ابعاد جرم زایی سیاست مسکن مهر

نویسندگان

محمدعلی بابایی

مریم قربانپور

چکیده

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (ازجمله احساس امنیت، اعتماد و همبستگی ساکنان)، در معرض خطر بالای جرم خیزی قرار دارد. این عوامل که به نظر می رسد از شتاب زدگی و عدم مطالعه ی جامع و همه جانبه در امر مسکن نشات می گیرد افق خوشایندی را برای وضعیت سلامت مسکن جامعه ترسیم نمی کند. بنابراین شایسته است تدابیر کارشناسانه ای از سوی متولیان امر، برای جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ گردد. این مقاله پس از تحلیل عوامل بوم شناختی و جامعه شناختی علل جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر، راهکارهایی را نیز برای برون رفت از موقعیت های جرم زا پیشنهاد می نماید، نظیر پایبندی به اهداف اولیه ی طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و آیین نامه هایی که ابتداً برای واگذاری مسکن مهر وضع شده بود از جمله  ماده ی 21 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی بند د تبصره ی 6 قانون بودجه ی سال 1386و همچنین وضع ضمانت اجراهایی برای برخورد با متخلفان که می تواند به کاهش مواردی مانند مهاجرت افراد به کلانشهرها و به تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و همچنین ناشناس بودن افراد و در نهایت کاهش جرایم و انحرافات کمک شایانی بکند. همچنین با تبدیل واحدهای نیمه ساز فاقد متقاضی به زیرساخت های ضروری و تقویت ابعاد کیفی، می توان امید به افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی ـ به عنوان اهرم اساسی پیشگیری اجتماعی از جرم ـ در مسکن مهر داشت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ابعاد جرم‌زایی سیاست مسکن مهر

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (...

متن کامل

بررسی جرم شناختی سیاست مسکن مهر

از لحاظ جرم شناختی سیاست های مسکن از دو بعد قابل بررسی است: بعد پیشگیرانه و بعد جرم زایی. بر این اساس سیاست گذاری علمی مسکن می تواند به پیشگیری محیطی و پیشگیری اجتماعی از جرم در محیط های مسکونی کمک شایانی کند و بالعکس سیاست های غیرکارشناسانه و شتاب زده ی مسکن می تواند به افزایش شمار جرایم و معضل جرم زایی و ناامنی در محل زندگی افراد دامن زند. سیاست مسکن مهر علیرغم در برداشتن آثار و تبعات مثبت ...

ابعاد اجتماعی- فرهنگی و مسکن مهر

  وجود ارزش‌ها و حافظه جمعی مشترک در قلمرو گروه‌های اجتماعی موجد صورتی با هویت می‌شود. با این وصف پیامدهای تجمع انسان‌هایی که در شرایطی جدا از ریشه‌های محیطی و اجتماعی خود (مسکن مهر) ناگزیر به همزیستی می شوند، چیست؟ با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران مسکن اصلی‌ترین کانون فعالیت مردم است که به عنوان امکان سرمایه‌گذاری فعالیت اجتماعی و اقتصادی و  مقوله‌ای هویتی مطرح است. شایس...

متن کامل

ابعاد اجتماعی- فرهنگی و مسکن مهر

وجود ارزش ها و حافظه جمعی مشترک در قلمرو گروه های اجتماعی موجد صورتی با هویت می شود. با این وصف پیامدهای تجمع انسان هایی که در شرایطی جدا از ریشه های محیطی و اجتماعی خود (مسکن مهر) ناگزیر به همزیستی می شوند، چیست؟ با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران مسکن اصلی ترین کانون فعالیت مردم است که به عنوان امکان سرمایه گذاری فعالیت اجتماعی و اقتصادی و  مقوله ای هویتی مطرح است. شایسته...

متن کامل

سنجش میزان رضایت‌مندی از مسکن مهر با تأکید بر ابعاد پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر یاسوج)

با توجه به اینکه درفرایندبرنامه ریزی شهری توجه به مباحث اجتماعی،امری اجتناب ناپذیروبخش جدایی ناپذیرطرحهای شهری محسوب می شود.باتعیین ابعادپایداری اجتماعی می توان رویه های موثر برمفاهیم اجتماعی رابررسی و شناسایی نمود. این پژوهش بافرض یکسان نبودن پایداری اجتماعی در پروژه های مسکونی مسکن مهر در شهر یاسوج انجام گرفته است و هدف آن شناخت، سنجش و ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در پروژه های مسکن مهر ش...

متن کامل

مدل یابی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان)

با گسترش ظرفیت جمعیت در اکثر جوامع شهری و افزایش قیمت زمین و ساخت و ساز مسکن شاهد دغدغه تامین مسکن مناسب برای گروه‌های فاقد مسکن در جوامع در حال توسعه هستیم. هدف از انجام این پژوهش، مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن مهر می‌باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی است و برای مدلسازی و تبیین رضایتمندی از ابعاد اجتماعی و کالبدی مسکن‌ مهر از نرم‌افزار AMOS استفاده گردیده است. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهش حقوق کیفری

ناشر دانشگاه علامه طباطبایی

ISSN 2345-3575

دوره 3

شماره 9 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021