ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

نویسندگان

عباس رضائی پندری

دانشگاه تربیت مدرس. عادل اذر

دانشگاه تربیت مدرس. الهوردی تقوی

دانشگاه آزاد اسلامی. عباس مقبل باعرض

دانشگاه آزاد اسلامی.

چکیده

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین یکی از مهم ترین زمینه­های بهبود مستمر زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین یکی از استراتژی­های رقابتی برای بهبود عملکرد و سودآوری سازمان­ها در محیط نامطمئن و پررقابت عصر حاضر است. با توجه به ویژگی­های منحصر به فرد خدمات که آن را از بخش تولید متفاوت می­سازد، محققان و کاربران هنوز به ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات به اندازه کافی توجه نکرده اند؛ بنابراین، در این پژوهش برمبنای رویکرد نگاشت شناختی فازی، مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (صنعت بیمه) طراحی شده است. با مصاحبه­های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان صنعت بیمه، مفاهیم و مؤلفه­های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات شناسایی و سپس براساس دانش خبرگان، روابط بین مفاهیم درقالب نقشه­های شناخت فازی ترسیم شد. درنهایت، مدل این پژوهش با بلوک­بندی نقشه ادغامی خبرگان طراحی شد. شاخص­های مربوط به نقشه­های شناختی بیانگر اهمیت زیاد بلوک­های راهبردها و کیفیت خدمات زنجیره تأمین است. مدل ارائه شده در این پژوهش ممکن است که مبنایی برای تعالی زنجیره تأمین خدمات شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات؛ رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: صنعت بیمه در ایران)

یکی از رویکردهای مورد استفاده شرکت¬ها برای کسب مزیت رقابتی در محیط نامطمئن و پررقابت عصر حاضر، مدیریت زنجیره تامین می¬باشد. جنبه راهبردی زنجیره تامین موجب اهمیت بیشتر ارزیابی عملکرد آن شده است. با وجود افزایش مداوم توجه به مدیریت زنجیره تامین توسط کاربران و دانشگاهیان، تحقیقات کمی در مورد ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات صورت گرفته است. با توجه به ماهیت متفاوت خدمات استفاده از مدل¬های تولیدی د...

ارائه رویکرد ترکیبی promethee-ahp فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (مورد مطالعه: صنعت هتلداری)

چکیده      ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مهم مدیریتی در بهبود عملکرد و تعالی زنجیره تأمین است؛ به طوری که برای داشتن زنجیره تأمین کارا و مؤثر در سازمان های خدماتی، باید عملکرد این زنجیره مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه، برای سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات، پس از مروری بر مطالعات انجام شده درخصوص این زنجیره و ارزیابی عملکرد آن، معیارهای دارای اولویت برای ارزیابی عملکرد آن را شناسایی شد و سپس...

متن کامل

ارزیابی عمکرد زنجیره تأمین با رویکرد مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین(SCOR) ( مورد مطالعه: شرکت صنایع دریایی ایران(صدرا))

عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش حیاتی در موفقیت سازمان‌‌ها دارد. لذا، بکارگیری یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین به منظور بهبود مستمر آن ضروری است. هدف از این پژوهش، تجزیه و تحلیل عملکرد زنجیره تأمین طبق مدل مرجع عملیاتی زنجیره تأمین (SCOR) می‌باشد. نخست پنج معیار طبق مدلSCOR ، شناسایی گردید که شامل قابلیت اطمینان، انعطاف-پذیری، پاسخگویی، هزینه و دارایی می‌باشند و سپس معیار چابکی که دارا...

متن کامل

ارائه مدل محر کهای زنجیره تأمین سبز مورد مطالعه: هنر صنعت فرش دستباف

The green supply chain is based on the integrity of environmental management and supply chain management to control Environmental Impact on Product Lifecycle Through Co-ordination of All Suppliers of Supply Chain. The purpose of this research is to identify and categorize green supply chain drivers in the hand woven carpet industry. The statistical population of this research in first stage is ...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

چکیده زنجیره‌های تأمین در سال‌های اخیر به‌ سرعت رشد یافته‌اند و تمرکز صرف بر عملکرد اقتصادی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها یا بازگشت سرمایه نمی‌تواند متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به‌ منظور تأکید اهمیت نگرانی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه‌ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند. هدف از پژوهش حاضر تح...

متن کامل

ارائه چارچوب مفهومی، برای سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب و روش دلفی فازی

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش‌های انجام‌‎شده و همچنین ارائه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات است. روش: روش‌شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به‌کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تأیید شدند. سپس با بهره‌گیری از روش CASP، 15 ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮای اﺟـﺮای ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﺤﺘ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
چشم انداز مدیریت صنعتی

جلد ۴، شماره ۱۶، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022