پراکنش گونه های سینوریزوبیومی sinorhizobium meliloti و s. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

نویسندگان

مجید طالبی بداف

m talebi مسعود بهار

m bahar قدرت اله سعیدی

gh saeedi سید ابوالقاسم محمدی

a mohamadi

چکیده

به منظور تعیین پراکنش جغرافیایی سینوریزوبیوم های همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غرب ایران، تعداد 950 جدایه از سینوریزوبیوم های همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی) در هشت خاک جمع آوری شده از استان های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان انتخاب شدند. شناسایی دقیق این جدایه ها به همراه 14 جدایه تولید کننده گره در یونجه زرد (melilotus officinalis) و 31 جدایه همزیست با شنبلیله (trigonella foenum-graecum) در منطقه اصفهان، براساس روش های ملکولی صورت گرفت. با تکثیر قسمتی از نواحی ژن های nod و mucr در این جدایه ها با استفاده از آغازگرهای توصیه شده، توالی یابی نوکلئوتیدی نواحی مزبور و هضم آنزیمی قطعه تکثیری قسمتی از ناحیه ژنی 16s rrna با استفاده از آنزیم برشی rsai، سه جدایه از یونجه، هفت جدایه از یونجه زرد و 13 جدایه از شنبلیله به عنوان باکتری s. medicae تشخیص داده شدند و بقیه جدایه ها (943 از یونجه، هفت جدایه از یونجه زرد و 18 جدایه از شنبلیله) متعلق به گونه s. meliloti بودند. گرچه هر دو گونه سینوریزوبیومی از تمام گیاهان میزبان جداسازی شدند، ولی غالب بودن s. meliloti در مناطق مختلف روی جمعیت های یونجه مشخص نمود کهs. meliloti پراکنش جغرافیایی وسیعی در مناطق غربی ایران دارد. در این مطالعه الگوی قطعات حاصل از برش آنزیمی قطعه تکثیر یافته ژن16s rrna با آنزیم rsa i، دو گونه s. medicae و s. meliloti را به آسانی از هم تفکیک نمود که نشانگر مناسب بودن این روش برای تشخیص سریع ریزوبیوم های ایجاد کننده گره در یونجه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

To characterize the geographical distribution of medicago-nodulating rhizobia in western regions of Iran, 950 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of two local alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri) together with a foreign cultivar ( Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. Also, a total of 45 isolates ...

متن کامل

پراکنش گونه‌های سینوریزوبیومی Sinorhizobium meliloti و S. medicae همزیست با یونجه در مناطق غربی ایران

To characterize the geographical distribution of medicago-nodulating rhizobia in western regions of Iran, 950 Sinorhizobium isolates were trapped from a combination of two local alfalfa populations (Hamedani, Nikshahri) together with a foreign cultivar ( Kodi) and soil samples from eight sites across Kurdestan, Kermanshah, Eastern Azarbayjan and Lorestan provinces. Also, a total of 45 isolates ...

متن کامل

پراکنش جدایه‌های سینوریزوبیومی تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در مناطق غرب و شمال غربی ایران

به منظور تعیین پراکنش سینوریزوبیوم‌های تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غربی ایران، تعداد 982 جدایه از سینوریزوبیومهای همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی)، در هشت خاک جمع آوری شده از استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان، انتخاب شدند که از بین آنها تعداد 237 جدایه (1/24%) توانایی تولید ملانین را داشتند. نتایج نشان داد ک...

متن کامل

پراکنش جدایه های سینوریزوبیومی تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در مناطق غرب و شمال غربی ایران

به منظور تعیین پراکنش سینوریزوبیوم های تولید کننده ملانین همزیست با یونجه در نواحی غرب و شمال غربی ایران، تعداد 982 جدایه از سینوریزوبیومهای همزیست با دو جمعیت یونجه داخلی (همدانی و نیک شهری) و یک جمعیت خارجی (کودی)، در هشت خاک جمع آوری شده از استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و کردستان، انتخاب شدند که از بین آنها تعداد 237 جدایه (1/24%) توانایی تولید ملانین را داشتند. نتایج نشان داد ک...

متن کامل

Population Genomics of the Facultatively Mutualistic Bacteria Sinorhizobium meliloti and S. medicae

The symbiosis between rhizobial bacteria and legume plants has served as a model for investigating the genetics of nitrogen fixation and the evolution of facultative mutualism. We used deep sequence coverage (>100×) to characterize genomic diversity at the nucleotide level among 12 Sinorhizobium medicae and 32 S. meliloti strains. Although these species are closely related and share host plants...

متن کامل

Genetic relationship of Sinorhizobium meliloti and Sinorhizobium medicae strains isolated from Caucasian region.

Sinorhizobium meliloti and Sinorhizobium medicae are two closely related species of the genus Sinorhizobium showing a similar host range, nodulating leguminous species of the genera Medicago, Melilotus and Trigonella, but their phylogenic relationship has not been elucidated yet. In this paper we report the application of three different molecular markers, (i) RFLP of nodD genes, (ii) 16S-23S r...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تولید محصولات زراعی و باغی

جلد ۱۳، شماره ۴۷، صفحات ۷۱۷-۷۲۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023