مطالعه برخی ویژگیهای زیستی زنبور trichogramma brassicae bezd. در پنج نسل پرورش آزمایشگاهی آن روی تخمهای sitotroga cerealella oliv. و plodia interpunctella hub.

نویسندگان

شهلا حسینی بای

علی یزدانی خوراسگانی

محمد مشهدی جعفرلو

چکیده

در این مطالعه، میزان باروری، دوره نشوونما، درصد ظهور، طول عمر، نسبت جنسی و طول ساق پای عقب حشرات کامل زنبور (hym.: trichogrammatidae)trichogramma brassicae bezd.، در پنج نسل پرورش متوالی آن روی تخمهای sitotroga cerealella oliv.(lep.: gelechiidae) و (lep.: pyralidae) plodia interpunctella hub. در دمای oc1 ± 24، رطوبت نسبی %5 ± 60 و رژیم نوری (l:d)10 :14 مورد بررسی قرار گرفت. میانگین صفات مذکور برای زنبورهای حاصل از تخمهای بید غلات و شب پره هندی بترتیب زیر بدست آمد: میزان باروری: 55/34 و 65/21 تخم به ازای هر ماده، دوره نشو و نما: 60/11 و 41/11 روز، درصد ظهور: 52/93 و 01/77، طول عمر: 04/3 و 44/2 روز، نسبت جنسی: 55/64 و 01/60 و طول ساق پای عقب: 08/158 و 45/146 میکرون. میانگین میزان باروری، طول عمر، نسبت جنسی و طول ساق پای عقب زنبور روی تخمهای هر دو میزبان در پنج نسل پرورش با یکدیگر اختلاف معنی دار داشت بطوریکه تا نسل سوم‏، افزایش و سپس در نسلهای بعدی کاهش یافت در حالیکه میانگین دوره نشو و نما و درصد ظهور زنبورهای حاصل از تخمهای هر دو میزبان در پنج نسل پرورش از تفاوت معنی داری برخوردار نبود. همچنین همبستگی قوی و مثبت بین اندازه ساق پای عقب، میزان باروری و طول عمر زنبورهای حاصل از هر دو میزبان مشاهده شد. طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش، پیشنهاد می گردد که در تولید انبوه این زنبور، از پرورش مکرر آن بر روی یک میزبان، خودداری شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه برخی ویژگیهای زیستی زنبور Trichogramma brassicae Bezd. در پنج نسل پرورش آزمایشگاهی آن روی تخمهای Sitotroga cerealella Oliv. و Plodia interpunctella Hub.

در این مطالعه، میزان باروری، دوره نشوونما، درصد ظهور، طول عمر، نسبت جنسی و طول ساق پای عقب حشرات کامل زنبور (Hym.: Trichogrammatidae)Trichogramma brassicae Bezd.، در پنج نسل پرورش متوالی آن روی تخمهای Sitotroga cerealella Oliv.(Lep.: Gelechiidae) و (Lep.: Pyralidae) Plodia interpunctella Hub. در دمای oC1 ± 24، رطوبت نسبی %5 ± 60 و رژیم نوری (L:D)10 :14 مورد بررسی قرار گرفت. میانگین صفات مذک...

متن کامل

بررسی فعالیت پرواز زنبور (Trichogramma brassicae Bezd. (Hym., Trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی

پرواز یکی از ویژگی ­های مهم حشرات بوده که به پراکنش آن­ها در جهت یافتن میزبان، جفت، غذا و نظایر آن کمک می‌کند. در زنبورهای تریکوگراما بررسی فعالیت پرواز هم از جنبه پراکنش و هم از لحاظ بررسی کیفیت زنبورها حائز اهمیت است. در این بررسی پرواز زنبورهای Trichogramma brassicae در سه نسل 18، 24 و 31 و در 3 دمای20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 5±70% و 16 ساعت نوردهی در روز مورد بررسی قرار گرفت. آ...

متن کامل

تاثیر پرورش مداوم زنبور trichogramma brassicae bezdenko (hym.; trichogrammatidae) روی تخم بید غلات، sitotroga cerealella (oliv.) بر نشو و نما و پارازیتیسم آن در شرایط انسکتاریوم

زنبور trichogramma brassicae bezdenko همه‏ ساله در انسکتاریوم‎های دولتی و خصوصی استان گلستان پرورش می‎یابد و به منظور کنترل جمعیت کرم غوزه‎ی پنبه، helicoverpa armigera (hübner) و کرم ساقه‎خوار برنج، chilo suppressalis (walker)در سطح مزارع گوجه‎فرنگی، پنبه، سویا و برنج رهاسازی می‎‏شود. با توجه به اهمیت کنترل کیفیت در بهینه‏ سازی برنامه‏ های پرورش انبوه، در این پژوهش تغییرات ویژگی‏های این زنبور ط...

واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bez. (Hym.; Trichogrammatidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تخم بید آرد Anagasta kuehniella Zell. و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella Hub.

واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae نسبت به تغییرات انبوهی تخم‌های بید آرد Anagasta kuehniella و شب پره‌ی هندی Plodia interpunctella تحت شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±24 درجه‌ی سانتیگراد، رطوبت نسبی 10±65 درصد و نسبت روشنایی به تاریکی 8 :16) مورد مطالعه قرار گرفت. تراکم‌های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و128 عدد تخم یک روزه‌ی بیدآرد و شب‌پره‌ی هندی هر کدام به‌ترتیب در 21، 15، 12، 9، 9، 6 و3 ت...

متن کامل

بررسی فعالیت پرواز زنبور (trichogramma brassicae bezd. (hym., trichogrammatidae در نسل ها و دماهای مختلف پرورشی

پرواز یکی از ویژگی ­های مهم حشرات بوده که به پراکنش آن­ها در جهت یافتن میزبان، جفت، غذا و نظایر آن کمک می کند. در زنبورهای تریکوگراما بررسی فعالیت پرواز هم از جنبه پراکنش و هم از لحاظ بررسی کیفیت زنبورها حائز اهمیت است. در این بررسی پرواز زنبورهای trichogramma brassicae در سه نسل 18، 24 و 31 و در 3 دمای20، 25 و 1±30 درجه سلسیوس با رطوبت نسبی 5±70% و 16 ساعت نوردهی در روز مورد بررسی قرار گرفت. آ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 38

شماره 1 2007

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023