وضعیت تحصیلی دانش آموختگان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن

نویسندگان

اسماعیل فخاریان

fakharian e. زهرا تقربی

tagharrobi z. health & management nursing department, nursing & midwifery faculty, kashan university of medical sciences, kashan, iranگروه پرستاری مدیریت بهداشت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران فخرالسادات میرحسینی

mirhoseini f. سیداصغر رسولی نژاد

rasoulinejad s. a. حسین اکبری

چکیده

اهداف. پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی تحت تاثیر عوامل متعددی است و شناسایی عوامل خطرآفرین ضروری به نظر می­رسد. این مطالعه به­منظور شناسایی عملکرد تحصیلی دانش­آموختگان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.   روش­ها. در مطالعه­ای مقطعی، 586 دانش­آموخته رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1365 تا انتهای 1382 به روش سرشماری انتخاب شدند. پرسش­نامه­ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و وضعیت تحصیلی دانش­آموخته شامل معدل هر یک از دوره­های علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی، کارورزی و کل دوره مورد استفاده قرار گرفت. میانگین معدل هر یک از دوره­ها و کل دوره به­طور جداگانه بررسی و به­عنوان نقطه برش برای تحلیل­های آماری در نظر گرفته شد. در هر یک از دوره­ها، معدل کمتر از میانگین به­عنوان وضعیت تحصیلی نامطلوب (گروه مورد) منظور شد و داده­ها با استفاده از نسبت شانس و درصد تفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته­ها. معدل دوره­های علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی، کارورزی و معدل کل به ترتیب 47/1 ± 13/15، 53/1 ± 60/14، 25/1 ± 42/15، 95/0 ± 31/17 و 10/1 ± 74/15 بود. در دوره علوم پایه 41%، دوره فیزیوپاتولوژی 7/42%، دوره کارآموزی 5/50%، دوره کارورزی 7/37% و در کل دوره 278 نفر (4/47%) وضعیت تحصیلی نامطلوب داشتند. سهمیه پذیرش، وضعیت تاهل، جنسیت و تاخیر در ورود به دانشگاه به­عنوان مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی گزارش شدند.   نتیجه­گیری. عملکرد تحصیلی نامطلوب در دانشجویان معمول به­نظر می­رسد. براساس نتایج این پژوهش تجدیدنظر در برنامه­های گزینش دانشجو و حمایت از دانشجویان آسیب­پذیر ضروری است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل پیش گویی کننده عملکرد تحصیلی در دانش آموختگان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  اهداف: شناسایی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به تناقضات موجود در ارتباط با عوامل تاثیرگذار, مطالعه‌ای با هدف شناسایی عوامل پیشگویی‌کننده وضعیت تحصیلی روی کلیه دانش‌آموختگان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.   روش­ها: در این مطالعه مقطعی کلیه 482 دانش‌آموخته کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1365 تا انتهای 1382 به‌صورت س...

متن کامل

بررسی برخی عوامل همراه در عملکرد تحصیلی دانش آموختگان رشته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  مقدمه: شناسایی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به تناقضات موجود در ارتباط با عوامل تاثیرگذار، مطالعه ای با هدف شناسایی عوامل پیشگویی کننده وضعیت تحصیلی بر روی کلیه دانش آموختگان رشته کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.   روش­ها : در این مطالعه توصیفی- مقطعی کلیه دانش آموختگان رشته کارشناسی پیوسته مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1374 تا انته...

متن کامل

بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سابقه و هدف: یکی از مهمترین مسائل و مشکلات نظام آموزشی موضوع افت تحصیلی می باشد. پیشگیری از شکست تحصیلی و تبعات آن در گرو توجه به عوامل موثر احتمالی می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن بر روی کلیه دانش آموختگان دانشکده پیراپزشکی کاشان انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی کلیه دانش آموختگان (1439 نفر) دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از...

متن کامل

وضعیت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان طی سال تحصیلی 86-1385

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت نشاط در بهداشت روان و آسیب پذیری دانشجویان و نیز در راستای کمک به روانشناسی مثبت گرا از طریق دست یافتن به اطلاعاتی در زمینه نشاط، هدف از این مطالعه بررسی میزان نشاط دانشجویان و عوامل مرتبط با آن می باشد. مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعی با نمونه گیری از نوع سرشماری روی 1444 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. شرط ورود به مطالعه اشتغال به تحصیل در تمامی مق...

متن کامل

وضعیت اشتغال به کار دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

زمینه: مساله اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از چالش های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است. هدف: مطالعه به منظور بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی از مجموع 1168 پرسشنامه ارسالی برای دانش آموختگان سال های 1370 تا 1376 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، تعداد 410 پرسشنامه برگشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: %5/...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی

جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۵-۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022