجسته سازی نکات مثبت خود" بیش از ضلع های دیگر مربع ایدئولوژیک تکیه کرده است و این تکیه را با استفاده از فرآیند مادی نشان داده است. اما قطب مقابل بر "برجسته سازی نکات منفی دیگری" تکیه کرده و برای این کار از فرآیند رابطه ای بهره برده است. اما در فیلم نامه ارتفاع پست، قطب1 (شخصیت اول و همراهانش) از دو ضلع "برجسته-سازی نکات منفی دیگری" و "به حاشیه رانی نکات منفی خود" به یک اندازه استفاده کرده است، ولی قطب مقابل، همانند فیلم-نامه قبلی تکیه خود را بر ضلع "برجسته سازی نکات منفی دیگری" قرار داده است. همچنین در این فیلم نامه هر دو گروه از فرآیند مادی بیش از دیگر فرآیندها استفاده کرده اند

جریان شناسی شعر معاصر زنان ( از سال 1300 تا 1357)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
  مهشاد شهبازی   مریم حسینی

جریان های شعر فارسی در دوران معاصر، پیش از این، از چشم اندازهای کلی مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن تا به حال به طور خاص به پژوهش در باب جریان های شعر زنان معاصر پرداخته نشده و نقش بسیاری از زنان شاعر در شکل گیری جریان های شعری، در این دوره، نادیده گرفته شده است . به همین منظور، پژوهش حاضر با عنوان " جریان شناسی شعر معاصر زنان از سال 1300 تا 1357 "، به باز شناسی جریان های شعری به وجود آمده در این دوران، و بررسی مواضع و ویژگی های آن ها می پردازد و بر آن است که نقش هر یک از زنان شاعر شاخص این دوره را در روند جریان شعر معاصر، به گونه ای برجسته و با استفاده از روش های علمی، مشخص نماید. جریان شعر اخلاقی و تعلیمی، جریان شعر مهاجرت، جریان شعر کودک و نوجوان، جریان شعر زنانه و جریان شعر مذهبی، جریان های شعری شاخصی هستند که در این رساله بازشناسی و معرفی گردیده اند. این پژوهش نشان می دهد که تحولات اجتماعی و سیاسی دوران مورد مطالعه و تغییراتی که در جایگاه زنان در این دوره به وجود آمده، چه تأثیری بر ادبیات به طور عام و بر شعر شاعران زن به طور خاص، داشته است .نقد آثار زنان شاعر جریان ساز معاصر – پروین اعتصامی، ژاله اصفهانی، پروین دولت آبادی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده - و بررسی شگردهای هنری، زبان شعری و مضامین شعر ایشان، در شش فصل جداگانه تدوین گردیده است که ما را در شناخت و تبیین جریان های شعری و چگونگی تأثیر گذاری شاعران مورد بحث بر شاعران پس از خود یاری می دهد . این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی انجام می شود و همچنین در صدد است که جریان سازترین شاعر زن معاصر را با ارائه ی شواهد معتبر، معرفی نماید . واژگان کلیدی: جریان شناسی، شعر معاصر زنان، شاعران زن جریان ساز، جریان شعر زنانه .

پیکرگردانی در داستان های هزار و یک شب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
  سارا پورشعبان پیربازاری   مریم حسینی

با توجه به جایگاه و اهمیت هزار و یک شب در معرفی و شناخت شرق و فرهنگ اساطیری آن، تحلیل این اثر از منظر یکی از برجسته ترین عناصر اسطوره ای با نام پیکرگردانی و با هدف شناخت هرچه بیشتر عوامل موثر در جذابیت اثر مورد پژوهش قرار گرفت. در بررسی هزار و یکشب پس از بکار گیری همزمان 3دیدگاه روان شناختی، اسطوره ای و دینی، از آغازین حکایت آشکار گردید که پیکرگردانی به عنوان یکی از عناصر خلّاق و فراگیتیگ، تأثیر بسیار زیادی در اصلاح ذهنیت منفی شهریار نسبت به زنان داشته است. همچنین، حضور پیکرگردانی تا پایان هزار و یکمین شب به عنوان یکی از موثرترین عوامل جذابیت و خیال انگیزی حکایات شناخته شد. جامعه ی آماری در این رساله،?53 حکایت از حکایات هزار و یکشب(با احتساب حکایات فرعی) از قصه ی آغازین مجموعه- قصه ی " شهریار و برادرش شاه زمان"- تا حکایت پایانی آن- "حکایت کنیز بی نظیر"- است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که منشأ بسیاری از تغییر شکل ها و پیکرگردانی های هزار و یکشب را علاوه بر عامل جادو، باید در اعمال شیطانی همچون شرارت و حقه بازی جستجو کرد. از این منظر، پیکرگردانی های داستان های هزار و یکشب که با هدف ایجاد رعب و وحشت و ترس از نیروهای خارق العاده ی زنان و فریبکاری و اغواء صورت می گیرد، بیش از آنکه امری اهورایی باشد، وابسته به رفتارهای اهریمنی است؛ و آن دسته از پیکرگردانی ها که موجب جذّابیت داستانی می شوند، اکثراً نتایج نادلخواهی را برای فرد تغییر شکل دهنده به بار می آورند.

استفاده از لیگنین استیله شده به عنوان پوشش جهت تولید کود کندرهای اوره در راکتور بستر سیال
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - پژوهشکده فنی و مهندسی 1390
  مریم حسینی   جمشید بهین

کود های نیتروژنه، به خصوص اوره دارای حلالیت بالا در آب هستند و به محض انجام آبیاری در رطوبت خاک حل شده و منجر به افزایش مقدار نیتروژن در خاک می شوند. بازدهی پایین و مشکلات زیست محیطی این کود ها ضرورت اصلاح و جایگزینی آنها را نشان می دهد. هدف این پایان نامه تهیه یک پوشش زیست تخریب پذیر و ارزان قیمت جهت تولید کود کند رهای اوره می-باشد. به این منظور لیگنین به عنوان یک ماده پوشش انتخاب شده است. ابتدا لیگنین موجود در لیکور سیاه فرآیند کرافت با روش غشا جداسازی شده است. از آنجایی که این ماده آب دوست می باشد برای بهبود خاصیت آب گریزی آن، روش استیل دار کردن مورد استفاده قرار گرفته است. از بین مواد مختلفی که برای این کار انتخاب شدند، آنیدرید استیک و سرکه به خوبی هدف مورد نیاز را برآورده کرده-اند. با توجه به آب گریز بودن لیگنین اصلاح شده با آنیدرید و سرکه، این مواد به عنوان پوشش مناسب برای فرآیند پوشش دهی انتخاب شدند. از طریق آزمایشات متعدد شرایط عملیاتی بهینه بدست آمد. چسبندگی به سطح و آب گریزی ذو عامل مهم جهت بررسی کیفیت محصول می باشند. لیگنین اصلاح شده با سرکه نه آنقدر آب گریزی بالایی دارد که با سطح اوره چسبندگی لازم را نداشته باشد و نه همچون لیگنین خیلی آب دوست که با اوره واکنش دهد. بلکه یک حالت میانی دارد. از این رو به عنوان بهترین پوشش انتخاب شده است. درصد پوشش 4/15 درصد از این پوشش توانسته است که رهش اوره را 48 ساعت به تاخیر اندازد.

رابطه سبک های مقابله ای با صمیمیت و تعهد زناشویی در فرهنگیان شهر ایلام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  مریم حسینی   فرنگیس کاظمی

چکیده زوجین هر روزه با فشار واسترسی جدید در زندگی خود مواجه می شوند. شیوه های برخورد آنها با این موقعیت ها یکی از عوامل مهم تعیین کننده رضایت و دوام زندگی آنهاست به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط میان سبک های مقابله ای با صمیمیت و تعهد زناشویی انجام گرفته است. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه فرهنگیان شهر ایلام است.نمونه شامل 248 نفر از فرهنگیان شهر ایلام است.برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای استفاده شده است، لذا از میان تمام مدارس 29 مدرسه ابتدایی،راهنمایی و دبیرستان دخترانه و پسرانه انتخاب شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک های مقابله ای راجر و نجاریان(csq)، پرسشنامه صمیمیت زناشویی(mis)، پرسشنامه تعهد زناشویی بودند که زنان و مردان فرهنگی آنهارا تکمیل نمودند.برای تحلیل نتایج آماری از نرم افزار spss استفاده شد که نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد هر دو متغییر سبک های مقابله ای و تعهد زوجین با صمیمیت زناشویی رابطه ی معناداری داشته و قدرت پیش بینی را داشته اند . کلید واژه ها: سبک های مقابله ای، صمیمیت و تعهد زناشویی

رابطه میان هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و تاب آوری میان کارکنان دانشگاه آزاد شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  محمد صیدی سارویی   حخت الله جاویدی

چکیده هدف از پژوهش حاضر رابطه هوش معنوی با کیفیت زندگی کاری و تاب آوری میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز می باشد . جامعه پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر شیراز است که156 نفر از آنها به صورت در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش معنوی ( عبدالله زاه ) ، کیفیت زندگی کاری ( قاسم زاده ) و تاب آوری بزرگسالان ( فرایبورگ ) پاسخ دادند . جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد . نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی ( ارتباط با سرچشمه هستی ، اتکا به هسته درونی ) با ابعاد تاب آوری ( شایستگی فردی ، شایستگی اجتماعی ، انسجام خانواده ، حمایت اجتماعی ، ساختار فردی ) و سه بعد از ابعاد کیفیت زندگی کاری (روابط انسانی ، توازن کار و زندگی وتعهد کاری ) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد . همچنین اتکا به هسته درونی قدرت پیش بینی کنندگی معناداری را برای ابعاد تاب آوری شامل : شایستگی فردی، انسجام خانواده ، ساختار فردی و ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل : روابط انسانی و پیشرفت شغلی دارد و سرچشمه هستی تنها از قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای توازن کار و زندگی که از ابعاد کیفیت زندگی کاری است بر خوردار میباشد . از طرف دیگر هر دو بعد هوش معنوی نیز قدرت پیش بینی کنندگی معناداری برای ابعاد دیگر تاب آوری از جمله : شایستگی اجتماعی و حمایت اجتماعی و ابعاد دیگر کیفیت زندگی کاری مانند مشارکت را دارا می باشند اما دو بعد هوش معنوی توانایی پیش بینی کردن را برای ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل : امنیت شغلی ، منزلت انسانی ، تعهد کاری و مسایل مالی ندارند . کلیدواژه: هوش معنوی، کیفیت زندگی کاری، تاب آوری.

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روانشناختی با واسطه گری تاب آوری در بیماران ام اس
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  صدف فرهند   مرضیه امینی

چکیده امروزه ام اس یکی از شایع ترین بیماری ها به حساب می آید که نسبت به سایر بیماری ها تحقیقات روانشناسی اندکی را به خود اختصاص داده است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ،رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روانشناختی با واسطه گری تاب آوری در بیماران ام. اس در نظر گرفته شد. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به ام اس استان فارس می باشد که 200 نفر (زن و مرد) از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی neo ( کاستا و مک کری ) ، ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده ( کوئرنر و فیتزپاتریک ) ، تاب آوری بزرگسالان ars ( فرایبورگ ) و بهزیستی روانشناختی ( ریف ) پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها علاوه بر روش های توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی)، از روش آماری رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج نشان داد که دو بعد الگوهای ارتباطی خانواده یعنی جهت گیری گفت و شنود و همنوایی از قدرت پیش بینی کنندگی مثبت و از بین پنج عامل ویژگی های شخصیت، برونگرایی از قدرت پیش بینی کنندگی منفی برای تاب آوری برخوردار می باشند. همچنین تاب آوری نیز بهزیستی روانشناختی را پیش بینی می کند. به طور کلی تاب آوری نقش واسطه گری معناداری را برای الگوهای ارتباطی خانواده، ویژگی های شخصیتی با بهزیستی روانشناختی دارد.

رابطه ی کیفیت زندگی کاری و ادراک کارکنان از سبکهای رهبری با بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  زهرا حسینی   مریم حسینی

چکیده: هدف این پژوهش بررسی رابطه ی کیفیت زندگی کاری و ادراک کارکنان از سبک های رهبری با بهره وری کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز بود. در این پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شرکت توزیع نیروی برق شیراز که در حدود 588 نفر بودند بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند و مطابق جدول مورگان 212 نفر از این کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در این مطالعه از سه پرسشنامه استفاده گردید که عبارتند از: 1-پرسشنامه بهره وری اچیو (1994)2-پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (قاسم زاده 1384) 3-پرسشنامه سبک های رهبری چند عاملی باس (1990)نتایج نشان داد که بین مولفه های سبک های رهبری وبهره وری کارکنان به جز مدیریت منفعل وبی بندوباری در سطح (p<%5) رابطه معناداری وجود دارد و بین تمام مولفه های کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان نیز در سطح (p<%5) رابطه معناداری وجود دارد و همچنین نشان داده شد که حداقل یکی از متغیرهای ابعاد سبک رهبری می توانند بهره وری را پیش بینی کنند اما تحریک عقلانی و انگیزش الهامی قدرت بیشتری در جهت پیش بینی بهره وری دارند. وهمچنین ابعاد کیفیت زندگی کاری می توانند بهره وری را پیش بینی کنند ولی پیشرفت شغلی و تعهد کاری نسبت به بقیه ابعاد قدرت پیش بینی بیشتری را نشان دادند. کلید واژه:کیفیت زندگی کاری،سبکهای رهبری،بهره وری

بررسی هویت زنان در رمان های فریبا وفی (پرنده من، ترلان و رویای تبت)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
  مژده سالارکیا   مریم حسینی

کنش های هر فرد در صحنه ی اجتماع با سرمایه هایی که در اختیار اوست، ارتباط نزدیکی دارد و می تواند او را به شناختی از خود و دیگران برساند. شناخت روابط و هویت اجتماعی یک جامعه با مطالعه ی آثار هنری آن میسر می شود و رمان به عنوان یک فرم هنری مدرن براساس نظریه ی بازتاب برگردانی از زندگی اجتماعی است. به همین سبب با استفاده از رویکردهای مدرن جامعه شناسی می توان به بررسی متون ادبی پرداخت و به این ترتیب به شناخت هویت بخشی از جامعه دست یافت. فریبا وفینویسنده ی تجربه گرایی است که در رمان های خود زندگی زنان طبقه ی متوسط را با موقعیت های گوناگون روایت می کند. او با دریافت جوایز معتبر برای سه رمان اول خود نشان داد که تصویری واقعی از موقعیت زنان در جامعه ارائه کرده است. وفی در آثار خود به توصیف زن، جایگاه او در جامعه و نگرش وی به هویت خویش پرداخته است. پژوهش حاضر درصدد است با بهره گیری از نظریه های اروینگ گافمن، جامعه شناس کانادایی و پی یر بوردیو، جامعه شناس فرانسوی کنش های شخصیت های زن را در سه رمان وفی- پرنده ی من، ترلان و رویای تبت- در صحنه ی اجتماع بررسی کند و در این مسیر به سنجش سرمایه ای فضای اجتماعی شخصیت ها بپردازد. شخصیت هایی که وفی معرفی می کند، گاه در صحنه ی جامعه تسلط خود را از دست می دهند و هویت خدشه دارشده ی خود را به نمایش می گذارند. این امر معمولاً به سبب عدم توازن سرمایه ها در فضای اجتماعی آنان رخ می دهد.

بررسی ویژگی های سبک هندی در اشعار سید حسن حسینی و قیصر امین پور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  فریبا فعال   قدرت اله طاهری

تازگی، نازک خیالی و جستجوی تصاویر تازه در شعر دو شاعر انقلاب اسلامی یعنی قیصر امین پور (1338-1386)و سیّد حسن حسینی(1335-1383) نشان دهنده آشنایی آن دو با سبک هندی و شاعرانی چون صائب و بیدل است. قیصر امین پور و سید حسن حسینی در دو حوزه شعر سنتی و نیمایی از شاعران مطرح، آگاه و مسلط بر زبان فارسی در سال های پس از انقلاب اسلامی هستند، که بسیاری از ویژگی های سبک هندی را می توان در اشعار آنان یافت. برخی از این ویژگی ها هم چون مضمون پردازی، نکته گویی، آفرینش تصاویر نو و ابداعی، ساخت واژه ها و ترکیبات تازه و بهره گیری از امثال و کنایات محاوره، از اصلی ترین مشخصات سبک هندی است که می توان هم در اشعار سنتی و هم در اشعار نوی این دو شاعر، آن ها را یافت. نکته قابل توجه آمیختگی سبک هندی، شعر نو و مفاهیم دینی، انقلابی و دفاع مقدس در شعر امین پور و حسینی است که به خوبی صورت گرفته و مطابق عصر و دوره خود مورد توجه مخاطبان بوده و درشتی سبک هندی را متعادل و لطیف تر نموده است.

رمزگشایی داستان مهر و ماه بر اساس نقد یونگی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
  فاطمه تقی زاده اکبری   مریم حسینی

قصه های عامیانه ادب فارسی از جمله انواع ادبی است که در پژوهش های علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قصه مهر و ماه یکی از این قصه هاست که به دو صورت نظم و نثر باقی مانده است. جمالی دهلوی و حسینی شیرازی دو روایت منظوم در قالب مثنوی از آن ارائه کرده اند.روایت منثور آن در قرن نهم توسط مولفی نامعلوم نوشته شده است. هدف این پایان نامه بررسی نمادشناسانه و تحلیل اثر منثور این قصه بر اساس نقد جدید روانشناسانه و مطابق با نظریات کارل گوستاو یونگ است. در این پژوهش کهن نمونه های مطرح شده از سوی یونگ به عنوان رمزهایی که اشخاص موقعیت ها و نمادهای داستان را دربرمیگیرند دیده شده اند.نتیجه این پژوهش نشان میدهد که این قصه محمل مناسبی برای حضور ناخودآگاه و محتویات آن یعنی کهن الگوهاست. انواع کهن نمونه های شخصیت همچون آنیما آنیموس پادشاه شاهزاده و قهرمان، همچنین کهن نمونه های موقعیت همچون گذر از آب پگذر از آتش، تولد دوباره،نشستن در دایره و برآمدن از چاه و بسیاری از نمادهای کهن نمونه ای همچون اعداد، اشکال، نمادهای انسانی، زمینی، آبی، گیاهی، حیوانی و پرندگان در آن مشاهده میشود.

بررسی غلظت های مختلف برخی از ویتامین ها و اسید آمینه های محیط کشتnln-13 در رویان زایی بدنی میکروسپورهای رقم pf7049.5 کلزا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده کشاورزی 1391
  مریم حسینی   مراد جعفری

پیش تیمارها برای تغییر مسیر گامتوفیتی دانه گرده به سمت مسیر اسپوروفیتی برای رویان زایی میکروسپور در شرایط in vitro، ضروری می باشند. استفاده از پیش تیمارها منجر به تولید بیش از حد گونه های فعال اکسیژن (ros) در داخل سلول شده و با ایجاد تنش اکسیداتیو مرگ سلول را به دنبال دارد و دفاع آنتی اکسیدان سلول های گیاهی را در مقابل آسیب های اکسیداتیو محافظت می کند. در این مطالعه، اثر ویتامین ها و اسیدآمینه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی بر میزان رویان زایی میکروسپور کلزا (brassica napus l.) رقم pf7049.5 مورد بررسی قرار گرفت. سطوح مختلف آسکوربیک اسید ( mg/l200 و100 و50 و20 و10 و5 و0)، به تنهایی و همچنین آلفا-توکوفرول با سطوح مختلف ( mg/l200 و100 و50 و20 و10 و5 و0) در دو پیش تیمار دمایی (دمای c°30 برای 15 روز و دمای c°5/32 برای دو روز و به دنبال آن 13 روز با دمای c°30 در تاریکی) انجام گرفت. به علاوه ترکیب گلوتاتیون ( mg/l100 و50 و10 و0) با آسکوربیک اسید ( mg/l10 و5)، ترکیب سطوح مختلف آسکوربیک اسید با آلفا-توکوفرول ( mg/l50 و10 و5) در دمای c°30 مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعه دیگری با ویتامین های گروه b شامل b2 با سطوح مختلف ( mg/l5 و1 و5/0 و2/0 و1/0 و05/0 و0)، b5 ( mg/l5 و 1و5/ 0و2/0 و1/0 و05/0 و0)، b12 ( mg/l1 و5/0 و1/ 0و05/ 0و01/ 0و005/0 و0) بر میزان رویان زایی صورت گرفت. میزان رویان زایی به طور معنی داری با استفاده از mg/l10 آسکوربیک اسید در مقایسه با کنترل (تقریباً دو-برابر) افزایش یافت. سطوح mg/l10و 5 آلفا-توکوفرول (25/312-314 رویان) در دمای c°30 افزایش معنی داری در میزان رویان زایی نشان داد. سطح mg/l50 آلفا-توکوفرول در ترکیب سطوح آسکوربیک اسید ( mg/l10 و5) به طور معنی داری میزان رویان زایی (25/308-5/327) را افزایش داد. علاوه بر این، با mg/l10 گلوتاتیون در مقایسه با شاهد افزایش معنی داری در رویان زایی میکروسپور (322 رویان) مشاهده شد. بر اساس نتایج حاصل، رویان زایی میکروسپور می تواند به وسیله ترکیب مناسبی از آسکوربیک اسید، آلفا-توکوفرول، گلوتاتیون بهبود یابد وقتی ترکیب مناسب و پیش تیمار دمایی مناسب انتخاب شده باشد. b2 در سطح mg/l05/0 به طور معنی داری (با افزایش 20%) میزان رویان زایی را بهبود بخشید و همچنین b5 در سطوح mg/l05/0و 1/0 میزان رویان زایی (25/396-415 رویان) به طور معنی داری افزایش یافت. در حضور b12 هیچ تفاوت معنی داری بر افزایش میزان رویان زایی نشان نداد. نتایج این تحقیق نشان داد که با استفاده از غلظت مناسب اسیدآمینه و ویتامین ها به طور قابل توجهی می توان میزان رویان زایی در کشت میکروسپور رقم pf7049.5 کلزا را افزایش داد. کلمات کلیدی: کلزا، رویان زایی میکروسپور، آنتی اکسیدان ها، پیش تیمار حرارتی، ویتامین های گروه b،

طراحی و پیاده سازی یک سیستم برای مدل سازی تغییر کاربری اراضی شهری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری 1391
  مریم حسینی   محمد سعدی مسگری

امروزه به دلیل ارزش بالای زمین و محدودیت منابع طبیعی، پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در آینده برای مدیران، متخصصان محیط زیست و سایر محققان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای هدفمند نمودن تغییرات کاربری اراضی نیاز به اعمال دانش کارشناسی در قالب یک سیستم می باشد، به نحوی که کاربر بتواند تأثیر عوامل مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را در تغییر کاربری اراضی در نظر بگیرد. در حال حاضر در غالب طرح های برنامه ریزی شهری مانند طرح های جامع شهری، طرح های راهبردی-ساختاری و تفصیلی که به صورت روزمره برای پیش بینی وضعیت آتی شهرها تهیه می شود، اگرچه از gis در تحلیل وضعیت موجود و پردازش لایه ها استفاده می شود ولی هنوز یک سیستم که در آن کارشناسان، برنامه ریزان و سیاست گذاران بتوانند اهداف، سناریوها و معیارهای خود را وارد نمایند، طراحی نشده است، لذا ایجاد و توسعه یک سیستم حامی برنامه ریزی (pss) از چالش های برنامه ریزی شهری محسوب می شود. هدف از انجام این تحقیق، توسعه یک سیستم حامی برنامه ریزی مکانی برای تغییر کاربری اراضی شهری تحت عنوان ulcms می باشد که در توسعه آن از فرایند rup استفاده شده است. سیستم توسعه داده شده شامل ماژول ارزیابی تناسب زمین، محاسبه مساحت مورد نیاز کاربری ها و تغییر کاربری اراضی می باشد. در طراحی و پیاده سازی ماژول های مذکور، از مدل های دسترسی، مدل های تعامل میان کاربری ها و روش های تصمیم گیری چند معیاره، عملگرهای فازی، رگرسیون خطی، ماکزیمم پتانسیل و بهینه سازی سلسله مراتبی استفاده شده است. تست عملی سیستم برای سنجش تغییر کاربری های مسکونی، تجاری، صنعتی، زراعی و خدماتی بر اساس سال مبنای 1383 و برای سال افق 1390 با استفاده از روش های جمع خطی وزن دار، نقطه ایده آل و فازی در شهر شیراز انجام گرفت. سپس این نقشه ها با نقشه واقعی شهر با استفاده از شاخص مطلوبیت مقایسه گردیدند. نتایج نشان داد که روش فازی نسبت به دو روش دیگر در مدلسازی جهت توسعه شهر موفق تر عمل کرده زیرا شاخص مطلوبیت روش های جمع خطی وزندار، نقطه ایده آل و فازی به ترتیب 0.34، 0.39 و 0.48 است و پس از بررسی با نتایج موجود در سایر تحقیقات روش فازی، به عنوان روش برتر در مدلسازی تناسب زمین انتخاب گردید.

تولید کالوس و باززایی در گیاه شیرین بیان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی 1391
  مریم حسینی   بهرام ملکی زنجانی

شیرین بیان با نام علمی (glycyrrhiza glabra l.)از گیاهان دارویی علفی چند ساله و از خانواده ی لگومینوزه است. علی رغم نیاز روزافزون برای تکثیر انبوه، اطلاعات کمی در مورد روش های ازدیاد آن وجود دارد. عواملی چون خواب بذر از مهم ترین محدودیت های استفاده از بذر بوده و همچنین تکثیر از طریق بخش های رویشی(ریشه و ریزوم) بسیار کند می باشد. از این رو کشت بافت روشی موثر و مناسب برای تکثیر این گیاه می باشد. این تحقیق به منظور یافتن روشی مناسب برای ریزازدیادی، تولید کالوس و باززایی از کالوس های تولید شده در گیاه شیرین بیان انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. که در آن تأثیر هورمونba با سه سطح (0، 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر)، هورمون naa با سه سطح (0، 1/0 و 5/0 میلی گرم بر لیتر) و ریزنمونه های (ریشه، هیپوکوتیل، کوتیلدون، ساقه و برگ) در دو ژنوتیپ گیاهی اِژیه و ورزنه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ژنوتیپ اژیه در مقایسه با جمعیت ورزنه برای ریزازدیادی در شرایط in vitro مناسب می باشد و در تمامی شرایط ریزنمونه ی ساقه، ریزنمونه ی مناسبی جهت ریزازدیادی این گیاه می باشد. در این آزمایش افزودن هورمون ba به محیط کشت msبا غلظت های 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر باعث افزایش تعداد شاخه های جانبی شد. اما بین ارتفاع گیاه در غلظت های مختلف هورمون naa (0، 1/0 و 5/0) تفاوت معنی داری مشاهده نشد. همچنین در محیط کشتms حاوی هورمون naa با غلظت های (0 و 1/0 میلی گرم بر لیتر) بیشترین میزان ریشه زایی مشاهده شد. برای ارزیابی باززایی غیرمستقیم این ژنوتیپ ها، ترکیبات مختلف هورمون های ba و naa و نیز ba و 2,4-dدر آزمایش های جداگانه مورد مطالعه قرار گرفتند. نشان داد که ریزنمونه های هیپوکوتیل و ساقه بیشترین درصد تولید کالوس داشتند که در محیط ms حاوی 2 میلی گرم بر لیتر هورمون ba و 5/0 میلی گرم بر لیتر هورمون naa یا 2,4-dبه دست آمد. بیشترین باززایی غیرمستقیم نیز مربوط به ریزنمونه ساقه بود که در محیط ms حاوی 2 میلی گرم بر لیتر هورمون ba و 5/0 میلی گرم بر لیتر هورمون naa یا 2,4-dبه دست آمد. در نهایت گیاهان باززا شده برای ایجاد شاخه های جانبی به محیط کشت ms دارای 5/0 یا 1 میلی گرم هورمون baمنتقل شدند. گیاهان باززا شده برای ریشه زایی به محیط ms دارای 1/0 میلی گرم بر لیتر هورمون naa منتقل شدند.

رویکرد باستانگرایی قاجار با تاکید بر نسخه خطی نامه خسروان به عنوان الگویی شاخص در هنر تصویری این دوره
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1392
  ماه منیر شیرازی   فاطمه کاتب

چکیده : در هر دوره ای دولت ها برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود ، از ابزار هنر ، با ارائه الگوهایی مناسب استفاده کرده اند . در ایرانِ دوره اسلامی نیز برخی از حکومت ها ، خود را منتسب به پادشاهی های قبل از اسلام(دوره باستان) نمودند .بعد از سلسله صفوی که دولتی شیعی بود ، این انتساب به شکلی دیگر صورت گرفت . پادشاهان قاجار با اینکه خود را متولی حکومت دینی می دانستند ، ولی رویکردشان به پادشاهان پیش از اسلام و دوره باستان فزونی یافت. این رویکرد به باستان گرایی ، در برخی شئون فرهنگی و هنری این دوره قابل بررسی است. هدف این پژوهش بررسی دلایل رویکرد به باستان گرایی در دوره قاجار با تاکید بر نسخه خطی و مصور " نامه خسروان" است . نامه خسروان، اثر جلال الدین میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار است که در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به قصد نگارش تاریخ باستانی ایران، از آغاز تا پایان شهریاری یزدگرد سوم ساسانی، تالیف شده است. این پایان نامه می کوشد تا با معرفی این اثر الگو و نمونه ساخته شده برای هنر تصویری این دوره را بررسی و تاثیر باستانگرایی را در هنرهای تصویری نشان دهد. نتایج نشان می دهد که حجم زیادی از هنرهای دوره قاجار دارای رویکرد باستانگرایانه هستند و از این میان تصاویر کتاب نامه خسروان نیز عیناً در برخی از آثار هنری این دوران مورد استفاده واقع شده است .

تاثیر سیاستهای پولی بر نرخ پس انداز ملی در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده اقتصاد 1392
  مریم حسینی   جلیل توتونچی

پس انداز یک مفهوم گسترده و ریشه دار اجتماعی واز اصلی ترین مباحث اقتصادی است زیرا از نیروهای تولیدی و شرایط مصرف و توزیع گذشته بدست می آید و به نیرویی جهت حرکت نظام اقتصادی و کارکرد آن تبدیل می شود. بنابراین پس انداز نقش بسیار مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. هدف این تحقیق ارزیابی آثار سیاستهای پولی بر نرخ پس انداز ملی در ایران می باشد. این تحقیق گامی است در جهت شناخت سیاستهایی که در کاهش یا افزایش پس اندازها موثرند تا ازاین طریق زمینه برای سیاستهای تشویق پس انداز به منظور تامین منابع مالی جهت تشکیل سرمایه های تولیدی مهیا شود. عمده ترین اهداف سیستهای پولی در اقتصاد را می توان تثبیت سطح عمومی قیمتها ، تسریع رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال کامل و ایجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی به شمار آورد که هریک بر نرخ پس انداز جامعه تاثیر گذار هستند. از آنجایی که کشور ایران در حال حاضر دارای جمعیتی است که بیش از نیمی از آن را جوانان تشکیل می دهند. این قشر عظیم پیگیر نیازهای اولیه خود درقالب مولفه هایی چون اشتغال ، مسکن، ازدواج و تحصیل بوده و سعی نموده است دولت را جهت پاسخگویی به این مقولات تحت فشارقرار دهد. دولت نیز جهت رفع نگرانی های جوانان در خصوص مولفه های مذکور برنامه هایی را اجرا نموده است که بعضا موفق بوده اند.اما با توجه به حجم بالای خواسته های به حق مردم به ویژه جوانان ، دولت نیاز بسیار شدیدی به منابع مالی داخلی و خارجی به منظور پاسخگویی به این خواسته ها دارد ولی باتوجه به تحریم ایران و عدم دسترسی آسان آن به منابع خارجی در بازارهای سرمایه بین المللی ، به نظر میرسد در حال حاضر تنها راه مناسب برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری ، بسیج پس اندازهای داخلی از طریق اعمال سیاستهای درست اقتصادی است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق مربوط به بخش کلان اقتصادی ایران است و شامل پس انداز ، درآمد ملی، نقدینگی،نرخ تورم، نرخ سود، درآمد سرانه و غیره می باشد.جهت برآورد مدل نظر تحقیق نیز از نسبت پس اندازناخالص ملی به درآمد ملی ( sni) به عنوان شاخص نرخ پس انداز ملی، نسبت حجم نقدینگی به در آمد ملی ( mni ) به عنوان شاخص سیاست های پولی در اقتصاد ایران و درصد تغییرات در تولید ناخالص داخلی ( growth ) به عنوان متغیر رشد اقتصادی ،استفاده خواهند شد. متغیرهای مورد نظر این تحقیق با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی خود توضیح برداری (var) و تصحیح خطای برداری (vecm) مورد آزمون قرار خواهد گرفت. با توجه به مطالب فوق می توان استنباط کرد که سیاستهای پولی بر پس انداز تاثیر گذار است.این سیاستها در بسیاری از کشورهای جهان شامل کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه از جمله ایران مشترک هستند اما تفاوتهایی در نتایج و آثار آنها بر پس انداز وجود دارد. لذا این تحقیق می تواند با توجه به موضوع آن ، ضمن ارزیابی دقیقی از آثار سیستهای پولی بر نرخ پس انداز و شناخت راهکارهای مناسب جهت بسیج پس انداز ها به سیاستگذاران کمک نماید تا زمینه افزایش سرمایه گذاری را به عنوان یک ضرورت جامعه فراهم نمایند.

نقش واسطه گری خود کار آمدی بین کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  بهارک شیبانی   سیامک سامانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه گری خودکارآمدی بین کمال گرایی و اهمال کاری تحصیلی انجام گرفت. به همین منظور 287 دانشجوی دانشکده فنی و حرفه ای سما شیراز (136 پسر ) و (151 دختر ) از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. و با استفاده از مقیاس کمال گرایی فراست، مقیاس اهمال کاری تحصیلی سولومون و راتبلوم و مقیاس خودکارآمدی سولبرگ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که از بین ابعاد کمال گرایی، استانداردهای شخصی، انتظار والدین و نظم و سازمان به صورت مثبت و معنادار و نگرانی و شک و انتقاد والدین به صورت منفی و معنادار با خودکارآمدی رابطه دارند. و به منظور نقش واسطه گری خودکارآمدی از رگرسیون سلسله مراتبی همزمان استفاده گردد. از بین ابعاد کمال گرایی، نگرانی و شک، انتقاد و انتظار والدین، به صورت غیر مستقیم مثبت و معنادار و نظم و سازمان به صورت غیر مستقیم، منفی و معنادار و خودکارآمدی به صورت منفی و معنادار قادربه پیش بینی دشواری برای شروع و تمرکز بر تکلیف بوده و نقش واسطه گری خودکارآمدی مورد تایید قرار گرفت. و انتقادگری والدین به صورت مستقیم مثبت و معنادار قادر به پیش بینی آماده شدن برای تکلیف و نظم سازمان به صورت مستقیم مثبت و معنادار قادر به پیش بینی تعلل ورزی می باشند و نقش واسطه گری خودکارآمدی در اینجا مورد تایید قرار نگرفت. تنها انتقادگری والدین به صورت منفی و معنادار و نظم و سازمان به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کننده خودکارآمدی می باشد. کلید واژه ها : کمال گرایی، خودکارآمدی، اهمال کاری تحصیلی

تاثیر جینسنوزید rb1 بر بیان ژن گیرندههای لپتین و جابجایی glut-4 در سلول عضلانی رده c2c12
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده دامپزشکی 1392
  مریم حسینی   محمود هاشمی تبار

جینسنگ گیاهی ارزشمند در درمان دیابت نوع 2 است و گونه panax ginseng بیشتر از سایر گونه های دیگر جینسنگ مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی تمام این گیاهان آن است که حاوی نوعی گلیکوزید استروئیدی به نام جینسنوزید هستند. rb1فراوان ترین جینسنوزید موجود در جینسنگ آسیایی می باشد. لپتین اولین آدیپوسایتی است که کشف شد و عمدتا از بافت چربی ترشح می شود. این هورمون دارای 2 گیرنده اختصاصی در بافت عضلانی است که با تحریک بیان آن ها باعث افزایش حساسیت به انسولین می شود. اگرچه مطالعات اخیر نشان می دهد که لپتین و جینسنوزید با مسیر های مولکولی سیگنال دهی مشابه در افزایش حساسیت به انسولین و برداشت گلوکز در سلول های عضلانی و چربی عمل می کنند، اما اثرات تنظیمی جینسینوزید ها بر سیگنال دهی لپتین در این سلول ها گزارش نشده است. در مطالعه حاضر برای اولین بار تأثیر جینسنوزید rb1 بر بیان گیرنده های obrb و obra و ارتباط آن ها با جا به جایی glut4 در میوتیوب های c2c12 مورد بررسی قرار گرفت. میوتیوب های c2c12 با غلظت های متفاوت (001/0- 100 میکرومولار)، rb1 در مدت زمان های مختلف (1-12 ساعت) تیمار شدند. pcr در زمان حقیقی و وسترن بلاتینگ به ترتیب جهت ارزیابی میزان تغییرات بیان ژن گیرنده های لپتین و جابه جایی glut4 انجام شد. جینسینوزید rb1 در غلظت های 10 و 100 میکرومولار، در 3 و 6 ساعت تیمار، بیشترین اثر تحریکی بر بیان ژن گیرنده های لپتین را نشان داد. به علاوه، افزایش بیان در گیرنده obrb بیشتر از بیان گیرنده obra بود. همچنین افزایش هم زمان جا به جایی glut4 و بیان ژن گیرنده های obrb و obra در سلول های میوتیوب c2c12 در غلظت ها و زمان های مشابه دیده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که جینسنوزید rb1 با تأثیر بر سیگنال دهی لپتین سبب افزایش حساسیت به انسولین در سلول های عضلانی می شود. این نتایج به شناسایی مکانیسم نوین کاهش گلوکز و خواص ضد دیابتی جنسینوزید ها کمک نموده و از نقش درمانی این جینسنوزید حمایت می کند.

مقایسه روایت زیست جهان زنانه در رمانهای نخبه گرا و عامه پسند نویسندگان زن دهه ی 80
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی 1391
  عسل پورداداش مهربانی   مریم حسینی

رمان به عنوان یک فرم هنری-ادبی با تلفیق عنصر خیال و تجارب زندگی روزمره ی انسانی در هیأت توالی حوادث گوناگون بواسطه ی شخصیت های داستانی به روایت جهان-زیست ها می پردازد. در این پایان نامه با بررسی نقش ها،هویت ها، زیست روزمره ی قهرمان زن داستان در بستر حوادث و گره های داستانی تلاش شد تا به تصویری از زیست روزمره ی زنان در جامعه ی امروز ایران در دو تیپ رمان های عامه پسند و نخبه پسند دست یابیم. سوالهای اصلی تحقیق عبارتند از: 1. بررسی چگونگی روایت "زیست – جهانِ" زنانه (با تاکید بر زندگی روزمره )در ادبیات عامه پسند و ادبیات نخبه پسند نویسندگان زن دهه ی 80 2. مقایسه زیست جهان زنانی که در رمان های نخبه گرا و عامه پسندروایت می شود. برای پاسخ دهی به این سوالات از نظریات "زیست جهان" یورگن هابرماس، زندگی روزمره از هانری لفور، و نظریات مطرح در ادبیات عامه پسند استفاده شد.برای مقایسه میان دو تیپ ادبیات عامه پسند و نخبه پسند به سراغ رمان هایی که در طول دهه ی80 با مضامین زندگی روزمره توسط زنان نوشته شده بود رفتیم و از میان آنها در تیپ رمان عامه پسند: "شیدایی" نوشته ی فهیمه رحیمی، "همخونه" نوشته ی مریم ریاحی، و "معجزه ی عشق" نوشته ی نسرین ثامنی و از میان رمانهای نخبه پسند منتشر شده در دهه ی 80 ، "پرنده ی من" اثر فریبا وفی، "احتمالا گم شده ام" نوشته ی سارا سالار، و "خانم نویسنده" اثر طاهره علوی را برگزیدیم. روش مورد استفاده در این پایان نامه، روش تحلیل محتوای کیفی می باشد.با بررسی رمانهای مطرح، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در رمانهای نخبه پسند، قهرمان داستان نسبت به هویت برساخته شده ی خود در اجتماع نگرشی انتقادی دارد و در ارتباط با شخصیت های دیگر داستان نه در یک رابطه ی علت و معلولی بلکه به موازات هم کنش می کنند، درحالی که قهرمان رمان های عامه پسند با تن دادن به مفاهیم جنسیتی شده در راستای بازتولید زیست جهان سنتی و یکپارچه گام برمی دارد و با تن دادن به دوگانه انگاری های جنسی، نقش های مسلط جنسیتی را در قالب هویت دیگری تعمیم یافته ی مردانه می پذیرد تا به مدینه ی فاضله ای که جامعه برای اوترسیم می کند دست یابد، درحالی که در رمان های نخبه پسند، با نگاهی بازاندیشانه به دنبال "خودفهمی"است که تنها به واسطه ی گذر از نقش های مسلط جنسیتی شکل گرفته در بستر زندگی روزمره بدست می آید.

تصحیح شرح شطحیات روزبهان بقلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده ادبیات 1392
  الهام. رستاد   تقی پورنامداریان

کتاب شرح شطحیات اثر شیخ روزبهان بقلی شیرازی، از عارفان بزرگ قرن ششم هجری، است. عنوان کتاب نشان می دهد که موضوع آن درباره شطحیات، سخنان شگفت و غریب عارفان، است. هانری کربن، شرق شناس مشهور فرانسوی در سال 1344 هجری برای نخستین بار این کتاب را تصحیح کرد. تلاش ارزشمند و والای کربن در شناساندن این متن ادبی ـ عرفانی به دوستداران و پژوهشگران، در خور ستایش است؛ امّا متاسّفانه به دلیل اغلاط فراوان کاتبان دو نسخه، همچنین زبان دشوار روزبهان، اشتباهاتی در تصحیح روی داده که خوانش متن را با مشکل مواجه ساخته است. هر چند طی جستجوهای گسترده و پس از گذشت حدود نیم قرن از تصحیح متن، متأسفانه نسخه معتبر دیگری از این کتاب یافت نشد، امّا خوانش دقیق تر نسخه های موجود، استفاده از نسخه ها و کتاب هایی که بخش هایی از متن شرح شطحیات را آورده اند، نیز اضافه کردن تعلیقات و فهرست های مناسب، به تصحیح پیراسته و شایسته کتاب کمک خواهد کرد. در این پژوهش کوشش شده است با بهره گیری از نسخه های خطی زیر تصحیح شایسته ای از کتاب ارائه شود: نسخه کتابخانه شهید علی، (مورّخ 889هـ) به شماره 1342 (ورق267-359) کتابخانه سلیمانیه استانبول؛ نسخه کتابخانه ملّامراد یا قاضی عسکر؛ (احتمالاً قرن نهم) به شماره 1271 (در فهرست 1290) با عنوان «ترجمه و شرح کتاب الطواسین للحلاج المنصور» و «منطق الاسرار و تبیان الانوار» که هم اکنون در کتابخانه سلیمانیه استانبول نگهداری می شود؛ نسخه منطق الاسرار ببیان الانوار به شماره 156 (بی تا: احتمالا قرن 10 به بعد) کتابخانه آستان قدس رضوی؛ طواسین حلاج، (مورّخ 581 هجری)، به شماره 2/ 5854، (عکسی)، موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران؛ نسخه «الرّساله النکات المتصوّفه الروزبهانیه»، (مورّخ 897 هـ)، شماره 3142 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، که بخش اصطلاحات تصوّف کتاب را در آن آمده است؛ نسخه تحفه العرفان، تألیف شیخ شرف الدین ابراهیم فرزند صدرالدین روزبهان ثانی، تألیف شده به سال 700 هجری؛ نسخه «روح الجنان فی سیره شیخ روزبهان»، از شمس الدین عبداللطیف بن صدرالدین ابی محمد روزبهان ثانی، برادر شرف الدین ابراهیم. مولّف این کتاب نیز چون تحفه العرفان به توصیف کرامات و حکایات شیخ روزبهان و معرّفی آثار وی پرداخته است و در آن بخش هایی از شرح شطحیات را نیز ذکر کرده است. تصحیح به شیوه «بینابین» یا «توأم» و در مواردی به روش قیاسی صورت گرفته است. واژگان کلیدی: روزبهان بقلی، شرح شطحیات، نسخه خطی

نقش واسطه گری ویژگی های شخصیتی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و مشکلات روانشناختی(اضطراب، استرس، افسردگی) دردانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  زهره حیدری نژاد   حجت الله جاویدی

هدف از این مطالعه، تبیین نقش واسطه گری ویژگیهای شخصیتی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و مشکلات روان شناختی بود.گروه نمونه ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل 309 دانشجو(194دختر و 115پسر) از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی مرودشت بودند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (rfcp) پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (dass) و پرسشنامه پرسشنامه شخصیت نئو(neo) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مسیراستفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند گانه به روش بارون و کنی حاکی از آن بود که الگوهای ارتباطی خانواده با خرده مقیاس افسردگی دارای ارتباط معناداری است همچنین نشان داد که ویژگیهای شخصیتی به عنوان متغیر واسطه دارای نقش معناداری در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و مشکلات روان شناختی ایفا می کند.

بررسی شاخص های ساده سازی متن های کهن ادبی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان؛ مطالعه موردی کلیله و دمنه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
  عطیه جوادی راد   فرهاد ساسانی

در این پژوهش با یک رویکرد عملی، متن های ادبی با نمونه های ساده شده ی آن مقایسه شده است تا در نتیجه ی آن چگونگی تغییرات متن ادبی در روند ساده سازی های گوناگون مشخص گردد. به این منظور متن کهن کلیله و دمنه به عنوان تنها متن اصلی منبع قرار گرفت به این علت که از یک سو طبق نظر صاحب نظرها جز نثرهای فنی و مصنوع زبان فارسی محسوب می شود، و از سوی دیگر از جمله متن هایی است که با توجه به محتوای قصه قصه بودنش بسیار مورد ساده نویسی قرار گرفته است. در این بررسی تغییرها در چهار سطح صرف و نحو و واژگان و متن طبقه بندی شد، و از ورای تفاوت های صرفی و نحوی و واژگانی و متنی موجود بین متن اصلی و نمونه های ساده شده ی آن؛ الگویی عملی ای که ساده سازان برای ساده سازی متن های خود استفاده کرده بودند، مشخص گردید. در پایان با توجه به بررسی ها و مقایسه های انجام گرفته سه نوع رویکرد به سازوکار ساده سازی متن های ادبی کهن فارسی مشاهده شد: 1-گرایش به وفاداری به محتوا و صورت متن اصلی 2-گرایش به وفاداری به محتوا و دست کاری در صورت متن اصلی 3-گرایش به دست کاری در محتوا و صورت متن اصلی. این پژوهش بر آن نبود که مشخص کند کدام یک از این رویکردها و یا الگوها خوب است یا نه؟ و نگارنده تنها می تواند ادعا کند که این ها الگوی های رایج در جریان ساده سازی متن ادبی کلیله و دمنه هستند. بی شک برای ارزشیابی می توان به پژوهشی میدانی بر اساس این نمونه های ساده شده دست زد.

رابطه کیفیت برنامه های آموزشی با کارآفرینی و موفقیت شغلی کارکنان شرکت بالان صنعت شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  علی اکبر شکوهی   مریم حسینی

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت برنامه های آموزشی با کارآفرینی و موفقیت شغلی کارکنان شرکت بالان صنعت شهر شیراز انجام گرفت .جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان شرکت بالان صنعت شهر شیراز تشکیل دادند که مشتمل بر 70 نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه با توجه به محدود بودن جامعه کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار تحقیق شامل 3 پرسشنامه کیفیت برنامه آموزشی ، کارآفرینی و موفقیت شغلی بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق در سطح توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد، و در سطح استنباطی از (ضریب همبستگی) و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ابعاد کیفیت برنامه آموزشی (آموزش قبل از اشتغال) با ابعاد کارآفرینی و موفقیت شغلی رابطه معنی داری وجود نداشت و فقط بین بعد هدف کیفیت برنامه های آموزشی با بعد پشتکار کارآفرینی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین به علت عدم وجود رابطه معنادار بین ابعاد کیفیت برنامه های آموزشی با ابعاد کارآفرینی و موفقیت شغلی رگرسیون قادر به پیش بینی نمی باشد. تنها بعد هدف کیفیت برنامه های آموزشی قادر به پیش بینی بعد پشتکار کارآفرینی بود.

بررسی نقش واسطه ای آلکسی تیمیا بر همبستگی بین سبک های دلبستگی و تاب آوری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارومیه سال تحصیلی 92 - 1391
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  مریم حسینی   فیروزه سپهریان آذر

هدف از پژوهش حاضر بررسی الگوی ساختاری سبک های دلبستگی و تاب آوری با پیشرفت تحصیلی با نقش واسطه گری آلکسی تیمیا بود. بدین منظور نمونه ای شامل 470 نفر از دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه ارومیه در سال 1392 به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه آلکسی تیمیا ، سبک های دلبستگی و تاب آوری استفاده شد. به منظور تعیین روایی از روش تحلیل عامل تاییدی و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای spss-20 و lisrel استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که: سبک دلبستگی اجتنابی (وابستگی) از طریق نقش واسطه ای آلکسی تیمیا اثر غیر مستقیم، منفی و معنا داری بر پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دارد. سبک دلبستگی ایمن (نزدیک بودن) از طریق نقش واسطه ای آلکسی تیمیا اثر غیر مستقیم، مثبت و معنا داری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد. سبک دلبستگی ناایمن (اضطرابی) از طریق نقش واسطه ای آلکسی تیمیا اثر غیر مستقیم منفی و معنا دار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.آلکسی تیمیا اثر مستقیم، منفی و معنادار بر پیشرفت تحصیلی دارد. و همچنین تاب آوری از طریق نقش واسطه ای آلکسی تیمیا اثر غیر مستقیم، مثبت و معنا داری بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.

اثربخشی آموزش مهارتهای خود توانمندسازی بر سازگاری، شادکامی، امید به زندگی و عزت نفس زنان خیانت دیده
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  آرزو فضلی   نادره سهرابی

هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش واسطه گری سبک های مقابله ای در رابطه با هوش هیجانی و هوش معنوی با رضایت از زندگی در زنان دارای مشکلات خانوادگی بود. جامعه آماری زنان مراجعه کننده به مراکز های مشاوره در سطح شهر شیراز بودند، که از بین مراکز ده مرکز به صورت تصادفی انتخاب شدند. و کلیه زنانی که در یک فاصله زمانی 3 ماهه (آبان تا آخر دی ماه) به دلیل مشکلات خانوادگی به این مراکز مراجعه کرده بودند 150 نفر می شدند که به عنوان نمونه آماری در این پژوهش شرکت داده شدند. طرح این تحقیق از نوع همبستگی بود. داده ها از طریق پرسشنامه رضایت از زندگی دینر، پرسشنامه هوش هیجانی شات، پرسشنامه هوش معنوی حسن عبداله زاده وپرسشنامه سبک های مقابله ای موس و بیلینگز و الاه جمع آوری و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها دو مدل را نشان دادند. مدل اول سبک های مقابله ای نقش واسطه گری معناداری در رابطه هوش هیجانی و رضایت از زندگی ایفا نکرد. مدل دوم سبک های مقابله ای نقش واسطه گری معناداری در رابطه هوش معنوی ورضایت از زندگی ایفا کرد.

بررسی رابطه ی بین مولفه های مدیریت دانش و هوش فرهنگی با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مریم حسینی   فریده عصاره

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش و هوش فرهنگی و هم چنین مولفه های هر کدام از این متغیرها با عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان خوزستان (جمعاً 230 نفر) است که از این تعداد، بر اساس جدول کرجسی- مورگان نمونه ای 145 نفری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. برای سنجش هر کدام از متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ی جداگانه ای استفاده شد. ابزار اندازه گیری مدیریت دانش پرسشنامه ای است که سوالات آن از پرسشنامه ی موجود در پژوهش خرقانی و سلسله (1385) با تغییراتی به منظور برآورده کردن اهداف این پژوهش استخراج شده است. هم چنین به منظور سنجش هوش فرهنگی و عملکرد شغلی به ترتیب پرسشنامه ها ی ون داین و انگ (2004) و فرج پهلو، نوشین فرد و حسن زاده (1391) مورد استفاده قرار گرفته است. روایی پرسشنامه ها به دو طریق روایی محتوایی (صوری) و تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن ها به روش تنصیف و آلفای کرونباخ تعیین گردید. پایایی هر یک از پرسشنامه ها در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی مدیریت دانش 90/0، برای پرسشنامه ی هوش فرهنگی 93/0 و برای پرسشنامه ی عملکرد شغلی 97/0 به دست آمد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش روش رگرسیون چندگانه ی گام به گام مورد استفاده قرار گرفته است. هم چنین داده های به دست آمده به وسیله ی نرم افزارspss20 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از بین دو متغیر مدیریت دانش و هوش فرهنگی، تنها متغیر مدیریت دانش با عملکرد شغلی کتابداران رابطه ی مثبت و معنی داری دارد. هم چنین از بین مولفه های مدیریت دانش (خلق دانش، ذخیره ی دانش، نشر دانش و به کارگیری دانش) دو مولفه ی به کارگیری دانش و ذخیره ی دانش و از میان مولفه های هوش فرهنگی (فراشناختی، شناختی، انگیزشی و رفتاری) تنها مولفه ی شناختی هوش فرهنگی با عملکرد شغلی کتابداران رابطه ی مثبت و معنی داری دارند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که از نظر مدیریت دانش 3/63% از کتابداران در وضعیت خوب، به لحاظ هوش فرهنگی 2/60% در وضعیت متوسط و از نظر عملکرد شغلی 3/88% ازآن ها در وضعیت خوبی قرار دارند. در پایان نیز راهکارهایی جهت ارتقای عملکرد شغلی کتابداران مورد بررسی ارائه شده است.

طراحی یک vga دیفرانسیلی با رنج بهره 6db تا 20db، thd
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده برق 1392
  مریم حسینی   عبدالله خویی

در این پایان نامه یک تقویت کننده با بهره متغیر (vga) طراحی شده است. این مدار از دو طبقه تشکیل شده است. طبقه اول یک تقویت کننده با بهره متغیر و طبقه دوم یک تقویت کننده با بهره ثابت می باشد. بهره کل مدار از 6db تا 20db با گام های 0.5db قابل تغییر است. این vga به صورت حلقه باز با پهنای باند-3db بزرگتر از 500mhz است. پهنای باند مدار در تمام گام ها ثابت باقی می ماند و مستقل از تغییرات بهره مدار است. در این مدار از روشی برای تغییر بهره استفاده شده است تا linearity مدار در طول تغییر بهره تغییرات کمی داشته باشد. مقدار thd در این مدار، در بهره ماکزیمم، برای سوئینگ خروجی 800mv p-p حدود -65db است و در حالت بهره مینیمم، برای همین مقدار سوئینگ، مقدار thd برابر -60db است. سطح layout برای vga فشرده بوده و اندازه آن حدود 0.02?8mm?^2 می باشد. اندازه ولتاژ تغذیه بکار رفته 3.3v و توان مصرفی آن تقریبا 46mw است. هر دو طبقه مدار از مدار cmfb برای ثابت نگه داشتن dc خروجی در یک مقدار مشخص استفاده می کنند. مدارات همگی توسط نرم افزار cadence و در تکنولوژی mµ0.35 cmos، layout شده و نتایج شبیه سازی ها توسط نرم افزار h-spice نیز آورده شده است.

تحلیل روان شناسی اسطوره در داستان های هزار و یک شب (سفرهای آیینی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
  نسرین شکیبی ممتاز   مریم حسینی

مقوله ی سفر در متون کلاسیک و جدید فارسی، دارای انواع مختلفی است که از میان آنها «سفرهای آیینی» با شاخصه هایی اسطوره ای و افسانه ا ی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این رساله به مطالعه ی این سفرها و چگونگی تحقق شان در جهان بی مرز اسطوره و افسانه می پردازد. جامعه ی آماری این پژوهش، هفت داستان از داستان های هزار و یک شب است که در هر داستان، سفری آیینی برای تحقق هدف یا اهدافی خاص، با محوریت قهرمان و اعمال قهرمانی، صورت می گیرد. این داستان ها عبارتند از: حکایت «علاءالدین ابوشامات»، «جوذر ماهیگیر»، «عبدالله برّی و بحری»، «ملک امجد و ملک اسعد»، «حاسب کریم الدین»، «بلوقیا» و «جانشاه». روش پژوهش در این رساله تحلیلی ـ توصیفی، و رویکرد نظری آن، رویکرد روانشناسیِ اسطوره بر اساس آرای «زیگموند فروید» و «کارل گوستاو یونگ» و شاگردان و پیروان ایشان است که در حوزه ی داستان های اسطوره ای و افسانه های پریان تحلیل هایی ارائه داده اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که این دسته از داستان های سفر آیینی در هزار و یک شب، دارای بن مایه ها و زیرساخت های اسطوره ای هستند، که با دانش روان شناسی نوین قابل بررسی اند. این سفرها در پاسخ به نیازهای مختلفی همچون جبران یک نقصان، یافتن شخص یا اشخاصی، دست یافتن به گنج یا پدیده ای خاص شکل گرفته اند؛ راهی به درون قهرمان دارند و از دالان های هزار توی روان او به مرکزی که محل ناخودآگاهی و نقطه ی عطف خویشتن است، متصل می گردند. روند پیشرفت این قبیل سفرها در دنیای درون قهرمان است و در فرایندی موسوم به «فردیت» در سه مرحله ی «عزیمت»، «تشرّف» و «بازگشت» صورت می گیرد که قهرمان را نه تنها در زمان و مکان متعارف، بلکه در درون و روان بی زمان و بی مکان خویشتن متحول می سازد. این داستان-ها با ویژگی ماندگاری در زمان، برآمده از ضمیر ناخودآگاه راویان آنهاست که با بهره وری از میراث جمعی بشری، حکایت ها و روایت هایی پدید آورده اند که موجب لذتی شگفت در مخاطبان شان می-شوند.

نقش واسطه ای اضطراب امتحان در رابطه بین سبک های یادگیری و خودکارآمدی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  سمیه معینی   مجید برزگر

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای اضطراب امتحان در رابطه بین سبک های یادگیری و خودکارآمدی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مرودشت انجام شد. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، و جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزانمقطع متوسطه شهرستان مرودشت که در سال تحصیلی92-91 مشغول به تحصیل بوده اند، که از بین آنها 313 نفر به شیوه خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون(1980)، پرسشنامه سبک های یادگیری کلب(1999) و پرسشنامه خودکارآمدی شرر(1988) جمع آوری گردید.نتایج تحلیل داده ها نشاندهنده رابطه ی منفی و معنادار بین مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فعال با اضطراب امتحان، و همچنین رابطه مثبت و معنادار بین تجربه عینی و اضطراب امتحان بود. همچنین رابطه ی کلیه سبک های یادگیری(تجربه عینی،مشاهده تاملی،مفهوم سازی انتزاعی وآزمایشگری فعال) با خودکارآمدیمعنادار بود به استثنا تجربه عینی که رابطه آن منفی و معنادار بود، دیگر روابط مثبت و معنادار بودند. در نهایت مدل مفروض به این شکل تایید گردید که اضطراب امتحان نقش واسطه ای معناداری بین سبک های یادگیری و خودکارآمدی دارد اما سبک های یادگیری بطور مستقیم خودکارآمدی را پیش بینی نمی کنند.

رابطه عزت نفس و خود تنظیمی با انگیزش پیشرفت دردانش آموزان دوره متوسطه شهر مرودشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  محبوبه منطق   سلطانعلی کاظمی

چکیده پژوهش حاضربه منظور بررسی رابطه عزت نفس و خودتنظیمی باانگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی شهر مرودشت در سال تحصیلی92 - 1391 انجام شد . نمونه مورد پژوهش150 نفر از دانش آموزان دبیرستانی ( دختر ) که بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای- چند مرحله ای انتخاب شدند . روش پژوهش از نوع همبستگی بود. ابزار های اندازه گیری عبارت بودند از : پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس و پرسشنامه عزت نفس آیزنک و پرسشنامه خودتنظیمی کانل و ریانsrq-a) ( ؛ برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و ) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و همزمان و گام به گام ) در نرم افزار spss استفاده شد. نتایج حاصل عبارتند از: عزت نفس و خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت همبستگی مثبت و معنادار دارد. ابعاد خودتنظیمی با انگیزش پیشرفت همبستگی مثبت و معنادار دارد. عزت نفس و خودتنظیمی و ابعاد آن به طور همزمان قادرند تا15در صد انگیزش پیشرفت را پیش بینی کنند.

مطالعه ی ساختارشکنانه ی رمان طبل حلبی نوشته ی گونتو گراس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  مریم حسینی   آنیتا لشکریان

گونتو گراس، نویسنده ی آلمانی، در رمان طبل حلبی با نشان دادن جوانب مختلف زندگی مردم سبک نامتعادل زندگیشان که در نتیجه ی ایدئولوژی خاص نازی ها به وجود آمده است را به تصویر میکشد. این ایدئولوژی جوانب مختلف زندگی مردم را بر حسب نوعی نگاه سیستماتیک به جهان تعریف میکند. همانطور که در رمان طیل حلبی نیز به تصویر کشیده شده است اقشار مختلف جامعه مجبور بودند خواسته های درونی خود را کاملا نادیده گرفته و بر حسب قوانین سیستماتیک جامعه زندگی کنند. بررسی همه ی این نکات نشان میدهد که این رمان انتخاب مناسبی برای پیاده سازی نظریه ی ساختارشکنانه ی دریداست. شخصیت اصلی این رمان که راوی داستان نیز هست دائما در حال تلاش برای هماهنگ سازی خود با جامعه است ولی هر چه بیشتر تلاش میکند بیشتر به انزوا کشیده میشود و در آخر هم تبدیل به یک بیمار روانی می شود. بنابر این مهم ترین دوگانه ی متضادی که در بررسی این رمان مطرح میشود "سیستم و فرد" است و همه ی دوگانه های دیگر زیر مجموعه ی آن محسوب میشوند. هنر، سیاست و مذهب سه حوزه ی مهمی هستند که مورد بررسی قرار گرفته اند. مطالعه ی جامع دوگانه های مربوط به این سه حوزه نشان میدهد که همه ی آنها ریشه در همان دوگانه ی "سیستم و فرد" دارند. در روش های سیستماتیک سعی بر این است که نوعی همگونی که در راستای اهداف سیستم باشد به وجود آید . در اکثر موارد طی این روند همگون سازی، ناهمگونی های روانی و درونی افراد نادیده گرفته می شود. در چنین شرایطی افراد دچار آشفتگی شخصیتی شده و حتی ممکن است به نابودی کشیده شوند. با مطالعه ی کامل همه ی این موارد به این نتیجه می رسیم که بهترین درمان احتمالی برای این بحران هویت به کار گیری تفکر دریدایی ست. در این طرز تفکر تضاد بین دوگانه ها از بین رفته و رابطه ی مکمل جایگزین آن شده است.

بررسی تاثیر ادراک مصرف کنندگان از رفتارهای اخلاقی شرکت ها در تمایل آنان برای خرید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1392
  مریم حسینی   محمدعلی بابایی زکلیکی

در سال های اخیر اخلاق، توجه به مسائل اخلاقی و حقوق مصرف کننده بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که مصرف کنندگان امروزی اهمیت زیادی برای رعایت الزامات اخلاقی قائل هستند. همین امر سبب محتاط تر شدن شرکت ها نیز شده، زیرا رفتارهای غیراخلاقی، شهرت برند آنها را تهدید می کنند. مساله مورد نظر این تحقیق این است که ادراک مصرف کننده از رفتارهای اخلاقی شرکت تا چه حد و در چه زمینه هایی می تواند بر تمایل به خرید مصرف کننده تاثیر بگذارد. در مدل این تحقیق ادراک مصرف کننده از رفتارهای اخلاقی شرکت متغیر مستقل، شهرت شرکت متغیر تعدیل کننده و تمایل به خرید متغیر وابسته هستند. این تحقیق، از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی می باشد، جامعه آماری دانشجویان شاغل به تحصیل در شهر تهران می باشد که تجربه خرید لپ تاپ را داشته اند. چنین جامعه آماری نامحدود در نظر گرفته می شود و با توجه به جدول تعیین نمونه کرجسی و مورگان نمونه آماری به تعداد 384 برای چنین جامعه ای کفایت می کند، تعداد 500 پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع شد که 425 پرسشنامه تکمیل و مسترد گردید. داده ها با استفاده از روش های آماری معادلات ساختاری، آزمون نرمال کلموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون t زوجی و با استفاده از نرم افزار lisrel نسخه 8.8 و نرم افزار spss نسخه 18 مورد تحلیل قرار گرفتند.

تحلیل روان شناسانه سفرهای حج در تذکره الاولیا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
  فاطمه قدردان   مریم حسینی

سفر حج، عظیم ترین و ارزشمندترین سفر مسلمانان است. این سفر علاوه بر آن که سفری ظاهری است که مسافر به قصد انجام اعمال عبادی دیار خود را ترک می کند تا راهی سرزمین حج شود؛ سفری درونی، آیینی و معنوی است که مسافر با ترک تعلقات خود درخود سفر می کند، به رشد روحی و معنوی دست می یابد. در تذکره الاولیاء، که زندگی تعدادی از اولیای خدا در آن جمع آمده است، به سفر حج این بزرگان نیز اشاره شده است. بررسی و تحلیل روان شناسانه ی این سفرها و تأثیر هریک از مراحل سفر، بر ارتقای معنوی این بزرگان بر مبنای نظریه های اسطوره شناسی نوین مانند نظریه ی سفر قهرمان از جوزف کمپبل، مردم شناس، اسطوره شناس و روان شناس آمریکایی جنبه های تازه و جالبی را از سفر بزرگ حج و کارکردهای عظیم معنوی آن آشکار می کند. هریک از اولیای خدا که قدم در راه سفر حج نهاده اند؛ مراحلی را گذرانده اند که کریستوفر ووگلر معتقد است همه قهرمانان در سفر خود پشت سر می گذارند تا با طی آن، به هدف والای سفر، که همان تکامل و رشد روانی است، دست یابند. در این پایان نامه موتیف های سفر حج بر اساس طبقه بندی آرنه تامپسون دسته بندی، و انواع سفر در تذکره الاولیاء و به ویژه سفر حج از منظر تک اسطوره کمپبل تحلیل و بررسی شده است.

رابطه خوش بینی-بدبینی با سلامت روان و رضایت از زندگی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  هلیا زندبار   سیروس سروقد

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خوش بینی- بدبینی با سلامت روان و رضایت از زندگی در بین کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز بود. بدین منظور 200 نفر از کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز به روش نمونه گیری تصادفی،خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که از میان 4 ناحیه آموزش و پرورش،دو ناحیه (1 و4) به صورت تصادفی انتخاب و سپس تمامی کارکنان این دو ناحیه مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه سبک های اسنادی(asq) ، پرسشنامه سلامت عمومی(ghq) و پرسشنامه رضایت از زندگی (swls) استفاده گردید. برای بررسی فرضیات تحقیق از روش های آماری همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که سبک اسنادی خوش بینانه به صورت منفی و معنادار با سلامت روان در ارتباط است.همچنین سبک اسنادی بدبینانه به صورت مثبت و معنادار با سلامت روان در ارتباط می باشد.بعلاوه سبک اسنادی خوش بینانه به صورت مثبت و معنادار با رضایت از زندگی و سبک اسنادی بدبینانه به صورت منفی و معنادار با رضایت از زندگی در ارتباط است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از آن بود که از میان سبک های اسنادی،سبک اسنادی بد بینانه به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کننده ی سلامت روان است. همچنین سبک اسنادی بدبینانه به صورت منفی و معنادار پیش بینی کننده ی رضایت از زندگی بود. کلمات کلیدی:خوش بینی،بد بینی،سلامت روان،رضایت از زندگی.

نقش میانجی تاب آوری در رابطه سبک های هویت و شیوه های مقابله با استرس در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر شیراز.
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  هدی کارجو   سیروس سروقد

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی تاب آوری در رابطه بین سبک های هویت و شیوه های مقابله با استرس بود. بدین منظور 371 نفر از دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهر شیراز به شیوه ی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده¬ها از سه پرسشنامه¬ی سبک-های هویت برزونسکی (isi)، تاب آوری کانر و دیویدسون (cd-ris) و شیوه¬های مقابله با استرس (ciss) استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد که از میان سبک های هویت، جهت گیری هنجاری و جهت گیری تعهد به صورت مثبت و معنادار و جهت گیری اجتنابی به صورت منفی و معنادار با تاب آوری در ارتباط می باشند. سبک مقابله ی مساله مدار با جهت گیری اطلاعاتی و جهت گیری هنجاری به صورت مثبت و معنادار در ارتباط است. همچنین سبک مقابله ی اجتناب مدار نیز با جهت گیری اطلاعاتی به صورت منفی و معنادار در ارتباط است. بعلاوه سبک مقابله ی اجتناب مدار با جهت گیری سردرگم/ اجتنابی به صورت مثبت و معنادار در ارتباط است. این در حالی است که سبک مقابله ی هیجان مدار با هیچ یک از سبک های هویت به طور معنادار در ارتباط نمی باشد. برای بررسی فرضیات تحقیق از روش¬های آماری رگرسیون با توجه به مراحل بارون و کنی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری به صورت مثبت و معنادار پیش بینی کننده¬ی سبک مقابله ای مساله مدار می باشد و سبک هویت اطلاعاتی نیز به صورت منفی و معنادار پیش بینی کننده ی سبک مقابله ای اجتناب مدار است، همچنین سبک های هویتی هنجاری و تعهد به صورت مثبت و معنادار و سبک هویت سردرگم/ اجتنابی به صورت منفی و معنادار پیش بینی کننده ی تاب آوری می باشند. نتایج حاکی از آن بود که تاب آوری نمی تواند میان سبک های هویت و سبک های مقابله ای نقش واسطه ای ایفا نماید. کلمات کلیدی: سبک های هویت. تاب آوری. شیوه¬های مقابله با استرس.

شناسایی نواحی ژنومی کنترل کننده صفات مهم مرفولوژیک و کیفیت دانه در برنج (oryza sativa l.)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی 1393
  سلمان گودرزی   بابک ربیعی

در این پژوهش، نقشه پیوستگی نشانگرهای ssr و aflp در یک جمعیت ril(f7)152 فردی حاصل از تلاقی دو رقم برنج ایرانی به نام های سپیدرود و غریب تهیه و از نقشه حاصل جهت شناسایی qtlهای کنترل کننده صفات مورفولوژیک مرتبط با عملکرد دانهو کیفیت دانه استفاده شد.طول نقشه 111نشانگری حاصل، شامل ?? نشانگر ssr و?? نشانگرaflp، 2/830 سانتی مورگان با متوسط فاصله 48/7 سانتی مورگان بین نشانگرهای مجاور بود. در تجزیه qtl بر مبنای روش تجزیه تک نشانگری،چون فاصله شناسایی نمی شود، بلکه هر نشانگر به صورت انفرادی بررسی می شود. بنابراین، در مجموع 55نشانگر شناسایی شد که احتمالاً با qtlهای کنترل کننده ??صفت مورفولوژیک مرتبط با عملکرد دانه دانه پیوسته بودند. این درحالی بود که در روش مکان یابی فاصله ای، تعداد 28 فاصله واجد تعداد 31qtlو در روش مکان یابی فاصله ای مرکب، تعداد 22 فاصله نشانگری واجد تعداد 37qtl که کنترل ?? صفت مورفولوژیک مرتبط با عملکرد دانهرابر عهده داشتند، شناسایی شد. از سی و هفت qtl شناسایی شده در روش مکان یابی فاصله ای مرکب، دوqtl برای عملکرد دانه در هکتار، پنج qtl برای تعداد خوشه چه پوک در خوشه، یک qtl برای تعداد دانه یا خوشهچه پر در خوشه، ششqtl برای وزن هزاردانه، دوqtl برای تاریخ گل دهی، ششqtl برای تعداد خوشه در بوته، هشتqtl برای طول خوشه و پنجqtl برای ارتفاع بوته مکان یابی شد. برای صفات مرتبط باکیفیت دانه در روش تجزیه تک نشانگری، در مجموع 21نشانگر شناسایی شد که احتمالاً با qtlهای کنترل کننده5 صفت مورد نظر پیوسته بودند، درحالی که در روش مکان یابی فاصله ای، 12 فاصله واجد تعداد 27qtlبرای 5 صفت مورد نظر شناسایی شد و این در حالی بود که در روش مکان یابی فاصله ای مرکب، نیز در مجموع14 فاصله واجد تعداد 29qtl که کنترل 5 صفت مربوطه را بر عهده داشتند، شناسایی شد.از بیست و نه qtl شناسایی شده در روش مکان یابی فاصله ای مرکب، هفتqtl برای مقدار آمیلوز، هفت qtl برای قوام ژل، هفتqtl برای دمای ژلاتینی شدن، دوqtl برای طول دانه و ششqtl برای عرض دانه بودند. qtlهای مکان یابی شده در برخی از نواحی کروموزومی خاص، درصد بالایی از تنوع فنوتیپی صفات مربوطه را توجیه کردند که این امر امکان استفاده از این qtlها و نشانگرهای دارای پیوستگی قوی با آن ها را در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر (mas) میسر می سازد.

رابطه سبکهای دلبستگی و کیفیت زندگی با واسطه گری عزت نفس
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  زهره رستگار   مریم حسینی

هدف پژهش حاضر تبیین نقش واسطه¬گری عزت نفس در ارتباط بین سبکهای دلبستگی و کیفیت زندگی بود. آزمودنیهای این پژوهش 300 دانشجو (182زن و 118مرد ) تشکیل می¬دادند که با روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای از میان دانشکده¬های دانشگاه آزاد مرودشت انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه ¬، مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس سبک دلبستگی کولیز و رید و مقیاس عزت نفس روزنبرگ بود. نتایج این پژوهش نشان داد که: ازمیان ابعاد دلبستگی ، سبک دلبستگی اضطراب به صورت منفی و معنی دار و سبک دلبستگی وابستگی و سبک دلبستگی نزدیکی به صورت مثبت و معنادار با عزت نفس در ارتباط است. همچنین بین کیفیت زندگی با عزت نفس رابطه مثبت ومعنادار مشاهده شد.نتایج تحلیل رگرسیون نشان دهنده ی توان پیش بینی معنادار سبک های دلبستگی برای عزت نفس و کیفیت زندگی بود .همپنین نقش واسطه گری عزت نفس بین سبک های دلبستگی و کیفیت زندگی تایید شد.

جریان شناسی شعر معاصر زمان (از سال 1300 تا 1357)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
  مهشاد شهبازی   مریم حسینی

جریان های شعر فارسی در دوران معاصر، پیش از این، از چشم اندازهای کلی مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن تا به حال به طور خاص به پژوهش در باب جریان های شعر زنان معاصر پرداخته نشده و نقش بسیاری از زنان شاعر در شکل گیری جریان های شعری، در این دوره، نادیده گرفته شده است . به همین منظور، پژوهش حاضر با عنوان " جریان شناسی شعر معاصر زنان از سال 1300 تا 1357 "، به باز شناسی جریان های شعری به وجود آمده در این دوران، و بررسی مواضع و ویژگی های آن ها می پردازد و بر آن است که نقش هر یک از زنان شاعر شاخص این دوره را در روند جریان شعر معاصر، به گونه ای برجسته و با استفاده از روش های علمی، مشخص نماید. جریان شعر اخلاقی و تعلیمی، جریان شعر مهاجرت، جریان شعر کودک و نوجوان، جریان شعر زنانه و جریان شعر مذهبی، جریان های شعری شاخصی هستند که در این رساله بازشناسی و معرفی گردیده اند. این پژوهش نشان می دهد که تحولات اجتماعی و سیاسی دوران مورد مطالعه و تغییراتی که در جایگاه زنان در این دوره به وجود آمده، چه تأثیری بر ادبیات به طور عام و بر شعر شاعران زن به طور خاص، داشته است .نقد آثار زنان شاعر جریان ساز معاصر – پروین اعتصامی، ژاله اصفهانی، پروین دولت آبادی، سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد، طاهره صفارزاده - و بررسی شگردهای هنری، زبان شعری و مضامین شعر ایشان، در شش فصل جداگانه تدوین گردیده است که ما را در شناخت و تبیین جریان های شعری و چگونگی تأثیر گذاری شاعران مورد بحث بر شاعران پس از خود یاری می دهد . این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی انجام می شود و همچنین در صدد است که جریان سازترین شاعر زن معاصر را با ارائه ی شواهد معتبر، معرفی نماید .

نقش واسطه گری عزت نفس در ارتباط بین سبکهای دلبستگی و کمرویی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مینا عبادالهی   مریم حسینی

هدف پژهش حاضر تبیین نقش واسطه گری عزت نفس در ارتباط بین سبک های دلبستگی و کمرویی بود. آزمودنی های این پژوهش را 400 دانش آموز پسر و دختر تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر دهدشت انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه مقیاس عزت نفس تافارادی، مقیاس سبک دلبستگی کولینز و رید و مقیاس کمرویی سموعی بود. در این پژوهش علاوه بر استفاده از آمار توصیفی برای تأیید فرضیه پژوهش از روش آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده و رگرسیون چند گانه سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که: از میان ابعاد سبک های دلبستگی، ابعاد وابستگی و دلبستگی به صورت منفی و بعد اضطراب به صورت مثبت با کمرویی در ارتباط می باشد، و متغیر عزت نفس نیز به صورت مثبت و معنادار با کمرویی در ارتباط می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی تایید کننده نقش واسطه گری عزت نفس بین سبک های دلبستگی وکمرویی بود.

نقش طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر احساس انسجام روانی و میزان سلامت روان افراد دیابتی نوع 2
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  مریم حسینی   محمدسعید عبدخدایی

این پژوهش باهدف بررسی نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه طول و تعداد عوارض جسمانی با سلامت روان مورد انجام گرفت.این پژوهش از نوع همبستگی می باشد.نمونه مورد پژوهش، تعداد150 نفر از افراد دیابتی نوع دو کلینیک دیابت پارسیان مشهد بودند. پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرک و همکاران و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و چک لیست عوارض جسمانی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها با بهره گیری از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل و spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج همبستگی نشان می دادکه بین طول مدت بیماری و تعداد عوارض جسمانی دیابت و احساس انسجام و سلامت روان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و جهت همبستگی ها گویای آن است که با افزایش طول دوره بیماری دیابت میزان احساس انسجام روانی و به تبع سلامت روان افراد کاهش می یابد و همچنین با شدت یافتن عوارض جسمانی دیابت، میزان انسجام روانی افراد و سلامت روان افراد کاهش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که پیوند احساس انسجام، طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت و سلامت روان با داده ها برازش دارد. همچنین ضریب مسیر مستقیم و غیر مستقیم طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر سلامت روان معنادار بود. اما، می توان گفت اثر غیر مستقیم طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر سلامت روان از اثر مستقیم آن بیشتر است و احساس انسجام به خوبی توانسته است میانجی معناداری در این زمینه باشد. نتایج و یافته ها نشان می داد که در بیماری های مزمن طول مدت ابتلا به بیماری و تعداد عوارض بیماری در میزان سلامت روان بسیار تاثیرگذار است و احساس انسجام روانی می تواند با نقشی که در این زنجیره ایفا می کند باعث پیچیده تر شدن اتراث این دو متغیر بر سلامت روان بشود.

تحلیل نشانه-معناشناسی حکایات بایزید بسطامی بر اساس دفتر روشنایی
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  عذرا عرب اسدی   نسرین فقیه ملک مرزبان

این پژوهش بر مبنای رویکرد نشانه- معناشناختی مکتب پاریس به تحلیل و بررسی کتاب دفتر روشنایی می پردازد که درباره احوال، آراء و رفتار بایزید بسطامی(234-161) عارف نامی قرن سوم است. در این روش از طریق بررسی نظام های گفتمانی شَوِشی، کنشی و الگوی روایی گرمس، موسس مکتب پاریس، فرایند تولید و دریافت معنا بررسی می شود. بنابراین بررسی نظام های گفتمانی شَوِشی و کنشی مطرح در متن کتاب به مخاطب در دریافت معنا یاری می رساند. در این راستا بدنه اصلی کتاب را به پنج زنجیره ی کلی تقسیم کردیم، سپس گزاره ها و حکایات مندرج در هر زنجیره را مشخص و با ذکر نمونه هایی به تحلیل روایی و نشانه معناشناسی آنها پرداختیم. بررسی های صورت گرفته ما را به این نتایج رساند که اولا نظام گفتمانی حاکم بر کل کتاب، نظام شناختی است. کتاب کلان روایتی است که راوی و کنشگر اصلی آن محمد بن علی سهلگی (گردآورنده کتاب) خود اذعان دارد، هدف وی در این کتاب ایجاد شناخت در مخاطب نسبت به بایزید است. سخنان و روایات سهلگی، تعاریف دیگر شخصیت ها از بایزید و داستان های مربوط به زندگی بایزید در راستای ایجاد شناخت در رابطه ی هم نشینی قرار می گیرند و در نهایت شناخت خواننده نسبت به بایزید را به اوج خود می رساند. بنابراین بایزید سوژه ی اصلی کتاب است که در جایگاه ابر قهرمان و اسطوره قرار می گیرد. علاوه بر این، هدف اصلی بایزید نیز ایجاد شناخت در مخاطب درونی و مخاطب تخیلی خود است. او با روش های مختلف تجویز، القا و اتیک درصدد ایجاد شناخت در دیگران و همراه کردن آن ها با خود است. نظام های گفتمانی القایی در داستان های مسلمان شدن همسایگان مجوسی، نظام های تجویزی در داستان های مربوط به مادر، وجود نقصان های هستی شناختی در حکایات هویت یابی، نقصان های عاطفی در حکایات توبه و نقصان های شناختی در حکایات گفتگو محور وجود دارد که در نهایت باعث ایجاد شناخت در خود بایزید، دیگر عوامل و مخاطبانی می شود که متن بایزید را می خواند. بنابراین علاوه بر نظام شناختی با توجه به عرفانی بودن متن کتاب، با نظام های عاطفی، القایی،تجویزی و گاهی اتیک با رویکرد زیبایی شناختی مواجه هستیم. .

ارتباط بهره هوشی با حافظه کاری و زمان واکنش در کودکان دختر و پسر9-8ساله
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393
  مریم حسینی   حمیدرضا طاهری تربتی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش با عملکرد افراد در آزمون های زمان واکنش و حافظه کاری بود تا این نکته مشخص شود که آیا بالابودن هوش موجب تغییر عملکردکودکان در این آزمون ها می شود؟هدف دیگری که در این پژوهش مدنظر قرار داشت آزمودن تاثیر تفاوت های جنسی در عملکرد کودکان در تکالیف زمان واکنش و حافظه کاری در سطوح متفاوتی از پیچیدگی بود. آزمودنی های تحقیق حاضر کودکان 8 تا 9 ساله شامل دو گروه دختر و پسر بودند.سه آزمون مختلف از هر دو گروه گرفته شد. نمونه آماری تعداد 106 دانش آموز (54 پسر و 52 دختر) بود. جهت اندازه گیری ظرفیت حافظه کاری آزمودنی ها از آزمون حافظه اعداد وکسلر (شنیداری و دیداری) استفاده شد..برای اندازه گیری زمان واکنش از آزمون زمان واکنش پیشرفته و برای تعیین هوش کودکان از آزمون ماتریس های پیشرونده ریون کودکان ،استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها و استخراج نتایج از آمار استباطی از آزمون کلوموگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و تی استیودنت مستقل در سطح معنی¬داری 05/0p< استفاده شد. عملیات¬های آماری از طریق بسته نرم افزاری spss انجام پذیرفت. پس از تجزیه و تحلیل،نتایج تحقیق در سطح معناداری (05/0) نشان می دهند که بین بهره هوشی با زمان واکنش ساده و حافظه کاری شنیداری در کودکان دختر و پسر رابطه معنی داری وجود نداشت درحالیکه رابطه بهره هوشی با زمان واکنش انتخابی و حافظه کاری دیداری هم دردختران و هم در پسران معنی دار بود که این نتایج تاکید کننده این مطلب است که ارتباط یا عدم ارتباط هوش و زمان واکنش با افزایش پیچیدگی تکلیف زمان واکنش بیشتر می شود و در حافظه کاری، نمایش شنیداری برای شرکت کنندگان خسته کننده تر از نمایش دیداری است.بنابراین مقدار اشتباهات در یادداری و بازیابی اطلاعات بیشتر است.همچنین در زمان واکنش(ساده و انتخابی) و حافظه کاری دیداری بین کودکان دختر وپسر تفاوت معنی داری مشاهده شد. شاید بتوان این تفاوت را به تاثیر یادگیری و تاثیر رفتارهای قالب جنسی نسبت ‏داد،که این خود نیازمند تحقیقات بیشتر با مدت زمان طولانی‏تر و متغیرهای مستقل دیگر می‏باشد..

مقایسه استقلال عاطفی و دلبستگی نوجوانان خانواده های تک فرزندی و چند فرزندی مادران شاغل و غیر شاعل شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مریم رضایی تزنگی   مریم حسینی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه استقلال عاطفی و دلبستگی فرزندان، مادران شاغل و غیر شاغل در خانواده های تک فرزندی و چند فرزندی شهر شیرازانجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 19000 نفر از دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی ناحیه چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز می باشد. به منظور دسترسی به هدف فوق از بین دانش آموزان 340 نفر ( 171 نفر دختر و 169نفر پسر ) را به عنوان نمونه و به صورت خوشه ای چند مرحله ای برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. بدین منظور از دو پرسشنامه استقلال عاطفی (eas)، استنبرگ وسیلوربرگ (1986)، سبک های دلبستگی (ippa) ، آرمسدن و گرینبرگ (1987) استفاده گردید. داده های حاصل از پرسش نامه ها با استفاده از واریانس دو طرفه مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان دادکه شغل مادر و تعداد فرزندان در بعد اعتماد موثر می باشد اما بین بعد کیفیت ارتباط، بیگانگی و دلبستگی دانش آموزان تک فرزندی و چند فرزندی مادران شاغل و غیر شاغل و اثر تعاملی آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین استقلال عاطفی دانش آموزان تک فرزندی و چند فرزندی، مادران شاغل و غیر شاغل و اثر تعاملی آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین ابعاد دلبستگی تک فرزندی و چند فرزندی دانش آموزان دختر و پسر و اثر تعاملی آنها تفاوت معنی داری وجود ندارد اما بین استقلال عاطفی تک فرزندی و چند فرزندی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد در واقع استقلال عاطفی چند فرزندی بیشتر از استقلال عاطفی تک فرزندی می باشد اما بین استقلال عاطفی دختر وپسر و اثر تعاملی آنها با تک فرزندی و چند فرزندی دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود ندارد. کلید واژه ها: دلبستگی، استقلال عاطفی، تک فرزندی و چند فرزندی، مادران شاغل و غیرشاغل.

نقد جامعه شناختی رمان همسایه های احمد محمود
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  آرزو شهبازی   مریم حسینی

جامعه¬شناسی ادبیات از رویکردهای نوین نقد ادبی است. در این رویکرد به ارتباط جامعه و ادبیات در بستر تاریخی، اجتماعی، و اقتصادی توجّه می¬شود. نقد مارکسیستی یکی از شاخه¬های مهم جامعه¬شناسی ادبیات است که جورج لوکاچ (1885م- 1971م) برجسته¬ترین منتقد مارکسیست با پرداختن به رئالیسم، آن را وارد مسیر تازه¬ای کرد. وقتی نویسنده در رمان به موضوع رشد خودآگاهی طبقه کارگر و مبارزات و اعتراضات آن¬ها در جامعه می¬پردازد، وارد حوزه رئالیسم سوسیالیستی شده است. در واقع پیدایش رئالیسم سوسیالیستی با رشد سریع خودآگاهی اجتماعی طبقه کارگر پیوند دارد. احمد محمود (1310هـ.ش- 1381هـ.ش) را به دلیل پرداختن به مسائل جامعه در داستان-هایش، و توجّه به ابعاد سیاسی و اقتصادی جامعه، نماینده رئالیسم اجتماعی می¬دانند. هدف این پژوهش تحلیل و بررسی رمان همسایه¬ها براساس نظریات مارکسیستی کارل مارکس، جورج لوکاچ، و لوسین گلدمن است. روش گلدمن ساخت¬گرایی تکوینی نامیده می¬شود. رمان همسایه¬ها به دلیل انعکاس وضعیت جامعه ایران در سال¬های 1323-1331هـ.ش و توجه به مسأله ملّی شدن صنعت نفت و توصیف وقایع و اتفاقات آن دوره تاریخی، زمینه¬های لازم را برای نقد جامعه¬شناسانه فراهم می¬کند. در رمان همسایه¬ها شاهد قیام و اعتراض کارگران و طبقه پرولتاریا علیه نظام طبقاتی و فقر هستیم. همسایه¬ها رمان تحوّل و استحاله راوی قهرمان یعنی خالد است. خالد شخصیت پروبلماتیک این رمان است. روش تحقیق در این اثر توصیفی-تحلیلی است که در مواردی از روش تاریخی نیز استفاده شده است.

نقد و تحلیل سبک شناسانه ی مجموعه اشعار میمنت میرصادقی
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  پریا عباسی   مریم حسینی

میمنت میرصادقی، شاعر و پژوهشگر معاصر، به سال 1316 در استهبان استان فارس متولد شد. او چهار دفتر شعر به نام های «بیداری جویباران، با آب ها و آینه ها، جان های آفتابی و زیر خونسردترین برف جهان» را در کارنامه ی هنری خود دارد. پژوهش حاضر در صدد است آثار این شاعر معاصر را از منظر سبک شناختی نقد و تحلیل کند و ویژگی های سبکی اشعار او را بنمایاند. این پژوهش بر اساس مدل سبک شناسی لایه ای "محمود فتوحی" در کتاب "سبک شناسی؛ نظریه ها، رویکردها و روش ها" انجام یافته است. بر اساس این رویکرد، شعر میرصادقی در پنج لایه ی متنی آوایی، واژگانی، نحوی، بلاغی و ایدئولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به جنسیت شاعر، سبک شعر و بیان او از چشم انداز باورها و عقاید مربوط به موقعیت زن در جامعه بررسی شده و در نهایت به انتخاب عنوان های شعری او نیز نگاهی انداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شعر میرصادقی از حیث کاربرد عناصر سبک ساز، متفاوت از جریان شعر نیمایی معاصر نیست. بسامد هنجارگریزی های سبکی در آثار او کم است، اما می توان مجموعه اشعار او را در زمره ی نمونه های درست، کم حشو و سنجیده ی شعر معاصر دانست. ره یافتن به طبیعت در جای جای شعر میرصادقی برجسته است، به گونه ای که می توان او را شاعر طبیعت نامید. شعر او اگرچه شعری فمینیستی نیست اما لطافت و نرمش زنانه در زبانش جلوه هایی یافته است. میرصادقی در انتخاب عنوان های شعری، از واژه ها و ترکیباتی برآمده از اشعارش بهره گرفته است و می کوشد با انتخاب عنوان هایی که اغلب با آرایه ی براعت استهلال همراهند، وحدت اندام وار میان متن و عنوان اثر را تقویت کند.

مقایسه فرایند و محتوای خانواده، ویژگی های شخصیتی و عزت نفس نوجوانان بزهکار و عادی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  شهرام مناجاتی   مریم حسینی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه فرایند و محتوای خانواده، ویژگی¬های شخصیت و عزت نفس در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر شیراز انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان پسر بزهکار مستقر در کانون اصلاح و تربیت بود که از این جامعه نمونه¬ای به تعداد 50 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. به علاوه تعداد 50 نفر نوجوان غیر بزهکار برای مقایسه با نوجوانان بزهکار از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز به صورت تصادفی چند مرحله¬ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از آزمون¬های فرایند و محتوای خانواده سامانی، ویژگی¬های شخصیتی نئو و عزت نفس کوپر اسمیت استفاده¬شد. به منظور مقایسه دو گروه نمونه از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده¬شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه از نظر هر پنج خرده مقیاس فرایند خانواده (تصمیم¬گیری و حل مسأله، مهارت مقابله، انسجام و احترام متقابل، مهارت ارتباطی و باورهای مذهبی)، از هفت خرده مقیاس محتوای خانواده،از نظر سه خرده مقیاس (شغل و تحصیلات، زمانی برای با هم بودن و منابع مالی)، از پنج خرده مقیاس ویژگی¬های شخصیتی از نظر سه خرده مقیاس (روان رنجوری، برون گرایی و باوجدان بودن) و از نظر هر چهار زیرمقیاس عزت نفس(عمومی، خانوادگی، اجتماعی و آموزشگاهی) تفاوت معنی¬دار وجود دارد. کلید واژه¬ها: فرایند خانواده، محتوای خانواده، ویژگی¬های شخصیتی، عزت¬نفس

رابطه نیازهای روانشناختی و خودتنظیمی یادگیری با اهمال کاری تحصیلی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  شهرزاد میزانی   مریم حسینی

هدف از این تحقیق بررسی رابطه نیازهای روانشناختی و خودتنظیمی یادگیری با اهمال کاری تحصیلی بود.روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت بود. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 400 نفر دانشجویان دانشگاه آزاد مرودشت بودند که بصورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه های نیازهای روانشناختی جانسون و فری(2010)، خودتنظیمی یادگیری بوفارد(1995)، اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم(1984) بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین نیازهای روانشناختی و خودتنظیمی یادگیری با اهمال کاری تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. و نیازهای روانشناختی و خودتنظیمی یادگیری قدرت پیش بینی کنندگی اهمال کاری تحصیلی را دارند.

کران های جدیدی برای مقادیر ویژه ی حاصل ضرب آدامار و حاصل ضرب فن ماتریس ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم ریاضی 1393
  مریم حسینی   مهدی پناهی

فرض کنیدa و b ماتریس های نامنفی باشند. یک کران بالای جدید برای شعاع طیفی حاصل ضرب آدامار ماتریس های نامنفیa و b بدست آمده است. در ضمن یک کران پایین جدید برای کمترین مقدار ویژه ی حاصل ضرب فن m-ماتریس های نامنفرد وکران پایین جدیدی برای کمترین مقدار ویژه ی حاصل ضرب آدامار یک m- ماتریس و معکوس یک m-ماتریس بیان می شود. این کران ها نتایج قبلی رابهبود می بخشند و برخی نتایج متناظر را تعمیم می بخشد.فرمول های محاسباتی جدید تنها به درایه هایa و b وابسته اند بنابراین به راحتی قابل محاسبه می باشند.

روایت شناسی حکایت های شرح شطحیات بر پای? نظریات پراپ، تودورف و گریماس
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  سیما رحیمی   مریم حسینی

کتاب «شرح شطحیات» روزبهان بقلی شیرازی (606- 522 هجری) با گردآوری سخنان و رفتارهای شطح آمیز عرفای بزرگ و تلاش در تأویل آنها، جایگاه یکه ای در بین آثار منثور ادبیات عرفانی فارسی دارد. بررسی ساختاری حکایات این کتاب می تواند به شناخت الگوی حاکم بر حکایات شطح آمیز و در نتیجه شناخت بیشتر عرفان و مقول? شطح منتهی شود. در این پژوهش با آگاهی از اهمیت کتاب از این جنبه، کوشیدیم تا حکایات آن را بر پای? روش روایت شناسی پراپ، تودورف و گریماس بررسی نماییم. نتایج این تحقیق نشان داد که در تحلیل بر اساس الگوی پراپ، به دلیل تفاوت ماهوی با حکایات عامیانه، انحرافات و تفاوت هایی دیده می شود. با این همه نمایش این انحرافات خود به شناسایی بیشتر ساختار و قوانین حاکم بر حکایات شطح آمیز منجر شد. الگوی تودورف به دلیل شکل ساده و متوازن آن قابلیت بیشتری برای اعمال بر حکایات عرفانی نشان داد و الگوی کنشگرهای گریماس نیز به دلیل ساختاری تر و منعطف تر بودن در بررسی حکایات کوتاه کتاب و نمایش سازه های این حکایات اعم از مفاهیم موفق عمل نمود. به طور کلی تحلیل روایت شناسان? حکایات نشان داد حکایت های شرح شطحیات دارای ساختاری نظام مند اما منحصر به فرد به عنوان حکایات عرفانی و شطح آمیز هستند. بارزترین ویژگی های این نوع حکایت که از بررسی هنجارشکنی های الگویی گردآمده در این تحقیق به دست آمد وجود بن مایه ها و روندهای متناقض نما و حرکت های روایی خلاف آمد الگوهای حکایات متعارف است.

کاهش پهنای باند انتقال داده دیجیتال با استفاده از تئوری فرکتال ها
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام 1392
  مریم حسینی   سعید شعرباف تبریزی

این پایان¬نامه به بررسی روش های مختلف فشرده سازی و کاهش پهنای باند انتقال داده دیجیتال با استفاده از تئوری فرکتال ها می پردازد. علاوه بر کارهای تحلیلی کارهای عددی بسیار زیادی در همین ارتباط صورت گرفته است. ابتدا به تعریف مسئله، مسئله آشوب و عدم بعد صحیح پرداخته خواهد شد. در ادامه الگوریتم های مفید و متداول برای فشرده سازی داده بررسی خواهند شد. به این ترتیب به بررسی روش هایی مثل الگوریتم جستجوی fsp-std، الگوریتم دسته بندی هوشمندانه (ica)، روش کاهش افزونگی (drm)، کنترل تطبیقی تعداد جستجو (snac) و روش الگوریتم جستجوی هوشمند بهبود یافته (improved isa) خواهیم پرداخت. مزایا و معایب هر کدام به دقت بررسی و نتیجه گیری خواهند شد. روش مبتنی بر دیکشنری روشی است که می تواند در فشرده سازی بسیار مفید باشد. در این پایان نامه بررسی شده است که چگونه این روش ها می توانند منتهی به استفاده از تئوری فرکتالی شوند. همچنین در ادامه روش منتخب در این پایان نامه که بر اساس تطابق آنتروپی های بلوک های دامنه و برد می باشد ارائه خواهد شد. شبیه سازی های صورت گرفته بر روی داده های تصویری با استفاده از این تکنیک پیاده سازی و ارائه شده است. همچنین نتایج مربوطه با نتایج کارهای صورت گرفته قبلی مقایسه و به بررسی مزایای این روش نسبت به روش های دیگر موجود پرداخته ایم.

نقد ساختاری رمان دختر رعیت اثر به آذین
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  مریم امیری   سهیلا صلاحی مقدم

از دیدگاه ساختارگرایی، مطالعه نظام¬مند ساختار و فرم آثار ادبی منجر به کشف شیوه¬های تولید معنا در متون ادبی می¬شود؛ از این منظر برای تحلیل و بررسی نظام¬های حاکم بر متون ادبی، در درجه اول باید به مطالعه و تحلیل صورت این متون پرداخت. در نقد ساختارگرایانه، برای سنجش و ارزیابی هر اثر، متن آن دقیقاً تجزیه می¬شود و همه عناصر تشکیل¬دهنده آن اعم از پیکره داستان مانند شخصیت، زاویه ¬دید، پیرنگ، فضا و ... تحلیل می¬شود. از آنجا که یکی از شاخه¬های اصلی ساختارگرایی علم روایت ¬شناسی است، می¬توان یکی از تکنیک¬های عمده تحلیل رمان را، بررسی و نقد روایت¬ پردازیِ داستان با توجه به عنصر روایت و روایت¬ شناسی دانست. نگاه به تحلیل روایت¬ شناسی داستان¬ها نشان می¬دهد که در سد¬ه اخیر برخی از منظرهای تحلیل روایت برجسته¬تر شده¬ است که در این میان می¬توان به نظریه¬های روایی ژرار ژنت اشاره کرد. ژنت یکی از روایت شناسان بزرگ فرانسوی است که در زمینه روایی داستان انقلابی به وجود آورده ¬است. در این پژوهش بر اساس نظریه زمان دستوری ژنت: نظم و ترتیب، تداوم و بسامد، رمان «دختر رعیت» تحلیل و بررسی می¬شود تا فنون و صناعات کاربستی به¬آذین در خلق این اثر نشان داده شود. به¬آذین یکی از نویسندگان و مترجمان بزرگ ایران زمین است که با آثاری اعم از رمان، مجموعه¬ داستان، نمایش¬نامه، ترجمه و ... جایگاه ممتازی در ادبیات معاصر ایران دارد. در این پژوهش اولین رمان او که جزو نخستین رمان¬های اجتماعی و تاریخی نیز به حساب می¬آید بررسی می¬شود. به¬آذین در این داستان به عنوان نماینده گروه روشنفکران، مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه ایران و عمدتاً محل زندگی خود را منعکس می¬کند و با بازگویی بخشی از تاریخ معاصر ایران در بازنمایی زمان گذشته به مخاطب کمک می¬کند. به خاطر همین اهمیت زمانی در داستان است که سعی شده است در این پژوهش به تحلیل و بررسی آن پرداخته ¬شود.

فرهنگ سیاسی در اشعار سنایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  مریم بسامی   اسماعیل حسن زاده

چکیده: فرهنگ سیاسی مجموعه ای پیوسته از نظام اعتقادی، ارزش ها، رفتار و سمبول های یک جامعه است که طی سالیان متمادی در بستر جغرافیایی و تاریخی شکل پذیرفته و به رفتارهای سیاسی در قبال نظام سیاسی جهت می دهد. این پایان نامه با روش تحلیل محتوا در صدد توصیف و تبیین تأثیر ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در شکل گیری فرهنگ سیاسی است و بر این نظر است که در اندیشه سنایی ساختارها در ترویج فرهنگ سیاسی نقش کلیدی ایفا کرده است. فرهنگ سیاسی سنایی در چهار عرصه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است. در بخش سیاسی فرهنگ سیاسی اندیشه سیاسی حکیم سنایی تلفیقی است از اندیشه ایرانشهری و اسلامی که با نگرش عرفانی درآمیخته و بازپرداختی نوین از سیاست را به ارمغان آورده است. ژرفای جهان بینی شاعر، وی را بر آن داشته تا از دریچه عرفانی- اخلاقی به سیاست نگریسته و خواهان نظام احسن سیاسی باشد. برتری اندیشه سنایی بر سیاستمداران و فلاسفه پیشین این است که تنها به آرمان گرایی صرف نپرداخته، بلکه کوشیده است تا زهد عملی را در چارچوب سیاست مطرح کند و با نگاهی تیزبینانه برای معضلات جامعه راهکار عملی ارائه نماید. او خواهان برقراری عدل در جامعه و کم کردن توجه به بیرون از قلمرو است. در عرصه فرهنگی فرهنگ سیاسی، سنایی معتقد به پیوند دو سویه فرهنگ و سیاست است. وی به خوبی دریافته که سیاست و عملکرد هیئت حاکمه باعث شکل گیری ارزش های فرهنگ رعایا و بازخورد آن در قالب رفتار اجتماعی می گردد؛ لذا در تلاش برای سرکوب ضد ارزشها در جامعه است. در عرصه اجتماعی فرهنگ سیاسی، سیر تفکر سیاسی سنایی از مداح قدرت به انتقادی و سپس قلندرانه موجب گردیده شاعر به دردهای عامه بپردازد و سیاست هیئت حاکم را به چالش بکشد. در عرصه اقتصادی فرهنگ سیاسی، مولفه های اندکی ارائه شده است . علت این امر زهد شاعر و دخالت اندک دولت در اقتصاد است.

نقد روانشناسی اسطوره در سفرهای آیینی اسکندرنامه نظامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  سولماز دهقانی   مریم حسینی

چکیده دو منظومه ی شرفنامه و اقبالنامه ی حکیم نظامی گنجوی که به اسکندرنامه مشهور است شرح وقایع زندگی، مبارزات و فتوحات اسکندر مقدونی است؛ اما دخل و تصرف های خیالپردازانه ی استاد گنجه، از این روایت، داستانی قهرمانی و اسطوره ای آفریده است. در این پایان نامه به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، شرح زندگی و روایت سفرهای اسکندر مورد بررسی قرار گرفته و مطالعه روانشناسانه روایت در این اثر، بر اساس روند فرایند فردیت یونگی و الگوی قهرمانی جوزف کمبل بوده است. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش ترکیبی یونگ – کمبل، برخی از نمادها و انگاره های کهن الگویی نیز مورد بررسی قرارگرفته و در رمزگشایی از پیچیدگی های معماگون داستان از آن استفاده شده است. مراحل سفر قهرمان بر اساس نظر کمبل عبارتند از: 1- عزیمت (دعوت به آغاز سفر، امدادهای غیبی، عبور از نخستین آستان، شکم نهنگ) 2- تشّرف (جاده ی آزمون ها، ملاقات با خدابانو، آشتی با پدر) 3- بازگشت (امتناع از بازگشت، فرارجادویی) که از این الگو در تبیین مراحل فرایند فردیت اسکندر در اسکندرنامه بهره برده ایم.در طی فرایند فردیت، اسکندر، در سفرهای خود با سایه، آنیما و پیرخرد روبرو می شود و سرانجام با رسیدن به آرمانشهری که مکان اوتاد و انسان های کامل(نماد تمامیت روان) است، به مرکز و خویشتن خویش دست می یابد.

نقد جامعه شناختی سرمایه های شخصیت های زن در رمان های منتخب پس از انقلاب اسلامی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  صدف گلمرادی   حسین فقیهی

نقد جامعه شناسانه ی ادبیات ناظر بر نگاهی محتوا محور به متون ادبی است که ،ضمن آن که دریافت های زیبایی شناسانه را در حاشیه می گذارد، شنیدن صداهای پنهان و کشف مضمون های نهانی آفرینش های ادبی را در کانون توجه خود قرار می دهد. رمان به منزله ی نوعی از ادبیات که زاده ی دوران مدرن است محمل مناسبی برای بازنمایی فضای جامعه است و زنان به مثابه ی نیمی از کنشگران جهان اجتماعی در مقام ابژه و سوژه در شکل گیری رمان ،به ویژه پس از انقلاب اسلامی، نقش چشمگیری داشته اند. تحلیل کمی و کیفی این حضور نوعی نگاه جامعه شناسانه است که در پرتو نظریه ی اجتماعی و نقد ادبی میسر می شود. نظریه ی انواع سرمایه ی پیر بوردیو ،جامعه شناس فرانسوی، نگاهی شامل به اشکال سود و سرمایه دارد. از نظر او اقتدار یافتن یک شخص در میدان های مختلف و میزان سهیم شدن او در مدیریت میدان قدرت به یک سرمایه ی خاص بستگی ندارد، بلکه به حجم و ترکیبی از «انواع سرمایه» وابسته است. افزون براین، توجه هم زمان جامعه شناسی انتقادی بوردیو به دنیای ذهن و عین و نیز میدانی دیدن روابط حاکم بر فضای اجتماعی، ظرفیت بایسته را برای بازشناسی انواع سرمایه ی شخصیت های زن رمان در اختیار پژوهشگر قرار می دهد. بنابراین، در این رساله با تکیه بر تحلیل محتوای کیفی و تحلیل روایت به نقد جامعه شناسانه ی سرمایه های شخصیت های زن در چهار رمان دل فولاد، قصه تهمینه، انگار گفته بودی لیلی و نیمه ی غایب بر اساس نظریه ی انواع سرمایه ی بوردیو پرداخته شده است. بر اساس این پژوهش هیچ سرمایه ی متقارنی برای شخصیت های زن رمان دیده نمی شود، از این رو حقیقت فرودستی آنان در میدان های مختلف افشا می گردد.سرمایه ی فرهنگی آنان بیشترین سهم را در تشکیل حجم و ترکیب سرمایه ها دارد اما موقعیت های معدودی که در تبدیل انواع سرمایه برای زنان به چشم می خورد به واسطه ی سرمایه ی اجتماعی آنان است که نه حاصل اجتماعات مدرن بلکه نتیجه ی روابط بین فردی زنان با مردان صاحب اقتدار رمان (کارگردان، شاعر، استاد و جز آن) می باشد. در حیطه ی سرمایه ی اقتصادی سوژه ی منفعل بودن زنان بازتولید می شود و از بُعد نمادین نیز شاهد فقری کاهنده در زندگی آنان هستیم.

طراحی شکل موج پرش فرکانسی برای رادارهای چندورودی چندخروجی بر اساس تابع ابهام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1393
  مریم حسینی   حسین خوش بین قماش

با افزایش روزافزون استفاده از رادارهای mimo در سالهای اخیر، پژوهش های فراوانی در زمینه ی طراحی و ساخت این نوع رادارها صورت گرفته است. مسئله ی مهم در بحث رادارهای mimo طراحی شکل موج مناسب برای بهبود عملکرد رادار در شرایط متفاوت می باشد. بدین جهت، در این پایاننامه به طراحی کد پرش فرکانسی که یکی از شکل موجهای رایج در بحث راداری است برای رادارهای مونواستاتیک پرداخته شده است. علاوه بر انتخاب کد مناسب، روش طراحی شکل موج نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا بهینه سازی تابع ابهام رادار mimo به عنوان روش طراحی کد پرش فرکانسی مورد استفاده قرار گرفته است. در طراحی شکل موج به کمک تابع ابهام، نتیجهی دلخواه، تیز بودن تابع ابهام است در صورتی که هیچ یک از عدم تطبیق های سه گانه ی زمانی، فرکانسی و مکانی وجود نداشته باشد. در اینجا ابتدا تابع ابهام رادار mimo برای کد پرش فرکانسی به طور کامل بازنویسی و سپس هر سه پارامتر تأخیر زمانی، تأخیر فرکانسی و عدم تطبیق فضایی به کمک روش بهینه سازی پیشنهادی و با هدف دستیابی به نتایج مذکور بهینه گردیده است.

تحقیق در کاربرد نشانگرهای کلامی در سه ژانر اکشن، کمدی و رمانتیک در فیلم های انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده زبانهای خارجی 1393
  مریم حسینی   فرهمن فرخی

امروزه مفهوم برون زبان گرایی روزبروز اهمیت بیشتری بین یادگیرندگان زبان پیدا می کند.توانایی ارائه نشانگرهای کلامی در ژانر های مختلف ممکن است به عنوان نشانگری از قابلیت برون گرایی باشد.نشانگرهای کلامی بصورت تصادفی به جمله ها الحاق نمی شوند بلکه تحت شرایط مکالمه ای مشخص بکار میروند. این شرایط مکالمه ای ممکن است یک ژانر خاصی تداعی کند که در نتیجه منجر به استفاده از نشانگرهای کلامی متفاوت میگردد.با در نظر گرفتن این مسئله هدف این تحقیق این است که ببیند آیا ژانر های مختلف منجر به استفاده از انواع و توزیع مختلفی از نشانگرهای کلامی می شود یا خیر؟ بر این اساس این مطالعه اقدام به بررسی پانزده فیلم مرتبط با سه ژانر اکشن ، کمدی و رمانتیک میکند تا دریابد که آیا تفاوت های فاحش آماری در استفاده از نشانگرهای کلامی رویت میگردد یا خیر. طبقه بندی نشانگرهای کلامی بیبر به منطور آنالیز نشانگرهای کلامی بکار رفته است در هر ژانرمورد استفاده قرار گرفته است . نتایج بیانگر وجود یک رابطه بین انواع نشانگرهای کلامی مورد استفاده در ژانرهای گوناگون فیلم بوده است.بعلاوه نتایج تست chi-square نشانگر وجود تفاوت فاحش در استفاده از نشانگرهای کلامی مرتبط با هر ژانر میباشد. که تست های قدرت ارتباطی بر این نتایج صحٌه میگذارد . یافته های این مطالعه می تواند دریچه های جدیدی را برای تدوین کنندگان دروس و معلمین در جهت طراحی تمرین های آموزشی موثر باز کند. این تمرین ها می تواند منجر به بالا رفتن عملکرد یادگیرندگان زبان در فعالیت های مکالمه ای بر اساس یک ژانر خاص بگردد

رابطه تاب آوری و کیفیت زندگی با شادکامی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  نادر صفری   مریم حسینی

چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی تاب آوری و کیفیت زندگی با شادکامی در زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهر شیراز بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی زنان سرپرست خانوار شهر شیراز بود. نمونه ی پژوهش شامل 296 زن بود که از نواحی چهار گانه ی شهر شیراز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه ی تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسش نامه ی کیفیت زندگی (1989) و پرسش نامه ی شادکامی آکسفورد (1989)، استفاده شد. جهت آزمودن فرضیه های پژوهش از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین تاب آوری و کیفیت زندگی با شادکامی در زنان سرپرست خانوار همبستگی معنی دار وجود دارد. هم چنین، نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب تاب آوری و ابعاد کیفیت زندگی شامل سلامت جسمی، سلامت روانی و روابط اجتماعی قدرت پیش بینی معنی داری برای شادکامی دارند.

بررسی تنوع فیتوشیمیایی میوه گیاه دارویی قره قاط (l. vaccinium arctostaphylos)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده کشاورزی 1393
  مریم حسینی   شعله قلاسی مود

طبیعت منبع غنی از ترکیب های دارویی می باشد. امروزه در کشور های در حال توسعه به دلیل بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف دارو های شیمیایی، استفاده از دارو های گیاهی در درمان انواع بیماری ها مورد توجه زیادی قرار گرفته است و تحقیقات در زمینه استخراج ترکیب های فعال بیولوژیکی از گیاهان به سرعت در حال انجام می باشد. قره قاط (vaccinium arctostaphylos) درختچه ای متعلق به خانواده ericaceae می باشد که از دیر باز به دلیل اثرات کاهش قند و فشار خون در طب سنتی ایران استفاده می شده است. در واقع با توجه به اثرات درمانی و خواص دارویی گیاه قره قاط، شناسایی و بررسی میزان ترکیبات موثره این گیاه امری ضروری محسوب می شود. نظر به اینکه میزان ترکیبات موجود در شرایط مختلف آب و هوایی در گیاه متفاوت است، لازم است طی آزمایش های متعدد میزان این ترکیبات در مناطق مختلف بررسی شود. مهم ترین متابولیت های میوه قره قاط را فنول ها و به ویژه آنتوسیانین ها تشکیل می دهند که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قوی هستند. در این مطالعه بررسی مقایسه ای مقدار ترکیبات فنولی، آنتوسیانینی و فلاونوئیدی و خواص آنتی اکسیدانی عصاره متانولی میوه جمع آوری شده از ارتفاعات تالش استان گیلان به عنوان جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی انجام شد. به این منظور میوه گیاه دارویی قره قاط از ارتفاعات تالش (اسالم، خطبه-سرا، چوبر) در مرداد سال 1392 جمع آوری و تا زمان سنجش متابولیت های مورد نظر در فریزر 18- درجه ی سانتی گراد نگهداری شد. سپس عصاره استخراج شده با استفاده از متانول اسیدی تهیه و ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی به روش اسپکتروفتومتری uv-vis اندازه گیری شد. بعد از جمع آوری داده ها برای تجزیه و تحلیل آن ها و رسم شکل با کمک نرم افزار آماری ماکرو اکسل، مقایسات میانگین با استفاده از روش lsd محافظت شده در سطح معنی داری 05/0 درصد انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین مقدار ترکیبات فنولی، آنتوسیانین و فلاونوئید مربوط به میوه های قره قاط منطقه چوبر بوده است و همچنین میزان مهار رادیکال های آزاد این منطقه در مقایسه با سایر مناطق بیشتر بود.

ارزیابی تحمل به شوری در مرحله گیاهچه و تعیین برخی مکان های مرتبط با آن در جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج ندا×هاشمی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده کشاورزی 1393
  داود بیگی هرچگانی   سعدالله هوشمند

برنج پس از گندم و ذرت یکی از مهم ترین غلات برای تأمین غذا در جهان می باشد. این گیاه دارای تنوع ژنتیکی و توان سازگاری زیادی می باشد. برنج گیاهی است خودگشن و بین 0 تا 3 درصد دگرگشنی دارد. طول دوره رشد برنج های زراعی کمتر از 80 روز تا 280 روز متغیر است. برنج گیاهی تک لپه، سازگار با نواحی مرطوب و گرمسیری است. به منظور تعیین جایگاه های کنترل مقاومت به شوری و صفات وابسته به آن در برنج از جامعه تلاقی برگشتی نسل bc2f6 استفاده گردید. به این منظور طی یک آزمایش 115 لاین تلاقی برگشتی به همراه والدین آن ها (هاشمی و ندا) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار و دو سطح تنش شامل شاهد و تنش (ds/m 8) ارزیابی گردید. نتایج ارزیابی فنوتیپی در محیط بدون تنش و تنش و تجزیه مرکب نشان داد که لاین ها از نظر طول ساقه و ریشه، نسبت طول ریشه به ساقه، تعداد برگ های سبز، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و نسبت وزن خشک ریشه به ساقه اختلاف معنی دار داشتند. صفت طول ریشه در محیط تنش نسبت به شرایط نرمال، افزایش نشان داد. شاخص های تحمل و حساسیت برای دو سطح تنش و شاهد محاسبه گردید. جهت کشت هیدروپونیک از ترکیب غذایی یوشیدا استفاده شد.. در این پژوهش بررسی qtl ها با استفاده از نرم افزار های winqtlcart و qtlnetwork 2.0 انجام گردید. و از نقشه ی لینکاژی استفاد شد که در آن 65 جفت آغازگر ریزماهواره، 12 کروموزم برنج را به غیر از 9و 11 پوشش دادند. به روش مکان یابی فاصله ای مرکب برای طول ساقه qtlهای روی کروموزوم های 3، 4، 6، 8، 10 و 12، برای طول ریشه روی کروموزوم های 1، 4، 5، 7و 12، برای وزن تر ساقه روی کروموزوم های 1، 7، 8، 12 و برای صفت وزن خشک ساقه روی کروموزوم های1، 2، 6، 7، 8 و برای صفت وزن تر ریشه روی کروموزوم های 1، 6، 8 و برای صفت وزن خشک ریشه روی کروموزوم های 6، 8، 12 و برای صفت طول ریشه به ساقه روی کروموزوم های 1، 4، 5، 8، 12 و برای وزن خشک ریشه به ساقه روی کروموزوم های 5، 8 شناسایی گردید. برای مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات مورد مطالعه از روش mcmc در جمعیت تلاقی برگشتی پیشرفته برنج استفاده شد. نتایج نقشه یابی به روش mcmc حاکی از وجود یک qtl بر روی کروموزوم 3 برای صفت طول ریشه به ساقه بود و برای صفت وزن خشک ریشه به ساقه چهار qtl بر روی کروموزوم های 1، 4 و 5 وجود داشت، همچین 6 اثر اپیستازی برای این صفت وجود داشت. برای صفت وزن تر ساقه یک qtl روی کروموزوم 4 با اثر افزایشی بالا پیدا شد. یرای صفت تعداد برگ یک اثر اپیستازی بین کروموزوم های 2 و 4 مشاهده شد و یرای طول ساقه 2 اثر اپیستازی بین کروموزوم های 7 و 2 و بین کروموزوم های 3 و 6 پیدا شد.

بررسی مدرنیسم در رمان جیرجیرک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  فائزه رفیعی طباطبایی   سهیلا صلاحی مقدم

در قرن بیستم مدرنیسم به عنوان یک اندیشه و طرز فکر در تمام ارکان زندگی انسان نفوذ کرد. شعار اصلی مدرنیسم مبارزه با سنت و جدال با اصول پذیرفته شده ی پیشین است. مدرنیسم با ایجاد تزلزل در باورهای مستحکم انسان، نسبی بودن واقعیت، پوچ انگاری، تغییر در اصول اخلاقی، آشنایی زدایی و اصالت دادن بر فرد؛ در مبانی فکری ادبیات و به دنبال آن اصول داستان نویسی هم تغییراتی ایجاد کرد. استفاده از تکنیک های جدید داستان پردازی مانند تاکید بر زاویه ی دید اول شخص و راوی غیر قابل اعتماد، تعریف تازه ی زمان و استفاده از زمان ذهنی، سیلان ذهن و تک گویی درونی از ویژگی های بارز ادبیات داستانی مدرن است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مکتب های ادبی به بررسی ویژگی های یکی از رمان های ایرانی می پردازد. شناخت مولفه های ادبیات مدرنیستی و چگونگی انعکاس این ویژگی های بارز در رمان جیرجیرک از اهداف این مطالعه است. این پژوهش با استفاده از شیوه ی تحلیلی- توصیفی به بررسی رمان جیرجیرک می پردازد تا ویژگی های مدرنیسم را در این اثر به نمایش بگذارد. احمد غلامی در رمان جیرجیرک با انتخاب موضوع تنهایی انسان و کاربرد تکنیک های جدیدی در داستان نویسی، اثری با ویژگی های رمان مدرن خلق کرده است. استفاده از راوی اول شخص، شخصیت پردازی پیچیده و عمیق، شکست زمان، روایت به شیوه ی تک گویی درونی و سیلان ذهن، نمادپردازی و نحوه ی پیرنگ اثر؛ همگی از ویژگی های مدرنیستی هستند که از بسیاری جهات با خصلت های رمان مدرن همسو است و بنابراین می توان آن را یک اثر مدرن داست.

نقد فمینیستی رمان رازهای سرزمین من اثر رضا براهنی
پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  پروین سلاجقه تذرجی   محبوبه مباشری

در این پایان نامه، رمان "رازهای سرزمین من" اثر رضا براهنی با گرایش نقد فمینیستی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سعی شده تا با استفاده از مولفه های مهمی، از جمله مردسالاری، خشونت علیه زنان، شئ انگاری و تملک طلبی و ... با استناد به کتب جامعه شناسی، به نقد و بررسی این اثر، پرداخته شود. زن، در رمان "رازهای سرزمین من" ، نمودی قابل توجه یافته و به عنوان شخصیتی مستقل، صاحب اراده، آگاه و فعال به تصویر کشیده شده است . در این رمان، زنان بر خلاف کلیشه های تصویر زنان در ادبیات فارسی، زنانی فعال و غیرمنفعل هستند و نقش پررنگی در سطح جامعه ایفا می کنند. پررنگ کردن نقش سیاسی زنان در انقلاب، تأکید بر اهمیت حضور زنان و نیز اقتدار، روشن بینی و آزاداندیشی سیاسی آن ها علت دیگری که سبب نمود آشکار تحول شخصیت زن در این رمان شده است.

اثر آلایش نقره (ag) بر ویژگی های ساختاری، اپتیکی، فوتوکاتالیستی و مغناطیسی اکسید روی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده فیزیک 1393
  مریم حسینی   اسماعیل عبدالحسینی سارسری

در سال¬های اخیر، گروهی از اکسیدهای فرومغناطیسی رقیق¬شده، که نیمه¬رساناهایی با گاف¬ انرژی پهن هستند و دمای کوری بیشتری نسبت به دمای اتاق دارند، مورد توجه قرار گرفته¬اند. به تازگی، اکسید روی به دلیل قیمت ارزان، فراوانی، سازگاری با محیط زیست، گاف انرژی پهن 3/3 ev ، انرژی بستگی اکسیتونی 60 mev و دسترسی به نمونه¬های حجمی تک بلور با کیفیت بالا و بزرگ به صورت گسترده¬ای مطالعه شده است. اکسید روی به علت مشخصه¬های یاد شده، یکی از بهترین انتخاب¬ها برای استفاده در صنعت اپتوالکترونیک می¬باشد. برای فهم آن، هر دو نوع n و p اکسید روی نیاز است. از طرفی فقدان آلایش نوع p در اکسید روی مانع از استفاده¬ی گسترده از اکسید روی در ابزارهای اپتوالکترونیکی می¬شود. از سوی دیگر، اکسید روی به دلیل خاصیت فوتوکاتالیستی خود، قادر به تجزیه¬ی آلاینده¬ها در فاضلاب¬های صنعتی است. در میان مطالعات انجام شده، نقره کاندیدای مناسبی برای تولید آلایش نوع p و بهبود فعالیت فوتوکاتالیستی اکسید روی است. در این پروژه نانوذرات اکسید روی خالص و آلایش¬یافته با نقره برای دستیابی به آلایش نوع p ساختار ورتسایت اکسید روی به روش تجزیه¬ی حرارتی استات¬ها سنتز شدند. برای بررسی بازده فوتوکاتالیستی این نانوذرات، از آزمون تخریب متیل بنفش استفاده شد. بررسی¬های ما تشکیل ساختار ورتسایت هگزاگونال، کاهش گاف انرژی و تولید آلایش نوع p در این نمونه¬ها را نشان می¬دهد. همچنین این نانوذرات دارای نظم فرومغناطیسی هستند و پاسخ مناسبی به آزمون تخریب متیل بنفش از خود نشان می¬دهند.

رابطه تعارضات زناشویی و ویژگی های شخصیتی مادر با اختلالات رفتاری در فرزندان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1393
  راضیه برنده   مریم حسینی

پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه تعارضات زناشویی والدین و ویژگیهای شخصیتی مادران با اختلالات رفتاری فرزندان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر کلاس های چهارم و پنجم مدارس ابتدایی شهر مرودشت در سال 93-92 بود. نمونه مورد پژوهش مادران و تعداد 187 (89 دختر، 81 پسر و 17 نفر نامشخص) بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات پرسشنامه تعارض زناشویی، پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی نئو و پرسشنامه اختلالات رفتاری راتر فرم معلم مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در آمارتوصیفی از میانگین، انحراف استاندارد و ضریب همبستگی و در آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد تعارضات زناشویی و اختلالات رفتاری هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین از بین ویژگیهای شخصیتی بعد روان رنجوری با ناسازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معنادار دارد و بعد باز بودن با همه ابعاد اختلالات رفتاری رابطه منفی و معنادار دارد.

بررسی اثر ارتز نئوپرنی داینامیک اندام تحتانی بر تعادل کودکان فلج مغزی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دانشکده توانبخشی 1393
  مریم حسینی   محمود بهرامی زاده

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی اثر ارتوز داینامیکی نئوپرنی جدید، بر تعادل در کودکان فلج مغزی می باشد. مواد و روش ها: پنج کودک فلج مغزی اسپاستیک دای پلژی وارد مطالعه شدند. میزان زاویه اکستنشن زانو با استفاده از الکتروگونیامتر، پارامترهای جابجایی مرکز فشار با استفاده از دستگاه صفحه نیرو کیسلر و تعادل عملکردی کودکان فلج مغزی با استفاده از تست برگ قبل و بعد از 6 هفته پوشیدن ارتوز نئوپرنی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج: در مقایسه میزان زاویه اکستنشن زانوی راست قبل و بعد از پوشیدن ارتوز نئوپرنی، اختلاف معناداری مشاهده شد )05/0 (p<. نتایج مطالعه در بررسی پارامترهای جابه جایی مرکز فشار، هیچ اختلاف معناداری را در پارامترها نشان نداد. اما تعادل عملکردی کودکان فلج مغزی با استفاده از ارتوز نئوپرنی بهبودی معناداری را نشان داد. نتیجه گیری: ارتوز نئوپرنی جدید در اصلاح راستای بیومکانیکی زانو و همچنین بهبود تعادل عملکردی موثر است.

تحلیل قصه های پریان ایرانی براساس آرای برونو بتلهایم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
  مرضیه عظیمی   مریم حسینی

برونو بتلهایم روانکاو و روانشناس اتریشی، در کتاب کاربردهای افسون به بررسی قصه های پریان می پردازد. وی با توجه به رویکردهای روانکاوی فروید قصه های پریان را تحلیل می کند و بر اهمیت قصه در رشد روانی کودک تأکید می ورزد. بتلهایم در تحلیل خود به اصولی چون: خوش بینی، لذت در برابر واقعیت، جایگزین سازی در برابر شناخت آگاهانه، برون افکنی، دگردیسی ، یگانه کردن طبیعت دوگانه، و... توجه دارد. تاکنون دربار? قصه های پریان ایرانی بررسی های محدودی، غالباً با رویکرد تطبیقی-تاریخی، مردم شناختی، و اسطوره ای، صورت گرفته است. اما این نوع قصه ها کمتر از منظر فرویدی و یا با توجه به آرای برونو بتلهایم بررسی شده اند. هدف این رساله تحلیل روانکاوان? هفت قص? پریان ایرانی براساس شیو? تحلیلی برونو بتلهایم است. درنهایت، با توجه به شباهت ساختاری و محتوایی قصه های پریان در سراسر جهان، نتیجه چنین حاصل شد که هفت قص? منتخب اصول بتلهایم را دارا هستند و با به کارگیری شیو? او می توان آنها را تحلیل کرد.

بررسی و تحلیل تجربه های عرفانی روزبهان در کشف الاسرار بر مبنای رویکرد ساختگرایی استیون کِتز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1393
  معین کاظمی فر   غلامحسین غلامحسین زاده

مسأله تبیین نسبت ذهن عارف با تجربه های عرفانی اش از مناقشه برانگیزترین مسائل حوزه فلسفه و روانشناسی عرفان است. ساختگرایان از جمله استیون کتز- فیلسوف نامدار معاصر- در مواجهه با این مسئله، معتقدند که تجربه های عرفانیِ عارف، متأثر از جهان ذهنی وی صورت بندی می شود. این رساله در نظر دارد تا بر اساس نظریه ساختگرایان، کارکرد ذهن روزبهان را در صورت بندی تجربه های عرفانی اش -که در کتاب کشف الاسرار خود گزارش کرده است- تحلیل کند. همچنین کوشیده شده تا با مقایسه ویژگی های عمده تجربه های عرفانی روزبهان با بایزید بسطامی و نجم الدین کبری، تفاوت ها و شباهت های تجربه های عرفانی این سه عارف بزرگ تاریخ تصوف ایرانی- اسلامی مشخص شود. در انتها نیز مهمترین استعاره های مفهومیِ به کار رفته در کشف الاسرار روزبهان، به عنوان شاخصی از نظام شناختی وی، مورد مداقه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش، جهان ذهنی روزبهان، پیروِ تقسیم بندی رایج در روانشناسی، در سه ساحت، عقیدتی-معرفتی، عاطفی و ارادی مورد مطالعه قرار گرفته است و در هر ساحت برجسته ترین و تمایزبخش ترین متعلق ذهنی روزبهان بر اساس منابع-به ویژه زندگی نامه خود نوشت وی- بدین شرح تعیین شده است: در ساحت عقیدتی-معرفتی، "گرایش به امر محسوس و انسانی" و در ساحت عاطفی، "عشق به زیبارویان" و در ساحت ارادی، "اراده معطوف به پیامبربودگی". نتایج حاصل از این پژوهش، صحت دیدگاه ساختگرایان را در مورد متأثر بودن صورت بندی تجربه های عرفانی از جهان ذهنی عارف را نشان داد. در این تحقیق نشان داده شد که گرایش به امر محسوس و انسانی در ساحت عقیدتی-معرفتی ذهن روزبهان موجب شده تا وی تقریباً همیشه خداوند را متشخص و انسان وار رویت کند، همچنین عشق به زیبارویان در ساحت عاطفی ذهن وی، موجب شده تا روزبهان خداوند و فرشتگان در قالب معشوقان مذکر و مونث تجربه کند و اراده معطوف به پیامبربودگی در ساحت ارادی ذهن شیخ روزبهان، باعث شده تا تجربه های عرفانی اش به گونه ای صورت بندی شود که دلالت بر برتری معنوی شیخ بر سایرین و پیامبرگونگی وی داشته باشد. همچنین در این پژوهش تجربه های عرفانی روزبهان با بایزید و نجم کبری از منظر سه ویژگی، مورد مقابسه قرار گرفت: 1- تجربه خداوند و فرشتگان به صورت متشخص و انسان وار 2- تجربه خداوند و فرشتگان در چهره زیبارویان 3- تجربه مقاماتی که دلالت بر پیامبرگونگی عارف و برتری معنوی وی دارد. نتایج حاصل از این مقایسه بدین قرار است: بایزید بسطامی بر خلاف روزبهان خداوند را نامتشخص و بالطبع نا انسان وار و فرشتگان را متشخص اما ناانسان وار تجربه می کند و همچنین نشانه هایی از وجود اراده معطوف به پیامبر بودگی در تجربه های عرفانی وی به چشم می خورد. نجم الدین کبری در مورد تجربه رویت خداوند ساکت است اما فرشتگان را بعضاً متشخص و انسان وار تجربه می کند و قرینه ای که نشان از وجود اراده معطوف به پیامبر بودگی در تجربه های عرفانی اش داشته باشد، مشاهده نمی شود. همچنین باید اشاره کرد که بایزید و نجم الدین کبری هیچ کدام گزارشی از تجربه خداوند و فرشتگان در صورت زیبارویان نداده اند. همچنین پس از بررسی استعاره های مفهومی کشف الاسرار روزبهان، سه کلان استعاره مفهومی به عوان مهمترین استعاره های مفهومی به کار رفته در کشف الاسرار استخراج شد، که عبارتند از: «سلوک به مثابه پرواز»، «برخورداری از دریافت های معنوی به مثابه خوردن خوراک» و «وصال خداوند به مثابه ازدواج». علاوه بر این موارد، در خلال این پژوهش، به وجود پیوندی احتمالی بین تجربه های عرفانی و استعاره های مفهومی پرکاربرد در زبانِ شخصِ تجربه گر- مانند روزبهان در این تحقیق- پی برده شد، به گونه ای که می توان این فرضیه را مطرح کرد که استعاره مفهومی برجسته در زبان عارف- به عنوان شاخصی از نظام شناختی وی- در صورت بندی تجربه های عرفانی اش دخیل است.

بررسی فیزیولوژیکی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای مولکولی با صفت تحمل به جوانه زنی پیش از برداشت در ژنوتیپ های برنج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی 1393
  زیبا موسی پور سدهی   علی اعلمی

جوانه زنی پیش از برداشت یعنی جوانه زنی زود هنگام دانه وقتی روی گیاه مادری قرار دارد و یک رویداد نامطلوب است که باعث کاهش کیفیت و عملکرد محصولمی شود.این پدیده معمولاً در واکنش به شرایط نامساعد زمان برداشت اتفاق می افتد و یکی از عوامل محدود کننده تولید غلات به ویژه برنج در شرایط آب و هوای بارانی انتهای فصل رشد می باشد. در این تحقیق به منظور ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ¬ها¬ی متحمل به جوانه زنی پیش از برداشت 37 ژنوتیپ برنج شامل 21 رقم محلی،12 رقم اصلاح شده و 4 لاین در آزمایشی بصورت طرح بلوک¬های کامل تصادفی در بهار سال 1392 کشت شدند. جهت بررسی درصد جوانه¬زنی در شرایط زنده و قبل از برداشت، خوشه¬ پنجه¬های اصلی هر ژنوتیپ خم شده و به مدت 24ساعت در آب غرقاب و تا 6 روز باندپیچی و خیسانده شدند و در روز هفتم خوشه¬ها برداشت و درصد بذور جوانه زده در مزرعه، محاسبه شد. علاوه بر آن صفات طول خوشه، طول دانه، حجم خوشه، حجم دانه، ضخامت دانه، ضخامت لما و پالئا، هکتولیتر، فعالیت آلفاآمیلاز و پروتئین کل دانه نیز اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی داری در سطح احتمال یک درصد در 8 صفت از 12 صفت مورد مطالعه نشان داد. نتایج مقایسه میانگین نشان داد در مجموع ارقام محلی مانند دم سفید و هاشمی از ارقام متحمل و رقم اصلاح شده درفک از ارقامحساسشناساییشدند. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان داد طول دانه و فعالیت آلفا آمیلاز با درصد جوانه زنی رابطه مستقیم و معنی داری دارند جهت بررسی ارتباط نشانگرهای مولکولی با صفات فنوتیپی از 6 نشانگر issr ، 3 نشانگر رتروترانسپوزون و 6 نشانگر ترکیبی رتروترانسپوزون و issr استفاده شد. تجزیه خوشه ای به روش upgma ژنوتیپ ها را در دو گروه مختلف قرار داد. گروه اول شامل 14 ژنوتیپ بود که بیشتر آنها به جوانه زنی پیش از برداشت حساس و گروه دوم با 23 ژنوتیپ عمدتا از ژنوتیپ های متحمل به این صفت تشکیل شده بودند. مقدارpic نشانگرها بین 0/16 تا 0/45 و mi بین 0/1 تا 2/8متغیر بود.بالاترین میزان pic در آغازگر tos-2 به میزان 0/45 و بعد از آن tos-2+ubc840به میزان 40/0 تعیین شد. نتایج تجزیه ارتباطی بین نشانگرها و صفات فنوتیپی نشان داد، نشانگر tos-2 با بیشترین تعداد صفات ارتباط دارد که پس از آزمایش های تکمیلی می تواند در برنامه های به نژادی برنج به عنوان نشانگر آگاهی بخش و سودمند معرفی شود .

بررسی رابطه پایبندی دینی و نگرش های جنسیتی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  مریم حسینی   سید حسین سراج زاده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین میزان پایبندی دینی افراد و میزان نگرش آنان به برابری جنسیتی است. جامعه آماری، تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خوارزمی واحد کرج در سال 1392 می باشد. از بین آنان 371 نفر سنین 20 تا 37 سال در سطوح تحصیلی کارشناسی تا دکترا، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. روش انجام پژوهش، پیمایش میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفته است. جهت تبیین میزان نگرش به برابری جنسیتی دانشجویان از نظریات طرح واره جنسیتی، نظریه برابر جنسیتی، نظریه هویت اجتماعی و نظریات فمینیستی و متفکرین اسلامی استفاده شده است. مجموعه ای از نگرش ها و باورها که از بدو تولد در ذهن افراد ساخت می یابند، اطلاعاتی را در مورد جنسیت به افراد عرضه می دارند که باعث ایجاد کلیشه ها و نگرش های جنسیتی در جامعه می شوند. نگرش های جنسیتی نشات گرفته از وضعیت فرهنگی- اعتقادی و باورهای سنتی و دینی هر جامعه می باشد. باورهای دینی ساختار جامعه را تشکیل می دهند. محیط اجتماعی الگوها و نقش های جنسیتی را در جامعه ایجاد می کند و به وسیله نهادهای اجتماعی به افراد منتقل می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد، بین میزان پایبندی دینی افراد و نگرش آنان به برابری جنسیتی همبستگی وجود دارد. مقدار همبستگی 40/0 و جهت آن منفی است. به عبارتی با افزایش میزان پایبندی دینی افراد میزان نگرش به برابری جنسیتی کمتر می شود. این مطالعه نشان می دهد که 34 درصد از پاسخ گویان در سطح بالایی به برابری بین دو جنس معتقدند. 63 درصد از پاسخ گویان در حد متوسطی نگرشی برابرانه نسبت به دو جنس دارند. متغیر آگاهی با چند گویه و به عنوان متغیر واسط تاثیر آن بر نگرش های جنسیتی افراد سنجش شد. میزان آگاهی افراد بر نگرش به برابری جنسیتی تاثیر دارد. بررسی رابطه میزان آگاهی با ابعاد مختلف نگرش جنسیتی نشان از آن دارد که این متغیر همبستگی مثبت و معنی داری با همه ابعاد نگرش جنسیتی برابرانه دارد. قویترین همبستگی مربوط به برابری اجتماعی با مقدار ضریب24 /0و کمترین مربوط به برابری حقوقی با مقدار ضریب همبستگی14/0است.

نقد فرمالیستی مجموعه اشعار حمید مصدق (تارهایی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور 1385
  نفیسه ساورسفلی   مریم حسینی

چکیده ندارد.

نقد فمینیستی رمان های محمد محمدعلی (نقش پنهان، باورهای خیس یک مرده، برهنه در باد، قصه تهمینه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1387
  فرانک جهانبخش   مریم حسینی

چکیده ندارد.

بررسی جهش های موجود در ژن mefv
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1388
  مریم حسینی   شیرین فریور

چکیده ندارد.

بررسی و تحلیل نمادهای مولس العشاق سهروردی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده هنر 1388
  بیتا ابراهیمی   مریم حسینی

چکیده ندارد.

اثر همراهی نمک وانادات با دو گیاه - trigonella foenum graecum و olea europea برانسولین مترشحه از جزایر لانگرهانس پانکراس جدا شده از رت
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان 1387
  مریم حسینی   شیرین پور نور محمدی

چکیده ندارد.

بررسی اولتراسونوگرافی در بیماری های زنان و مقایسه تشخیص سونوگرافی با تشخیص قطعی بیماری در بیمارستان دکترشریعتی
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1361
  مریم حسینی

چکیده ندارد.