ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

نویسندگان

دکتر محمدرضا مطیع

mohammad reza motie (md) assistant professor, department of surgery, mashhad university of medical sciences, mashhad, iran.مشهد ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، دانشکده پزشکی ، گروه جراحی ، تلفن و نمابر : 8525255 (0511) دکتر مجتبی موسوی بزاز

mojtab mousavi (md) ناصر بهنام پور

naser behnampour (msc) دکتر بهنوش مرتضوی

behnoush mortazavy (md) دکتر محمدرضاکلانی

چکیده

زمینه و هدف : آپاندیسیت حاد یکی از شایع ترین اورژانس های جراحی است و علی رغم معاینه فیزیکی و شرح حال دقیق، تشخیص آن قبل از عمل، یک مشکل اساسی است. روش هایی که به تشخیص آپاندیسیت کمک می کنند؛ شامل سونوگرافی، لاپاراسکوپی، سی تی اسکن و mri می باشند. این مطالعه به منظور ارزیابی دقت سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آینده نگر روی 265 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان طی شهریور 1384 لغایت شهریور 1385 انجام شد. بیماران مشکوک به آپاندیسیت توسط جراح عمومی ویزیت شدند و تمامی بیماران تحت سونوگرافی قرار گرفتند. بررسی های سونوگرافی با روش high graded compression انجام شد و نتایج آن با یافته های بالینی و آسیب شناسی مقایسه شد. یافته ها : نتایج سونوگرافی نشان دهنده 66 درصد حساسیت، 94 درصد ویژگی ، 98 درصد ارزش اخباری مثبت و 40 درصد ارزش اخباری منفی بود. نتیجه گیری : نتایج این مطالعه نشان داد که سونوگرافی در تایید تشخیص بالینی کمک کننده است و استفاده از سونوگرافی قدرت تشخیص را افزایش داده و در کاهش لاپاروتومی منفی و اجتناب از آپاندکتومی غیرضروری کمک کننده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزش تشخیص سونوگرافی در آپاندیسیت حاد

سونوگرافی با فشار تدریجی ، هنگامی که علائم و نشانه های بالینی و همچنین نتایج آزمایشگاهی مبهم هستند ، ممکن است در تشخیص آپاندیسیت حاد بسیار مفید و سودمند باشد.برای تعیین سودمندی بالینی سونوگرافی در آپاندیسیت حاد ، یافته های پاتولوژی 164 بیمار آپاندکتومی شده با یافته های سونوگرافی آنان در پیش از عمل جراحی در یک مطالعه آینده نگر ، دو سویه کور مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص آپاندیسیت حاد در 113 مو...

متن کامل

حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد

سابقه و هدف: آپاندیسیت حاد از مهمترین اورژانسهای جراحی شکم می باشد که تشخیص صحیح و به موقع آن می تواند موجب کاهش میزان عوارض ناخوشایند گردد. با وجود پیشرفت روش های تشخیصی هنوز درصد چشمگیری از بیماران با تشخیص اولیه آپاندیسیت حاد، دارای لاپاراتومی منفی هستند. سونوگرافی می تواند باعث کاهش این موارد منفی گردد. این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت و ویژگی سونوگرافی در تشخیص آپاندیسیت حاد انجام شد. م...

متن کامل

مقایسه سونوگرافی و سیستم نمره‌دهی آلوارادو در تشخیص آپاندیسیت حاد

Background: Various imaging tests as well as different scoring systems based on symptoms, signs and laboratory findings are commonly used to improve diagnostic accuracy in acute appendicitis. The aim of this study was to compare the diagnostic accuracy of MANTRELS scoring system (designed by Alfredo Alvarado), which is based on symptoms, signs and laboratory results, with sonographic findings. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

جلد ۱۱، شماره ۴، صفحات ۷۰-۷۵

copyright © 2015-2021