مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه (medicago sativa l.) با استفاده از تجزیه‏های آماری چند متغیره

نویسندگان

زهرا خدارحم‏پور

محمد معتمدی

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه توسط تجزیه و تحلیل‏های چند متغیره با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک انجام گردید. بدین منظور 20 ژنوتیپ یونجه به همراه شاهد محلی بغدادی بعنوان فاکتور اول و برداشت در سه چین بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد.  طرح بصورت کرت‎‏های خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر اجرا شد.  نتایج همبستگی ساده بیان‏گر آن بود که بیشترین همبستگی مثبت و معنی‏دار بین عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک (**95/0) وجود داشت.  دو صفت عملکرد علوفه تر و تعداد روز تا 50 درصد گلدهی در برابر صفت عملکرد علوفه خشک در نتیجه‏ی رگرسیون گام به گام وارد معادله شدند. تجزیه به مولفه‏های اصلی نشان داد که 63 درصد از تغییرات کل، توسط دو مولفه‏ی اول توجیه ‏شدند. نتایج بای پلات و تجزیه خوشه‏ای ژنوتیپ‏های مورد مطالعه را در سه گروه قرار داد. در گروه اول لاین‏های kfa1، kfa2، kfa3، kfa5، kfa6، kfa7، kfa11، kfa13، kfa17 و رقم بغدادی قرار گرفتند که از نظر عملکرد علوفه در حد مطلوبی بودند، در گروه دوم لاین‏های kfa8، kfa9، kfa10، kfa12، kfa15 و kfa16 قرار گرفتند که از نظر عملکرد و کیفیت علوفه در حد پایینی بودند. گروه سوم شامل ارقام بمی گرمسیری، یزدی گرمسیری و نیکشهری گرمسیری بودند، که از نظر کیفیت علوفه در حد مطلوبی می‏باشند. نتایج تابع تشخیص نشان داد که 100 درصد ژنوتیپ‏ها به گروه خود تعلق دارند.این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه توسط تجزیه و تحلیل‏های چند متغیره با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک انجام گردید. بدین منظور 20 ژنوتیپ یونجه به همراه شاهد محلی بغدادی بعنوان فاکتور اول و برداشت در سه چین بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد.  طرح بصورت کرت‎‏های خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر اجرا شد.  نتایج همبستگی ساده بیان‏گر آن بود که بیشترین همبستگی مثبت و معنی‏دار بین عملکرد علوفه تر و عملکرد علوفه خشک (**95/0) وجود داشت.  دو صفت عملکرد علوفه تر و تعداد روز تا 50 درصد گلدهی در برابر صفت عملکرد علوفه خشک در نتیجه‏ی رگرسیون گام به گام وارد معادله شدند. تجزیه به مولفه‏های اصلی نشان داد که 63 درصد از تغییرات کل، توسط دو مولفه‏ی اول توجیه ‏شدند. نتایج بای پلات و تجزیه خوشه‏ای ژنوتیپ‏های مورد مطالعه را در سه گروه قرار داد. در گروه اول لاین‏های kfa1، kfa2، kfa3، kfa5، kfa6، kfa7، kfa11، kfa13، kfa17 و رقم بغدادی قرار گرفتند که از نظر عملکرد علوفه در حد مطلوبی بودند، در گروه دوم لاین‏های kfa8، kfa9، kfa10، kfa12، kfa15 و kfa16 قرار گرفتند که از نظر عملکرد و کیفیت علوفه در حد پایینی بودند. گروه سوم شامل ارقام بمی گرمسیری، یزدی گرمسیری و نیکشهری گرمسیری بودند، که از نظر کیفیت علوفه در حد مطلوبی می‏باشند. نتایج تابع تشخیص نشان داد که 100 درصد ژنوتیپ‏ها به گروه خود تعلق دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‏های یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از تجزیه‏های آماری چند متغیره

This study was conducted to investigate the genetic diversity of alfalfa genotypes by multivariate analyses using agronomic and morphological traits. For this purpose, 20 alfalfa genotypes with local control Baghdadi was considered as the first factor and three harvest was used as the second factor. This experiment was performed to split plot at the time in randomized complete block design with...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف برنج (Oriza sativa L.) با استفاده از روش‌‌های آماری چند متغیره

به منظور بررسی روابط صفات مختلف با عملکرد، تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه‌بندی ارقام، تعداد 100 ژنوتیپ برنج در قالب طرح لاتیس ساده 10×10 با 2 تکرار در مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت در سال 1379 مورد‌ارزیابی‌قرار‌گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال 1 درصد وجود داشت. بیشترین و کمترین مقدار ضریب تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی ب...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی یونجه (Medicago sativa L.) با استفاده از شاخص‌های ریخت‌شناسی و شیمیایی

تنوع ژنتیکی اساس مطالعات اصلاحی در بسیاری از گونه‌های گیاهی است و یکی از مهمترین شاخصها جهت انتخاب والدین می        باشد. هدف از این آزمایش، بررسی تنوع ژنتیکی و مقایسه یونجه‌های دائمی با استفاده از صفات ریخت‌شناسی و شیمیایی می‌باشد. صفات ریخت‌شناسی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه اصلی، وزن تر بوته، عملکرد وزن خشک بوته، نسبت وزن خشک برگ به عملکرد وزن خشک گیاه و نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقه در 1...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت های یونجه زراعی ). )Medicago sativa L با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی

این مطالعه برای ارزیابی و تشخیص منابع تنوع ژنت کیی و فنوتیپی در هشت جمعیت مختلف یونجه زراعی طرح ریزی شد. سیزده صفت مورفولوژیکو زراعی روی این جمعیتها اندازه گیری شد. این صفات شامل ارتفاع بوته، محتوای کلروفیل برگ، وزن تر کل، وزن خشک کل، وزن تر برگ، وزنخشک برگ، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، تعداد برگ، تعداد ساقه، نسبت تعداد برگ به تعداد ساقه، نسبت وزن خشک برگ به وزن خشک ساقهو نسبت وزن خشک کل به وزن ت...

متن کامل

مطالعه تنوع ژنتیکی برخی لاین‌های فلفل (Capsicum annuum L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چند متغیره

به­منظور بررسی تنوع ژنتیکی 65 لاین فلفل، که از مناطق مختلف کشور و همچنین از کشور چین و مرکز تحقیقات بین­المللی سبزیجات (AVRDC) جمع­آوری شده بودند؛ آزمایشی به­صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار برای ارزیابی 13 صفت مرفولوژیک اجرا شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از تفاوت معنی­دار بین ژنوتیپ­ها در سطح احتمال یک درصد از لحاظ تمامی صفات بود. بر اساس مقایسه میانگین صفات مختلف که به­روش توک...

متن کامل

بررسی تنوع مورفولوژیکی توده‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

Nigella sativa L. (black cumin) belonging to the Ranunculaceae family, is one of the most important medicinal plants and wild and cultivated forms of this plant is used in Iran. Genetic diversity of 27 accessions of N .Sativa L. from different places of Iran was characterized by morphological characteristics and data was analyzed using univariate and multivariate analyses. ANOVA revealed high s...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

جلد ۸، شماره ۱۹، صفحات ۱۶۹-۱۶۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023