بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (iba) و نفتالین استیک اسید (naa) بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه دارویی رزماری (rosmarinus officinalis l.)

نویسندگان

رضا شاه حسینی

محمد مقدم

داود کیانی

روح اله منصوری

چکیده

رزماری (rosmarinus officinalis l.) گیاهی چندساله، دارویی، معطر و متعلق به خانواده نعناعیان (lamiaceae) است. این گیاه به دلیل تنوع کاربرد در طراحی فضای سبز و همچنین استفاده مواد مؤثره آن در صنایع مختلف نظیر دارویی، آرایشی- بهداشتی و غذایی مورد توجه بسیار واقع شده است. این تحقیق به صورت دو آزمایش مجزا در قالب طرح کاملاً تصادفی به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف (0، 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 mgl-1) تنظیم کننده های رشد ایندول بوتیریک اسید (iba) و نفتالین استیک اسید (naa) در چهار تکرار بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی گیاه رزماری انجام شد. قلمه های تیمار شده در زیر سیستم مه پاش نگهداری و درصد و کیفیت ریشه زایی قلمه ها پس از گذشت 70 روز ارزیابی گردید. اثر سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد مورد استفاده بر روی همه صفات مورد بررسی مؤثر (1%≤p) بود. نتایج نشان داد که در iba غلظت های بیشتر و naa غلظت های کمتر موجب افزایش ریشه زایی و رشد قلمه رزماری گردیدند. در naa با افزایش غلظت بیشتر از mgl-12000 میزان رشد در مقایسه با شاهد کاهش یافت. بیشترین درصد ریشه زایی مربوط به تیمار naa mgl-11000 (84%) و iba mgl-15000 (66%) بود. نتایج حاصل از ارزیابی صفات کیفی در قلمه ها (تعداد، قطر، طول و وزن تر و خشک ریشه های تولیدی، وزن و طول گیاهچه حاصل، وزن تر و خشک ساقه و برگ) نشان داد که بهترین کیفیت قلمه های تولیدی مربوط به تیمار mgl-14000 iba بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) ، نفتالین استیک اسید (NAA) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa CV. Hayward)

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در ...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (iba) ، نفتالین استیک اسید (naa) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (actinidia deliciosa cv. hayward)

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در ...

متن کامل

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های درختچه زینتی کاملیا (Camellia Japonica L .)

    کاملیای زینتی درختچه‏ای کُند رشد و همیشه سبز است که به خاطر گل‏‏های زیبای آن پرورش داده می‏شود. این گیاه برای کاشت در فضای سبز وگل بریدنی مورد استفاده قرار می‏گیرد. راحت‏ترین و ارزان‏ترین روش تکثیر این گیاه از طریق قلمه است ولی قلمه‏‏های این گیاه به راحتی ریشه‏دار نشده و نیاز به تیمار‏های خاصی از جمله استفاده از اکسین دارند. بدین منظور این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏‏های کامل ت...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد استفاده 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) ، شامل ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید در چهار سطح (صفر، 2000 و مخ...

متن کامل

تأثیر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید بر روی ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف نفتالین استیک اسید و ایندول بوتریک اسید و ترکیب این دو تنظیم کننده بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی نارنج و نارنج سه برگ، آزمایشی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1387 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد . تیمارهای مورد استفاده 3000 و 4000 میلی گرم در لیتر) ، شامل ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید در چهار سطح (صفر، 2000 و مخ...

متن کامل

بررسی اثر ایندول بوتیریک اسید (iba) و نفتالین استیک اسید (naa) بر ریشه‏زایی قلمه‏‏های درختچه زینتی کاملیا (camellia japonica l .)

کاملیای زینتی درختچه‏ای کُند رشد و همیشه سبز است که به خاطر گل‏‏های زیبای آن پرورش داده می‏شود. این گیاه برای کاشت در فضای سبز وگل بریدنی مورد استفاده قرار می‏گیرد. راحت‏ترین و ارزان‏ترین روش تکثیر این گیاه از طریق قلمه است ولی قلمه‏‏های این گیاه به راحتی ریشه‏دار نشده و نیاز به تیمار‏های خاصی از جمله استفاده از اکسین دارند. بدین منظور این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏‏های کامل تصادف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

ناشر: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ISSN 0905-1735

دوره 31

شماره 4 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023