نام پژوهشگر: محمدرضا هاشمی

بررسی هیدرولیک جریان در محل شکست دایک های کنترل سیلاب و پهنه بندی سیلاب خروجی از آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1387
  مسیح ذوالقدر   محمدعلی زمردیان

با توجه به خطرات ناشی از شکست دایک ها، بررسی هیدرولیک جریان در محل شکست و روند یابی سیلاب خروجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا کنون تحقیقات محدودی در این زمینه، دردیگر کشورهای دنیا صورت پذیرفته است. مدل های یک بعدی ناماندگار معمولا جواب های مناسبی جهت بررسی روند سیلاب در رودخانه را ارائه می نمایند، اما با توجه به خارج شدن شرایط جریان از حالت یک بعدی در محدوده شکست دایک و فراتر از آن، استفاده از این مدل ها جهت بررسی این مسئله دارای دقت مناسب نمی باشد. در پژوهش حاضر، وضعیت هیدرولیک جریان در محدوده شکست یک دایک از طریق مدل سازی ریاضی به صورت دو بعدی (معادلات متوسط گیری شده در عمق، سنت ونانت) و با استفاده از مدل mike21 بررسی شده است. جهت سنجش نتایج مدل در شبیه سازی شکست دایک، اطلاعات آزمایشگاهی موجود در پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. موافقت نسبی خوبی بین نتایج شبیه سازی در پیش بینی میدان سرعت در مقابل محل شکست و اطلاعات اندازه گیری شده مشاهده گردیده است. پس از اطمینان از نتایج مدل، رودخانه حله در استان بوشهر به عنوان یک مورد واقعی مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات موجود در مورد منطقه مذکور شامل اطلاعات هیدرولوژی، مقاطع عرضی و نقاط توپوگرافی می باشد. هیدروگراف جریان با دوره بازگشت 25 سال به منظور تعریف شرایط مرزی در بالادست رودخانه مورد استفاده قرار گرفته است. تعداد 222 مقطع عرضی و بیش از 40000 نقطه ارتفاعی در اختیار بوده است. به منظور بررسی شکست دایک، محدوده ای دارای 4 منطقه مسکونی انتخاب گردید. برای بدست آورن شرایط مرزی و اولیه، منطقه مورد مطالعه ابتدا بوسیله مدل یک بعدی hec-ras شبیه سازی گردید. پس از مقایسه نتایج مدل یک بعدی و دوبعدی، در پیش بینی تراز سطح آب، بدون در نظر گرفتن شکست دایک، و اطمینان از نتایج، شکست دایک ها به صورت سرریز های اطمینان (fuse plug) در سناریو های مختلف بررسی شده است. در اجرای مدل، مشکلات مربوط به انتشار جریان بر روی سطح خشک و تر و خشک شدن وجود دارد. هزینه محاسباتی مدل نیز در مقایسه با مدل یک بعدی بسیار بیشتر می باشد. با توجه به وضعیت سیلابدشت پیشنهاد می گردد بررسی پدیده فرسایش و تولید شاخه های فرعی که بصورت تاریخی در رودخانه حله وجود داشته است، به کمک مدلmike21 به انجام رسد.

مطالعات آزمایشگاهی جهش هیدرولیکی همگرا در حوضچه آرامش با شیب کف منفی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1388
  سوده پورحمزه   تورج هنر

در تحقیق حاضر، خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با دیواره همگرا و شیب کف منفی بررسی شده است. هدف از انجام این تحقیق تعیین اعماق نسبی پرش هیدرولیکی ، تعیین طول پرش، پیش بینی پروفیل پرش هیدرولیکی با استفاده از شبکه عصبی ، بررسی تغییرات ضرایب تصحیح انرژی و مومنتم و تعیین راندمان پرش هیدرولیکی می باشد. با توجه به نمودارها و نتایج حاصله از داده های اندازه گیری شده در راستای اهداف مورد نظر تحقیق مقادیرعمق نسبی پرش در یک حوضچه آرامش با شیب کف منفی و دیواره همگرا نسبت به حالت افقی کاهش پیدا می کند. همچنین همگرایی دیواره همراه باشیب منفی کف، طول پرش را نسبت به پرش کلاسیک به نسبت زیادی کاهش می دهد. اما از عمده ترین اشکالات پرش درمقاطع همگرا و شیب کف منفی می توان به افزایش افت نسبی پرش اشاره نمود. برای پیش بینی پروفیل سطح آب در این تحقیق از شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. در هرمورد ساختاری که دارای بالاترین ضریب همبستگی بود انتخاب گردید. در شبکه عصبی از دو تابع انتقال لوگ سیگموئیدی و تانژانت سیگموئیدی در لایه های پنهان و تابع خطی در لایه خروجی استفاده و در نهایت نتایج مناسبی حاصل گردید.

حل عددی معادلات موج سینماتیک با استفاده از روش تفاضل محدود پریسمان و انتخاب ضرایب مناسب وزن در شرایط مختلف
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده مهندسی 1388
  مهتاب مصفا   محمدرضا هاشمی

مدل سازی موج سینماتیک یکی از زمینه های فعال تحقیقاتی در مهندسی هیدرولوژی و هیدرولیک به شمار می رود. هزینه محاسباتی پایین و راندمان روش از نظر داده های هندسی و مرزی مورد نیاز (در مقایسه با معادله دینامیک کامل) این روش را جایگزین مناسبی برای شبیه سازی جریان ناماندگار ساخته است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر ضرایب وزنی زمانی و مکانی بر حل معادله موج سینماتیک با استفاده از روش تفاضل محدود پریسمان و تعیین محدوده ای برای ضرایب وزنی به منظور تأمین پایداری می باشد. به این منظور معادله موج سینماتیک با استفاده از دو رویکرد ابقایی و غیرابقایی مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مقایسه نتایج این دو رویکرد، یک مدل عددی با استفاده از روش پریسمان، در محیط برنامه نویسی matlab نوشته شده است. ترکیبات مختلف ضرایب وزنی روش پریسمان، عامل محیطی، شرایط هندسی و طول گام زمانی و مکانی در نظر گرفته شده تا تأثیر این پارامترها بر شباهت یا تفاوت این دو رویکرد مورد ارزیابی قرار گیرد. سپس پایداری و همگرایی معادله موج سینماتیک با استفاده از تحلیل سری فوریه و بسط تیلور مورد بررسی قرار گرفته و میزان صحت ضابطه به دست آمده از آن برای حالات مختلف ارزیابی گردیده است. آزمایش های عددی طراحی شده برای این منظور، به چهار گروه از نظر هندسه و عامل محیطی تقسیم شدند. از دیدگاه هندسه، دو حالت کانال عریض مستطیلی و غیرعریض ذوزنقه ای در نظر گرفته شده است. عامل محیطی اعمال شده نیز شامل هیدروگراف بالادست و جریان جانبی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که حل معادله موج سینماتیک با استفاده از روش پریسمان نسبت به ضرایب وزنی حساس است. مقایسه دو فرم ابقایی و غیرابقایی معادله سینماتیک بیانگر آن بود که در صورتی که هیدروگراف بالادست به عنوان عامل محیطی در نظر گرفته شود، تفاوت معنی داری بین دو رویکرد به ازای مقادیر مختلف ضرایب وزنی، هندسه و اندازه شبکه مشاهده نمی شود. درحالیکه، در نظر گرفتن جریان جانبی به عنوان عامل محیطی نتایج متفاوتی به دست می دهد که نشان دهنده اختلاف دو رویکرد در این حالت است. به کارگیری ضابطه به دست آمده نشان داد، زمانی که هیدروگراف بالادست یا بارش ثابت به عنوان عامل محیطی در نظر گرفته شود، کاربرد ضابطه منجر به نتایج مطلوبی می شود. درحالیکه وقتی عامل محیطی به صورت هیدروگراف توزیع شده یا بارش متغیر باشد، استفاده از ضابطه نتایج خوبی به دست نمی دهد و به کارگیری ضرایب ثابت توصیه می شود.

مطالعه مقایسه ای تعریف و تمجید بین زبان فارسی و انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  صبا دوایی   محمدرضا هاشمی

این اثربه بررسی شباهتها و تفاوتهای مشاهده شده در کنش گفتاری تعریف و تمجید در زبانهای انگلیسی و فارسی می پردازد. نمونه های زبان فارسی (دوائی 2010) و زبان انگلیسی (مینز 1983؛هلمز 1986؛ هلمز و براون 1987و غیره) هردو به صورت مشاهده ی میدانی توسط ده نفر مشاهده و ثبت شد. اطلاعات بدست آمده در فارسی، از نظر جنسیت، سن، رابطه و موقعیت اجتماعی مخاطبین، و نیز ویژگیهای زبانی به روش توصیفی تحلیل شده و با نتایج نمونه های انگلیسی مقایسه شدند. اگرچه این مقایسه ی توصیفی برای تعمیم دادن به کل جامعه ی فارسی زبان و انگلیسی به کار نمی آید، ولی برای مشخص کردن ویژگی ها و طرح کلی تعریف و تمجید در این دو زبان می تواند مورد استفاده ی معلمین، زبان آموزان و مترجمین باشد. در تحقیقات فارسی و انگلیسی، صرف نظر از منزلت مخاطبین، زنان بیشترین تعاریف را ارائه و دریافت کرده اند. در تحقیق حاضرفراوانی این تعاریف ابتدا خطاب به فرد پایین دست، سپس به مخاطب بالادست و نهایتا به مخاطبین با جایگاه برابر ارائه شده اند. جالب اینجاست که زنان هنگام تعریف از مردان، بیشتر از افراد با منزلت بالاتر تعریف کرده اند. این در حالیست که در تحقیق حاضر، مردان حدود یک سوم تعاریف را ارائه و حدود یک چهارم تعاریف را دریافت کرده اند.

بررسی تطبیقی دیوان حافظ ومجموعه آثار امرسن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  زهره تایبی نقندری   محمود فتوحی رودمعجنی

در آثار امرسن، گرایش به فرهنگ و ادب شرق بسیار چشمگیر است. امرسن پژوهان، گرایش های شرقی امرسن را برگرفته از سه منبع ذکر کرده اند، فلسفه ودایی هندی، آیین کنفوسیوسی و اشعار عارفانه فارسی. پژوهش حاضر با استفاده از روش تطبیقی فرانسوی و بررسی درون متنی اشعار، مقالات و ترجمه های امرسن نشان می دهد در بنیاد های شرقی اندیشه و سبک امرسن، سهم شعر و ادب فارسی از زمینه های شرقی دیگر بیشتر بوده و از میان شاعران ایرانی علاقه ویژه او نسبت به حافظ به طور آشکار مشهود است. در این پژوهش، نخست کلیّاتی درباره زندگی امرسن و بنیان های شرقی تفکّر وی ارائه شده است. سپس مسیر آشنایی امرسن و حافظ و از طریق تأثیر حافظ بر گوته و تألیفات و ترجمه های شرق شناس اتریشی، هامرپورگشتال، از دیوان حافظ، مورد واکاوی قرار گرفته است. در ادامه، با تکیه بر شواهد درون متنی در آثار امرسن در دو بخش مقالات و اشعار وی، مشابهت های حافظ و امرسن مطرح گردیده است و در انتها، موضوع تأثیر پذیری امرسن از حافظ در سه مبحث تأثیرپذیری مستقیم، تأثیرپذیری در ترجمه ها و تأثیرپذیری به همراه تأویل بررسی شده است. بررسی تطبیقی دیوان حافظ و مجموعه آثار امرسن نشان می دهد وی در برداشت از شعر فارسی و اشعار حافظ، کوشیده است جهان بینی استعلایی، اندیشه و سبک شعر حافظ را در نوشته های انگلیسی خویش متبلور کند.

عملگرهای ترکیبی فشرده بر برخی از فضاهای لیپشیتس توابع تخلیلی بر قرص واحد بسته
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم پایه 1390
  محمدرضا هاشمی   داود علیمحمدی

در این پایان نامه یک شرط لازم و کافی برای فشردگی ترکیبی بر فضاهای لیپشیتس توابع تخلیلی و فضاهای لیپشیتس توابع متناهی بار مشتق پذیر مطرح می کنیم

تصریح در ترجمه قرآن: موردپژوهی سوره یوسف ّّ
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  نیوشا جلالی   علی خزاعی فر

یکی از رویکردهای مطالعات توصیفی ترجمه بررسی قاعده های ترجمه ای و ویژگی های خاص متن های ترجمه شده است. تصریح یکی از این ویژگی های عام ترجمه است که توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده است. این تحقیق می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که میان تغییراتی که در ترجمه موجب «تصریح» می شوند با شیو? ترجمه چه رابطه ای وجود دارد. همچنین رابط? تصریح با عوامل زبانی و فرهنگی دخیل در ترجمه بررسی می شود . برای این منظور نوع خاصی از تصریح، صراحت انسجامی (بلوم-کولکا، 1986) در یک پیکره موازی شامل سه ترجمه فارسی سوره یوسف به قلم مترجمان معاصر آیتی (1367)، خرمشاهی (1374) و خزاعی فر (1386) بررسی شد و بسامد تغییرات تصریحی تعیین گردید. نتایج نشان داد تصریح در ترجمه ها به مقادیر مختلف رخ داده است. به نظر می رسد عوامل متعدد زبانی و غیرزبانی نظیر نگرش مترجم، تفسیرهای مترجم، اهمیت متن مبداء در فرهنگ و زبان مقصد و عمل ترجمه در وقوع تصریح موثر باشند. اما بیش از همه انتخاب اولیه مترجم در ارتباط با شیو? کلی ترجمه عاملی موثر و تعیین کننده در انجام تغییرات تصریحی و میزان آن در ترجمه است.

بررسی رفتار زمانی و مکانی و خصوصیات مقیاسی ساده دبی های میانگین سالانه حوضه آبریز کرخه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1390
  سمیرا عمادی   داور خلیلی

بسیاری از سریهای زمانی هیدرولوژیکی معمولاً دارای روند بوده و ناایستا هستند. از طرفی یکی از مسائل مهم در مدلسازی سریهای زمانی هیدرولوژیکی بررسی وجود روند و رسیدن به یک سری زمانی ایستاست. هدف از این تحقیق، تحلیل روند و بررسی ایستایی سری های زمانی دبی رودخانه حوضه آبریز کرخه بوده است که شامل 18 ایستگاه می باشد. جهت بررسی روند در مقیاس سالانه از آزمون من- کندالmk استفاده شده و استقلال دبی های میانگین سالانه در هر ایستگاه با استفاده از آزمون فیشر بررسی گردیده است. همچنین از روش حذف شیب چند فرکتالی(mfdfa) جهت بررسی روند سری زمانی دبی روزانه ایستگاه ها و رفتار زمانی رودخانه و تعیین رژیم رودخانه استفاده شده است. بررسی همگنی توسط خوشه بندی سلسله مراتبیward’s و روش k-means صورت گرفته است. جهت بررسی خصوصیت مقیاس مکانی و تعیین مقیاس بندی ساده دبی های میانگین حوضه آبریز کرخه و همگنی حوضه و تعیین رابطه بین دبی و مساحت از روش گشتاور ضربی و گشتاور وزنی احتمال استفاده شده است. نتایج نشان داد که در روش mk سالانه تنها 4 ایستگاه دارای روند بوده اند. و اما در روش mf-dfa تمام ایستگاه ها به جز 2ایستگاه دارای روند بوده و ناایستا هستند. همچنین با توجه به موقعیت نقطه شکستگی حاصله از این روش کمترین دوره برای بررسی سری رواناب مشخص شده است و سیستم دو رژیمی در کل ایستگاه ها بجز دو ایستگاه مشخص گردیده است. با استفاده از دو روش ward’s و k-means کل حوضه همگن فرض شده که دو روش pm و pwm نیز موید این نتیجه بودند. در نتیجه می توان گفت که روابط مقیاس بندی ساده در کل حوضه صدق می کند ، لذا روابط بین دبی و مساحت مشخص شده است. در نتیجه گیری کلی اکثر ایستگاه ها دبی های تحلیل یافته دارای رفتار مشابه زمانی و مکانی بوده اند و از یافته های این تحقیق می توان در برنامه ریزی های منابع آب، از جمله برآورد وقایع سیلابی استفاده نمود

بررسی تأثیر توسعه شهرشیراز بر سیلاب به وسیله مدل شبیه سازی هیدرولوژیکی-هیدرولیکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1390
  مهسا بدیعی   محمدرضا هاشمی

هدف اصلی این تحقیق بررسی عددی اثرات توسعه و گسترش شهر شیراز بر سیلاب و پس از آن بررسی تأثیر سیلاب خروجی بر پروفیل سطح آب در پایه های پل واقع بر رودخانه خشک می باشد. محاسبه هیدروگراف خروجی حوضه های نهراعظم و چنارسوخته، که از زیرحوضه های رودخانه خشک شیراز می باشند، به وسیله نرم افزار hec-hms انجام شد. به علاوه نقشه کاربری اراضی و cn برای هر دو حوضه تهیه شد. از نتایج کالیبراسیون مدل، ضرایب cn_i55/0 و cn_i74/0 به ترتیب برای حوضه های نهراعظم و چنارسوخته حاصل شد. این ضرایب برای وقایعی که تولید دبی با شدت جریان کم دارند در نظر گرفته شد. برای بارندگی صد ساله که تولید دبی صد ساله کند ضرایب cn_i7/0 و cn_i8/0 در نظر گرفته شد. نتایج مدل نشان داد که توسعه شهری موجب افزایش دبی اوج و حجم رواناب در هر دو حوضه نهراعظم و چنارسوخته می شود. به عنوان مثال میزان افزایش دبی اوج و حجم رواناب در حوضه نهراعظم در یک واقعه با تولید دبی کم می کند، به ترتیب به میزان 8/15 و 7/33 درصد بود. به دلیل اینکه ضرایب کالیبراسیون از وقایع محدودی بدست آمدند آنالیز حساسیت بر روی آن انجام گرفت. به این صورت که اثر افزایش و کاهش ضریب کالیبراسیون بر میزان افزایش دبی اوج و حجم رواناب کاربری سال 2009 نسبت به 2004 بررسی شد. تفاوت میزان افزایش با و بدون تغییر ضریب کالیبراسیون چندان محسوس نبود. سناریوهای فرضی نیز تعریف و اثرات افزایش و تغییرات مکانی توسعه شهری بررسی شد. نتایج نشان داد که تأثیر تغییر کاربری بر دبی با شدت جریان کم بیش از دبی با شدت جریان بالاست و همچنین توسعه در پایین دست حوضه افزایش بیشتری در دبی اوج و حجم رواناب نسبت به توسعه در بالادست ایجاد می کند. مدل سازی هیدرولیکی جهت بررسی تغیییرات پروفیل سطح آب در پایه های پل توسط نرم افزار hec-ras انجام گرفت. نتایج مدل نشان داد میزان افزایش ارتفاع آب در اثر تغییرات کاربری، در دبی های با دوره بازگشت های پایین تر بیشتر است.

بررسی رفتار خاکریزهای ساحلی در شرایط غیرماندگار ناشی از جزر و مد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده عمران 1391
  فرناز موتمن   غلام رضا رخشنده رو

یکی از مسائل اساسی در طراحی خاکریزهای ساحلی بررسی رفتار آنها با در نظر گرفتن تراوش است. معادله حاکمه بر جریان تراوش غیرماندگار و غیراشباع در خاکریزهای ساحلی، که بر اثر جزر و مد پدید می آید، معادله ریچاردز می باشد. معادله ریچاردز یک معادله دیفرانسیل جزئی غیرخطی می باشد که یک گزینه مناسب جهت حل آن روش های عددی می باشد. امروزه یک روش بدون شبکه بندی جدید جهت حل محدوده وسیعی از معادلات دیفرانسیل جزئی مورد توجه محققان قرار گرفته است که ترکیبی از توابع پایه شعاعی و دیفرانسیل کوادرچر می باشد. در این روش که روش دیفرانسیل کوادرچر مبتنی بر توابع پایه شعاعی نامیده می شود، مقادیر مشتق در هر نقطه به صورت ترکیب خطی از مقادیر تابع در تعدادی از نقاط (روش محلی) یا تمام نقاط دامنه (روش کلی) بیان می شوند. در این تحقیق جهت بررسی رفتار خاکریزهای ساحلی و بررسی تراوش ناماندگار و غیراشباع در این خاکریزها در ابتدا تراوش و پایداری شیب در یک دایک ساحلی در حالت های مختلف تراوش با روش اجزای محدود با کاربرد نرم افزار geostudio2007 بررسی شد. سپس در بخش دوم، معادله تراوش ناماندگار و غیراشباع در این خاکریزها با روش دیفرانسیل کوادرچر مبتنی بر توابع پایه شعاعی حل گردید و نتایج با نتایج تحلیلی، روش های عددی دیگر و نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. با انجام تحقیق مذکور و بررسی روش بدون شبکه بندی فوق، نتایج قابل قبولی حاصل شد که نشاندهده ی دقت و کارآیی این روش در حل معادلات دیفرانسل جزئی غیرخطی می باشد.

رابطه بین ان ال پی و فرسودگی شغلی در معلمان زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  میترا شاپوری   محمدرضا هاشمی

برای جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، پرسش نامه ان ال پی در تحلیل داده ها دو روش آماری تحلیل همگنی و رگرسیون چند متغیره به کار برده شد. برای یافتن رابطه از تحلیل همگنی و برای پیداکردن بهترین پیشگو از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین ان ال پی با فرسودگی شغلی وجود دارد. همچنین بهترین پیشگوها برای خستگی هیجانی، انعطاف پذیری و تفاوت های فردی بین زبان آموزان، برای مسخ شخصیت، انعطاف پذیری و استخراج اطلاعات و برای احساس کفایت شخصی انعطاف پذیری و تفاوت های فردی بین زبان آموزان بودند.

مقایسه مقالات منتشر شده به فارسی و انگلیسی در رشته آموزش زبان انگلیسی از نظر کاربرد کنش گفتاری"استدلال"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  آتنا عطاران   رضا پیش قدم

محوریت مقاله نویسی استدلال است. علیرغم اهمیت بسزای استدلال در مقاله نویسی، هیچ تحقیق در زمینه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به بررسی چگونگی استدلال در میان ایرانیان نپرداخته است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه شیوه هایی است که ایرانیان و انگلیسی زبانان بومی به استدلال در مقالاتشان می پردازندهمچنین جنبه کیفی تحقیق بر آن است که به تحلیل بلاغتی استدلال بر اساس مدل تولمین بپردازد. لذا جهت تحقق این اهداف، 90 مقاله از مجلات معتبر انگلیسی در حوزه آموزش زبان به طور تصادفی انتخاب شد تا بتوان هرچه بیشتر به شالوده های استدلال در بخش بحث هر مقاله پی برد. مقالات مجموعه فارسی توسط فارسی زبانان، مجموعه انگلیسی توسط انگلیسی زبانان بومی، و مقالات انگلیسی میان زبانی توسط فارسی زبانان نگاشته شده است. این تحقیق، تفاوتهایی را در میان هر سه گروه بیان میکند. تنایج آزمون chi-square نشان داد که ایرانیان در مقایسه با انگلیسی زبانان بیشتر تمایل دارند که از عناصرتوصیف کننده و پشتوانه در مقالاتشان استفاده کنند. بعلاوه، نتایج نشان داد که ایرانیان شیوه های بلاغی مباحثه زبان فارسی را به انگلیسی انتقال می دهند که خود نشانگر نقش فرهنگ در زبان می باشد. در نهایت، مفاهیمی در زمینه آموزش زبان انگلیسی به ارائه شد.

تعیین سازه های پرسش نامه ی وابستگی به فرهنگ خودی و بررسی نقش یادگیری زبان انگلیسی در تغییر هویت میان زبان آموزان:پژوهش کمی/کیفی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  الهه بذری   رضا پیشقدم

پژوهش حاضر شامل دو مرحله ی کمی و کیفی می باشد. بخش اول مرحله ی کمی به منظور تعیین کردن سازه های پرسشنامه ی وابستگی به فرهنگ خودی و تأیید کردن این سازه ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری، اجرا شده است. برای پیش برد این اهداف، پرسشنامه ی وابستگی به فرهنگ خودی در میان 374 زبان آموز در موسسات خصوصی آموزش زبان در مشهد توزیع شد. برای بررسی روایی سازه ای این پرسشنامه، تحلیل عاملی اکتشافی اجرا شد. نتایج تحلیل نشان داد که این پرسشنامه دارای پنج سازه است. سپس مدل سازی معادلات ساختاری برای پیدا کردن مدل تعامل بین سازه ها و تأیید آنان اجرا شد. نتایج تحلیل وجود پنج سازه در پرسشنامه را تأیید کرد. در دومین بخش مرحله ی کمی، ارتباط میان دستاورد زبان آموزان، وابستگی به فرهنگ خودی و سازه های آن بررسی شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که فقط وابستگی به فرهنگ غربی با دستاورد زبان آموزان ارتباط دارد. نتایج رگراسیون نشان داد که وابستگی به فرهنگ غربی و ایرانی می تواند دستاورد زبان آموزان را پیش بینی کند. به علاوه، نتایج آزمون تی نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه زبان آموزان با در نظر گرفتن وابستگی غربی وجود دارد. در مرحله ی کیفی، مهم ترین هدف بررسی تغییرات ایجاد شده در هویت زبان آموزان در نتیجه ی یادگیری زبان انگلیسی در موسسات خصوصی آموزش زبان و یافتن نوع این تغییرات در پرتوی رویکرد پست مدرنیسم به هویت است. بدین منظور با 11 زبان آموزسطح پیشرفته در موسسات خصوصی آموزش زبان مصاحبه انجام شد. پس از بررسی متن مصاحبه ها، شانزده مفهوم مشترک پیدا شد که از میان آنان دوازده مفهوم به عنوان تغییرات فزاینده ی هویت و چهار مفهوم به عنوان تغییرات کاهنده ی هویت دسته بندی شدند. سپس، تغییرات فزاینده ی هویت به سه بخش: تغییرات اجتماعی، تغییرات روانشناسی و تغییرات در زندگی تقسیم شدند. به علاوه، تغییرات کاهنده ی هویت به عنوان تغییرات اجتماعی معرفی شدند. در پایان، یافته های پژوهش بحث شده و کاربردهای آن برای آموزش زبان انگلیسی ارائه شده است.

investigating the integration of translation technologies into translation programs in iranian universities: basis for a syllabus design in translation technology
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  علی عرفانی حمیدی   محمدرضا هاشمی

today, information technology and computers are indispensable tools of any profession and translation technologies have become an indispensable part of translator’s workstation. with the increasing demands for high productivity and speed as well as consistency and with the rise of new demands for translation and localization, it is necessary for translators to be familiar with market demands and learn how to respond accordingly. although many undergraduate translator training programs all over the world have recognized the need to include translation technologies in their curricula, these technologies, due to the outdated translation curricula in iranian universities, are almost completely missing from the translator training programs in iran. in this study, through a three phase research plan, the possible way of integration these technologies into iranian translation programs were investigated. to this end the results of familiarity with translation technologies questionnaire, a focus group interview with a group of iranian translation students, an introductory course to a tm software and the review of a series of world level translation programs were used as insight into how these tools could be introduced into iranian translator training programs. based on the results of this study and the very low level of familiarity with translation technologies among translation students and graduates, it is recommended that computer science and translation technologies be introduced in the initial and final years of iranian translation programs, respectively. also, three courses were suggested which can be used as a basis for a syllabus design in translation technology.

استراتژیهای ترجمه مقوله های فرهنگ محور، مطالعه موردی دو مترجم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  ایمان بهجتیان   محمدرضا هاشمی

در ترجمه از انگلیسی به فارسی همواره مقوله هایی وجود دارند که به دلیل تعلق به فرهنگ مبدا به راحتی قابل انتقال به متن مقصد نیستند. انتقال این مقوله ها، که بنام مقوله های فرهنگ محور شناخته می شوند، همواره با دشواری زیادی همراه است. بررسی روش ترجمه این نوع مقوله ها در ترجمه های گذشته و مقایسه آن با روش ترجمه آنها در آثار جدید منجر به شناخت پرکاربردترین استراتژیهای بکاررفته توسط مترجمان در برخورد با ا ین قبیل مقوله ها در دوره های مختلف زمانی می گردد، که می تواند برای مترجمان آثار مشابه مفید واقع گردد. پژوهش حاضر پرکاربردترین استراتژیهای بکاررفته توسط دو مترجم ( پرویز داریوش و فرزانه طاهری) که با فاصله زمانی چهل سال دست به ترجمه زده اند، را در انتقال مقوله های فرهنگ محور از انگلیسی به فارسی بررسی می نماید. برای دستیابی به هدف در پژوهش حاضر سه کتاب از آثار ترجمه شده توسط هر مترجم انتخاب شد و مقوله های فرهنگ محور در آنها جستجو و مشخص گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهند که پرکاربردترین استراتژی بکار رفته توسط داریوش در ترجمه مقوله های فرهنگ محور، استراتژی معادل سازی فرهنگی بوده و پرکاربردترین استراتژی بکار رفته توسط طاهری، روش معادل سازی توصیفی است. بنابراین بین استراتژیهای بکار رفته توسط دو مترجم در انتقال مقوله ای فرهنگ محور تفاوت آشکاری وجود دارد. اگرچه بین پرکاربردترین استراتژیهای بکاررفته توسط هر مترجم در انتقال مقوله های فرهنگ محور تفاوت وجود دارد، ولی مسئله ای که اهمیت پیدا می کند آنست که هر دو استراتژی تاثیر مشابهی در متن مقصد ایجاد می نمایند. معادل سازی فرهنگی ایده یا شیئی آشنا را در متن مقصد جایگزین ایده یا شیئی ناآشنا در متن مبدا کرده و در نتیجه بیگانه زدایی می نماید و معادل سازی توصیفی نیز تاثیر مشابهی دارد، زیرا موارد غریب را حذف کرده و فهم متن مقصد را ساده تر می کند.

construction and validation of translation metacognitive strategy questionnaire and its application to translation quality
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  الهه کیانیان   محمدرضا هاشمی

like any other learning activity, translation is a problem solving activity which involves executing parallel cognitive processes. the ability to think about these higher processes, plan, organize, monitor and evaluate the most influential executive cognitive processes is what flavell (1975) called “metacognition” which encompasses raising awareness of mental processes as well as using effective strategies during the task. it goes without saying that improving these two aspects of metacognition can affect the quality of any learning activity like translation. however, translation and metacognition are both fuzzy concepts and it is only through research that some light can be reflected upon these fuzzy areas. this research is an attempt to study translation metacognitive strategies since this special domain of translation has not been extensively discussed in the literature. the purpose of this study is to investigate whether there is any significant relationship between metacognitive strategies and success of non-literary translation, and what type of metacognitive strategies is the best predictor in success of non-literary translation. the researcher approached this matter in a quantitative and qualitative phase. first, after designing the translation metacognitive strategies questionnaire, the researcher administered the questionnaire to 101 participants in order to validate the questionnaire using exploratory factor analysis and then investigate the role of metacognitive strategies in the quality of translation. the participants were also given one english text, to translate from english to persian. their translations were later evaluated by three raters, who were m.a. graduates of translation studies. then the responses of participants in questionnaire on their application of the four subcategories of metacognitive strategy were considered as the independent variables against their non-literary translation scores serving as the dependent variables. finally, the remaining four questions of the study were answered by the results of correlational and regression analyses of these variables. the results of the study indicate that only two subtypes of the metacognitive strategies were correlatedwith non-literary translation ability. monitoring strategies and orchestration of cognitive strategies were the only metacognitive strategies that correlated positively with the participants’ non-literary translation abilities. regression analysis was also run to see whether any of the metacognitive strategies could predict performance on non-literary translation. the obtained results indicate that non-literary translation ability can be predicted by monitoring strategies and orchestration of cognitive strategies. considering non-literary translation ability, the study did not find any significant relationship between planning and evaluation strategies and this ability. thus, neither planning strategies nor evaluation strategies were the best predictors among metacognitive strategies in the success of non-literary translation. in the qualitative phase,the present study incorporates retrospective think-aloud interviews as the data elicitation technique to probe the metacognitive strategies employed by 10 senior b.a. and m.a. students of english translation while translating a text from english to persian. this phase was done to confirm the findings of the qualitative phase. as this study aims at bridging two fields of inquiry – metacognitive strategies and translation strategies, the results could be directly applied to translation classrooms. the findings of such an interdisciplinary study is promising in the sense that they could be a starting point for further research into devising and the application of different forms of strategic-based instruction and material to translation classrooms, the development of a translation strategies inventory, and the improvement of translation training programs and materials. furthermore, educational systems can use the result of this study in their attempt to improve translation teaching, learning, evaluation, material preparation and to help students develop their translation competence.

بررسی نقش کارگزاران و عوامل اجتماعی موثر بر مترجمان معاصر در انتخاب رمانهای ترجمه شده در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  آنیتا محمدزاده   محمدرضا هاشمی

در دهه های اخیر ترجمه نوعی فعالیت نظام مند اجتماعی قلمداد شده است. این امر به منزله آن است که کارگزاران ترجمه و روابط پیچیده ی آنها نقش بسزایی در تولید نهایی ترجمه دارند. در ایران تا کنون ترجمه بیشتر از جنبه زبانی و خلاقیت ها و یا ضعف های فردی مترجم مورد بررسی قرارگرفته است و به بررسی سایر عوامل اجتماعی دخیل در آن کمتر پرداخته شده است. هدف این رساله پر کردن خلأ در این زمینه است. این تحقیق بر آن است که عوامل اجتماعی موثر بر مترجمان معاصر در انتخاب رمان برای ترجمه در ایران و نیز نقش کارگزاران بر انتخاب رمان های ترجمه شده در دوره معاصر را مورد واکاوی قرار دهد. نتایج این تحقیق بر اساس نظرات مترجمان رمان ها درباره ی عوامل اجتماعی دخیل بر آنان در انتخاب رمان برای ترجمه استوار است که از مصاحبه های حضوری و کتبی آنان به دست آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولا، در میان کارگزاران ایرانی دخیل در ترجمه، مترجمان مهمترین عامل انتخاب اثر برای ترجمه رمان هستند. ثانیا، بیش از نیمی از مترجمان مورد مطالعه تحت تاثیر چهار عامل اجتماعی ذیل رمان های خود برای ترجمه را انتخاب می کنند: پیروی از سیاست های نشر روز دنیا که بیشتر تمایل دارد به نشر آثار نوسیندگان و مترجمانی که موضاعت نو و چهر ه های جدید ادبی را به جامعه معرفی می کند، جاه طلبی های مثبت فردی مترجمان که حاصل تمایل برای پیش قدم بودن در شناساندن نویسندگانِ معروف در خارج از ایران به جامعه ایران است، انتخاب کتاب بر پایه ی بازخورد مترجم از روابط بینافردی و اجتماعی، و توجه به نیازهای جامعه ادبی.

بررسی ترجمه اخبار سیاسی با رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان بر اساس مدل سه وجهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  آزاده اریس   محمدرضا هاشمی

ترجمه یک انتخاب آگاهانه و یک باز تولید در زبان مقصد است. مترجم می تواند بخش هایی را به متن اضافه کند و یا حذف نماید. در رسانه های جمعی، از آنجایی که رسانه متعلق به قدرت حاکم در جوامع است، اگر متنی در راستای ایدئولوژی های قدرت سیاسی حاکم نباشد آنها مانع از در دسترس قرار گرفتن آن متن در اختیار عموم می شوند، به عبارتی سانسور می کنند. در گزارشات خبری بین المللی، ترجمه نقش مهمی را ایفا می کند. فرض بر این است که بسیاری از انتخاب های ترجمه ای نشات گرفته از ایدئولوژی حاکم است. نکته ی قابل توجه این است که رسانه و خبر، نگرش مردم را نسبت به اجتماع و جهان می سازد و تا حدی می تواند تاثیر گذار باشد که احتمال دارد پروسه ی سیاسی و اجتماعی را تغییر دهد و یا حتی برعکس کند. هدف از این تحقیق این است که نشان دهد چگونه ایدئولوژی حاکم، استراتژی های به کارگرفته شده توسط مترجمان خبرگزاری ها را هدایت و کنترل می کند. به منظور نقد و بررسی تاثیر ایدئولوژی در ترجمه های خبرگزاری های متفاوت، از چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و به صورت خاص از مدل فرحزاد(2011) استفاده می شود.

بررسی ترجمه اصطلاحات فیلمهای انگلیسی در دوبله فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  محمد اسلامی   محمدرضا هاشمی

فیلمها در شبکه های مختلف تلویزیونی و شبکه های پخش خانگی ایران با استقبال خوب مردم همراه هستند.استقبال مردم باعث گسترش روز افزون این شبکه ها شده است. فیلمهای خارجی که در این شبکه ها به نمایش در می آیند مراحل مختلفی را می گذرانند. یکی از این مرحله ها ترجمه آنها به زبان فارسی است. دو روش عمده برای تغییر زبان فیلم در دنیا وجود دارد: دوبله و زیرنویس که هر دو آنها در ایران انجام می شود. مترجمین فیلم معمولا علاوه بر مشکلات رایج ترجمه با دشواریهای افزونتری مواجه هستند که خاص ترجمه فیلم هستند. فیلمنامه فیلم ها معمولا از گفتگو ها تشکیل شده است و بنابراین مترجم فیلم در واقع مترجم متنهای محاوره ای است. اصطلاحات همواره نقش پررنگی در زبان انگلیسی داشته اند و استفاده از اصطلاحات آنقدر شایع است که درک آنها در متن یا گفتگو شرط برقراری یک ارتباط موفق است. یکی از مشکلات ترجمه فیلم ترجمه اصطلاحات زبانی در فیلم است. این پژوهش بر آن بوده است که مشکلات شناسایی اصطلاحات و ترجمه آنها به زبان فارسی را بررسی کند و سپس با بررسی فیلم های دوبله شده استراتژیهای به کار رفته توسط مترجمان را شناسایی کند. در این پژوهش هفت فیلم از ژانرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند و استراتژیهای مترجمان طبق مدل بیکر ارزیابی شده اند. پر بسامدترین استراتژی ترجمه اصطلاح توضیح اصطلاح بود با بیش از 51% و بعد از آن جایگزینی با اصطلاحی دیگر با 31% دومین اصطلاح پربسامد بود.

بررسی راهکارهای انتقال مفاهیم تعجبی در ترجمه قرآن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده زبان و ادبیات فارسی 1392
  سمیه رحیمی تبار   محمدرضا هاشمی

متون مقدس و مذهبی با اعتقادات و اندیشه های دینی مردم مرتبط است، از این رو مهم ترین موضوع در ترجمه یک متن مقدس و حساس، انتقال صحیح مفاهیم آن به خواننده در متون مقصد است؛ یکی از مواردی که در بحث انتقال معنا و مفاهیم موجود در متن قرآن به عنوان یکی از متون مقدس اهمیت دارد، انتقال مفهوم تعجب است. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است تا با بررسی ترجمه آیات مشتمل بر مفهوم تعجب، راهکارهای مختلف مترجمان فارسی و انگلیسی در انتقال مفهوم تعجب را توصیف کند. در بررسی چهار ترجمه فارسی و چهار ترجمه انگلیسی قرآن کریم، به این نتیجه رسیدیم که راهکارهای مترجمان مختلف در ترجمه های مذکور برای انتقال مفهوم تعجب، تصریح و ترجمه لفظی می باشد. ممکن است اولویت مترجمان فارسی و انگلیسی در استفاده از انواع تصریح متفاوت باشد ولی به طور کلی تصریح به عنوان روش غالب مورد استفاده برای انتقال مفهوم تعجب به کار رفته است. ضمنا تمایل مترجمان انگلیسی برای استفاده از تصریح در انتقال مفهوم تعجب بیشتر بوده است. دلیل این امر می تواند مشابهت بیشتر زبان فارسی و عربی به یکدیگر و ورود برخی از مفاهیم از عربی به فارسی در طول زمان بوده باشد که باعث شده فهم زبان عربی برای فارسی زبانان نسبت به فهم آن برای انگلیسی زبانان تا حدی آسانتر باشد و لذا در انتقال مفهوم تعجب از عربی به فارسی نیاز به تصریح کمتر احساس شده است.

بررسی کارآمدی ارزشیابی پویا در کلاس های ترجمه انگلیسی به فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  الهه رضوانی   محمدرضا هاشمی

در سال های اخیر ارزشیابی پویا در حوزه های مختلف آموزشی کاربرد زیادی پیدا کرده است. ارزشیابی پویا که ریشه در نظریه اجتماعی فرهنگی ویگوتسکی دارد آموزش و ارزشیابی را دو فعالیت مجزا و یا حتی مکمل نمی داند بلکه این دو را فعالیتی واحد می انگارد که هدف آن شناخت توانایی های افراد از طریق رشد آن توانایی هاست. مطالعه حاضر در نظر دارد با پیاده کردن اصول ارزشیابی پویا در کلاس های ترجمه پیشنهادهایی برای اصلاح برخی از ناکارآمدی های شیوه های رایج آموزش و ارزشیابی ترجمه ارائه دهد. در این ارتباط مطالعه حاضر به بررسی این موضوعات می پردازد: 1) مقایسه کارآمدی تدریس ترجمه از طریق پیاده کردن اصول ارزشیابی پویا با کارآمدی تدریس ترجمه به شیوه انتقالی؛ 2) ارائه طبقه بندی از انواع واسطه هایی که مدرسان ترجمه می توانند برای بهبود عملکرد فراگیران در کلاس های ترجمه بکاربرند؛ و 3) چگونهگی درک بهتر پیشرفت فراگیران ترجمه از طریق ارزشیابی پویا. یک گروه همگون شده 10 نفره از دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی در نظر گرفته شد و این 10 فراگیر به دو گروه پنج نفره آزمایش و گواه تقسیم شدند. سپس هر کدام از فراگیران در شش جلسه خصوصی ترجمه با محقق شرکت کردند. در کلاس های گروه آزمایش ترجمه بر اساس اصول ارزشیابی پویا و و در کلاس های گروه گواه ترجمه به شیوه انتقالی تدریس می شد. همه فراگیران قبل و بعد از شروع دوره کلاس در دو امتحان ترجمه پیش آزمون و پس آزمون شرکت کردند که نتیجه آن ها توسط آزمون های من ویتنی و ویلکاکسون مقایسه شد تا کارآمدی هرکدام از شیوه های تدریس بصورت مستقل و نیز در ارتباط با هم بررسی شود. بر اساس نتایج بدست آمده فراگیران گروه آزمایش توانسته بودند ظرف مدت نسبتا کوتاهی توانایی ترجمه خود را بصورت معناداری ارتقا بخشند. گفت و گو های میان میانجی و فراگیران در جلسات گروه آزمایش ضبط و نوشته شد. با بررسی دقیق این گفت و گوها انواع مختلف واسطه هایی که مدرس ترجمه در کلاس های گروه آزمایش بکار برده بود شناسایی گردید. به علاوه، انواع واسطه ها و بسامد استفاده از آن ها در جلسات اول و آخر فراگیران گروه آزمایش با هم مقایسه شد تا میزان پیشرفت هر یک از فراگیران بررسی شود. این روش می تواند تصویر دقیق تری از رشد توانایی ترجمه فراگیران فراهم آورد.

بررسی رابطه بین خودشناسی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در مدارس شهر بهبهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی 1390
  امین محمدی بردی زاده   علی کنگرانی فراهانی

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین خودشناسی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در مدارس شهر بهبهان در سال 90-89 می باشد. به همین منظور خودشناسی مدیران به عنوان متغیر پیش بین و رضایت شغلی کارکنان به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری کلیه مدیران (100 نفر) و دبیران (2000 نفر) شهر بهبهان می باشد جهت نمونه گیری دبیران از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است که تعداد 400 نفر از بین دبیران مدارس شهر بهبهان به عنوان تعداد نمونه در نظر گرفته شده است. همچنین کل جامعه آماری مدیران به تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودشناسی (دیود. ای.و تن و کیم. اس.کمرون) و رضایت شغلی (ویسوکی و کروم) استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، طبقه بندی، خلاصه کردن، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط با متغیرها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی (نمودارها، جدول توزیع فراوانی، شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی) و به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های آماری و پریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصله، بین خودشناسی مدیران و مولفه های آن (ارزش های شخصی، سبک تفکر، گرایش به تغییر و روابط انسانی مدیران) با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

on the status of mixed methods research in applied linguistics
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  محمدرضا هاشمی   عصمت بابایی

چکیده ندارد.

تاثیر گذشت زمان بر کاهش و افزایش در ترجمه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  ریحانه شمس الدینی   علی خزاعی فرید

تا کنون پژوهش چندانی درمورد تاثیر گذشت زمان بر میزان کاهش و افزایش محتوا در ترجمه صورت نگرفته است. هدف از این پژوهش رفع این خلاء می باشد. با توجه به نظریه نظام های چندگانه هنگامی که ادبیاتی برای نخستین بار وارد جامعه ای می شود، مترجمان از روش هایی استفاده می کنند که با گذشت زمان ممکن است دیگر آن روش ها را لازم ندانسته و روش های دیگری را جایگزین سازند. این تحقیق براساس همین فرض صورت گرفته است. مطالعات جدید ترجمه اگرچه بر فردیت مترجم اعتبار زیادی قایل است اما از سوی دیگر با توجه به مفهوم عادتواره بوردیو (1992)، مترجمان فردیت خود را از اجتماع می گیرند. بنابراین صرف نظر از استثنا ها، مترجمان از کار مترجمان دیگر و همچنین شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان خود اثر می پذیرند. برای بررسی تغییرات در استراتژی هایی که مترجمان در طول زمان برای حذف یا افزایش محتوا بکار می گیرند، 5 رمان معروف انتخاب شده که از هر یک دو ترجمه یکی متعلق به دهه 30 یا 40 و دیگری متعلق به دهه 80 یا 90 است. ابتدا موارد کاهش و افزایش موجود در ترجمه ها جمع آوری و دسته بندی شدند. این موارد را در چندین گروه به شرح زیر دسته بندی کردیم: افزایش کلمه و عبارت، افزایش جمله، تصریح، حشو، پانویس، جایگزینی، کاهش کلمه و عبارت و کاهش جمله. یافته های پژوهش هم در مورد تک تک رمانها و هم در مجموع فرض تحقیق را تائید می کند. مترجمان دهه 30 و 40 بیش تر از مترجمان دهه 80 و 90 از انواع کاهش و افزایش استفاده کرده اند.

ترجمه کتاب بکارگیری نظریات لومان در مطالعات ترجمه: ترجمه در اجتماع
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  مجتبی ایمان دار   محمدرضا هاشمی

ترجمه در قالب یک نظام خودکفا، عناصر مخصوص خود را داراست که این عناصر، هسته میانجی کنش های ارتباطی ترجمه است که رابطه بین خود را تقویت می کنند و سپس آن را شکل می دهند. رابطه بین عناصر و ساختارهای متناظر بر اساس معیارهایی که برای مشاهده انتخاب شده اند، تعیین می گردد. ترجمه، شبکه ایی پیچیده از رسانه و شکل است. آنچه به عنوان رسانه درنظر گرفته می شود و نوع شکلی که می تواند نمود آن رسانه باشد بستگی به نظر نظاره گر دارد. همانند هر نظام خودکفای دیگر، ترجمه بر دو سطح مشاهده عملکرد خود (مشاهده اولیه) و همچنین مشاهده مشاهدات (مشاهدات ثانویه)، بر خود نظارت می کند. ترجمه دارای کُدهای مخصوص به خود است که به کمک آن ها، رویدادهای ارتباطی که ممکن، غیرممکن و همچنین آن دسته از رویدادهایی را که هنوز میانجی، ترجمه و یا انتقال داده نشده اند و قرار است بشوند از هم تمییز می دهد.

ترجمه کتاب «درباره ترجمه، از زبان مترجمان» اثر اِسر آلن و سوزان برنوفسکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  زهرا خسروفر   علی خزاعی فرید

یادگیری زبان های مختلف مزایای زیادی در پی دارد اما متاسفانه یادگیری کلیه زبان های زنده دنیا برای هر فرد امری بعید به نظر می رسد، اما این حقیقت انکار ناپذیر نباید مانعی برای گسترش ادبیات و فرهنگ باشد. ترجمه در این میان بزرگترین کمک را به گسترش ادبیات و فرهنگ جوامع مختلف می کند و ترجمه بی شک ژانری منحصر بفرد است. بر خلاف باور عموم که در ترجمه غالباً با ریزش و از دست دادن قسمتی از متن روبرو هستیم، استر آلن و سوزان برنوفسکی اثر جذاب و آموزنده خود را به عنوان «تجلیل از آنچه در ترجمه می توان یافت» به بازار ارائه دادند. در این تحقیق به ترجمه اثر ارزشمند این دو نویسنده، مترجم و پژوهشگر رشته مطالعات ترجمه پرداخته شده است. کتاب مجموعه ای جمع آوری شده از مقالات است که به بحث درباره جنبه های گوناگون هنر مترجمان و دنیای ترجمه می پردازد و در آن تلاش شده است تا جایگاه و نقش ترجمه و مترجم روشن تر شود و بیشتر مترجمان ادبی از پیشینه ها، زبان ها، رشته ها و انواع متفاوت بسیاری به صحنه فراخوانده شده اند تا از نقششان در اثری که ترجمه کرده اند صحبت کنند. تمرکز عمده کتاب بر ترجمه ادبی می باشد و از دو بخش کلی تشکیل شده است. بخش نخست به بررسی دیدگاه های ها نسبت به ترجمه در بافت های مختلف اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و حتی قانونی می پردازد و دیدگاه های مختلفی دربار? شناخت و خودشناسی مترجمان در عرص? ادبی و انتقادی ارائه می دهد. بخش دوم این کتاب به تجربیات شخصی مترجمان در حین ترجم? اثری هنری می پردازد. آنها از چالش های پیش رویشان می گویند و اینکه چطور توانسته اند راه حلی برای آن بیابند. همچنین از رابطه میان مترجم و نویسنده و نیز مشکلات حاشیه ای دنیای ترجمه سخن می گویند.

بررسی چگونگی گسترش زبان فارسی از طریق ترجمه: موردپژوهی چهار ترجمه از کتاب "چنین گفت زرتشت"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  سپیده ابراهیم زاده فخار   علی خزاعی فرید

یکی از راه های حفظ پویایی زبان، بسط زبان از طریق تألیف و ترجمه است. ترجمه یکی از مهمترین ابزار توانمندسازی و گسترش زبان است. در این راه متخصصین ادبیات و مترجمان نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. هدف این تحقیق این است که ضمن بررسی قابلیت های بالقوه زبان فارسی در ترجمه و واژه سازی، به بررسی نقش مترجم در ارتقا و گسترش سطح زبان بپردازد. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به بررسی مقایسه ای واژه سازی، واژه گزینی و گسترش زبان فارسی از طریق ترجمه پرداخته شده است، بخش هایی از کتاب"چنین گفت زرتشت" ترجمه ی داریوش آشوری (1387) بصورت اتفاقی و بر اساس چهارچوب نظری چسترمن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای بررسی دقیق تر، استراتژی های به کارگرفته شده توسط داریوش آشوری در یک قسمت واحد از کتاب (بخش سوم، درباره دیدار و معما، قسمت 1) با سه ترجمه دیگر متعلق به حمید نیرنوری (1390) و مسعود انصاری (1391) و رحیم غلامی (1389) مقایسه شده است. در نگاه کلی، پرکاربردترین استراتژی های استفاده شده توسط داریوش آشوری برای ایجاد بسط زبانی، استراتژی گرته برداری واژگانی (calque)، ترجمه خلاق با حفظ یا تغییر نقش دستوری (transposition)، نوآوری واژگانی، و خلق ترکیبات واژگانی جدید بود. در مقایسه با دیگر مترجمین، داریوش آشوری در ترجمه خود از استراتژی های سطح صرفی- نحوی استفاده بیشتری داشته است. آشوری سعی داشته است تا بطور لفظ گرایانه ترجمه خود را انجام دهد و لفظ گرایی مثبت و آگاهانه داشته است، همین پایبندبودن به لفظ گرایی باعث به وجود آمدن خلاقیتی شده است که در ترجمه او به چشم می خورد در صورتی که دیگر مترجمین بدون هیچ خلاقیتی در بیشتر موارد از ترجمه تحت اللفظی استفاده کرده اند. مترجمان با بهره گیری صحیح از قابلیت های بالقوه زبان فارسی در ترجمه و واژه سازی، قادر خواهند بود به گسترش زبان کمک کنند. لازم به نظر می رسد که مباحث نوواژه سازی، حفظ سبک متن اصلی و استفاده خلاق از شیوه ی حفظ یا تغییر نقش دستوری کلمات در طول دوران تحصیل دانشجویان مترجمی مورد تأکید قرار گیرد.

تحلیل هنجارهای نحوی، معنایی و منظورشناختی ترجمه: مورد پژوهی رمان غرور و تعصب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  الهام صفی کیکله   علی خزاعی فرید

چکیده رساله/پایان نامه : تحقیق حاضر پژوهشی است با رویکرد توصیفی در حوزه مطالعات ترجمه و هدف آن تبیین برخی هنجارهای نحوی، معنایی و منظورشناختی در ترجمه ادبی است. بدین منظور، متن انگلیسی کتاب غرور و تعصب اثر جین آستین با شش ترجمه فارسی آن مقایسه و تحلیل شد تا هنجارهای موجود شناسایی و سپس طبقه بندی شوند و در نهایت باز یا بسته بودن این مجموعه هنجارها مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از مدل مطالعات توصیفی توری (1995) برای پیدا کردن الگوهای رفتاری (هنجارها) و از راهبرد های چسترمن (1997) برای طبقه بندی این الگوها استفاده شد. هنجارهای نحوی، معنایی و منظورشناختی شناخته شده در این تحقیق به ترتیب عبارتند از: هنجارهای نحوی: وام گیری، تغییر مقوله دستوری، تبدیل واحد، تغییر ساختار گروه، تغییر ساختار جمله واره و تغییر ساختار جمله؛ هنجار معنایی: دگرگویی؛ و هنجار منظورشناختی: تصریح. بنابر یافته های به دست آمده معلوم شد که هنجارها مجموعه های نسبتاً بسته ای هستند ولی در این میان باز هم مجموعه معنایی نسبت به مجوعه نحوی و مجموعه نحوی هم به نسبت مجموعه منظورشناختی بازتر است و امکان انتخاب بیشتری را برای مترجم فراهم می کند.

استرس در ترجمه های نوشتاری و دیداری در میان مترجمان خانم و آقا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  حوریه باغی   مسعود خوش سلیقه

چکیده استرس می تواند هم اثر ترغیب کننده وهم اثر مخرب و ناتوان کننده بر عملکرد داشته باشد. ترجمه به دلیل همراهی با تصمیم گیری و محدودیت زمانی، فعالیتی پر تنش محسوب می شود . این تحقیق با روش تحقیق تلفیقی و مشارکت چهل دانشجوی زن ومرد ایرانی مترجمی زبان انگلیسی انجام شده است. شرکت کنندگان بند اول متنی فنی را نوشتاری و بند دوم را دیداری ترجمه کردند و تغییرات فشار خون و ضربان قلب آنها با یک دستگاه فشارسنج دیجیتالی قبل و در هنگام دو ترجمه نوشتاری و دیداری اندازه گیری شد. داده های به دست آمده از اندازه گیری ها با دو روش آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که ترجمه دیداری پرتنش تر از ترجمه نوشتاری است و می تواند باعث افزایش معناداری در فشار خون و ضربان قلب شود. همچنین افزایش معناداری در ضربان قلب در هنگام ترجمه نوشتاری دیده شد. اگرچه تغییرات معنادار در فشار خون بالا شرکت کنندگان آقا و ضربان قلب شرکت کنندگان خانم در ترجمه نوشتاری مشاهده شد اما تفاوت معناداری در فشار خون بالا و پایین و ضربان قلب شرکت کنندگان خانم و آقا در هنگام ترجمه دیداری دیده نشد. این نتایج نشان داد که تفاوت پاسخ میان خانم ها و آقایان، در زمان استرس زیاد از میان می رود. داده های کیفی به دست آمده از سوالات بعد از اندازه گیری ها نشان داد که خصوصیات شخصیتی ممکن است بر احساس استرس در هنگام ترجمه تأثیر داشته باشند و همچنین ترجمه دیداری، ترجمه پر تنش تر میان دو نوع ترجمه معرفی شد.

پژوهش اکتشافی توانش ها و زیرتوانش های مدرس ترجمه فارسی و انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  یلدا رضایی دانش   مسعود خوش سلیقه

با توجه به نقش مهم مدرسان در فرآیند آموزش و یادگیری، برخورداری از توانش های خاص تاثیر بسزایی در تسهیل و تضمین موفقیت این دو فرآیند دارا می باشد. دراین میان تدریس ترجمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و مدرسان ترجمه می توانند با داشتن توانش های ویژه در تحقق این فرایندها به میزان قابل توجهی تاثیر بگذارند. اما از آنجایی که مطالعات ترجمه رشته ای نوپا است در بسیاری از حوزه های این رشته، مطالعات مبسوطی به خصوص در ایران صورت نگرفته است. هدف این تحقیق شناسایی توانش ها وزیرتوانش های مدرس ترجمه فارسی و انگلیسی از دیدگاه دانشجویان و اساتید رشته مترجمی و بررسی و مقایسه دیدگاههای مشترک و متفاوت این دو گروه در این خصوص درچارچوبی توصیفی و با رویکردی کیفی بود. شرکت کنندگان در تحقیق حاضر 95 نفراز دانشجویان کارشناسی ارشد و سال آخرکارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و 13 نفر از مدرسان ترجمه دانشگاههای مشهد و تهران بودند. داده های حاصل از مصاحبه ها حضوری و گروهی به صورت مجزا با استفاده از نظریه داده بنیاد، کدگذاری و طبقه بندی و مورد تحلیل قرارگرفت و منجر به شناسایی توانش و زیرتوانش های مدرس ترجمه از دیدگاه دانشجویان و اساتید شد. توانش های تدریس ترجمه از دید دانشجویان شامل سه توانش دانش آموزشی، دانش محتوایی و توانش روانی ـ شخصیتی و از دیدگاه اساتید شامل سه توانش دانش آموزشی، دانش محتوایی و توانش ذهنی ـ شخصیتی بود. بر اساس نتایج بدست آمده درحالیکه دو توانش دانش محتوایی و دانش آموزشی در هر دو گروه دانشجویان واساتید دیدگاهی مشترک بود، توانش های روانی ـ شخصیتی در گروه دانشجویان و توانش ذهنی ـ شخصیتی درگروه مدرسان و زیرتوانش های مربوطه به هر یک از دو توانش وجه تمایز بین دیدگاههای این دو گروه بود. یافته های حاصل از این تحقیق می تواند در ایجاد و بهینه سازی کیفیت برنامه های آموزشی تربیت مدرس ترجمه در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

مقایسه تأثیرات چارجوب سازی معلم، همسان و خودفراگیر در درک شنیداری فراگیران ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی یاد می گیرند
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  بهنام جوان دل   محمدرضا هاشمی

روند همیشه در حال تکامل آموزش زبان انگلیسی تاکید بیشتری بر تسهیل یادگیری زبان انگلیسی هم در محیط یادگیری به عنوان زبان خارجه وهم به عنوان زبان دوم دارد بنابراین در این فرایند نقش مهارت شنیداری که زمانی مورد غفلت قرار گرفته بود اکنون از توجه خاصی برخوردار می باشد. بدین ترتیب مطالعات زیادی در مورد نقش راهکارهای مختلف برای تدریس مهارت شنیداری بکار برده شده است. بیشتر محققین به بیان نقش این راهکارای گوناگون پرداخته اند. درنتیجه مطاله فعلی تلاش می کند به بررسی و مقایسه تاثیرات سه نوع چهارچوب سازی یعنی معلم، همسان و خود دانش آموز بپردازد. بدین ترتیب بعد از اطمینان حاصل از همسانی گروه از طریق تست تعیین سطح آکسفورد، 69 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به مدت دو ماه در معرض فعالیت های شنیداری قرار گرفتند. سپس آنها از طریق fce (اولین مدرک زبان انگلیسی) و msrt به عنوان یک گام نهایی مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین آنها از نظر احتباس طولانی مدت مورد مقایسه قرار گرفتند که دوباره چهارچوب سازی معلم نسبت به همسان و خود دانش آموزپیشی گرفت. یافته ها نشان داد که دانش آموزان که از چهارچوب سازی معلم استفاده کردند در آزمون شنیداری عملکرد بهتری داشتند هرچند دانش آموزانی که از چهارچوب سازی همسان استفاده کردند نتایج نزدیکی به چهارچوب سازی معلم داشتند. این مطالعه راهبردهایی برای معلمان به طور کلی و برای زبان آموزان به طور ویژه دارد و با توجه به این واقعیت ممکن است آنها را با برخی از استراتژی ها در بهبود توانایی شنیداری یاری دهد.

investigating cda tendency and critical thinking abilities of iranian translation students in relation to their translation quality
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  رویا صادق پور   مسعود خوش سلیقه

امروزه مسئله ی اساسی در رویکرد های جدید زبانشناسی، ابعاد اجتماعی و ایدئولوژیک زبان تلقی می شود. گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی از زبان به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف درون گروهی خود استفاده می کنند (ون دایک، 2003). آنها معولا ایدئولوژی خود را صریحا ابراز نمی کنند بلکه آن را در غالب کلمات و ساختارهای زبانی پنهان نگه می دارند. تشخیص ایدئولوژی های پنهان در گفتمان نیازمند این موضوع است که بتوان فراتر از معنای زبانشناختی کلمات دانش کسب کرد. تفکر انتقادی توانایی است که می تواند به ارتقای مهارت تحلیل انتقادی گفتمان افراد کمک کند. این توانایی می تواند افراد را از همه ی تفسیرها و تعبیر های ممکن کلمات و جملات، استدلال های غلط و یا بازی های دیگر زبانی آگاه سازد. مترجم درروند ترجمه با ساختارهای مختلفی در گفتمان مبدا مواجه می شود که ممکن است بار ایدئولوژیک داشته باشند. اگر مترجم دانش و آگاهی کافی از اصول تفکر انتقادی داشته باشد و بتواند با رویکردی نقادانه به بررسی متن مبدا بپردازد تا ایدئولوژی های پنهان متن را تشخیص دهد، ترجمه ای با کیفیت بهتر ارائه خواهد داد. پژوهش حاضر با رویکردی کمی و کیفی رابطه ی بین توانایی تفکر انتقادی، توانایی تشخیص نشانه های ایدئولوژیک متن مبدا و کیفیت ترجمه را در دانشجویان رشته ی مترجمی دانشگاههای ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد. همچنین قابلیت پیش بینی کیفیت ترجمه ی دانشجویان رشته ی مترجمی بر اساس نمره ی آن ها در آزمون تفکر انتقادی ونمره ی آنها در آزمون سنجش میزان توجه به نشانه های ایدئولوژیک گفتمان بررسی می شود. از یافته ها ی این پژوهش می توان در برنامه های تربیت مترجم ویا برنامه ی درسی دانشگاهی دانشجویان رشته ی مترجمی استفاده کرد.

بررسی کاربرد تعدیل کننده ها در بخش های بحث مقالات رشته ی زبانشناسی کاربردی، در حوزه پژوهش های کمی، کیفی و تلفیقی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  دانیال شیرزادی   محمدرضا هاشمی

مقلات پژوهشی برای ارائه ی عمومی نظرات جدید مورد استفاده قرار میگیرند و استفاده از زبان ملاحظه کارانه عامل مهمی است که بر پذیرش سهم علمی این مقالات اثر می گذارد (نیوالس، 2011). سویلز (1990) بیان می کند که "آگاهی از روابط معنایی" یکی از موضوعات مهم در نگارش آکادمیک میباشد. عدم آگاهی از مفاهیمی چون تعدیل کننده ها می تواند یکی از دلایل اصلی رد مقالات پژوهشگران باشد (سیونیس، 1995). هایلند (1999) بر این باور است که محققان در قسمت نتیجه و بحث مقالات پژوهشی یافته هایشان را نشان می دهند و تلاش می کنند تا نظراتشان را تثبیت کندد. برای رسیدن به این مقصود یک نویسنده ی ماهر باید توانایی استفاده از "استراتژی تعدیل کننده ها را به عنوان یکی از ویژگی های اصلی کاربرد گرایانه در نگارش موثر علمی" (عطایی و صدر، 2008، ص 43) داشته باشد. در مقایسه با اهمیت موضوع توجه ناچیزی به نحوه استفاده ی تعدیل کننده ها در مطالعات کمی، کیفی و تلفیقی شده است. مطالعه ی حاظر با هدف پر کردن این خلاء تحقیقاتی به بررسی ساختار، کثرت وقوع و نقش تعدیل کننده های مورد استفاده در بخش بحث مقالات رشته ی زبانشناسی کاربردی با سه روش تحقیق متفاوت (کمی، کیفی و تلفیقی) پرداخته است. برای دست یابی به اهداف ذکر شده بخش بحث 150 مقاله در رشته ی زبانشناسی کاربردی با سه روش تحقیق متفاوت (کمی، کیفی و تلفیقی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کثرت وقوع تعدیل کننده ها در بخش بحث مقالات کمی بیشتر است، پس از آن مقالات تلفیقی و کیفی به ترتیب قرار دارند. همچنین افعال کامل، افعال کمکی و قید ها دسته بندی های تعدیل کننده ای بودند که بیشترین تکرار را داشتند و نتایج آزمون کای دو معنا داری تفاوت های مشاهده شده را تایید کرده است. این تحقیق نشان می دهد که مطالعات تلفیقی از نظر کاربرد تعدیل کننده ها تمایل به نشان دادن شباهت هایی با مطالعات کمی دارند. نتایج مطالعه با توجه به طبیعت هر کدام از روش های تحقیق تفسیر شده و کاربرد هایی مربوط به تدریس انگلیسی با اهراف ویژه و تولید محتوا پیشنهاد گردیده است.

بررسی شناخت ادراک معلمان و زبان آموزان ایرانی از مصادیق فرهنگی و نحوه ی برخورد واقعی با ان در کلاس های زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  نازآفرین تقیخانی   محمودرضا عطایی

مدت زیادی است که اینگونه استدلال شده است که زبان و فرهنگ به شدت به یکدیگر مرتبط هستند. با در نظر گرفتن نیاز به بررسی اموزش فرهنگ در زمینه های مختلف اموزش زبان های خارجی، این تحقیق به پژوهش دربارهی ادرک معلمان و زبان اموزان از اموزش فرهنگ در موسسات زبان ایران می پردازد. علاوه بر این ، مطاله ی حاضر به بررسی امکان وجود تفاوت در ادراک دانش اموزان و معلمان از نقش فرهنگ در یادگیری زبان پرداخته و اینکه چگونه این معلمان فرهنگ را تدریس می کنند. برای این منظور به 200 معلم و زبان اموز پرسشنامه داده شد و با 40 نفر از انها مصاحبه شد و در نهایت 15 جلسه ی کلاس مشاهده شد.

کاربرد ترجمه در یادگیری و آموزش انگلیسی بعنوان زبان خارجی: از دیدگاه زبان آموزان و مدرسان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  محمد رسول ضرابی عجمی   محمدرضا هاشمی

پیوند ترجمه و آموزش زبان در ابتدا بسیار مستحکم بوده بگونه ای ترجمه نقشی اساسی در آموزش زبان ایفا می نموده است. کاستی های موجود در شیوه های اولیه به تدریج منجر به در حاشیه قرار گرفتن و در برحه از زمان حذف ترجمه از سیستم آموزش زبان شد. اما امروز شاهد بازگشت ترجمه به حوزه آموزش زبان در قالب نظریات نوین هستیم. مطالعه حاضر به بررسی دیدگاه زبان آموزان و مدرسان در خصوص استفاده از ترجمه در فرآیند آموزش می پردازد تا بدین ترتیب پذیرش آنها را نسبت به ورود مجدد ترجمه به آموزش زبان در سطح موسسات زبان بسنجد.

بررسی بین رشته ای ساختار موضوعی قسمت بحث پایان نامه های کارشناسی ارشد
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  سارا نظامی ناو   محمدرضا هاشمی

چکیده ندارد.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی اسلامشهر)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1386
  فریبا محمدی   محمدرضا هاشمی

چکیده ندارد.

ارزیابی و پیش بینی رفتار ژئوتکنیکی سدهای مسجد سلیمان و ملاصدرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1387
  حسین چوچی   محمدرضا هاشمی

چکیده ندارد.

مطالعه آزمایشگاهی فرسایش و رسوبگذاری بستر در قوسهای (مئاندرهای) رودخانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی 1387
  فریبا سادات اصفهانی   محمدرضا هاشمی

چکیده ندارد.